Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Novela zákona o pedagogických zamestncoch a odborných zamestnancoch NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  26.10.2011JUDr. Peter Bellás
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Od 1. januára 2012 nadobudne účinnosť novela zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

  Jednou z významných zmien, ktoré predmetná novela prináša je zrušenie 7 ročnej lehoty platnosti kreditov. Pôvodné ustanovenie § 46 ods. 5 uvedeného zákona v znení „doba platnosti priznaného kreditu je najviac sedem rokov od jeho priznania; zo závažných dôvodov, najmä čerpania materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky alebo práceneschopnosti trvajúcej dlhšie ako šesť mesiacov nepretržite, môže zamestnávateľ na základe písomnej žiadosti zamestnanca túto dobu predĺžiť najviac o tri roky“ bolo novelizáciou zákona Národnou radou SR zrušené, z čoho vyplýva, že platnosť kreditov bude od 1.1.2012 časovo neobmedzená.

  Doplnené bolo aj ustanovenie § 27 ods. 6 predmetného zákona, ktoré upravuje kariérový stupeň a na konci uvedeného ustanovenia sa pripája nasledovná veta: „Do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou alebo odborný zamestnanec s druhou atestáciou sa zaradí iba ten, kto bol zaradený do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou.“

  Novelizácia ustanovenia § 47 zákona rozširuje možnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri získavaní kreditov. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec získa kredity za:
  • absolvované akreditované programy kontinuálneho vzdelávania podľa § 35 ods. 4 písm. b) až d) pre príslušnú kategóriu, podkategóriu alebo kariérovú pozíciu,
  • profesijné kompetencie, ktoré boli overené podľa § 35 ods. 6 pre druhy kontinuálneho vzdelávania podľa § 35 ods. 4 písm. b) až d),
  • vykonanú rigoróznu skúšku, vykonanú štátnu jazykovú skúšku z cudzieho jazyka a pedagogický zamestnanec za absolvované rozširujúce štúdium podľa § 8a,
  • absolvované vzdelávanie v zahraničí súvisiace s výkonom pedagogickej činnosti alebo s výkonom odbornej činnosti,
  • tvorivé aktivity súvisiace s výkonom pedagogickej činnosti alebo výkonom odbornej činnosti, ktorými sú:
   • autorstvo alebo spoluautorstvo schválených alebo odporúčaných učebných pomôcok vrátane počítačových programov, učebníc, učebných textov, metodických materiálov, pracovných zošitov a odborno-preventívne programy,
   • odborné články publikované v odbornej literatúre, patenty a vynálezy.
  Kredity možno získavať aj pri prerušení výkonu pedagogickej činnosti alebo prerušení výkonu odbornej činnosti
  1. z dôvodu materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, prechodu na výkon odborných činností územnej samosprávy na úseku školstva alebo prechodu na výkon štátnej služby v orgánoch štátnej správy na úseku školstva,
  2. z iného dôvodu prerušenia nepresahujúceho dobu troch rokov.
  Za § 47 predmetného zákona boli novelou vložené nové ustanovenia, a to § 47a a § 47b. Ustanovenia § 47a stanovujú postup a systém priznávania a uznávania kreditov a ustanovenia § 47b možnosti a postup pri nepriznaní kreditov.

  Proti nepriznaniu kreditov alebo neuznaniu kreditov riaditeľom školy alebo riaditeľom školského zariadenia podľa § 47a môže pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec podať sťažnosť do 15 dní od doručenia písomného vyjadrenia o nepriznaní kreditov alebo o neuznaní kreditov. Na preskúmanie sťažností je príslušný Krajský školský úrad, pričom predpisom, podľa ktorého sa bude postupovať ak zákon neustanoví inak je zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. Celé znenie predmetných doplnených ustanovení § 47a a 47b zákona nájdete na stranách 8 až 10 novely zákona TU.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti