Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Medzinárodné dohovory a iné dôležité dokumenty pre justičnú spoluprácu v trestných veciach NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  02.08.2010Spracoval: JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  A.1. DOHOVORY EURÓPSKEJ ÚNIE

  1. LISABONSKÁ ZMLUVA - ZMLUVA o FUNGOVANÍ EÚ

   HLAVA V - PRIESTOR SLOBODY, BEZPEČNOSTI A SPRAVODLIVOSTI (článok 67 - 89)

   - Kapitola 4 - JUSTIČNÁ SPOLUPRÁCA V TRESTNÝCH VECIACH (článok 82 - 86)


  2. DOHOVOR o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie, vypracovaný Radou v súlade s článkom 34 Zmluvy o Európskej únii
   - publ. pod č. 572/2006 Z.z. l 2000/C 197/1 (Úradný vestník EÚ) na stiahnutie (dohovor s protokolom - formát PDF)
   - prehľad signatárov, výhrady a vyhlásenia (anglický jazyk)

  3. PROTOKOL k Dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie
   - publ. pod č. 572/2006 Z.z. l 2001/C 326/1 (Úradný vestník EÚ)
   - prehľad signatárov výhrady a vyhlásenia (anglický jazyk)

  4. DOHOVOR, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 uzatvorená medzi vládami štátov hospodárskej únie Beneluxu, Nemeckej spolkovej republiky a Francúzskej republiky o postupnom zrušení kontrol na ich spoločných hraniciach; skrátený názov: Schengenský vykonávací dohovor (Úradný vestník L 239, 22/09/2000 S. 0019 - 0062)

  5. DOHOVOR vypracovaný na základe článku K. 3 Zmluvy o Európskej únii o vzájomnej pomoci a spolupráci medzi colnými správami (Úradný vestník C 024, 23/01/1998 S. 0002 - 0022) 


  A.2. DOHOVORY RADY EURÓPY

  1. DOHOVOR o ochrane ľudských práv a základných slobôd v znení protokolov č. 3, 5 a 8 (dodatkový protokol a protokoly č. 2, 4, 6 a 7) 
   - publ. pod č. 209/1992 Zb. (v znení protokolu č. 11) 
   - prehľad signatárov l výhrady a vyhlásenia l text dohovoru (v znení protokolu č. 11) l zhrnutie (portál Rady Európy; anglický jazyk)
   PROTOKOL č. 11 - publ. pod č. 102/1999 Z.z. (Štrasburg, 11.5.1994)
   PROTOKOL č. 13 - publ. pod č. 480/2005 Z.z. (Vilnius 3. máj 2002)

  2. EURÓPSKY DOHOVOR o vydávaní (Paríž, 13.12.1957)
   - publ. pod č. 549/1992 Zb. (pôvodné znenie) | v znení dodatkových protokolov (publ. pod č. 10/1997 Zb. a č. 11/1997 Zb.)
   prehľad signatárov | výhrady vyhlásenia l text l dôvodová správa (anglický jazyk)
   DODATKOVÝ PROTOKOL k ED o vydávaní
   - publ. pod č. 10/1997 Z.z.
   - prehľad signatárov | výhrady vyhlásenia l text l dôvodová správa (portál Rady Európy; anglický jazyk)
   DRUHÝ DODATKOVÝ PROTOKOL k ED o vydávaní
   - publ. pod č. 11/1997 Z.z.
   - prehľad signatárov | výhrady vyhlásenia l text l dôvodová správa (portál Rady Európy; anglický jazyk)

  3. EURÓPSKY DOHOVOR o vzájomnej pomoci v trestných veciach (Štrasburg, 20.4.1959) - pomôcka k dohovoru
   - publ. pod č. 550/1992 Zb.
   - vyhlásenie SR k dohovoru publ. pod č. 313/2000 Z.z.
   - prehľad signatárov | výhrady vyhlásenia l text l dôvodová správa (portál Rady Európy; anglický jazyk)
   DODATKOVÝ PROTOKOL k ED o vzájomnej pomoci v trestných veciach (Štrasburg, 17.3.1978)
   - publ. pod č. 12/1997 Z.z.
   - prehľad signatárov l výhrady vyhlásenia l text l dôvodová správa (portál Rady Európy; anglický jazyk)
   DRUHÝ DODATKOVÝ PROTOKOL k ED o vzájomnej pomoci v trestných veciach
   - publ. pod č. 165/2005 Z.z.
   - prehľad signatárov l výhrady vyhlásenia l text l vodová správa (portál Rady Európy; anglický jazyk)

  4. EURÓPSKY DOHOVOR o odovzdávaní trestného konania
   - publ. pod č. 551/1992 Zb.
   - prehľad signatárov | výhrady vyhlásenia | text | dôvodová správa (portál Rady Európy; anglický jazyk)

  5. DOHOVOR o o odovzdávaní odsúdených osôb (Štrasburg, 21.3.1983)
   - publ. pod č. 553/1992 Zb.
   - prehľad signatárov | výhrady vyhlásenia | text | dôvodová správa (portál Rady Európy; anglický jazyk)

  6. EURÓPSKY DOHOVOR o dohľade nad podmienečne odsúdenými alebo podmienečne prepustenými páchateľmi (Štrasburg, 30.11.1964)
   - publ. pod č. 412/2003 Z.z.
   - prehľad signatárov | výhrady vyhlásenia | text | dôvodová správa (portál Rady Európy; anglický jazyk)

  7. DOHOVOR o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zhabaní a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti (Štrasburg, 8.11.1990)
   - publ. pod č. 109/2002 Z.z.
   - prehľad signatárov | výhrady vyhlásenia | text | dôvodová správa (portál Rady Európy; anglický jazyk)

  8. DOHOVOR o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zaistení a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti a o financovaní terorizmu
   - publ. pod č. 91/2009 Z.z. 
   - prehľad signatárov l výhrady a vyhlásenia l text l dôvodová správa (portál Rady Európy; anglický jazyk)

  9. DOHOVOR o počítačovej kriminalite (Budapešť; 23.11.2001)
   - publ. pod č. 137/2008 Z.z.
   - prehľad signatárov l výhrady vyhlásenia l text l dôvodová správa (portál Rady Európy; anglický jazyk)

  10. EURÓPSKY DOHOVOR o odškodňovaní obetí násilných trestných činov (Štrasburg; 24.11.1983)
   - publ. pod č. 162/2009 Z.z.
   - prehľad signatárov l výhrady vyhlásenia l text l dôvodová správa (portál Rady Európy; anglický jazyk)

  11. TRESTNOPRÁVNY DOHOVOR o korupcii
   - publ. pod č. 375/2002 Z.z.
   - prehľad signatárov l výhrady vyhlásenia l text l dôvodová správa (portál Rady Európy; anglický jazyk)

  12. EURÓPSKY DOHOVOR o informáciách o cudzom práve (Londýn, 7.6.1968)
   - publ. pod č. 82/1997 Z.z.
   - prehľad signatárov l výhrady a vyhlásenia l text l dôvodová správa (portál Rady Európy; anglický jazyk)

  13. DODATKOVÝ PROTOKOL k Európskemu dohovoru o informáciách o cudzom práve (Štrasburg, 17.3.1978)
   - publ. pod č. 83/1997 Z.z.
   - prehľad signatárov l výhrady a vyhlásenia l text l dôvodová správa (portál Rady Európy; anglický jazyk)

  14. DOHOVOR o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť 
   - publ. pod č. 93/1998 Z.z.
   - prehľad signatárov l výhrady a vyhlásenia l text l dôvodová správa (portál Rady Európy; anglický jazyk)

  15. EURÓPSKY DOHOVOR o násilí a neviazanosti divákov počas športových podujatí, a najmä na futbalových zápasoch
   - publ. pod č. 295/1993 Z.z.
   - prehľad signatárov l výhrady a vyhlásenia l text (portál Rady Európy; anglický jazyk)

  16. DOHOVOR proti dopingu
   - publ. pod č. 262/1993 Z.z.
   - prehľad signatárov l výhrady a vyhlásenia l text l dôvodová správa (portál Rady Európy; anglický jazyk) 


  A.3. DOHOVORY ORGANIZÁCIE SPOJENÝCH NÁRODOV

  1. VIEDENSKÝ DOHOVOR o zmluvnom práve (Viedeň, 23.5.1969)
   - publ. pod č. 15/1988 Zb.
   - informácie o dohovore ►signatári výhrady a vyhlásenia (anglický jazyk)

  2. DOHOVOR OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu (New York; 15.11.2000)
   - publ. pod č. 621/2003 Z. z. l text dohovoru (anglický jazyk, formát PDF)
   - informácie o dohovore ►signatári výhrady a vyhlásenia (anglický jazyk)
   PROTOKOL proti pašovaniu migrantov po súši, po mori a letecky - publ. pod č. 33/2005 Z.z.

  3. VIEDENSKÝ DOHOVOR O DIPLOMATICKÝCH STYKOCH (Viedeň, 18.4.1961)
   - publ. pod č. 157/1964 Z. z. l text dohovoru (anglický jazyk, formát PDF)
   - informácie o dohovore ► signatári výhrady a vyhlásenia (anglický jazyk)

  4. VIEDENSKÝ DOHOVOR O KONZULÁRNYCH STYKOCH (Viedeň, 21.4.1963)
   - publ. pod č. 32/1969 Z. z. l text dohovoru (anglický jazyk, formát PDF)
   - informácie o dohovore ► signatári výhrady a vyhlásenia (portál OSN, anglický jazyk)

  5. BAZILEJSKÝ DOHOVOR o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní (Bazilej; 22.3.1989)
   - publ. pod č. 60/1995 Z.z. l text dohovoru s aktualizovanými prílohami (anglický jazyk, formát PDF)
   - zmeny príloh k Bazilejskému dohovoru publ. pod č. 132/2000 Z.z.
   - informácie o dohovore ► signatári výhrady a vyhlásenia (portál OSN, anglický jazyk)
   - buletín k Bazilejskému dohovoru (zdroj: www.basel.int; formát PDF, r. 2009)

  6. EURÓPSKA DOHODA (ADR) o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (Ženeva, 30.9.1957)
   - publ. pod č. 64/1987 Z.z. (text dohody - anglická verzia)
   - informácie o dohode ► signatári výhrady a vyhlásenia (portál OSN, anglický jazyk), texty notifikácií

  7. EURÓPSKA DOHODA (ADN) o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (Ženeva, 26.5.2000)
   - publ. pod č. 331/2010 Z.z. (formát PDF, veľkosť 18,52 MB)
   - informácie o dohode ► signatári výhrady a vyhlásenia (portál OSN, anglický jazyk), texty notifikácii

  8. DOHOVOR (OSN) o vymáhaní výživného v cudzine (New York; 20.6.1956)
   - publ. pod č. 33/1959 Zb.;  text dohovoru (anglický jazyk, formát PDF)
   - informácie o dohovore ►signatári výhrady a vyhlásenia  (anglický jazyk)
   - pôsobnosť Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

  9. DOHOVOR o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov
   - publ. pod č. 91/1998 Z.z.; text dohovoru (anglický jazyk, formát PDF)
   - informácie o dohovore ►signatári dohovoru (anglický jazyk)

  10. DOHOVOR (CITES) o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Washington D.C.; 3. 3 1973)
   - publ. pod č. 572/1992 Zb. l text dohovoru (anglický jazyk, formát PDF)

  11. DOHOVOR Organizácie Spojených národov proti korupcii
   - publ. pod č. 434/2006 Z.z. l text dohovoru (anglický jazyk, formát PDF)
   - informácie o dohovoresignatári výhrady a vyhlásenia (anglický jazyk)

  12. DOHOVOR Organizácie Spojených národov o potláčaní financovania terorizmu
   - publ. pod č. 593/2002 Z.z. l text dohovoru (anglický jazyk, formát PDF)
   - informácie o dohovoresignatári výhrady a vyhlásenia (anglický jazyk)

  13. DOHOVOR o cestnej premávke (Ženeva, 19.9.1949)
   - oznámenie o sukcesii do dohovoru publ. pod č. 4/2009 Z.z. / prehľad signatárov a text dohovoru na stránke OSN - anglické znenie

  14. DOHOVOR o cestnej premávke (Viedeň, 8.11.1968)
   - oznámenie o sukcesii do dohovoru publ. pod č. 4/2009 Z.z. / prehľad signatárov a text dohovoru na stránke OSN - anglické znenie

  15. MEDZINÁRODNÝ DOHOVOR (UNESCO) proti dopingu v športe (Paríž; 19.10.2005) publ. pod č. 347/2007 Z.z.


  A.4. DOHOVORY INÉ 

  1. DOHOVOR o (apostile) zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag, 5.10.1961)
   - publ. pod č. 213/2002 Z.z. l zoznam orgánov zmluvných strán podľa článku 6 dohovoru
   ďalšie informácie k (apostile) vyššiemu úradnému overovaniu verejných listín

  2. DOHOVOR (OECD) o boji s podplácaním zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách (Paríž, 17.12.1997)
   - publ. pod č. 318/1999 Z.z. l prehľad signatárov (PDF dokument) | informácie o dohovore (portál OECD)


  B. BILATERÁLNE (dvojstranné) medzinárodné ZMLUVY

  1. ZMLUVA medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o právnej pomoci poskytovanej justičnými orgánmi a úprave niektorých právnych vzťahov v občianskych a trestných veciach (Praha; 29.10.1992)
   - publ. pod č. 193/1993 Z.z.; platnosť zmluvy od 1.2.1996

  2. VYKONÁVACÍ PROTOKOL k Zmluve medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o výmene údajov z informačných fondov obsiahnutých v registri trestov (Praha, 11.6.2009)
   - publ. pod č. 356/2009 Z.z.; platnosť zmluvy od 11.6.2009 

  3. ZMLUVA medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o doplnení Európskeho dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach z 20.4.1959 a uľahčení jeho vykonávania
   - publ. pod č. 51/1996 Z.z.; platnosť zmluvy od 1.2.1996

  4. ZMLUVA medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o policajnej spolupráci (Viedeň; 13.02.2004)
   - publ. pod č. 252/2005 Z.z.; platnosť zmluvy od 1.7.2005

  5. ZMLUVA medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o doplnení a uľahčení vykonávania Európskeho dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach z 20.4.1959
   - publ. pod č. 28/1998 Z.z.; platnosť zmluvy od 1.2.1998

  6. ZMLUVA medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o právnej pomoci a úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných a trestných veciach (Bratislava; 28.3.1989)
   - publ. pod č. 63/1990 Zb.; platnosť zmluvy od 12.2.1990

  7. DOHODA o spolupráci Prokuratúry Českej a Slovenskej Federatívnej republiky a Prokuratúry Maďarskej republiky podpísaná 7.11.1991 - text dohody

  8. ZMLUVA medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o spolupráci pri predchádzaní cezhraničnej trestnej činnosti a v boji proti organizovanej trestnej činnosti (Bratislava; 2.10.2006)
   - publ. pod č. 248/2007 Z.z.; platnosť zmluvy od 1.5.2007

  9. ZMLUVA medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou o úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných a trestných veciach (Belehrad; 20. januára 1964)
   - publ. pod č. 207/1964 Zb.; platnosť zmluvy od 2.8.1964
   - platnosť zmluvy potvrdená so Slovinskou republikou (ozn. publ. pod č. 176/2006 Z.z.; bod 15), Chorvátskou republikou (ozn. publ. pod č. 112/2006 Z.z.; bod 10), Macedónskou republikou  (ozn. publ. pod č. 489/2005 Z.z.; bod 14), Zväzovou republikou Juhoslávie (ozn. publ. pod č. 407/2005 Z.z.; bod 17), Bosnou a Hercegovinou (ozn. publ. pod č. 265/2006 Z.z.; bod 11)

  10. ZMLUVA medzi Československou republikou a Albánskou ľudovou republikou o právnej pomoci v občianskych, rodinných a trestných veciach (Praha; 16.1.1959)
   - publ. pod č. 97/1960 Zb.; platnosť zmluvy od 28.5.1960
   - platnosť zmluvy potvrdená (ozn. publ. pod č. 174/2006 Z.z.; bod 4)


  C. INÉ PRÁVNE DOKUMENTY relevantné pre justičnú spoluprácu v trestných veciach

  1. ÚSTAVA Slovenskej republiky - konsolidované znenie Ústavy SR k 01.08.2009

  2. ZMLUVA o Európskej únii a Zmluva o fungovaní Európskej únie - konsolidované znenie publ. v  Úradnom vestníku C 115 z 9.5.2008 (formát HTML)

  3. LISABONSKÁ ZMLUVA - text zmluvy, vrátane konsolidovaného znenia a ďalšie súvisiace informácie
   konsolidované znenie Lisabonskej zmluvy redakčne spracované na stránke portálu UčPS (štruktúrovaný OBSAH zmluvy s linkmi/odkazmi na jednotlivé časti zmluvy)
   - informácie o Lisabonskej zmluve vo Wikipédii
   Lisabonská zmluva na stránke Rady Európskej únie (text zmluvy v jazykoch členských štátov Európskej únie, vrátane konsolidovaného znenia zmluvy)

  4. CHARTA základných práv Európskej únie - text Charty

  5. PRÁVNE AKTY ORGÁNOV EÚ - prehľad dohovorov, smerníc, rámcových rozhodnutí a rozhodnutí orgánov EÚ upravujúcich oblasť justičnej spolupráce v trestných veciach

  6. SÚHRNY právnych predpisov EÚ > Spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť
   > Súdna spolupráca v trestných veciach

   > Policajná a colná spolupráca

   Boj proti diskriminácii

   Boj proti terorizmu

   Boj proti organizovanému zločinu

   Boj proti obchodovaniu s ľuďmi

   Boj proti drogám

  sk → en
  LEGAL
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti