Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

JUDr. Peter Šamko: Trestný čin podvodu - komentár s judikatúrou, Iura Edition, 2012 NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  06.12.2012Spracoval: JUDr. Renata Munková
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Publikácia poskytuje podrobný rozbor najmä znakov základnej skutkovej podstaty trestného činu podvodu podľa § 221 ods. 1 TZ (s tradičným rozdelením na objekt, objektívnu stránku, subjekt a subjektívnu stránku), a to za použitia rozhodovacej činnosti súdov, ale aj prokuratúry. Obsahovo je publikácia zameraná hlavne na aplikačnú prax a praktické problémy, ktoré sa v praxi vyskytli, pričom vychádza nielen z oficiálnej judikatúry Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a Najvyššieho súdu Českej republiky, ktorá je zverejňovaná v zbierkach súdnych rozhodnutí a stanovísk, ale aj z ostatnej rozhodovacej činnosti týchto súdov, ako aj súdov nižších stupňov s tým, že použitá bola aj staršia, pomerne bohatá a stále aktuálna judikatúra (tzv. predmníchovská judikatúra, t. j. judikatúra súdov do roku 1938, ako aj judikatúra po roku 1945). Použitá judikatúra bola pritom spracovaná formou komentára, pričom tam, kde to bolo potrebné, je uvedený aj skutok ako aj podstatná časť odôvodnenia rozhodnutia, z ktorého judikatúra vychádzala pri formovaní právnych viet. Spracovaná judikatúra je komentovaná, niekedy aj kriticky, a to aj za využitia odbornej literatúry. Celkovo bolo v komentári spracovaných (uvedených) viac ako 230 rôznych rozhodnutí.

  Zámerom publikácie bolo aj poskytnúť prehľad o určitých aktuálnych trendoch, ktoré sa začínajú využívať pri výklade znakov základnej skutkovej podstaty trestného činu podvodu, a to napríklad o miere opatrnosti osoby vykonávajúcej v omyle majetkovú dispozíciu, riziku v komerčnej sfére alebo princípe ultima ratio a zásady subsidiarity trestnej represie.

  Komentár je určený najmä orgánom aplikácie práva (orgánom činným v trestnom konaní, súdom, advokátom), avšak slúžiť môže aj všetkým ostatným záujemcom o problematiku trestného práva, osobitne trestného činu podvodu.


  Obsah komentára:

  Obsah

  Predslov

  Použité značky

  I. Kapitola/ Stručný historický exkurz a súčasná právna úprava znakov základnej skutkovej podstaty trestného činu podvodu

  I. 1. Historický exkurz právnej úpravy trestného činu podvodu

  I. 2. Súčasná právna úprava trestného činu podvodu

  II. Kapitola/ Objektívna stránka trestného činu podvodu

  II.1. Konanie (všeobecné východiská)

  II.2. Konanie ako znak objektívnej stránky trestného činu podvodu

  II.3. Konanie právnickej osoby v omyle

  II.4. Pojem majetková dispozícia

  II.5. Typické prípady podvodného konania posudzované v súdnej praxi a v praxi orgánov činných v trestnom konaní

  II.5.1. Podvodné konania v záväzkovoprávnych vzťahoch

  II.5.2. Leasingové podvody

  II.5.3. Podvodné konania v súvislosti so zmluvami o dielo

  II.5.4. Podvodné konania v súvislosti s factorignovými zmluvami

  II.5.5. Podvodné konania v súvislosti s nehnuteľnosťami

  II.5.6. Niektoré ďalšie typy podvodných konaní

  II.6. Súd ako subjekt, ktorý nie je možné uviesť do omylu v zmysle objektívnej stránky trestného činu podvodu

  III. Kapitola/ Príčinný vzťah medzi konaním a následkom .

  III.1. Všeobecné východiská k príčinnému vzťahu vyplývajúce z judikatúry a teórie

  III.2. Osobitné východiská k príčinnému vzťahu pri trestnom čine podvodu

  III.3. Odchýlenie sa od ustálenej judikatúry a teórie pri vymedzení príčinného vzťahu pri trestnom čine podvodu (základné východiská)

  III.3.1. Dodržanie miery obvyklej miery opatrnosti osoby, ktorá je uvádzaná do omylu alebo ktorej omyl páchateľ chce využiť

  III.3.2. Prípustné riziko v komerčnej sfére, princíp ultima rátio a zásada subsidiarity trestného práva

  III.3.2.1 Uplatňovanie princípu ultima ratio a zásady subsidiarity trestnoprávnej represie v podmienkach SR

  IV. Kapitola/ Následok trestného činu podvodu

  IV.1. Majetok

  IV.2. Cudzí majetok

  IV.3. Škoda

  IV.4. Obohatenie

  V. Kapitola/ Subjektívna stránka trestného činu podvodu

  V.1. Všeobecné východiská

  V.2. Subjektívna stránka pri trestnom čine podvodu

  V.3. Subjektívna stránka trestného činu podvodu a zabezpečovacie inštitúty

  VI. Kapitola/ Subjekt trestného činu podvodu a stručne k vývojovým štádiám trestného činu podvodu

  VII. Kapitola/ Objekt trestného činu podvodu

  VIII.Kapitola/ Kvalifikovaná skutková podstata trestného činu podvodu a pokračovanie v trestnom čine podvodu

  IX. Kapitola/ Vzťah trestného činu podvodu k iným trestným činom

  Zoznam použitej literatúry

  Zoznam použitých internetových zdrojov

  Register spisových značiek

  Register trestných činov

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti