Prekladač / Translator
  • enfrplitdehurusk
    Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

Článok bol nastavený ako .
07.03.2011Spracoval: Mgr. Ján Cuhanič
PencilPridaj
Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
PencilPošli PencilTlač

Predkladaným návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa preberá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/96/ES z 19. novembra 2008 o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry (ďalej len „smernica“).

Cieľom Európskej únie je znižovať nehodovosť na pozemných komunikáciách k čomu má prispieť aj vyššie uvedená smernica.

V súlade so smernicou boli stanovené postupy, ktoré by mali byť významným nástrojom na zlepšenie bezpečnosti cestnej infraštruktúry. Výsledkom by malo byť vykonávanie posudzovanie vplyvu bezpečnosti pozemnej komunikácie v začiatočnej fáze plánovania výstavby novej pozemnej komunikácie alebo podstatnej zmeny existujúcej komunikácie, vykonávanie bezpečnostného auditu v každej etape projektovania až po uvedenie novej pozemnej komunikácie alebo podstatnej zmeny existujúcej komunikácie do užívania a vykonávanie pravidelných inšpekcií na pozemných komunikáciách, ktoré sú už v prevádzke.

Vykonanie činností uvedených vyššie bude povinný zabezpečiť na vlastné náklady vlastník alebo správca pozemných komunikácií zaradených v TEN- T sieti. Vlastníci a správcovia ostatných ciest majú samozrejme možnosť vykonávať uvedené činností na pozemných komunikáciách vo svojom vlastníctve a v správe podľa vlastného uváženia a potreby.

Posudzovanie vplyvu bezpečnosti pozemnej komunikácie, bezpečnostný audit a inšpekciu je v zmysle novely zákona oprávnená vykonávať odborne spôsobilá osoba, ktorá spĺňa zákonom stanovené podmienky.


Vlastný návrh zákona

Štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR


  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti