Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Ústavný súd pozastavil účinnosť niektorých ustanovení novely zákona o prokuratúre NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  30.09.2011Spracoval: JUDr. Peter Bellás
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 28. septembra 2011 rozhodol vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 105/2011 o návrhu prvého námestníka generálneho prokurátora Slovenskej republiky na začatie konania o súlade niektorých ustanovení zákona č. 220/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre.

  Návrh prvého námestníka generálneho prokurátora Slovenskej republiky (vo formáte PDF, 929 kB) bol prijatý na ďalšie konanie a súčasne bola pozastavená účinnosť ustanovení zákona č. 220/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony:"

  • Čl. VI zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov:
   bod 1 (§ 1 ods. 1 písm. b/), bod 7 (§ 6 ods. 2 písm. i/), bod 9 (§ 7), bod 10 (§ 27a), bod 15 (§ 10 ods. 5), bod 19 (§ 20, § 21), bod 30 (§ 65 ods. 1 písm. j/), bod 32 (§ 93 ods. 1 písm. c/ tretí bod), bod 43 (§ 109), bod 52 (§ 192 ods. 2), bod 53 (§ 192 ods. 3 až 8), bod 57 (§ 197 ods. 1 písm. b/) a c/), bod 68 (§ 221 ods. 1 posledná veta), bod 69 (§ 222 ods. 1 písm. d/), bod 70 (§ 222 ods. 2 písm. c/), bod 73 (§ 234 až § 245a a § 249 až § 251), bod 74 (§ 252 ods. 1 písm. a/ prvý a štvrtý bod), bod 76 (§ 261 ods. 2), bod 77 (§ 265e, § 265f ods. 1 až 4, § 265g, § 265h, § 265i),
   - znenie ustanovení, ktorých účinnosť bola pozastavená si môžete pozrieť - TU
  • Čl. X zákona č. 548/2001 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
   bod 6 (§ 3 ods. 5), bod 7 (§ 3 ods. 6), bod 8 (§ 3 ods. 7), bod 9 (§ 11 ods. 8), bod 10 (§ 12 ods. 2, 3, 5 a 6), bod 11 (§ 13 ods. 5), bod 12 (§ 14 ods. 1 a 2), bod 13 (§ 14 ods. 3), bod 14 (§ 14), bod 16 (§ 17), 
   - znenie ustanovení, ktorých účinnosť bola pozastavená si môžete pozrieť - TU
  • Čl. XIII zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
   bod 1 (§ 14 ods. 3 písm. e/ tretí bod) a 
   - znenie ustanovení, ktorých účinnosť bola pozastavená si môžete pozrieť - TU
  • Čl. XIV zákona č. 400/ 2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplneníniektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
   bod 1 (§ 2 ods. 3).
   - znenie ustanovení, ktorých účinnosť bola pozastavená si môžete pozrieť - TU

  Podľa § 32 ods. 1 zákona o ústavnom súde k 2. bodu výroku uznesenia pripoja odlišné stanovisko sudcovia Juraj Horváth, Ján Luby a Lajos Mészáros.


  Samotná skutočnosť, že ústavný súd pozastavil účinnosť vyššie uvedených zmien neprejudikuje, že tieto ustanovenia sú v rozpore s Ústavou SR. Ústavný súd svojim rozhodnutím predbežnej povahy iba konštatoval, že existuje naliehavý právny záujem na tom, aby sa sporné ustanovenia zatiaľ neaplikovali (do konečného rozhodnutia o (ne)ústavnosti dotknutých ustanovení.

  Na druhej strane to však tiež neznamená, že ostatné zmeny zákona o prokuratúre a súvisiacich zákonov, na ktoré sa predbežné opatrenie ústavného súdu nevzťahuje, a ktoré sú predmetom návrhu prvého námestníka generálneho prokurátora prijatého ústavným súdom na konanie, považuje ústavný súd za súladné s Ústavou SR. Ústavný súd pri týchto ostatných zmenách iba nezistil naliehavý právny záujem, ktorý by si vyžadoval, aby do predpokladaného meritórneho vybavenia veci, bola pozastavená účinnosť týchto ustanovení.

  Rozhodnutie ústavného súdu sa stalo právne záväzným jeho vyhlásením v Zbierke zákonov SR (§ 38 odsek 4 zákona č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov) dňa 30.9.2011. 

  Rozhodnutie ústavného súdu sp. zn. PL. ÚS 105/2011 z 28. septembra 2011 publikované v Zbierke zákonov v čiastke 99 pod č. 308/2011 Z.z. na stránke
  Rozhodnutie ústavného súdu sp. zn. PL. ÚS 105/2011 z 28. septembra 2011 publikované v Zbierke zákonov na stránke www.zakon.sk.

  Zákon v častiach s pozastavenou účinnosťou tak ostáva naďalej platným, v dôsledku publikovania rozhodnutia ústavného súdu v Zbierke zákonov SR 30.9.2011 ustanovenia dotknuté rozhodnutím ústavného súdu zatiaľ nenadobudnú účinnosť. 

  Ustanovenia, ktorých účinnosť ústavný súd pozastavil sa týkajú novej právnej úpravy, ktorá nadobudla účinnosť od 1.10.2011, v týchto smeroch:

  1. zrušenie inštitútu právneho čakateľa prokuratúry a zavedenie inštitútu asistenta prokurátora
  2. doplnenie podmienky pre výkon funkcie prokurátora (úspešné absolvovanie výberového konania)
  3. výberové konanie:
   1. na funkciu prokurátora
   2. na funkciu vedúceho prokurátora
   3. spôsob kreovania výberovej komisie
  4. podmienky preloženia prokurátora na prokuratúru vyššieho stupňa
  5. spôsob kreovania disciplinárnej komisie
  6. doplnenie subjektov oprávnených na podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania (minister spravodlivosti a verejný ochranca práv)
  7. nezlučiteľnosť výkonu funkcie generálneho prokurátora, špeciálneho prokurátora, krajského prokurátora, okresného prokurátora a ich námestníkov/zástupcov s členstvom v prokurátorskej rade

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti