Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Protokol proti pašovaniu migrantov po súši, po mori a letecky, doplňujúci Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu (New York; 15.11.2000) NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  25.01.2010Spracoval: JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  OZNÁMENIE
  Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
  publ.pod č. 33/2005 Z.z.

           Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 15. novembra 2000 bol v New Yorku prijatý Protokol proti pašovaniu migrantov po súši, po mori a letecky, doplňujúci Dohovor Organizácie Spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu.

           V mene Slovenskej republiky bol protokol podpísaný 15. novembra 2001.

           Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s protokolom uznesením č. 951 z 13. mája 2004.

           Prezident Slovenskej republiky protokol ratifikoval 25. augusta 2004. Ratifikačná listina bola uložená 21. septembra 2004 u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov. Pre Slovenskú republiku protokol nadobudol platnosť 21. októbra 2004 podľa čl. 22 ods. 1.


  PROTOKOL
  proti pašovaniu migrantov po súši, po mori a letecky, 
  doplňujúci Dohovor Organizácie Spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu

  Preambula

           Štáty, zmluvné strany tohto protokolu,

           vyhlasujúc, že účinné kroky na predchádzanie pašovaniu migrantov po súši, po mori a letecky a na boj proti nemu si vyžadujú ucelený medzinárodný prístup vrátane spolupráce, výmeny informácií a iných náležitých opatrení vrátane sociálno-ekonomických opatrení na národnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni,

           odvolávajúc sa na rezolúciu Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov 54/212 z 22. decembra 1999, v ktorej vyzvalo členské štáty a systém Organizácie Spojených národov na posilnenie medzinárodnej spolupráce v oblasti medzinárodnej migrácie a rozvoja s cieľom čeliť hlavným príčinám migrácie, najmä tým, ktoré sa týkajú biedy, a na maximalizáciu výhod medzinárodnej migrácie pre zainteresovaných a podporilo príslušné interregionálne, regionálne a subregionálne mechanizmy, aby naďalej čelili otázkam migrácie a rozvoja,

           presvedčené o potrebe poskytnúť migrantom ľudské zaobchádzanie a plnú ochranu ich práv,

           berúc do úvahy skutočnosť, že napriek práci uskutočnenej na iných medzinárodných fórach neexistuje univerzálny nástroj, ktorý by sa zaoberal všetkými aspektmi pašovania migrantov a inými súvisiacimi otázkami, znepokojené podstatným nárastom aktivít organizovaných zločineckých skupín pri pašovaní migrantov a iných súvisiacich kriminálnych aktivít vymedzených v tomto protokole, ktoré spôsobujú veľkú škodu dotknutým štátom,

           znepokojené aj tým, že pašovanie migrantov môže ohroziť životy alebo bezpečnosť dotknutých migrantov,

           odvolávajúc sa na rezolúciu Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov 53/111 z 9. decembra 1998, v ktorej rozhodlo vytvoriť otvorený medzivládny ad hoc výbor na prípravu uceleného medzinárodného dohovoru proti nadnárodnému organizovanému zločinu a posúdenia prípravy, okrem iného, medzinárodného nástroja venovaného nedovolenému obchodovaniu a preprave migrantov, a to aj po mori,

           presvedčené, že doplnenie Dohovoru Organizácie Spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu medzinárodným nástrojom proti pašovaniu migrantov po súši, po mori a letecky bude užitočné pri predchádzaní tomuto zločinu a na boj s ním,

           dohodli sa takto:


  I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

  Článok 1 - Vzťah k Dohovoru Organizácie Spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu

           1. Tento protokol dopĺňa Dohovor proti nadnárodnému organizovanému zločinu. Interpretovať sa bude spolu s dohovorom.

           2. Ustanovenia dohovoru sa uplatňujú mutatis mutandis na tento protokol, ak v ňom nie je ustanovené inak.

           3. Trestné činy ustanovené v súlade s článkom 6 tohto protokolu sa považujú za ustanovené v súlade s dohovorom.

  Článok 2 - Cieľ

           Cieľom tohto protokolu je predchádzanie pašovaniu migrantov a boj proti nemu, ako aj podpora spolupráce medzi štátmi, zmluvnými stranami, na tento účel, pričom sa budú chrániť práva pašovaných migrantov.

  Článok 3 - Použitie pojmov

           Na účely tohto protokolu

  a) „pašovanie migrantov“ je sprostredkovanie nelegálneho vstupu osoby do štátu, zmluvnej strany, ktorého táto osoba nie je štátnym príslušníkom alebo v ňom nemá trvalý pobyt, s cieľom získať priamo alebo nepriamo finančnú alebo inú materiálnu výhodu,

  b) „nelegálny vstup“ je prekročenie hraníc bez splnenia nevyhnutných požiadaviek na legálny vstup do prijímajúceho štátu,

  c) „falošný cestovný doklad alebo doklad totožnosti“ je akýkoľvek cestovný doklad alebo doklad totožnosti, ktorý

  i) bol protizákonne vyrobený alebo pozmenený nejakým materiálnym spôsobom kýmkoľvek iným ako osobou alebo príslušným orgánom oprávneným v mene štátu vyrábať alebo vydávať cestovné doklady, alebo doklady totožnosti, alebo
  ii) bol nesprávne vydaný alebo získaný skreslením skutočnosti, korupciou, hrozbou násilia alebo iným protizákonným spôsobom, alebo
  iii) ho použila osoba, ktorá nie je jeho oprávnený držiteľ,

  d) „loď“ je vodné plavidlo akéhokoľvek typu vrátane bezvýtlakového plavidla a hydroplánov, ktoré sa používa alebo ho možno použiť ako dopravný prostriedok na vode, okrem vojnových lodí, pomocných síl vojnového námorníctva alebo iných lodí, ktoré vlastní alebo prevádzkuje vláda a ktoré sa momentálne používajú len na vládne neobchodné služby.

  Článok 4 - Rozsah pôsobnosti

           Tento protokol, ak v ňom nie je ustanovené inak, sa uplatňuje na predchádzanie trestným činom ustanoveným v súlade s článkom 6 tohto protokolu a na ich vyšetrovanie a stíhanie, ak trestné činy majú nadnárodnú povahu a boli spáchané s účasťou organizovanej zločineckej skupiny, ako aj na ochranu práv osôb, ktoré boli predmetom takých trestných činov.

  Článok 5 - Trestná zodpovednosť migrantov

           Migranti nepodliehajú trestnému stíhaniu podľa tohto protokolu pre skutočnosti, že boli predmetom konania vymedzeného v článku 6 tohto protokolu.

  Článok 6 - Kriminalizácia

           1. Každý štát, zmluvná strana, prijme také legislatívne a iné opatrenia, ktoré môžu byť potrebné na to, aby sa ako trestný čin ustanovilo konanie spáchané úmyselne a s cieľom priamo alebo nepriamo získať finančnú alebo inú materiálnu výhodu:

  a) pašovanie migrantov,

  b) nasledujúce konania, ak sú spáchané s cieľom umožniť pašovanie migrantov:

  i) výroba falošného cestovného dokladu alebo dokladu totožnosti,
  ii) zaobstaranie, poskytovanie alebo držba takého dokladu,

  c) umožnenie, aby v príslušnom štáte zotrvala osoba, ktorá nie je jeho štátnym príslušníkom ani nemá trvalý pobyt na jeho území, bez splnenia podmienok potrebných na legálne zotrvanie v štáte, a to spôsobom uvedeným v písmene b) tohto odseku alebo akýmkoľvek iným nezákonným spôsobom.

           2. Každý štát, zmluvná strana, prijme taktiež také legislatívne a iné opatrenia, ktoré môžu byť potrebné na to, aby sa ako trestný čin ustanovilo konanie, ak ide o

  a) pokus spáchať trestný čin ustanovený v súlade s odsekom 1 tohto článku za podmienok, že sa porušia základné zásady jeho právneho poriadku,
  b) účastníctvo na trestnom čine ustanovenom v súlade s odsekom 1 písm. a), písm. b) bodom i) alebo písmenom c) tohto článku a za podmienok, že sa porušia základné zásady jeho právneho poriadku, účastníctvo na trestnom čine ustanovenom v súlade s odsekom 1 písm. b) bodom ii) tohto článku,
  c) organizovanie alebo navádzanie iných osôb na spáchanie trestného činu ustanoveného v súlade s odsekom 1 tohto článku.

           3. Každý štát, zmluvná strana, prijme také legislatívne a iné opatrenia, ktoré môžu byť potrebné na ustanovenie priťažujúcich okolností k trestným činom ustanoveným v súlade s odsekom 1 písm. a), písm. b) bodom i) a písm. c) tohto článku a za podmienok, že sa porušia základné zásady právneho systému, k trestným činom ustanoveným v súlade s odsekom 2 písm. b) a c) tohto článku, okolnosti,

  a) ktoré ohrozujú alebo môžu ohroziť životy alebo bezpečnosť týchto migrantov alebo
  b) ktoré znamenajú neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie vrátane zneužívania takýchto migrantov.

           4. Ustanovenia tohto protokolu nebránia štátu, zmluvnej strane, prijať opatrenia proti osobe, ktorej konanie je trestným činom podľa jeho vnútroštátneho právneho poriadku.


  II. PAŠOVANIE MIGRANTOV PO MORI

  Článok 7 - Spolupráca

           Štáty, zmluvné strany, budú v súlade s medzinárodným morským právom spolupracovať v čo najväčšom možnom rozsahu pri predchádzaní pašovaniu a pri potláčaní pašovania migrantov po mori.

  Článok 8 - Opatrenia proti pašovaniu migrantov po mori

           1. Štát, zmluvná strana, ktorý má opodstatnené dôvody domnievať sa, že loď, ktorá pláva pod jeho vlajkou alebo ktorá tvrdí, že je uňho registrovaná, loď, ktorá je bez štátnej príslušnosti, alebo aj keď pláva pod cudzou vlajkou alebo ju odmieta ukázať, má v skutočnosti štátnu príslušnosť príslušného štátu, zmluvnej strany, je zapojená do pašovania migrantov po mori, môže požadovať pomoc iných štátov, zmluvných strán, pri potláčaní používania lode na tento účel. Požiadaný štát, zmluvná strana, poskytne pomoc v rozsahu svojich možností.

           2. Štát, zmluvná strana, ktorý má opodstatnené dôvody domnievať sa, že loď plaviaca sa v súlade s medzinárodným právom a pod vlajkou iného štátu, zmluvnej strany, alebo nesúca jeho registračné znaky, je zapojená do pašovania migrantov po mori, môže to oznámiť vlajkovému štátu, požadovať potvrdenie registrácie, a ak sa registrácia potvrdí, požadovať od vlajkového štátu súhlas na prijatie náležitých opatrení vo vzťahu k tejto lodi. Vlajkový štát môže dať žiadajúcemu štátu súhlas, inter alia,

  a) na vstup na loď,
  b) na prehliadku lode a
  c) na prijatie náležitých opatrení, pokiaľ ide o loď, osoby a náklad na palube,

  spôsobom, na ktorý dal súhlas vlajkový štát, ak sa nájdu dôkazy, že loď je zapojená do pašovania migrantov po mori.

           3. Štát, zmluvná strana, ktorý prijal akékoľvek opatrenie v súlade s odsekom2 tohto článku, ihneď oznámi príslušnému vlajkovému štátu výsledky tohto opatrenia.

           4. Štát, zmluvná strana, bezodkladne odpovie na žiadosť iného štátu, zmluvnej strany, aby sa určilo, či loď, ktorá tvrdí, že je uňho registrovaná alebo pláva pod jeho vlajkou, je na to oprávnená, a na žiadosť o súhlas v súlade s odsekom 2 tohto článku.

           5. Vlajkový štát môže v súlade s článkom 7 tohto protokolu podmieniť svoj súhlas podmienkami, ktoré sa dohodnú medzi ním a žiadajúcim štátom, vrátane podmienok týkajúcich sa zodpovednosti a rozsahu účinných opatrení, ktoré je potrebné prijať. Štát, zmluvná strana, neprijme žiadne dodatočné opatrenia bez výslovného súhlasu vlajkového štátu okrem opatrení nevyhnutných na odvrátenie nebezpečenstva bezprostredne ohrozujúceho životy osôb alebo tých, ktoré vyplývajú z príslušných dvojstranných a mnohostranných zmlúv.

           6. Každý štát, zmluvná strana, určí orgán, alebo ak je to potrebné, orgány na prijímanie a vybavovanie žiadostí o pomoc, o potvrdenie registrácie alebo o práve lode plávať pod jeho vlajkou a o súhlas prijať náležité opatrenia. Takto určený orgán sa oznámi prostredníctvom generálneho tajomníka všetkým ostatným štátom, zmluvným stranám, v lehote jedného mesiaca od jeho určenia.

           7. Štát, zmluvná strana, ktorý má opodstatnené dôvody domnievať sa, že loď je zapojená do pašovania migrantov po mori a je bez štátnej príslušnosti alebo ju možno pokladať za loď bez štátnej príslušnosti, je oprávnený vstúpiť na palubu a vykonať prehliadku lode. Ak sa nájdením dôkazu potvrdí podozrenie, štát, zmluvná strana, prijme náležité opatrenia v súlade s príslušným vnútroštátnym a medzinárodným právnym poriadkom.

  Článok 9 - Ochranné ustanovenia

           1. Ak štát, zmluvná strana, prijme opatrenia proti lodi v súlade s článkom 8 tohto protokolu,

  a) zabezpečí bezpečnosť a ľudské zaobchádzanie s osobami na palube, b) vezme do úvahy náležitú potrebu neohroziť bezpečnosť lode a jej náklad, c) vezme do úvahy náležitú potrebu nepoškodiť obchodné a právne záujmy vlajkového štátu alebo iného zainteresovaného štátu, d) zabezpečí v rámci dostupných možností, aby akékoľvek opatrenie prijaté vo vzťahu k lodi bolo environmentálne neškodné.

           2. Ak sa dôvody na opatrenia vykonané v súlade s článkom 8 tohto protokolu preukážu ako neopodstatnené, majiteľovi lode sa poskytne odškodnenie za akúkoľvek stratu alebo škodu, ktorú utrpel, ale iba ak sa loď nepoužila na spáchanie činu, ktorý by ospravedlňoval prijaté opatrenia.

           3. Akékoľvek opatrenie prijaté, ustanovené alebo realizované v súlade s touto kapitolou sa vykoná s náležitým ohľadom na potrebu nezasahovať alebo neovplyvniť

  a) práva, záväzky a výkon jurisdikcie pobrežných štátov v súlade s medzinárodným morským právom alebo b) orgány vlajkového štátu pri výkone jurisdikcie a kontroly v administratívnych, technických a sociálnych otázkach týkajúcich sa lode.

           4. Akékoľvek opatrenie prijaté na mori podľa tejto kapitoly vykoná iba vojnová loď alebo vojenské lietadlo, alebo iná loď, alebo lietadlo zreteľne označené a identifikovateľné ako loď alebo lietadlo vykonávajúce vládne služby a oprávnené na tento účel.


  III. PREVENCIA, SPOLUPRÁCA A INÉ OPATRENIA

  Článok 10 - Informácie

           1. Bez toho, aby boli dotknuté články 27 a 28 dohovoru, štáty, zmluvné strany, najmä tie, ktoré majú spoločné hranice alebo sa nachádzajú na trasách, po ktorých sa migranti pašujú, si na dosiahnutia cieľov tohto protokolu budú navzájom vymieňať v súlade so svojím príslušným vnútroštátnym právnym a administratívnym systémom relevantné informácie najmä o otázkach

  a) miest nalodenia a určenia, ako aj ciest, prepravcov a dopravných prostriedkov, známych alebo podozrivých z toho, že ich používa organizovaná zločinecká skupina zaoberajúca sa konaním vymedzeným v článku 6 tohto protokolu,

  b) totožnosti a metód organizácií alebo organizovaných zločineckých skupín, ktoré sú známe tým alebo podozrivé z toho, že sa zaoberajú konaním vymedzeným v článku 6 tohto protokolu,

  c) pravosti a náležitej forme cestovných dokladov vydaných štátom, zmluvnou stranou, a o krádeži alebo podobnom zneužití nevyplnených cestovných dokladov alebo dokladov totožnosti,

  d) prostriedkov a metód ukrývania a prepravy osôb, protiprávneho pozmeňovania, rozmnožovania alebo zaobstarávania, alebo iného zneužívania cestovných dokladov alebo dokladov totožnosti používaných pri konaní vymedzenom v článku 6 tohto protokolu a spôsobov ich odhaľovania,

  e) legislatívnych skúseností a praxe a opatrení na predchádzanie konaniu a na boj s konaním vymedzeným v článku 6 tohto protokolu a

  f) vedeckých a technologických informácií užitočných pri presadzovaní práva, ako aj pri zvýšení ich schopnosti na predchádzanie konaniu vymedzenému v článku 6 tohto protokolu, na jeho odhaľovanie a vyšetrovanie a na stíhanie osôb na ňom zúčastnených.

           2. Štát, zmluvná strana, ktorý prijme informácie, vyhovie akejkoľvek žiadosti zmluvnej strany, ktorá odoslala informácie, pri ktorých ustanovila obmedzenie ich použitia.

  Článok 11 - Opatrenia na hraniciach

           1. Bez toho, aby boli dotknuté medzinárodné záväzky vo vzťahu k voľnému pohybu osôb, štáty, zmluvné strany, posilnia v možnom rozsahu hraničné kontroly, ktoré môžu byť potrebné na predchádzanie pašovaniu migrantov a na odhaľovanie ich pašovania.

           2. Každý štát, zmluvná strana, prijme legislatívne alebo iné náležité opatrenia v rozsahu, v akom je to len možné, na predchádzanie tomu, aby sa dopravné prostriedky prevádzkované komerčnými prepravcami nepoužili pri páchaní trestných činov ustanovených v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) tohto protokolu.

           3. Ak je to náležité, a bez toho, aby boli dotknuté príslušné medzinárodné dohovory, také opatrenia zahŕňajú ustanovenie záväzkov komerčných prepravcov vrátane dopravnej spoločnosti alebo majiteľa, alebo prevádzkovateľa akéhokoľvek dopravného prostriedku, aby sa ubezpečili, že všetci pasažieri sú držiteľmi cestovných dokladov, ktoré sú potrebné na vstup do prijímajúceho štátu.

           4. Každý štát, zmluvná strana, prijme potrebné opatrenia v súlade so svojím vnútroštátnym právnym poriadkom na ustanovenie sankcií v prípadoch porušenia povinností vymedzených v odseku 3 tohto článku.

           5. Každý štát, zmluvná strana, zváži prijatie opatrení, ktoré umožňujú v súlade s jeho vnútroštátnym právnym poriadkom odoprieť vstup osobe alebo zrušiť víza osoby, ktorej bola preukázaná účasť na spáchaní trestného činu ustanoveného v súlade s týmto protokolom.

           6. Bez toho, aby bol dotknutý článok 27 dohovoru, štáty, zmluvné strany, posúdia posilnenie spolupráce medzi svojimi úradmi hraničnej kontroly, okrem iného zriadením a udržiavaním priamych komunikačných kanálov.

  Článok 12 - Bezpečnosť a kontrola dokladov

           Každý štát, zmluvná strana, prijme také opatrenia, ktoré v rámci dostupných prostriedkov môžu byť potrebné

  a) na zabezpečenie toho, aby cestovné doklady alebo doklady totožnosti, ktoré vydal, mali takú kvalitu, že ich nemožno ľahko zneužiť a jednoducho sfalšovať ani protiprávne pozmeniť, kopírovať alebo vydať, a b) na zabezpečenie nedotknuteľnosti a bezpečnosti cestovných dokladov alebo dokladov totožnosti vydaných štátom, zmluvnou stranou, alebo v jeho mene a na predchádzanie ich protiprávnemu vyhotoveniu, vydaniu alebo použitiu.

  Článok 13 - Legitímnosť a platnosť dokladov

           Na žiadosť iného štátu, zmluvnej strany, štát, zmluvná strana, v súlade so svojím vnútroštátnym právnym poriadkom v primeranej lehote overí legitímnosť a platnosť cestovného dokladu alebo dokladu totožnosti vydaného v jeho mene alebo ktorý bol údajne v jeho mene vydaný a pri ktorom je podozrenie, že sa použil na účely konania vymedzeného v článku 6 tohto protokolu.

  Článok 14 - Odborná príprava a technická spolupráca

           1. Štáty, zmluvné strany, zabezpečia alebo posilnia špecializovanú odbornú prípravu pre prisťahovaleckých a iných príslušných úradníkov na predchádzanie konaniu vymedzeného v článku 6 tohto protokolu a na ľudské zaobchádzanie s migrantmi, ktorí sú predmetom takého konania, pričom sa rešpektujú ich práva vymedzené v tomto protokole.

           2. Štáty, zmluvné strany, budú spolupracovať medzi sebou a s príslušnými medzinárodnými organizáciami a inými zložkami občianskej spoločnosti, aby náležite zabezpečili na svojom území primeranú odbornú prípravu personálu na predchádzanie konaniu vymedzeného v článku 6 tohto protokolu a na jeho boj a odstránenie a na ochranu práv migrantov, ktorí sú predmetom takého konania. Taká odborná príprava zahŕňa

  a) zlepšenie bezpečnosti a kvality cestovných dokladov, b) rozpoznávanie a odhaľovanie falošných cestovných dokladov alebo dokladov totožnosti, c) zhromažďovanie kriminálneho spravodajstva týkajúceho sa najmä identifikácie organizovaných zločineckých skupín známych tým alebo podozrivých z toho, že sa zaoberajú konaním vymedzeným v článku 6 tohto protokolu, metód používaných na prepravu pašovaných migrantov, zneužívania cestovných dokladov alebo dokladov totožnosti na účely konania vymedzeného v článku 6 a spôsobov ukrývania používaných na pašovanie migrantov, d) zlepšenie postupov na odhalenie pašovaných osôb na tradičných a netradičných vstupných a výstupných bodoch a e) ľudské zaobchádzanie s migrantmi a ochranu ich práv, ako sú vymedzené v tomto protokole.

           3. Štáty, zmluvné strany, s relevantnými skúsenosťami zvážia poskytnutie technickej pomoci štátom, ktoré sú často krajinami pôvodu alebo tranzitu osôb, ktoré sú predmetom konania vymedzeného v článku 6 tohto protokolu. Štáty, zmluvné strany, vyvinú maximálne úsilie na poskytnutie potrebných zdrojov, ako sú dopravné prostriedky, počítačové systémy a čítacie zariadenia na doklady, na boj proti konaniu vymedzenému v článku 6.

  Článok 15 - Iné preventívne opatrenia

           1. Každý štát, zmluvná strana, prijme opatrenia, aby sa zaistilo, že sa zabezpečia alebo posilnia informačné programy na zvýšenie informovanosti verejnosti o tom, že konanie vymedzené v článku 6 tohto protokolu je trestná činnosť, ktorú často uskutočňujú organizované zločinecké skupiny na vlastný prospech, a aby dotknutí emigranti neboli vystavení vážnemu riziku.

           2. V súlade s článkom 31 dohovoru, štáty, zmluvné strany, budú spolupracovať v oblasti verejných informácií na účely predchádzania tomu, aby sa potenciálni migranti nestali obeťami organizovaných zločineckých skupín.

           3. Každý štát, zmluvná strana, náležitým spôsobom podporí a posilní rozvojové programy a spoluprácu na národných, regionálnych a medzinárodných úrovniach, berúc do úvahy sociálno-ekonomické reality migrácie, s osobitným dôrazom na ekonomicky a sociálne postihnuté oblasti, s cieľom bojovať proti základným sociálno-ekonomickým príčinám pašovania migrantov, ako je chudoba a nízky stupeň rozvoja.

  Článok 16 - Opatrenia na ochranu a pomoc

           1. Pri realizácii tohto protokolu štáty, zmluvné strany, prijmú v súlade so svojimi záväzkami podľa medzinárodného práva všetky náležité opatrenia, a ak je to potrebné, aj legislatívne, na zachovanie a ochranu práv osôb, ktoré sú predmetom konania vymedzeného v článku 6 tohto protokolu, ako sú ustanovené podľa aplikovateľných noriem medzinárodného práva, a to najmä práva na život, práva nebyť podrobený mučeniu alebo inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu.

           2. Každý štát, zmluvná strana, prijme náležité opatrenia, aby sa migrantom poskytla náležitá ochrana pred násilím, ktorému môžu byť podrobení zo strany jednotlivcov alebo skupín z dôvodu, že sú predmetom konania vymedzeného v článku 6 tohto protokolu.

           3. Každý štát, zmluvná strana, poskytne náležitú pomoc migrantom, ktorých životy alebo bezpečnosť sú ohrozené z dôvodu, že sú predmetom konania vymedzeného v článku 6 tohto protokolu.

           4. Pri uplatňovaní ustanovení tohto článku štáty, zmluvné strany, vezmú do úvahy osobitné potreby žien a detí.

           5. V prípade väzby osoby, ktorá je predmetom konania vymedzeného v článku 6 tohto protokolu, každý štát, zmluvná strana, si splní záväzky podľa Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch 1) v príslušných prípadoch vrátane povinnosti oboznámiť bez meškania dotknutú osobu s ustanoveniami týkajúcimi sa upovedomenia konzulárneho úradníka a kontaktu s ním.

  Článok 17 - Dohody a opatrenia

           Štáty, zmluvné strany, posúdia uzavretie dvojstranných alebo regionálnych dohôd a vykonávacích opatrení alebo memoránd, ktorých cieľom je

  a) ustanovenie najvhodnejších a najúčinnejších opatrení na predchádzanie konaniu vymedzenému v článku 6 tohto protokolu a na boj proti nemu alebo b) posilnenie ustanovení tohto protokolu medzi nimi.

  Článok 18 - Návrat pašovaných migrantov

           1. Každý štát, zmluvná strana, súhlasí s tým, že bez neprimeraného alebo neodôvodneného odkladu uľahčí a akceptuje návrat osoby, ktorá je predmetom konania vymedzeného v článku 6 tohto protokolu a ktorá je jeho štátnym príslušníkom alebo ktorá má právo na trvalý pobyt na jeho území v čase návratu.

           2. Každý štát, zmluvná strana, posúdi v súlade so svojím vnútroštátnym právnym poriadkom možnosť uľahčiť a akceptovať návrat osoby, ktorá je predmetom konania vymedzeného v článku 6 tohto protokolu a ktorá mala právo na trvalý pobyt na jeho území v čase vstupu do prijímajúceho štátu.

           3. Na žiadosť prijímajúceho štátu, zmluvnej strany, si požiadaný štát, zmluvná strana, bez neprimeraného a neodôvodneného odkladu overí, či osoba, ktorá je predmetom konania vymedzeného v článku 6 tohto protokolu, je jeho štátnym príslušníkom alebo má právo na trvalý pobyt na jeho území.

           4. S cieľom uľahčiť návrat osoby, ktorá je predmetom konania vymedzeného v článku 6 tohto protokolu a ktorá je bez náležitých dokladov, štát, zmluvná strana, ktorého je táto osoba štátnym príslušníkom alebo na ktorého území má právo na trvalý pobyt, vysloví súhlas na žiadosť prijímajúceho štátu, zmluvnej strany, s vydaním takých cestovných dokladov alebo iných povolení, ktoré môžu byť potrebné na to, aby sa osobe umožnilo cestovať a opätovne vstúpiť na jeho územie.

           5. Každý štát, zmluvná strana, ktorý sa zúčastňuje na návrate osoby, ktorá je predmetom konania vymedzeného v článku 6 tohto protokolu, prijme všetky náležité opatrenia na zrealizovanie návratu riadnym spôsobom a s náležitým ohľadom na bezpečnosť a dôstojnosť osoby.

           6. Štáty, zmluvné strany, môžu spolupracovať s príslušnými medzinárodnými organizáciami pri realizácii tohto článku.

           7. Práva poskytnuté osobám, ktoré sú predmetom konania vymedzeného v článku 6 tohto protokolu podľa vnútroštátneho právneho poriadku prijímajúceho štátu, zmluvnej strany, nie sú týmto článkom dotknuté.

           8. Tento článok neovplyvňuje záväzky vzniknuté na základe akejkoľvek inej príslušnej dvojstrannej alebo mnohostrannej zmluvy alebo akejkoľvek inej aplikovateľnej vykonávacej dohody, alebo dojednania, ktoré úplne alebo čiastočne upravujú návrat osôb, ktoré sú predmetom konania vymedzeného v článku 6 tohto protokolu.

  IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  Článok 19 - Ochranné ustanovenie

           1. Nič v tomto protokole neovplyvňuje iné práva, záväzky a zodpovednosť štátov a jednotlivcov podľa medzinárodného práva vrátane medzinárodného humanitárneho práva a medzinárodného práva o ľudských právach, najmä dohovoru z roku 1951 2) a protokolu z roku 1967 3) týkajúce sa postavenia utečencov a princípu ich nevypovedania tak, ako sú v nich obsiahnuté.

           2. Opatrenia vymedzené v tomto protokole sa budú vykladať a uplatňovať spôsobom, ktorý nie je diskriminačný vo vzťahu k osobám z dôvodov, že sú predmetom konania vymedzeného v článku 6 tohto protokolu. Výklad a uplatňovanie týchto opatrení bude v súlade s medzinárodne uznanými princípmi zákazu diskriminácie.

  Článok 20 - Riešenie sporov

           1. Štáty, zmluvné strany, sa budú usilovať riešiť spory týkajúce sa výkladu alebo uplatňovania tohto protokolu rokovaním.

           2. Akýkoľvek spor medzi dvoma alebo viacerými štátmi, zmluvnými stranami, týkajúci sa výkladu alebo aplikácie tohto protokolu, ktorý nie je možné v primeranej lehote vyriešiť rokovaním, sa na žiadosť jedného z tých štátov, zmluvných strán, predloží na rozhodcovské konanie. Ak sa tie štáty, zmluvné strany, v lehote šiestich mesiacov odo dňa predloženia žiadosti na rozhodcovské konanie nevedia dohodnúť na jeho organizácii, ktorýkoľvek z tých štátov, zmluvných strán, môže na základe žiadosti predložiť spor Medzinárodnému súdnemu dvoru v súlade so Štatútom Medzinárodného súdneho dvora.

           3. Každý štát, zmluvná strana, môže pri podpise, ratifikácii, prijatí, schválení alebo pri pristúpení k tomuto protokolu vyhlásiť, že sa nepovažuje byť viazaný odsekom 2 tohto článku. Ostatné štáty, zmluvné strany, nie sú viazané odsekom 2 tohto článku vo vzťahu k akémukoľvek štátu, zmluvnej strane, ktorý urobil takú výhradu.

           4. Akýkoľvek štát, zmluvná strana, ktorý urobil výhradu v súlade s odsekom 3 tohto článku, ju môže kedykoľvek odvolať oznámením generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov.

  Článok 21 - Podpis, ratifikácia, prijatie, schválenie a pristúpenie

           1. Tento protokol je otvorený na podpis pre všetky štáty od 12. do 15. decembra 2000 v Palerme, Talianska republika, a následne v sídle Organizácie Spojených národov v New Yorku do 12. decembra 2002.

           2. Tento protokol je zároveň otvorený na podpis regionálnym organizáciám hospodárskej integrácie, ak aspoň jeden členský štát takej organizácie podpísal tento protokol v súlade s odsekom 1 tohto článku.

           3. Tento protokol podlieha ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu. Ratifikačné listiny, listiny o prijatí alebo schválení budú uložené u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov. Regionálna organizácia hospodárskej integrácie môže uložiť svoju ratifikačnú listinu, listinu o prijatí alebo schválení, ak aspoň jeden jej členský štát už tak urobil. V tejto ratifikačnej listine, listine o prijatí alebo schválení taká organizácia stanoví rozsah svojich kompetencií vo vzťahu k otázkam, ktoré sú upravené týmto protokolom. Taká organizácia zároveň oznámi depozitárovi akúkoľvek dôležitú zmenu rozsahu svojich kompetencií.

           4. Tento protokol je otvorený na pristúpenie ktorémukoľvek štátu alebo ktorejkoľvek regionálnej organizácii hospodárskej integrácie, ktorej aspoň jeden členský štát je zmluvnou stranou tohto protokolu. Listiny o pristúpení budú uložené u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov. Pri pristúpení stanoví regionálna organizácia hospodárskej integrácie rozsah svojich kompetencií vo vzťahu k otázkam, ktoré sú upravené týmto protokolom. Taká organizácia zároveň oznámi depozitárovi akúkoľvek dôležitú zmenu rozsahu svojich kompetencií.

  Článok 22 - Nadobudnutie platnosti

           1. Tento protokol nadobudne platnosť deväťdesiaty deň odo dňa uloženia štyridsiatej ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, schválení alebo pristúpení, ale nenadobudne platnosť pred nadobudnutím platnosti dohovoru. Na účely tohto odseku sa akákoľvek listina uložená regionálnou organizáciou hospodárskej integrácie nepočíta navyše k počtu listín uložených členskými štátmi takej organizácie.

           2. Pre každý štát alebo regionálnu organizáciu hospodárskej integrácie, ktoré ratifikujú, prijmú, schvália alebo pristúpia k tomuto protokolu po uložení štyridsiatej listiny, nadobudne tento protokol platnosť tridsiaty deň odo dňa uloženia príslušnej listiny takýmto štátom alebo organizáciou alebo dňom, keď tento protokol nadobudne platnosť podľa odseku 1 tohto článku, podľa tohto, čo nastane neskôr.

  Článok 23 - Zmeny

           1. Po uplynutí piatich rokov od nadobudnutia platnosti tohto protokolu môže štát, zmluvná strana, navrhnúť zmenu tohto protokolu a zaslať ju generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, ktorý ju následne postúpi štátom, zmluvným stranám, a Konferencii zmluvných strán dohovoru na posúdenie a rozhodnutie. Štáty, zmluvné strany tohto protokolu, zúčastnené na Konferencii zmluvných strán vyvinú všetko úsilie na dosiahnutie konsenzu vo veci každej zmeny. Ak sa vyčerpá všetko úsilie na konsenzus a dohoda sa nedosiahne, na prijatie zmeny sa ako posledná možnosť vyžaduje dvojtretinová väčšina hlasov štátov, zmluvných strán tohto protokolu, prítomných a hlasujúcich na zasadnutí Konferencie zmluvných strán.

           2. Regionálne organizácie hospodárskej integrácie vykonávajú vo veciach v rámci svojej kompetencie svoje hlasovacie právo podľa tohto článku s počtom hlasov rovnajúcim sa počtu ich členských štátov, ktoré sú zmluvnými stranami tohto protokolu. Také organizácie nevykonávajú svoje hlasovacie právo, ak ho vykonávajú ich členské štáty, a naopak.

           3. Zmena prijatá v súlade s odsekom 1 tohto článku podlieha ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu štátmi, zmluvnými stranami.

           4. Zmena prijatá v súlade s odsekom 1 tohto článku nadobudne platnosť vo vzťahu k štátu, zmluvnej strane, deväťdesiat dní odo dňa uloženia ratifikačnej listiny, listiny o prijatí alebo schválení takej zmeny u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov.

           5. Po tom, ako zmena nadobudne platnosť, budú ňou viazané tie štáty, zmluvné strany, ktoré vyjadrili svoj súhlas ňou byť viazané. Ostatné štáty, zmluvné strany, budú naďalej viazané ustanoveniami tohto protokolu a akoukoľvek predchádzajúcou zmenou, ktorú ratifikovali, prijali alebo schválili.

  Článok 24 - Výpoveď

           1. Štát, zmluvná strana, môže tento protokol vypovedať písomným oznámením generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov. Výpoveď nadobudne platnosť jeden rok po dni prijatia oznámenia generálnym tajomníkom.

           2. Regionálna organizácia hospodárskej integrácie prestáva byť zmluvnou stranou tohto protokolu, ak ho vypovedia všetky jej členské štáty.

  Článok 25 - Depozitár a jazyky

           Generálny tajomník Organizácie Spojených národov sa určuje za depozitára tohto protokolu. Originál tohto protokolu, ktorého anglické, arabské, čínske, francúzske, ruské a španielske znenie je rovnako autentické, bude uložený u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov.

           Na znak toho podpísaní, riadne na to svojimi vládami splnomocnení, podpísali tento protokol.


  PRÍLOHA
  (Text "PROTOKOLu proti pašovaniu migrantov po súši, po mori a letecky, doplňujúci Dohovor Organizácie Spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu" v anglickom jazyku)

  ____________________________ 

  1) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 32/1969 Zb. o Viedenskom dohovore a konzulárnych stykoch.

  2) Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 319/1996 Z.z. o pristúpení Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky k Dohovoru o právnom postavení utečencov a k Protokolu týkajúcemu sa právneho postavenia utečencov.

  3) Oznámenie Ministerstva Slovenskej republiky č. 319/1996 Z.z.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti