Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Analýza dosahov zvýšenia sumy pre povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  28.06.2011Ján Cuhanič
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač
  TÉMATICKÉ OBLASTI: Finančné právo
  PRÁVNE INŠTITÚTY / TÉMY: Dane a odvody
  POJMY: preddavky, príjem

  Vláda SR na svojom zasadnutí dňa 2. marca 2011 prerokovala a schválila Správu o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike s návrhmi na jeho zlepšovanie. Medzi priority vlády Slovenskej republiky, ktoré stanovilo Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky patrí aj zlepšovanie podnikateľského prostredia, vytváranie optimálnych podmienok na podnikanie a vrátenie Slovenskej republiky na popredné miesta v hodnoteniach medzinárodných inštitúcií. Vláda Slovenskej republiky sa ďalej zaviazala, že zlepšovaním podmienok podnikania vyvinie snahu nadviazať na úspech dosiahnutý v roku 2005, keď Svetová banka označila Slovenskú republiky za lídra z pomedzi 10 najreformnejších krajín.

  Na základe spomenutej správy a v nadväznosti na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 160/2011 k nej bola uložená podpredsedovi vlády a ministrovi financií úloha „analyzovať dosahy zvýšenia sumy pre povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov.

  Ministerstvo financií SR predložilo na rokovanie vlády Slovenskej republiky materiál „Analýza dosahov zvýšenia sumy pre povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov“. Predmetný materiál sa predkladá na základe úlohy B.10 z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 160 zo dňa 2. marca 2011 v súlade so Správou o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike s návrhmi na jeho zlepšovanie.

  Preddavok na daň z príjmov je povinná platba, ktorú daňovník platí na základe zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) v priebehu zdaňovacieho obdobia, kedy ešte nie je známa skutočná výška jeho daňovej povinnosti. Platenie preddavkov v priebehu zdaňovacieho obdobia zabezpečuje plynulé a priebežné plnenie príjmov štátneho rozpočtu, ktoré sú určené na financovanie výdavkových potrieb štátu a na základe prerozdelenia dane z príjmov fyzických osôb podľa zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov aj na priebežné plnenie príjmov rozpočtov VÚC, miest a obcí.

  Hranica pre mesačné a štvrťročné platenie preddavkov sa pri dani z príjmov právnických osôb nemenila od roku 1994 a pri dani z príjmov fyzických osôb došlo k úprave spodnej hranice dvakrát. Hranice na účely platenia preddavkov boli do 1. januára 2009, t.j. do prechodu na menu euro stanovené v celých okrúhlych číslach. V súlade so zákonom č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov boli hranice prepočítané konverzným kurzom (30,1260) s povinnosťou zaokrúhlenia na dve desatinné miesta.

  Cieľom predloženej analýzy je zisťovať možné dosahy zvýšenia hraníc pre platenie preddavkov na daň z príjmov na hotovostné plnenie príjmov štátneho rozpočtu a rozpočtov obcí a VÚC v kombinácií so zlepšením podnikateľského prostredia prostredníctvom lepšej orientácie daňovníkov v číselných sumách v zákone o dani z príjmov.

  Nakoľko zo záveru analýzy vyplýva odporúčanie nerealizovať zvyšovanie hraníc pre platenie preddavkov na daň z príjmov v období konsolidácie verejných financií, nie je potrebné identifikovať a vyčísliť vplyv na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, na sociálne prostredie, vplyv na životné prostredie a vplyv na informatizáciu spoločnosti.


  Štádium materiálu: Odoslané na rokovanie vlády SR 

  Materiály na stiahnutie:

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti