Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Novela zákona o cestnej premávke NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  13.07.2011Ján Cuhanič
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Návrh novely zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestnej premávke“) bol vypracovaný na základe úlohy vyplývajúcej z bodu 4.2 Vnútorný poriadok a bezpečnosť Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2010 – 2014, kde sa okrem iného uvádza, že vláda Slovenskej republiky prijme také opatrenia, aby úmrtnosť na cestách zostala na čo najnižšej úrovni. V súvislosti s plnením tejto úlohy je potrebné vykonať niektoré zmeny v zákone o cestnej premávke, ako aj zmeny a doplnenia v ďalších zákonoch.

  Po dvoch rokoch od nadobudnutia účinnosti zákona o cestnej premávke vznikla tiež potreba prehodnotiť niektoré ustanovenia zákona, najmä vo vzťahu k objektívnemu stavu bezpečnosti na cestách v súvislosti s aktuálnym vývojom počtu dopravných nehôd s následkom smrti alebo ťažkého zranenia jej účastníkov.

  Návrhom zákona sa znižuje vek na udelenie vodičského oprávnenia skupiny B z doterajších 18 rokov na 17 rokov. Súčasne sa však upravuje, že vodič, ktorému bolo vodičské oprávnenie skupiny B udelené pred dovŕšením 18 rokov, môže viesť motorové vozidlo skupiny B len v prítomnosti osoby sediacej na mieste spolujazdca vedľa vodiča. Osoba spolujazdca bude musieť mať vodičské oprávnenie skupiny B najmenej 10 rokov a bude musieť byť zapísaná v evidencii vodičov na základe žiadosti zákonného zástupcu. Túto povinnosť bude mať takýto vodič do dovŕšenia veku 18 rokov, najmenej však tri mesiace.

  Návrh zákona obsahuje aj viaceré ustanovenia, ktorých cieľom je zvýšenie ochrany najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky – chodcov a cyklistov. Ide jednak o úpravu samotných pravidiel cestnej premávky (zastavenie vozidla, zákaz predchádzania, odbočovanie) a jednak aj o sprísnenie postihu za ohrozenie chodcov a cyklistov.

  V záujme uplatnenia možnosti zadržať vodičský preukaz podľa § 70 ods. 1 písm. a) zákona o cestnej premávke aj v prípade, ak ho osoba nepredložila pri kontrole, sa navrhuje zaviesť nový inštitút tzv. fiktívneho zadržania vodičského preukazu.

  Navrhovaným zákonom sa tiež rozširuje okruh dôvodov, pre ktoré je držiteľ vodičského oprávnenia povinný podrobiť sa preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti, psychickej spôsobilosti a preskúšaniu odbornej spôsobilosti. Navrhovaný zákon predpokladá zavedenie inštitútu doškoľovacieho kurzu podľa zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách, ktorému sa budú povinní podrobiť predovšetkým pravidelní porušovatelia pravidiel cestnej premávky. Taktiež sa zavádza osobitné preskúmanie zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k alkoholu, iným návykovým látkam alebo liečivu, ktoré bude vykonávať psychiater, a odborné poradenstvo, ktoré bude vykonávať dopravný psychológ.

  Ak držiteľ vodičského oprávnenia za posledných desať rokov trikrát viedol motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky alebo ak sa odmietol podrobiť vyšetreniu na ich zistenie, orgán Policajného zboru rozhodne o jeho okamžitom a trvalom vylúčení z cestnej premávky odobratím jeho vodičského oprávnenia bez možnosti získať ho v budúcnosti späť.

  Vo vzťahu k vodičom, ktorí za posledných päť rokov dvakrát viedli motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu, inej návykovej látky alebo ktorí sa odmietli podrobiť vyšetreniu na ich zistenie, sa ustanovuje povinnosť orgánu Policajného zboru rozhodnúť o odobratí vodičského oprávnenia. Vodičské oprávnenie bude odobraté i tomu, kto v priebehu posledných piatich rokoch trikrát poruší pravidlá cestnej premávky, v dôsledku ktorého vznikne dopravná nehoda. Odobraté vodičské oprávnenie bude možné vrátiť až po preukázaní splnenia podmienok podľa § 77 ods. 1 písm. d) až g) zákona o cestnej premávke.

  Návrhom zákona sa ustanovujú nové druhy porušení pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom a tým sa sprísňuje postih priestupcu. Ide najmä o vodiča, ktorý ohrozí chodca, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov alebo chodca prechádzajúceho cez cestu, na ktorú vodič odbočuje alebo ho ohrozí pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní, prípadne ohrozí cyklistu prechádzajúceho cez priechod pre cyklistov. Novo sa ustanovuje ako porušenie pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom aj porušenie povinností inštruktora autoškoly a porušenie povinností spolujazdca vodiča do 18 rokov, vedenie motorového vozidla s tabuľkou s evidenčným číslom, ktorá nie je pridelená tomuto vozidlu a neoprávnené vybavenie alebo použitie zvláštnych výstražných znamení, ktoré sú ustanovené pre vozidlá s právom prednostnej jazdy.


  Účinnosť zákona sa stanovuje na 1. septembra 2011 okrem čl. I bodov 40, 41 a 65, ktoré nadobúdajú účinnosť 19. januára 2013

  Materiály na stiahnutie:

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti