Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Návrh na ustanovenie pravidiel pre fungovanie trhu s elektrinou NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  03.08.2011Mgr. Ján Cuhanič
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  elektrina_150Účel a potreba prijatia vyhlášky

  Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie vlády“) bol vypracovaný na základe § 12a ods. 5 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Stručný obsah

  Predkladaný návrh nariadenia vlády podľa vyjadrenia predkladateľa mení doterajší spôsob vyhodnocovania a vysporiadania odchýlky zo štvrťhodinového rozlíšenia na hodinové rozlíšenie a spresňuje podmienky platieb za systémové služby a platieb za prevádzkovanie systému.

  Stručné zhrnutie očakávaného dopadu

  Predkladaný návrh nariadenia vlády nebude mať podľa slov predkladateľa vplyv na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, na hospodárenie obyvateľstva, nevyvolá sociálne vplyvy, zachováva rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a nebude mať vplyv na zamestnanosť, životné prostredie a na informatizáciu spoločnosti.

  Návrh nariadenia vlády je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi Slovenskej republiky, so zákonmi Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

  Materiál podlieha sprístupňovaniu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.


  Štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie ukončené 

  Materiály na stiahnutie

  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti