Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

TRESTNÝ ZÁKON č. 300/2005 Z.z. (účinný k 1.2.2014); Tretia časť (Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia) NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  30.05.2011Spracoval: JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  SÚVISIACE právne dokumenty:

  1. EDĽP - TU
  2. Lisabonská zmluva - TU
  3. Ústava SR - TU
  4. Trestný poriadok - TU
  TRESTNÝ ZÁKON (v znení zákona č. 224/2010 Z.z.) - SLOVENSKY a ANGLICKY

  TRETIA ČASŤ

  SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  § 436 - Spoločné ustanovenie

  Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

  znenie § 436 účinné do 31.07.2013

  Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.

  Prechodné ustanovenia (§ 437 - 438)

  § 437

  (1) Ak je potrebné určiť, či trestný čin podľa zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov vykazuje znaky prečinu, zločinu alebo obzvlášť závažného zločinu podľa tohto zákona, použijú sa ustanovenia § 10 a § 11 tohto zákona v závislosti od formy zavinenia a trestnej sadzby uvedenej v zákone č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.

  (2) Pri posudzovaní splnenia podmienok na rozhodovanie o podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody alebo rozhodovaní o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu pri trestoch uložených po nadobudnutí účinnosti tohto zákona za trestný čin podľa zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, postupuje sa podľa tohto zákona.

  (3) Pri posudzovaní splnenia podmienok na rozhodovanie o podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody alebo rozhodovaní o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu u trestov uložených pred účinnosťou tohto zákona sa postupuje podľa doterajších predpisov. Osoba odsúdená na výnimočný trest odňatia slobody podľa § 43 ods. 1 zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov môže byť podmienečne prepustená až po výkone troch štvrtín uloženého trestu odňatia slobody; osoba odsúdená podľa tohto ustanovenia na výnimočný trest odňatia slobody na doživotie nesmie byť podmienečne prepustená.

  (4) účinnosť pozastavená od 4.7.2013 (na základe uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky z 19. júna 2013 sp. zn. PL. ÚS 9/2013 publikovaného pod č. 189/2013 Z.z.)

  (4) Ak došlo k premlčaniu trestného stíhania alebo k premlčaniu výkonu trestu pred účinnosťou tohto zákona podľa doterajších predpisov, ustanovenia o premlčaní trestného stíhania a premlčaní výkonu trestu sa podľa tohto zákona nepoužijú. Premlčacia doba trestného stíhania a premlčacia doba výkonu trestu podľa tohto zákona sa nepovažuje za prerušenú ani vtedy, ak bol do účinnosti tohto zákona spáchaný miernejší trestný čin než ten, o ktorého premlčanie ide.

  (5) Ustanovenie § 47 ods. 2 sa vzťahuje aj na osobu, ktorá bola potrestaná za niektorý z trestných činov uvedených v § 43 ods. 1 zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, ak osoba spáchala ďalší trestný čin uvedený v § 47 ods. 2 po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.

  (6) Súd môže rozhodnúť podľa § 34 ods. 8 písm. d) aj vtedy, ak bol páchateľ potrestaný za niektorý z trestných činov uvedených v § 43 ods. 1 zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, ktorý bol spáchaný pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona.

  § 438

  (1) Ak sa v tomto zákone uvádza ústav na výkon trestu minimálneho, stredného alebo maximálneho stupňa stráženia, rozumie sa tým prvá, druhá alebo tretia nápravnovýchovná skupina ustanovená podľa doterajších predpisov.

  (2) Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch vyhlásených do účinnosti tohto zákona používa pojem obzvlášť závažný trestný čin, rozumie sa tým zločin podľa tohto zákona.

  § 438a - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 20. decembra 2008

  Ustanovenie § 269a sa použije len vtedy, ak páchateľ alebo predávajúci bol predchádzajúcim rozhodnutím postihnutý po 19. decembri 2008.

  § 438b - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009

  Ak sa trestnosť činu posudzuje a trest ukladá podľa zákona účinného pred 1. januárom 2009, peňažný trest sa od 1. januára 2009 uloží tak, že jeho výška vyjadrená v slovenských korunách sa prepočíta na eurá podľa konverzného kurzu a zaokrúhli sa podľa pravidiel zaokrúhľovania a ďalších pravidiel prechodu na euro ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom.

  § 438c - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2010

  Zhabanie peňažnej čiastky podľa § 83a a zhabanie majetku podľa § 83b možno uložiť právnickej osobe len vtedy, ak bol trestný čin uvedený v § 83a ods. 1 alebo § 83b ods. 1 spáchaný, hoci aj v štádiu pokusu, alebo ak došlo k účasti na trestnom čine po 31. auguste 2010.

  § 438d - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2011

  Ustanovenie § 61 ods. 3 a 5 sa vzťahuje aj na osobu, ktorá bola odsúdená za niektorý z trestných činov uvedených v § 61 ods. 3 alebo 5 pred 1. novembrom 2011, ak táto osoba spáchala ďalší trestný čin uvedený v § 61 ods. 3 alebo 5 po 1. novembri 2011. Súd však nemusí vziať do úvahy odsúdenie uložené pred 1. novembrom 2011, ak by vzhľadom na mimoriadne okolnosti predchádzajúcich prípadov bolo pre páchateľa použitie trestnej sadzby trestu zákazu činnosti ustanovenej v § 61 ods. 3 alebo 5 neprimerane prísne.

  znenie § 438d účinné do 31.07.2013

  Ustanovenie § 61 ods. 3 a 4 sa vzťahuje aj na osobu, ktorá bola odsúdená za niektorý z trestných činov uvedených v § 61 ods. 3 alebo 4 pred 1. novembrom 2011, ak táto osoba spáchala ďalší trestný čin uvedený v § 61 ods. 3 alebo 4 po 1. novembri 2011.

  Súd však nemusí vziať do úvahy odsúdenie uložené pred 1. novembrom 2011, ak by vzhľadom na mimoriadne okolnosti predchádzajúcich prípadov bolo pre páchateľa použitie trestnej sadzby trestu zákazu činnosti ustanovenej v § 61 ods. 3 alebo 4 neprimerane prísne.

  § 438e - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2013

  Na odsúdenie súdom iného členského štátu Európskej únie podľa § 7b ods. 2 sa neprihliada, ak nadobudlo právoplatnosť pred 1. januárom 2013.

  § 438f - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2013

  (1) Trest vyhostenia uložený podľa zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov sa považuje za vykonaný po uplynutí pätnástich rokov od nariadenia jeho výkonu; ustanovenie § 93 ods. 2 nie je týmto dotknuté.

  (2) Vykonanie trestu vyhostenia podľa odseku 1 oznámi registru trestov súd, ktorý vo veci rozhodol v prvom stupni, na žiadosť odsúdeného alebo aj bez takejto žiadosti.

  Záverečné ustanovenia (§ 439 - 440)

  § 439

  Zrušujú sa:

  1. zákon č. 165/1950 begin_of_the_skype_highlighting 165/1950 end_of_the_skype_highlighting Zb. na ochranu mieru,

  2. zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení zákona č. 53/1963 Zb., zákona č. 184/1964 Zb., zákona č. 56/1965 Zb., zákona č. 81/1966 Zb., zákona č. 148/1969 Zb., zákona č. 45/1973 Zb., zákona č. 43/1980 Zb., zákonného opatrenia č. 10/1989 Zb., zákona č. 159/1989 Zb., zákona č. 47/1990 Zb., zákona č. 84/1990 Zb., zákona č. 175/1990 begin_of_the_skype_highlighting 175/1990 end_of_the_skype_highlighting Zb., zákona č. 457/1990 Zb., zákona č. 545/1990 Zb., zákona č. 490/1991 Zb., zákona č. 557/1991 Zb., nálezu Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky zo 4. septembra 1992 uverejneného v čiastke 93/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 177/1993 begin_of_the_skype_highlighting 177/1993 end_of_the_skype_highlighting Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 102/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z.z., zákona č. 13/1998 Z.z., zákona č. 129/1998 Z.z., zákona č. 10/1999 Z.z., zákona č. 183/1999 Z.z., zákona č. 399/2000 Z.z., zákona č. 253/2001 Z.z., zákona č. 485/2001 Z.z., zákona č. 237/2002 Z.z., zákona č. 421/2002 Z.z., zákona č. 448/2002 Z.z., zákona č. 553/2002 Z.z., zákona č. 457/2003 Z.z., zákona č. 403/2004 Z.z., zákona č. 576/2004 Z.z., zákona č. 613/2004 Z.z., zákona č. 757/2004 Z.z. a zákona č. 227/2005 Z.z.,

  3. zákon č. 120/1962 Zb. o boji proti alkoholizmu,

  4. zákon č. 448/2002 Z.z. o ochrannom dohľade a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 550/2003 Z.z.

  § 440

  Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

  Zákon č. 650/2005 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2006.

  Zákon č. 692/2006 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2007.

  Zákon č. 218/2007 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júnom 2007.

  Zákon č. 491/2008 Z.z. nadobudol účinnosť 15. decembrom 2008.

  Zákon č. 497/2008 Z.z. nadobudol účinnosť 20. decembrom 2008.

  Zákon č. 498/2008 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2009.

  Zákon č. 59/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2009.

  Zákon č. 257/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2009.

  Zákon č. 317/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 1. novembrom 2009.

  Zákon č. 492/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2009.

  Zákon č. 576/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2010.

  Zákon č. 224/2010 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2010.

  Zákon č. 547/2010 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2011.

  Zákon č. 33/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 1. májom 2011.

  Ivan Gašparovič v.r.
  Pavol Hrušovský v.r.
  Mikuláš Dzurinda v.r.


  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti