Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Pôsobnosť a úlohy Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže  NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  09.01.2010Spracoval: JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  ZÁKON č. 305/2005 Z.z.
  z 25. mája 2005
  o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  § 74
  Pôsobnosť Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

  Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže plní úlohy orgánu určeného na vykonávanie medzinárodných dohovorov 57) a právnych aktov Európskej únie 58) a to:

  1. plní úlohy prijímajúceho orgánu a odosielajúceho orgánu v oblasti vymáhania výživného podľa medzinárodných dohovorov, 59)

  2. plní úlohy ústredného orgánu podľa medzinárodných dohovorov 60) a právnych aktov Európskej únie, 58)

  3. vydáva osvedčenie podľa medzinárodného dohovoru, 61)

  4. plní ďalšie úlohy v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí vo vzťahu k cudzine podľa osobitných predpisov, 62)

  5. spolupracuje s prijímajúcimi orgánmi a odosielajúcimi orgánmi zmluvných štátov v cudzine, s ústrednými orgánmi zmluvných štátov v cudzine, zastupiteľskými úradmi, ústrednými orgánmi štátnej správy, bankami, pobočkami zahraničných bánk, orgánmi miestnej štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy a s akreditovanými subjektmi.


  57) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 33/1959 Zb. o Dohovore o vymáhaní výživného v cudzine. Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 14/1974 Zb. o Dohovore o uznaní a vykonateľnosti rozhodnutia o vyživovacej povinnosti k deťom. Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 132/1976 Zb. o Dohovore o uznávaní a výkone rozhodnutí o vyživovacej povinnosti. Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (oznámenie č. 119/2001 Z.z. ). Európsky dohovor o uznávaní a výkone rozhodnutí týkajúcich sa starostlivosti o deti a o obnove starostlivosti o deti (oznámenie č. 366/2001 Z.z. ). Dohovor o ochrane detí a o spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (oznámenie č. 380/2001 Z.z. ).Dohovor o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (oznámenie č. 344/2002 Z.z. ).

  58) Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) c. 1347/2000. 

  59) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 33/1959 Zb. o Dohovore o vymáhaní výživného v cudzine. Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 14/1974 Zb. o Dohovore o uznaní a vykonateľnosti rozhodnutia o vyživovacej povinnosti k deťom. Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 132/1976 Zb. o Dohovore o uznávaní a výkone rozhodnutí o vyživovacej povinnosti.

  60) Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (oznámenie č. 119/2001 Z.z.). Európsky dohovor o uznávaní a výkone rozhodnutí týkajúcich sa starostlivosti o deti a o obnove starostlivosti o deti (oznámenie č. 366/2001 Z.z. ). Dohovor o ochrane detí a o spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (oznámenie č. 380/2001 Z.z. ).

  61) Dohovor o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (oznámenie č. 344/2002 Z.z. ).

  62) Napríklad zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov.


  Výňatky z  výročnej správy

  Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže za rok 2008

  - internetový link na celý text výročnej správy s tabuľkami, grafmi a prílohami - TU (formát PDF) 

  1. Identifikácia organizácie 

  Názov: Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže
  Sídlo: Bratislava, Špitálska č.6
  Rezort/zriaďovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
  Riaditeľka a vedúca služobného úradu Centra: JUDr. Alena Mátejová
  Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia
  Kontakty: 
  telefón: 02/2046 32 08; 02/2046 32 48
  fax: 02/59753258
  e-mail: cipc@cipc.gov.sk
  webovské sídlo: www.cipc.sk

  2. Hlavné činnosti:

  Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže /dalej len centrum / je jediným orgánom štátnej správy s pôsobnosťou na území SR, zabezpečujúcim vykonávanie medzinárodných dohovorov, ktorými je SR viazaná v oblasti:

  • vymáhania výživného
  • medzinárodných únosov detí
  • medzištátnych osvojení

  Súčasne Centrum za Slovenskú republiku plní i úlohy korešpondenta Medzinárodnej sociálnej služby so sídlom v Ženeve. 

  Priority, ciele a postupy centra ako ústredného orgánu SR pre výkon medzinárodných dohovorov sú presne vymedzené príslušnými medzinárodnými zmluvami (podrobný prehľad uvedený na str. 2 a 3 výročnej správy), právnymi aktmi ES/EÚ a právnymi predpismi Slovenskej republiky.

  Plnenie hlavných činností podľa medzinárodných zmlúv a právnych aktov EÚ je trvalé, časovo neohraničené, pričom zmluvné štáty medzinárodných dohovorov, ako aj členské štáty EÚ (pre výkon činností vyplývajúcich z nariadení Rady ES) tieto činnosti realizujú prostredníctvom svojich ústredných orgánov v určených lehotách a v predpísanej forme. Plnenie hlavných činností je trvalé, časovo neohraničené, pričom zmluvné štáty tieto činnosti realizujú prostredníctvom svojich ústredných orgánov v určených lehotách a v predpísanej forme, ako to vyplýva z medzinárodných dohovorov.

  3. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie

  Centrum bolo zriadené rozhodnutím MPSVR SR č. 1030/1993 KM s účinnosťou od 1.2.1993 ako priamo riadená rozpočtová organizácia MPSVR SR.

  S účinnosťou od 1.7.1998 bolo centrum zaradené medzi štátne orgány sociálnej pomoci v zmysle zákona c.195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.

  Zákonom c. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. 9. 2005 bolo centrum zaradené medzi orgány štátnej správy, vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

  V súlade s § 74 tohto zákona centrum plní úlohy orgánu určeného na vykonávanie medzinárodných dohovorov a právnych aktov Európskej únie, ako aj ďalšie úlohy v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí vo vzťahu k cudzine podľa osobitných predpisov.

  V rozsahu vymedzenej pôsobnosti centrum spolupracuje s prijímajúcimi orgánmi a odosielajúcimi orgánmi zmluvných štátov v cudzine, s ústrednými orgánmi zmluvných štátov v cudzine, zastupiteľskými úradmi, ústrednými orgánmi štátnej správy, bankami, pobočkami zahraničných bánk, orgánmi miestnej štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy a s akreditovanými subjektmi.

  Poslaním centra je poskytovanie právneho poradenstva a právnej pomoci pre oprávnené osoby vo vzťahu k cudzine, a to priamym výkonom medzinárodných dohovorov a právnych aktov EÚ v oblasti vymáhania výživného, medzinárodných únosov detí, zabezpečenia práva styku rodiča s dieťaťom a medzištátnych osvojení. Pri poskytovaní medzinárodnej sociálnoprávnej ochrany detí centrum, ako korešpondent medzinárodnej sociálnej služby, plní úlohy súvisiace s vymáhaním výživného a s medzištátnymi osvojeniami, ktoré nemajú v pôsobnosti iné štátne orgány v SR /napr. súdy/.

  S ohľadom na uvedené centrum:

  a/ plní úlohy prijímajúceho orgánu a odosielajúceho orgánu v oblasti vymáhania výživného

  b/ plní úlohy ústredného orgánu v oblasti medzinárodných únosov detí podľa medzinárodných dohovorov a právnych aktov EÚ

  c/ plní úlohy ústredného orgánu v oblasti úpravy práva styku rodiča s dieťaťom a jeho účinného výkonu podľa medzinárodných dohovorov a právnych aktov EÚ

  d/ plní úlohy ústredného orgánu podľa medzinárodného dohovoru v oblasti medzištátnych osvojení

  e/ poskytuje bezplatnú právnu pomoc a poradenstvo najmä pri vymáhaní výživného vo vzťahu k cudzine, únosoch detí, zabezpečení práva styku rodiča s dieťaťom a pri medzištátnych osvojeniach

  f/ plní ďalšie úlohy v oblasti sociálnoprávnej ochrany vo vzťahu k cudzine podľa osobitných predpisov

  g/ plní ďalšie úlohy vyplývajúce pre Slovenskú republiku z medzinárodných dohovorov a právnych aktov EÚ týkajúcich sa medzinárodnoprávnej ochrany detí v rozsahu jeho pôsobnosti

  Od svojho založenia v roku 1993 bolo centrum zamerané predovšetkým na poskytovanie právnej pomoci oprávneným pri vymáhaní výživného v cudzine podľa medzinárodných dohovorov, ktorými je Slovenská republika viazaná a to:

  1. Dohovor o vymáhaní výživného v cudzine zo dňa 20.6.1956 (Vyhl. č. 33/1959 Zb.)
  2. Dohovor o uznaní a vykonateľnosti rozhodnutia o vyživovacej povinnosti k deťom zo dňa 15.4.1958 (Vyhl. č. 14/1974 Zb.z.)
  3. Dohovor o uznávaní a výkone rozhodnutí o vyživovacej povinnosti zo dňa 2.10.1973 (Vyhl. č. 132/1976 Zb.z.)

  Podrobný prehľad zmluvných štátov obsahuje príloha - tabuľka č.1

  Vo vzťahu k štátom, ktoré nie sú zmluvnou stranou uvedených dohovorov, Centrum poskytuje právnu pomoc na základe uplatnenia reciprocity alebo na základe vykonávania dvojstranných zmlúv, upravujúcich uznanie a výkon rozhodnutí o výživnom.

  V roku 2001 Slovenská republika ratifikovala mnohostranné dohovory v dvoch, pre Centrum významných oblastiach:

  • medzinárodných únosov detí
  • medzištátnych osvojení detí

  Jedná sa o nasledovné dohovory: 

  1. Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí zo dňa 5.10.1980 - "Haagsky dohovor" (Oznámenie MZV SR č. 119/2001 Z.z.)
  2. Európsky dohovor o uznávaní a výkone rozhodnutí týkajúcich sa starostlivosti o deti a obnove starostlivosti o deti zo dňa 20.5. 1980 - "Európsky dohovor" (Oznámenie MZV SR č. 366/2001 Z.z. )
  3. Dohovor o ochrane detí a o spolupráci pri medzištátnych osvojeniach zo dňa 29. 5. 1993 - "Dohovor o osvojeniach" (Oznámenie MZV SR č. 380/2001 Z.z.)

  Prehľad zmluvných štátov k 31.12.2008 obsahuje príloha - tabuľka č. 2 a 3.

  S cieľom zabezpečiť ich priame vykonávanie v podmienkach Slovenskej republiky, vláda SR určila Centrum za ústredný orgán:

  • podľa čl. 6 Haagskeho dohovoru (uznesením č. 858 z 2.12.1997), 
  • podľa čl. 2 Európskeho dohovoru (uznesením č. 1017 zo 6.12.2000),
  • podľa čl. 6 Dohovoru o osvojeniach a ako orgán príslušný pre vydávanie osvedčenia podľa čl. 23 Dohovoru o osvojeniach(uznesením č. 914 z 8.11.2000).

  Od 1.1.2002 sa stal pre Slovenskú republiku účinný ďalší medzinárodný dohovor v oblasti ochrany detí:

  Dohovor o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19.10.1996 - "Dohovor o rodičovských právach" (Oznámenie MZV SR č. 344/2002 Z.z.)

  Pri jeho vykonávaní plní Centrum dielčie úlohy podľa čl. 40 dohovoru. Ústredným orgánom podľa čl. 29 dohovoru bolo uznesením vlády SR určené Ministerstvo spravodlivosti SR. MPSVR SR bolo uznesením vlády SR určené ako orgán na vykonávanie čl. 33 dohovoru.

  Dňa 1.3.2005 nadobudlo na území SR účinnosť Nariadenie Rady (ES) 2201/2003 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) c. 1347/2000. V súlade s ustanovením článku 53 uvedeného nariadenia centrum zabezpečuje plnenie úloh jedného z ústredných orgánov SR pri jeho vykonávaní. Pôsobnosť centra je vymedzená článkom 55 písm. a), b), e) uvedeného nariadenia.

  Ďalšou trvalouúlohou Centra je funkcia korešpondenta Slovenskej republiky v systéme Medzinárodnej sociálnej služby so sídlom v Ženeve (ISS).


  Tabuľka č. 1

  Zoznam zmluvných štátov vo vzťahu k Slovenskej republike k 31.12.2008

  1) Dohovor o vymáhaní výživného v cudzine z 20.6.1956 (publ. pod č. 33/1959 Zb.)

  Argentína, Alžírsko, Austrália, Barbados, Belgicko, Bielorusko, Bolívia, Bosna a Hercegovina, Brazília, Bulharsko, Burkina Faso, Cyprus, Chile, Chorvátsko, Česká republika, Čierna Hora, Dánsko, Estónsko, Ekvádor, Filipíny, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Guatemala, Haiti, Holandsko, Izrael, Írsko, Kapverdy, Kazachstan, Kirgizsko, Kolumbia, Libéria, Luxembursko, Macedónia, Maďarsko, Maroko, Mexiko, Moldavsko, Monako, Nigéria, Nórsko, Nový Zéland, Pakistan, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Republika Capo Verde, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Spolková republika Nemecko, Srbsko, Seychely, Srí Lanka, Suriname, Stredoafrická republika, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Tunisko, Turecko,Ukrajina, Uruguaj, Vatikán, Veľká Británia a Severné Írsko,

  2) Dohovor o uznaní a vykonateľnosti rozhodnutia o vyživovacej povinnosti k deťom z 15.4.1958

  Vo vzťahoch medzi zmluvnými stranami1 tento dohovor bol nahradený Dohovorom o uznávaní a výkone rozhodnutí a vyživovacej povinnosti z 2.10.1973. Preto sú v prehľade uvedené len štáty, vo vzťahu ku ktorým je SR týmto dohovorom naďalej viazaná:
  Belgicko, Lichtenštajnsko, Rakúsko

  1 Ide o tieto ďalšie štáty: Česká republika, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Nemecká spolková republika, Nórsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovenská republika, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko

  3) Dohovor o uznávaní a výkone rozhodnutí o vyživovacej povinnosti z 2.10.1973

  Austrália, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Litva, Luxembursko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Slovenská republika, Spolková republika Nemecko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, Ukrajina, Veľká Británia.


  Tabuľka č.2

  Zoznam zmluvných štátov vo vzťahu k Slovenskej republike k 31.12.2008

  1.) Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí z 25.10.1980

  Albánsko, Argentína, Arménsko, Austrália, Bahamy, Belgicko, Belize, Bermudy, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Brazília, Bulharsko, Burkina Faso, Cyprus, Česká republika, Čína (Hong Kong), Čína (Macao), Dánsko, Dominikánska republika, El Salvador, Ekvádor, Estónsko, Falklandské ostrovy, Fidži, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Gruzínsko, Guatemala, Holandsko, Honduras, Chile, Chorvátsko, Írsko, Island, Izrael, Juhoafrická republika, Kanada, Kolumbia, Kostarika, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macedónia, Maďarsko, Malta, Maurícius, Mexiko, Moldavsko, Monako, Nemecko, Nikaragua, Nórsko, Nový Zéland, Panama, Paraguaj, Peru, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, San Marino, Slovinsko, Slovenská republika, Spojené štáty americké, Srbsko a Čierna Hora, Srí Lanka, Svätý Kitts a Nevis, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Thajsko, Trinidad a Tobago, Turecko, Turkmenisko, Ukrajina, Uruguaj, Uzbekistan, Veľká Británia, Venezuela, Zimbabwe

  2.) Európsky dohovor o uznávaní a výkone rozhodnutí týkajúcich sa starostlivosti o deti a o obnove starostlivosti o deti z 20.5.1980

  Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Čierna Hora, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Island, Írsko, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macedónia, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovenská republika, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko,Ukrajina, Veľká Británia.


  Tabuľka č. 3

  Zoznam zmluvných štátov vo vzťahu k Slovenskej republike k 31.12.2003

  Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach z 29.5. 1993Albánsko, Andora, Arménsko, Austrália, Azerbajdžan, Bielorusko, Bolívia, Brazília, Bulharsko, Burundi, Burkina Faso, Chile, Cyprus, Česká republika, Čína, Dánsko, Dominikánska republika, El Salvador, Ekvádor, Estónsko, Fínsko, Filipíny, Francúzsko, Guatemala, Guinea, Gruzínsko, Holandsko, India, Island, Izrael, Juhoafrická republika, Kambodža, Kanada, Keňa, Kolumbia, Kostarika, Kuba, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Madagaskar, Maďarsko, Malta, Mali, Maurícius, Mexiko, Moldavsko, Monako, Mongolsko, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Panama, Paraguaj, Peru, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, San Maríno, Slovinsko, Slovenská republika, Seychely, Srí Lanka, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko,Thajsko, Uruguaj, USA, Veľká Británia, Venezuela

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti