Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Komisia požaduje vykonávanie najnovších predpisov v oblasti kapitálových požiadaviek pre banky NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  23.05.2011Spracoval: Mgr. Ján Cuhanič
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Európska komisia vyzvala Grécko, Taliansko, Poľsko, Portugalsko, Slovinsko a Španielsko, aby jej do dvoch mesiacov oznámili svoje opatrenia na vykonávanie dôležitých predpisov týkajúcich sa kapitálovej primeranosti a politiky odmeňovania finančných inštitúcií podľa 3. smernice o kapitálových požiadavkách alebo CRD III (2010/76/EÚ).

  Lehotou na vykonanie daných predpisov bol 1. január 2011. Komisia takisto vyzvala Belgicko, Luxembursko, Slovensko a Švédsko, aby vykonali tie časti smernice, ktoré ešte nevykonali.

  Cieľom smernice je zaistiť finančné zdravie bánk a investičných spoločností a reagovať na nadmerné a nerozvážne riskovanie v bankovom sektore podporované nevhodne navrhnutými praktikami odmeňovania, keďže takéto správanie viedlo k zlyhaniu jednotlivých inštitúcií a k problémom pre celú spoločnosť. Na vyriešenie týchto problémov je potrebné včasné a správne vykonávanie smernice. Výzvy Komisie adresované dotknutým členským štátom majú formu „odôvodnených stanovísk“.

  Ak vnútroštátne orgány dotknutých členských štátov neoznámia svoje potrebné vykonávacie opatrenia do dvoch mesiacov, Komisia sa môže obrátiť na Súdny dvor.

  Čo je cieľom príslušných predpisov EÚ?

  Príslušnou smernicou sa menia a dopĺňajú smernice o kapitálových požiadavkách (2006/48/ES a 2006/49/ES), ktorých cieľom je zaistiť finančné zdravie bánk a investičných spoločností. Spoločne stanovujú, akú časť vlastných finančných zdrojov potrebujú banky a investičné spoločnosti na pokrytie rizík a ochranu vkladov svojich klientov. Tento právny rámec sa musí pravidelne aktualizovať a dolaďovať, aby zodpovedal potrebám finančného systému ako celku.

  V smernici 2010/76/EÚ sa zaviedli tieto hlavné zmeny:

  Politika a prax odmeňovania v bankách

  Smernicou sa od bánk a investičných spoločností vyžaduje, aby mali zdravú politiku odmeňovania, ktorá nepodnecuje alebo neodmeňuje nadmerné riskovanie, čím sa ňou reaguje na absurdné platové stimuly. Orgány bankového dohľadu majú právomoc udeliť sankcie bankám s politikou odmeňovania, ktorá nie je v súlade s novými požiadavkami. V smernici sa však nezavádzajú limity pre mzdy alebo bonusy.

  Kapitálové požiadavky na resekuritizácie

  Resekuritizácie sú komplexné finančné produkty, ktoré zohrali svoju úlohu pri vzniku nedávnej finančnej krízy. Za určitých podmienok môžu byť banky, ktoré držia takéto produkty, vystavené značným stratám. V smernici sa pre resekuritizácie stanovujú prísnejšie kapitálové požiadavky s cieľom zaistiť, aby banky náležite zohľadnili riziká spojené s investovaním do takýchto komplexných finančných produktov.

  Zverejňovanie sekuritizačných expozícií

  Riadne zverejňovanie úrovne rizík, ktorým sú banky vystavené, je potrebné na vytvorenie dôvery na trhu. Novými predpismi sa sprísňujú požiadavky na zverejňovanie s cieľom zvýšiť dôveru na trhu, čo je potrebné na to, aby si banky začali navzájom opäť požičiavať.

  Kapitálové požiadavky na obchodné knihy

  Obchodná kniha obsahuje všetky finančné nástroje, ktoré banka drží so zámerom ich opätovného predaja v krátkodobom časovom horizonte, alebo s cieľom zabezpečenia iných nástrojov v obchodnej knihe. Smernicou sa mení spôsob, ako banky posudzujú riziká spojené s ich obchodnými knihami, čím sa zaisťuje, aby banky v plnej miere zohľadňovali možné straty spôsobené nepriaznivým vývojom na trhu v stresových podmienkach, aké vládli v poslednom období.

  Nie všetky tieto predpisy je potrebné vykonať do 1. januára 2011. Smernica 2010/76/EÚ sa má v skutočnosti vykonať v dvoch fázach. Lehotou stanovenou pre prvú fázu, ktorá sa týka ustanovení o odmeňovaní, ako aj celého radu iných ustanovení upravujúcich rozšírenie niektorých už existujúcich minimálnych kapitálových požiadaviek, bol 1. január 2011. Zostávajúce ustanovenia je potrebné vykonať do 31. decembra 2011.

  Členské štáty a neplnenie príslušných predpisov

  Väčšina členských štátov síce oznámila svoje opatrenia prijaté na transponovanie smernice, ale 10 členských štátov – Belgicko, Grécko, Taliansko, Luxembursko, Poľsko, Portugalsko, Slovinsko, Španielsko a Švédsko – musí ešte stále vykonať niektoré alebo všetky jej ustanovenia. V Grécku, Taliansku, Poľsku, Portugalsko, Slovinsku a Španielsku sa ešte stále musia vykonať všetky ustanovenia smernice. V 4 členských štátoch sú na vykonanie celého radu ustanovení, ktoré sa týkajú najmä už existujúcich kapitálových požiadaviek (Belgicko, Luxembursko, Švédsko a Slovensko), a ustanovení o odmeňovaní (Slovensko), potrebné ešte dodatočné alebo sekundárne právne predpisy.

  Aké nevýhody z toho vyplývajú pre občanov a/alebo podniky EÚ?

  Cieľom smernice je zaistenie finančného zdravia bánk a investičných spoločností a zredukovanie nadmerných a nerozvážnych praktík riskovania, ktoré môžu byť podporované nevhodne navrhnutými praktikami odmeňovania. Aktuálna finančná kríza potvrdzuje, aké dôležité je pre občanov, podniky a celú spoločnosť, aby sa tieto dva aspekty riešili. Ak sa spoločné predpisy nebudú na rovnakej úrovni uplatňovať v celej EÚ, ponechá sa tým priestor na využívanie súčasných medzier v právnej úprave.  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti
  MailPošlite svoj príspevok

  Zaslanie odborného príspevku na zverejnenie na portáli UčPS

  Podmienky zverejnenia