Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Stanovy SFZ - časové znenie platné od 22.2.2013 do 22.11.2013 NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  25.11.2013JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Slovenský futbalový zväz, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
  KONFERENCIA SLOVENSKÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU


  STANOVY
  Slovenského futbalového zväzu

   schválené na konferencii SFZ dňa 28. septembra 2012 v Banskej Bystrici (účinnosť od 1.1.2013) 

  Zmeny a doplnenia stanov SFZ
  schválené na konferencii SFZ dňa 22. februára 2013 v Liptovskom Jáne (platné a účinné dňom ich schválenia).


  PREAMBULA

  Od prvého futbalového zápasu na území Slovenska v roku 1898 trvalo 40 rokov, kým v osobitných medzinárodných a vnútroštátnych podmienkach v roku 1938 vznikol Slovenský futbalový zväz.

  Napriek neľahkým okolnostiam vzniku a budovania národného futbalového zväzu vo vojnových rokoch a nasledujúcim režimom trvajúcim na území Slovenska až do roku 1989, slovenský futbal neprestal prinášať radosť a potešenie všetkým aktívne aj pasívne sa na ňom podieľajúcim, bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie, ako aj bez ohľadu na štátne útvary a štátne režimy striedajúce sa na území dnešnej Slovenskej republiky.

  Súčasný Slovenský futbalový zväz ako občianske združenie vytvorené na základe zákona o združovaní občanov z roku 1990 sa hrdo hlási k dejinám a úspechom futbalu na svojom území od čias Rakúsko-Uhorska, cez prvú Československú republiku, Slovenský štát, obnovenú Československú republiku, Československú socialistickú republiku, Českú a Slovenskú federatívnu republiku, až po vznik Slovenskej republiky v roku 1993, s osobitou hrdosťou na strieborné umiestnenia československej reprezentácie na Majstrovstvách sveta vo futbale v Taliansku v roku 1934, ako i na Majstrovstvách sveta v Chile v roku 1962, na triumf Slovana Bratislava v Pohári víťazov pohárov UEFA v roku 1969, zlaté medaily československej reprezentácie z Majstrovstiev Európy v Belehrade v roku 1976 i bronz z Marseille v roku 1960 a z Ríma v roku 1980, olympijské striebro z Tokia v roku 1964 i olympijské zlato z Moskvy v roku 1980.

  Hlási sa tiež k svojej vlastnej minulosti národného futbalového zväzu - k odkazu a činnosti Československej futbalovej asociácie, ktorej je nástupcom - a priamo na túto históriu nadväzuje aj ďalšími úspechmi, z ktorých najväčším je historicky prvá účasť slovenskej reprezentácie na záverečnom turnaji majstrovstiev sveta v Juhoafrickej republike v roku 2010.

  Hľadiac do budúcnosti bude Slovenský futbalový zväz aj naďalej podporovať rozvoj futbalu na území Slovenskej republiky v súlade s princípmi fair play a spoločenskej zodpovednosti, chrániť a presadzovať záujmy svojich členov sledujúce tento najvyšší cieľ, a to nielen na úrovni národnej, ale aj medzinárodnej, v podmienkach členstva Slovenskej republiky v Európskej únii a členstva Slovenského futbalového zväzu v medzinárodnej federácii FIFA a konfederácii UEFA.

  Futbal je nástrojom pre globálny rozvoj človeka a užitočný prvok pre budovanie spoločnosti. Rešpektovanie pravidiel hry založených na princípe fair play premietnutom do činností všetkých subjektov pôsobiacich v rámci futbalového hnutia pomáha budovať zdravú občiansku spoločnosť.

  S touto víziou a perspektívou konferencia ako najvyšší orgán Slovenského futbalového zväzu prijíma tieto stanovy:


  PRVÁ ČASŤ - Základné ustanovenia (článok 1 - 22)

  Prvá hlava - Úvodné ustanovenia (článok 1 - 2)

  Článok 1 - Názov, sídlo, právna forma a symboly SFZ
  1. Slovenský futbalový zväz (ďalej len „SFZ“) je národným športovým zväzom[1], ktorý má právnu formu občianskeho združenia založeného podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Vytvorili ho dobrovoľne členovia SFZ pôsobiaci na území Slovenskej republiky.
  2. SFZ je založený na dobu neurčitú.
  3. Sídlo SFZ je na adrese: Bratislava, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, Slovenská republika.
  4. SFZ je členom Medzinárodnej federácie futbalových asociácií (“Fédération internationale de football association”, ďalej len “FIFA”) a Únie európskych futbalových asociácií (“Union des Associations Européennes de Football”, ďalej len “UEFA”).
  5. Symbolmi SFZ sú vlajka, logo s úplným názvom “Slovenský futbalový zväz” a so skráteným názvom “SFZ”.
  6. Logo s názvom “Slovenský futbalový zväz” a so skráteným názvom “SFZ” je zaregistrované na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Vizualizácia vlajky a loga s názvom tvorí prílohu k týmto stanovám.

  Článok 2 - Vymedzenie základných pojmov

  Na účely stanov a ostatných predpisov SFZ sa rozumie pod pojmom: 

  1. amatérsky futbal - časť futbalu, ktorá nie je profesionálnym futbalom,
  2. aparát SFZ - organizačné útvary SFZ a osoby, ktoré na základe pracovnej alebo inej zmluvy podliehajú priamemu riadeniu zo strany generálneho sekretára SFZ alebo ním riadených vedúcich pracovníkov útvarov SFZ, prípadne ďalšie subjekty podľa schválenej organizačnej štruktúry aparátu SFZ,
  3. člen SFZ - riadny člen SFZ (ďalej len “riadny člen”), pridružený člen SFZ (ďalej len “pridružený člen”), individuálny člen SFZ (ďalej len “individuálny člen”) a čestný člen SFZ (ďalej len “čestný člen”),
  4. funkcionár - člen orgánu SFZ alebo orgánu jeho člena, tréner, rozhodca, delegát a ďalšia osoba zodpovedná za technické, zdravotnícke a administratívne záležitosti v rámci FIFA, UEFA, SFZ alebo v klube, najmä majiteľ (akcionár, spoločník a pod.), riaditeľ (napr. výkonný, športový, technický), vedúci družstva, bezpečnostný manažér, alebo iná osoba, ktorá má riadiacu alebo rozhodovaciu právomoc súvisiacu so zabezpečením činností a plnením úloh v rámci národného alebo medzinárodného futbalového hnutia,
  5. futbal - futbal, futsal a plážový futbal mužov a žien, ak ďalej nie je stanovené inak,
  6. futbalové hnutie - komunita fyzických osôb a právnické osoby pôsobiace na území SR v oblasti futbalu organizovaným spôsobom v rámci SFZ a jeho členov,
  7. hlasovanie per rollam - hlasovanie s využitím elektronickej komunikácie, ktorého pravidlá sú upravené v predpise SFZ, pričom zaručený elektronický podpis sa nevyžaduje,
  8. hráč - hráč/hráčka futbalu, futsalu alebo plážového futbalu,
  9. organizovaný futbal - súťaž vo futbale v rámci FIFA, UEFA, SFZ uskutočňovaná v súlade s pravidlami futbalu,
  10. písomne - okrem bežnej písomnej formy aj elektronická forma komunikácie pri zasielaní, oznamovaní alebo doručovaní informácií, podaní, rozhodnutí alebo iných dokumentov s využitím elektronickej podateľne v informačnom systéme slovenského futbalu (ISSF), dátovej schránky adresáta alebo iného bežne používaného emailového účtu adresáta oznámeného na tento účel SFZ; zaručený elektronický podpis sa nevyžaduje, alebo ich zverejnenie na mieste určenom SFZ na webových sídlach prevádzkovaných SFZ (napr. úradná správa a pod.),
  11. pracovník aparátu SFZ - osoba v zmluvnom vzťahu so SFZ, ktorá v rámci organizačnej štruktúry aparátu SFZ vykonáva prácu alebo plní úlohy, ktoré sú zverené do pôsobnosti aparátu SFZ,
  12. profesionálny futbal - časť futbalu, ktorá sa spája s klubmi súťažiacimi v dvoch najvyšších futbalových súťažiach v kategórii dospelých (muži), ako aj s ich právnymi, ekonomickými, športovými a inými vzťahmi, vrátane Únie ligových klubov,
  13. reprezentant - hráč, ktorý písomne alebo iným obvyklým spôsobom prijal poverenie[2] SFZ alebo iného oprávneného subjektu (napr. Slovenský olympijský výbor, Slovenská asociácia univerzitného športu) reprezentovať Slovenskú republiku ako člen reprezentačného družstva v ktorejkoľvek vekovej a výkonnostnej kategórii v športovom stretnutí alebo na inom reprezentačnom podujatí organizovanom v rámci činnosti SFZ,
  14. rozhodnutie futbalového orgánu - záväzné rozhodnutie orgánu FIFA, UEFA, SFZ a jeho člena v rámci výkonu ich právomoci,
  15. spravodlivý proces - proces riešenia sporov vrátane disciplinárneho konania pri dodržaní najmä nasledujúcich hlavných zásad konania:
   1. zákonnosť,
   2. nezávislosť a nestrannosť rozhodujúceho orgánu,
   3. rovnosť strán,
   4. prezumpcia neviny,
   5. právo na obhajobu,
   6. právo na právne zastúpenie,
   7. právo na informácie (nahliadanie do spisu),
   8. dodržiavanie lehôt.
  16. strategický plán SFZ - koncepčný dokument SFZ, ktorý schvaľuje Konferencia SFZ (ďalej len “konferencia”) na návrh Výkonného výboru SFZ (ďalej len “výkonný výbor”) na prvej riadnej konferencii po volebnej konferencii na funkčné obdobie výkonného výboru, obsahujúci ciele a úlohy SFZ najmä v týchto oblastiach:
   1. organizačná štruktúra SFZ,
   2. rozvoj športu,
   3. reprezentácia SR,
   4. rozvoj futbalu, mládež, tréneri a rozhodcovia,
   5. profesionálny futbal,
   6. medzinárodné vzťahy (FIFA, UEFA, národné zväzy),
   7. ženský futbal,
   8. futsal,
   9. legislatíva,
   10. ekonomika,
   11. marketing,
   12. médiá a komunikácia,
   13. infraštruktúra.
  17. súťaž - dlhodobá ligová/majstrovská alebo pohárová súťaž, turnaj alebo stretnutie (vrátane prípravného stretnutia) vo futbale organizované FIFA, UEFA, SFZ alebo jeho členom alebo iným subjektom, ktoré sa uskutočňujú po predchádzajúcom písomnom upovedomení príslušného riadiaceho orgánu futbalu a v stanovených prípadoch aj s jeho predchádzajúcim súhlasom,
  18. športový odborník - tréner, rozhodca, delegát, pozorovateľ rozhodcov, lekár, masér, fyzioterapeut, športový manažér, športový administrátor, usporiadateľ, organizátor, športový agent hráčov a klubov,
  19. väčšina kvalifikovaná - najmenej sedemdesiatpercentná väčšina všetkých delegátov/členov príslušného kolektívneho orgánu SFZ podľa týchto stanov,
  20. väčšina nadpolovičná - najmenej počet delegátov/členov kolektívneho orgánu SFZ rovnajúci sa súčtu polovice počtu všetkých jeho delegátov/členov podľa týchto stanov (pri nepárnom počte všetkých delegátov/členov zaokrúhleného na celé čísla dole) plus jeden delegát/člen,
  21. väčšina jednoduchá - najmenej väčšina prítomných delegátov/členov kolektívneho orgánu SFZ pri dodržaní stanovených podmienok pre uznášaniaschopnosť.

  Druhá hlava - Účel vzniku, poslanie, ciele a hlavné činnosti SFZ (článok 3 - 4)

  Článok 3 - Založenie a účel vzniku, poslanie a ciele SFZ
  1. SFZ bol založený a vznikol ako nezávislá právnická osoba za účelom združovania fyzických osôb a právnických osôb pôsobiacich vo futbale na území Slovenskej republiky.
  2. Poslaním SFZ je zabezpečovanie prípravy a účasti športovej reprezentácie Slovenskej republiky v medzinárodných športových súťažiach vo futbale, podpora a rozvoj profesionálneho a amatérskeho futbalu, ich organizovanie a kontrola na území SR, s osobitným dôrazom na futbal detí a mládeže.
  3. Napĺňaním poslania SFZ v spoločnosti sa sleduje verejný záujem a verejná prospešnosť a dosahujú sa ciele SFZ späté s harmonickým rozvojom futbalu.
  4. Poslanie a ciele SFZ sa dosahujú cestou plnenia strategického plánu SFZ, ktorý obsahuje ciele a úlohy na vymedzený časový úsek rozdelené do základných oblastí, ktoré sa uskutočňujú najmä prostredníctvom hlavných činností SFZ a v súčinnosti s členmi SFZ.

  Článok 4 - Hlavné činnosti SFZ
  1. Hlavné činnosti SFZ sú aktivity SFZ vykonávané sústavne, samostatne, v mene a na zodpovednosť SFZ, ktoré nie sú podnikaním[3] a nie sú vykonávané za účelom dosiahnutia zisku. Majetok, výnosy a príjmy vytvorené hlavnými činnosťami SFZ sa využívajú na napĺňanie poslania a cieľov SFZ a na úhradu výdavkov (nákladov) s nimi spojených.
  2. Medzi hlavné činnosti SFZ patria najmä:
   1. reprezentovať záujmy futbalového hnutia v spoločnosti, najmä v športovom hnutí,
   2. vystupovať v mene futbalového hnutia združujúceho sa na území SR vo vzťahu k FIFA, UEFA, medzinárodným organizáciám v oblasti športu, iným národným futbalovým asociáciám/zväzom, štátu, samospráve a iným právnickým osobám a fyzickým osobám a zabezpečiť, aby záujmy SFZ a jeho jednotlivých členov pri činnostiach týchto osôb boli primerane brané na zreteľ,
   3. určovať filozofiu činnosti a rozvoja slovenského futbalu, ktorá sa bude premietať do strategického plánovania v podobe strategického plánu SFZ a rozpočtu SFZ,
   4. zabezpečovať prípravu a účasť športovej reprezentácie SR v medzinárodných športových súťažiach vo futbale,
   5. organizovať a koordinovať súťaže v organizovanom futbale na území SR na všetkých úrovniach a vo všetkých vekových kategóriách pri presadzovaní zásad fair play a športovej etiky,
   6. realizovať a podporovať projekty a iné aktivity, ktorých cieľom je boj proti ovplyvňovaniu výsledkov športových stretnutí vo futbale, boj proti dopingu vo futbale, boj proti násiliu a neviazanosti divákov na futbalových stretnutiach a boj proti rasizmu, xenofóbii a súvisiacej intolerancii vo futbale,
   7. realizovať a podporovať projekty a iné aktivity, ktorých cieľom je zlepšenie starostlivosti o divákov, zvyšovanie pohodlia divákov na štadióne a ochrana bezpečnosti divákov na stretnutiach organizovaných v rámci činnosti SFZ a jeho členov,
   8. organizovať a riadiť prípravu, činnosť a vzdelávanie športových odborníkov vrátane edičnej činnosti, najmä trénerov, lekárov, masérov, fyzioterapeutov, rozhodcov, delegátov, usporiadateľov, športových manažérov, športových právnikov a iných funkcionárov a pracovníkov aparátu SFZ, vrátane vzdelávania akreditovaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a vzdelávania podľa predpisov a konvencií FIFA a UEFA (napr. UEFA Coaching Convention), alebo iných medzinárodných organizácií,
   9. vytvárať, priebežne aktualizovať systém predpisov SFZ a zabezpečovať jeho jednotné uplatňovanie v rámci futbalového hnutia,
   10. podieľať sa na založení, vzniku a činnosti obchodných spoločností s cieľom komercionalizovať futbal na území SR a zhodnocovať aktíva s ním spojené v prospech rozvoja futbalu tak, aby skutočné hodnoty športu vždy prevládli nad komerčnými záujmami,
   11. podieľať sa na založení, vzniku a činnosti právnických osôb, ktoré nie sú založené za účelom podnikania (napr. nadácií), pri podpore verejnoprospešných účelov zameraných na futbal a futbalové hnutie, jeho propagáciu a rozvoj,
   12. koordinovať spoluprácu a podporovať jednotnosť medzi jednotlivými členmi SFZ, riešiť spory medzi nimi a byť im nápomocný,
   13. zaoberať sa ďalšími otázkami vo vzťahu k futbalu a jeho rozvoju na území SR.

  Tretia hlava - Princípy a vzťahy SFZ (článok 5 - 7)

  Článok 5 - Princípy uplatňované v rámci činnosti SFZ
  1. V rámci činnosti SFZ, jeho orgánov a členov sa uplatňujú princípy všeobecné a osobitné.
  2. Všeobecné princípy sa uplatňujú vo všetkých činnostiach a procesoch uskutočňovaných v rámci plnenia cieľov SFZ. Ide najmä o tieto princípy:
   1. princíp fair play[4] - konanie v súlade s etickými princípmi, ktoré sú v protiklade s koncepciou športového víťazstva za každú cenu, princípmi, ktoré podporujú integritu a rovnosť príležitostí pre všetkých súťažiacich, a zdôrazňujú úctu k človeku ako k osobnosti a hodnotu každého jednotlivca účastného na športovom podujatí,
   2. princípy olympizmu - tak ako sú vymedzené v Olympijskej charte[5] Medzinárodného olympijského výboru,
   3. princíp odbornosti - podľa ktorého sa pri obsadzovaní orgánov SFZ, postupoch alebo rozhodnutiach v rámci činnosti SFZ a jeho orgánov vždy prihliada na odbornú stránku veci, odborné vedomosti, schopnosti, zručnosti a skúsenosti dotknutej osoby, bez ohľadu na prípadné regionálne alebo skupinové záujmy alebo na regionálnu alebo skupinovú príslušnosť,
   4. princíp primeranosti - podľa ktorého sa všetky zúčastnené osoby snažia svojím konaním dosiahnuť stav alebo výsledok zodpovedajúci rozumnému usporiadaniu veci, ktorého cieľom je dosiahnutie rovnováhy dotknutých vzťahov, záujmov a hodnôt,
   5. princíp efektívnosti/hospodárnosti - podľa ktorého sa pri každom rozhodnutí alebo postupe zvažuje efektivita možných riešení z hľadiska primeranosti vynaložených nákladov, energie a času k sledovanému, resp. dosiahnutému výsledku, a to nielen kvantitatívne, ale aj kvalitatívne,
   6. princíp kauzality - ktorý vedie orgány a členov SFZ k tomu, aby sa pri riešení každého problému zaoberali okrem hodnotenia jeho následkov aj jeho príčinami a tieto zohľadnili pri svojom postupe, prijímaní a schvaľovaní rozhodnutí, predpisov alebo iných individuálnych alebo normatívnych aktov,
  3. Osobitnými princípmi sú tie princípy, ktoré sa použijú iba vtedy, keď tieto stanovy, iné predpisy alebo rozhodnutia orgánov SFZ ich použitie výslovne predpokladajú alebo bolo ich použitie dohodnuté, pričom ide o tieto princípy:
   1. princíp regionálny - podľa ktorého sa pri obsadení orgánov SFZ, postupoch alebo rozhodnutiach v rámci činnosti SFZ a jeho orgánov obligatórne popri odbornom princípe zohľadňuje dodržanie regionálnych záujmov. Tento princíp je spravidla vyjadrený dohodou zástupcov regionálnych futbalových zväzov (ďalej len “regionálny zväz”), pričom ak k dohode zástupcov regionálnych zväzov nedôjde, pre dodržanie regionálneho princípu je určujúci pomer počtu členov, ktorých jednotlivé regionálne zväzy zastupujú. Ak nie je ďalej stanovené inak, alebo ak nie je dohodnuté inak, dodržiava sa pomer 3 (Východoslovenský futbalový zväz) : 3 (Stredoslovenský futbalový zväz) : 3 (Západoslovenský futbalový zväz) : 1 (Bratislavský futbalový zväz).
   2. princíp rotačný - podľa ktorého dochádza k pravidelnej výmene alebo striedaniu zástupcov regiónov pri výkone príslušných oprávnení v poradí stanovenom na základe rozhodnutia výkonného výboru,
   3. princíp územný - podľa ktorého sa družstvá zúčastňujú na súťažiach organizovaných príslušným regionálnym zväzom alebo oblastným futbalovým zväzom (ďalej len “oblastný zväz”) podľa teritoriálnej príslušnosti mesta alebo obce, v ktorej sa nachádza domáce ihrisko súťažiaceho družstva, k príslušnému zväzu, pričom sídlo futbalového klubu je spravidla v tej istej obci/meste ako domáci štadión alebo ihrisko jeho klubu, okrem výnimiek priznaných v súlade s článkom 16 odsek 2.
  4. Aj v prípadoch, keď je výslovne stanovené použitie osobitného princípu, všeobecné princípy musia byť taktiež zohľadnené.
  5. V prípadoch neupravených predpismi SFZ musia byť konanie, postup alebo rozhodnutie orgánov SFZ a jeho členov, v súlade so všeobecnými princípmi uvedenými v odseku 2.

  Článok 6 - Neutralita a nediskriminácia
  1. SFZ zaujíma v politických a náboženských záležitostiach neutrálny postoj.
  2. V podmienkach a štruktúrach SFZ, vrátane jeho členov, ich organizačných štruktúr a im podriadených osôb, nie je prípustná:
   1. politická a náboženská agitácia,
   2. akákoľvek diskriminácia,
   3. podnecovanie k rasovej, národnostnej alebo etnickej nenávisti,
   4. hanobenie národa, rasy a presvedčenia alebo
   5. útoky alebo vyhrážanie sa útokom akéhokoľvek druhu proti krajine, jej orgánom, skupine osôb alebo osobám na základe ich rasového, etnického, či národnostného pôvodu, pohlavia, jazyka, politického alebo náboženského presvedčenia alebo z iného odsúdeniahodného dôvodu.
  3. Konania uvedené v odseku 2 budú bezodkladne postihnuté v disciplinárnom konaní Disciplinárnou komisiou SFZ (ďalej len “disciplinárna komisia”) v súlade s týmito stanovami a Disciplinárnym poriadkom SFZ (ďalej len “disciplinárny poriadok”). Najzávažnejšie prípady môžu byť postihnuté pozastavením členstva a vylúčením člena zo SFZ.
  Článok 7 - Vzťahy v SFZ
  1. SFZ, jeho orgány a členovia podporujú priateľské medziľudské vzťahy medzi svojimi členmi, klubmi, funkcionármi a hráčmi, ako aj v celom futbalovom hnutí.
  2. SFZ, jeho orgány, funkcionári a ostatní členovia SFZ sú povinní dodržiavať stanovy a ostatné predpisy SFZ, FIFA, UEFA, pravidlá hry (futbal, futsal, plážový futbal) a rozhodnutia FIFA, UEFA, ako aj záväzné rozhodnutia medzinárodných aj vnútroštátnych orgánov rozhodovania sporov, rešpektovať princípy uvedené v článku 5 odseku 2, ako aj v článku 5 odseku 3 tam, kde je ich použitie výslovne stanovené, ako aj zásady lojality, čestnosti a športového správania, poznať a dodržiavať zásady športovej etiky a etický kódexu futbalu.
  3. Každý člen SFZ je povinný osobitne dbať na dobré meno slovenského futbalu a zdržať sa akýchkoľvek konaní, ktoré by ho mohli nespravodlivo poškodiť.
  4. Porušenie povinností uvedených v tomto článku, ako aj ostatných povinností vyplývajúcich z týchto stanov, sú disciplinárnymi previneniami, ktoré je možné postihnúť v disciplinárnom konaní.

  Štvrtá hlava - Normatívny systém a rozhodovacia činnosť v rámci SFZ (článok 8 - 14)

  Článok 8 - Systém predpisov SFZ a iné normatívne akty vydávané orgánmi SFZ
  1. Stanovy SFZ sú najvyšším predpisom SFZ.
  2. Orgány SFZ vydávajú na základe týchto stanov, v rámci im zverenej právomoci a pôsobnosti, predpisy rozhodnutia, odporúčania a stanoviská, ktoré musia byť v súlade s týmito stanovami.
  3. V rámci SFZ vydávajú príslušné orgány SFZ tieto predpisy záväzné pre všetkých členov SFZ, ktorých činnosti sa týkajú:
   1. volebný poriadok – schvaľuje konferencia; upravuje prípravu a priebeh volieb do volených orgánov SFZ,
   2. rokovací poriadok – schvaľuje konferencia; upravuje procesné pravidlá rokovania konferencie a výkonného výboru,
   3. ostatné poriadky – schvaľuje výkonný výbor, okrem rokovacieho poriadku rozhodcovského súdu, upravujú najvýznamnejšie oblasti činnosti SFZ,
   4. štatút – schvaľuje výkonný výbor, okrem štatútu rozhodcovského súdu; upravuje pôsobnosť a pravidlá fungovania odborných komisií a ďalších orgánov SFZ,
   5. smernica – schvaľuje výkonný výbor; upravuje pravidlá fungovania jednotlivých úsekov a oblastí v pôsobnosti výkonného výboru a aparátu SFZ,
   6. organizačný pokyn – vydáva generálny sekretár na úpravu organizácie práce a plnenia úloh aparátom SFZ, ktoré sú v pôsobnosti generálneho sekretára.
  4. Rozhodnutie je záväzné v celom rozsahu.
   Rozhodnutie vydáva orgán SFZ v rozsahu svojej pôsobnosti spravidla formou uznesenia. Rozhodnutie, ktoré označuje tých, ktorým je určené, je záväzné len pre označené subjekty.
  5. Odporúčania a stanoviská nie sú záväzné. Orgány SFZ ich vydávajú v rozsahu svojej pôsobnosti. Slúžia k zjednoteniu postupov a poskytnutiu odborných informácií k rozhodovaniu orgánov SFZ.
  6. Výklad stanov alebo iného predpisu SFZ podáva výkonný výbor, po vyžiadaní stanoviska Legislatívno-právnej komisie SFZ (ďalej len “legislatívno-právna komisia”).
   V prípade, ak výkonný výbor rozhodne v rozpore so stanoviskom legislatívno-právnej komisie, je povinný svoje rozhodnutie odôvodniť. Postup podľa článku 9 odsek 4 sa použije primerane.
  7. Právne otázky súladu stanov riadnych a pridružených členov so stanovami SFZ, predpismi FIFA, UEFA a s právnym poriadkom SR a EÚ, posudzuje právny útvar aparátu SFZ (“ďalej len “právny útvar SFZ”), ktorý si v sporných prípadoch vyžiada stanovisko legislatívno-právnej komisie.
  Článok 9 - Záväznosť predpisov SFZ a ich vzťah k predpisom FIFA, UEFA, právnemu poriadku a judikatúre
  1. Stanovy a ostatné predpisy vydávané orgánmi SFZ (ďalej len “predpisy SFZ”) musia byť v súlade s právnym poriadkom SR a EÚ, ako aj s publikovanou ustálenou judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva, Súdneho dvora EÚ, Ústavného súdu SR a Najvyššieho súdu SR.
  2. Stanovy a ostatné predpisy SFZ musia byť v súlade s predpismi FIFA a UEFA, záväznými pre ich členov. Výnimkou sú prípady, v ktorých by súlad s predpismi FIFA a/alebo UEFA znamenal rozpor s právnym poriadkom SR alebo EÚ.
  3. V prípade zistenia nesúladu predpisov SFZ navzájom alebo v prípade zistenia ich nesúladu s právnymi predpismi, judikatúrou, predpismi FIFA a/alebo UEFA záväzného charakteru, na podnet člena SFZ alebo orgánu SFZ alebo aj bez takého podnetu, vypracuje právny útvar SFZ návrh na zmenu príslušného predpisu SFZ, ktorý predloží prostredníctvom generálneho sekretára na ďalší postup orgánu oprávnenému navrhnúť alebo schváliť zmenu predpisu.
  4. V právne náročných veciach sa k vypracovaniu návrhu podľa odseku 3 vyžiada stanovisko legislatívno-právnej komisie. Ak návrh na zmenu predpisu SFZ vecne súvisí s agendou jednej alebo viacerých odborných komisií SFZ alebo sa dotýka pôsobnosti iného orgánu SFZ, Únie ligových klubov alebo iného člena SFZ, k vypracovaniu návrhu sa vyžiadajú stanoviská všetkých dotknutých orgánov a subjektov.
  5. Stanovy a ostatné predpisy riadnych a pridružených členov musia byť v zásadnom súlade s týmito stanovami.
  6. V stanovách riadnych a pridružených členov musia byť zohľadnené najmä tieto články stanov SFZ: čl. 2, čl. 4 až 17, čl. 19, čl. 23, čl. 28 až 33, čl. 36 až 40, čl. 45 až 47, čl. 57, čl. 58 okrem odseku 3 a 4, čl. 59 okrem odseku 2 a 3 a čl. 68 odsek 1 až 7.
  7. Člen SFZ je povinný dodržiavať stanovy/štatúty FIFA a UEFA, ostatné predpisy FIFA a UEFA, a rešpektovať oficiálne pravidlá futbalu, futsalu a plážového futbalu. Člen SFZ zabezpečí, aby ich rešpektovali aj všetky osoby podliehajúce ich právomoci.
  Článok 10 - Záväznosť rozhodnutí orgánov SFZ
  1. Právoplatné rozhodnutie orgánu SFZ, ktoré bolo vydané v súlade so stanovami a ostatnými predpismi SFZ v rámci jeho právomoci, je pre všetkých členov tohto orgánu, ako i pre všetkých členov SFZ, ktorým je určené, záväzné.
  2. Člen SFZ je povinný rešpektovať rozhodnutia SFZ a jeho orgánov. Člen SFZ zabezpečí dodržiavanie rozhodnutí SFZ a jeho orgánov aj vo vzťahu ku všetkým osobám podliehajúcim právomoci člena SFZ.
  3. V prípadoch, ktoré neznesú odklad, sú rozhodnutia príslušných orgánov SFZ zo športového hľadiska záväzné a nemenné; dôvodom pre výnimku z tohto pravidla môže byť protiprávne konanie podľa článku 27 odsek 1 písmeno a/.
  4. Predpisy SFZ stanovia, proti ktorým rozhodnutiam orgánov SFZ nie je prípustný opravný prostriedok.
  5. Neplatnosti alebo zrušenia rozhodnutia alebo iného aktu orgánu SFZ sa je možné z dôvodu procesného pochybenia orgánu SFZ domáhať iba v takom prípade, ak by bol pri správnom procesnom postupe dosiahnutý iný výsledok.
  Článok 11 - Predpisy členov SFZ
  1. Kluby, oblastné zväzy, regionálne zväzy, Únia ligových klubov, Slovenský futsal a iné právnické osoby (združenia hráčov, trénerov, rozhodcov a pod.), ktoré sa chcú podieľať na športovej činnosti v rámci SFZ, musia byť riadnymi členmi alebo pridruženými členmi SFZ s právnou subjektivitou.
  2. Stanovy, štatúty a všetky ostatné predpisy, ako aj rozhodnutia subjektov uvedených v odseku 1 musia byť v súlade s právnym poriadkom SR a EÚ, ako aj so stanovami SFZ a ostatnými predpismi SFZ, FIFA a UEFA.
  3. Členovia SFZ sú povinní rešpektovať všetky právoplatné rozhodnutia orgánov SFZ o záležitostiach týkajúcich sa ich členstva. Táto povinnosť platí bez ohľadu na ich právnu formu a organizačnú štruktúru.
  4. Zmeny stanov riadnych členov musia byť predložené SFZ do 30 dní od ich schválenia na ich posúdenie podľa článku 8 odsek 7. V časti, v ktorej právny útvar SFZ skonštatuje nesúlad zmien so stanovami SFZ, dotknutý člen zmeny stanov opätovne prerokuje a zosúladí ich obsah so stanovami SFZ podľa odporúčaní SFZ a to najneskôr do troch mesiacov od vyslovenia nesúladu. Inak sa zmeny, ktorých sa to týka, predložia na posúdenie nesúladu so stanovami SFZ konferencii (článok 43 písmeno d.).
  5. SFZ má právo postupom podľa odseku 4 rozhodnúť o požiadavke na odstránenie nesúladu predpisov klubov, oblastných a regionálnych zväzov, Únie ligových klubov, Slovenského futsalu, ako aj ostatných členov SFZ, s predpismi SFZ. Výkonný výbor SFZ môže na návrh dotknutého subjektu a po vyjadrení právneho útvaru rozhodnúť o pozastavení účinnosti napadnutého predpisu alebo jeho časti.
  6. Nerešpektovanie požiadavky SFZ na odstránenie nesúladu predpisov podľa odseku 5 môže byť disciplinárne postihnuté a môže viesť k pozastaveniu členstva v SFZ. V prípade závažného alebo opakujúceho sa nesúladu s predpismi SFZ môže nerešpektovanie takej požiadavky viesť k vylúčeniu člena zo SFZ.
  Článok 12 - Disciplinárne opatrenia
  1. Za porušenie Stanov SFZ a ostatných predpisov sa členovi SFZ alebo inej osobe podliehajúcej disciplinárnej právomoci orgánov SFZ ukladajú disciplinárne opatrenia[6].
  2. Disciplinárne konanie rešpektuje princípy spravodlivého procesu a materiálnej spravodlivosti.
  3. Pravidlá správania a disciplinárne opatrenia ukladané za ich porušenie sú v rámci SFZ a jeho členov vyjadrené v stanovách, ďalších predpisoch alebo v zmluvných dojednaniach, a ich dodržiavanie je posudzované v súlade s ich obsahom a princípmi uvedenými v článku 5 odsek 2.
  4. Disciplinárne opatrenia sa ukladajú v disciplinárnom konaní, ktorého pravidlá sú upravené v disciplinárnom poriadku.
  5. Ukladané disciplinárne opatrenia musia byť oprávnené a primerané k druhu a závažnosti porušenia pravidiel alebo predpisov.
  6. Disciplinárne opatrenia, ktorými je možné postihnúť v disciplinárnom konaní fyzickú osobu i právnickú osobu, predstavujú:
   1. upozornenie,
   2. pokarhanie,
   3. pokuta,
   4. odobratie ceny.
  7. Disciplinárne opatrenia, ktorými je možné v disciplinárnom konaní postihnúť fyzickú osobu, sú:
   1. vylúčenie:
    1. zo SFZ,
    2. z reprezentácie,
   2. pozastavenie výkonu
    1. funkcie,
    2. športovej činnosti alebo
    3. inej ako športovej činnosti,
   3. zákaz vstupu do šatní, do technickej zóny, vrátane priestorov lavičky náhradníkov, do priestorov extra sedenia alebo do iných určených priestorov štadióna,
   4. zákaz vstupu na štadión,
   5. zákaz účasti na všetkých aktivitách spojených s futbalom,
   6. verejnoprospešná práca/činnosť pre futbalové hnutie, SFZ alebo jeho člena.
  8. Disciplinárne opatrenia, ktorými je možné v disciplinárnom konaní postihnúť právnickú osobu, sú:
   1. krátenie dotácie alebo refundácie už uhradených výdavkov/nákladov z dotácie poskytnutej SFZ štátom, samosprávou, FIFA alebo UEFA,
   2. zákaz uchádzať sa o dotácie alebo zákaz využiť inštitút refundácie už uhradených výdavkov/nákladov z dotácie poskytnutej SFZ štátom, samosprávou, FIFA, UEFA alebo z iného zdroja,
   3. zákaz prestupov,
   4. odohranie stretnutia bez divákov,
   5. odohranie stretnutia na neutrálnej pôde,
   6. zákaz uskutočnenia jedného alebo viacerých stretnutí na konkrétnom štadióne,
   7. zrušenie výsledku stretnutia,
   8. vylúčenie zo súťaže,
   9. kontumácia,
   10. odobratie bodov,
   11. preradenie do nižšej súťaže.
  9. Na dosiahnutie účelu disciplinárneho konania môžu byť disciplinárne opatrenia ukladané aj podmienečne. Upozornenie a pokarhanie nemožno uložiť spolu s pokutou.
  10. Popri disciplinárnych opatreniach môžu byť na dosiahnutie účelu disciplinárneho konania ukladané aj primerané obmedzenia a povinnosti.
  11. Uložené pokuty a náklady uložených disciplinárnych opatrení alebo ich časť si môže postihnutý subjekt regresne uplatniť u toho, kto ich spôsobil, k čomu orgány SFZ poskytnú potrebnú súčinnosť. Voči členovi SFZ si môže postihnutý subjekt regresne uplatniť svoj nárok na rozhodcovskom súde a voči iným subjektom v civilnom alebo trestnom konaní.
  12. V záujme individuálnej a generálnej prevencie, ako aj v záujme výchovného pôsobenia na mládež i ostatných členov futbalového hnutia, môže byť rozhodnuté o zverejnení disciplinárneho rozhodnutia v plnom znení na webovom sídle SFZ. Inak sa zverejňuje obvyklým spôsobom iba uložené disciplinárne opatrenie.
  13. O pozastavení členstva riadneho alebo pridruženého člena v SFZ alebo o vylúčení riadneho alebo pridruženého člena zo SFZ alebo o dočasnom pozastavení výkonu funkcie v súlade so stanovami rozhodujú príslušné orgány SFZ na podnet disciplinárnej komisie alebo iného orgánu SFZ, alebo člena SFZ, alebo aj bez podnetu.
  Článok 13 - Riešenie sporov
  1. V súlade so stanovami SFZ sa členovia SFZ zaväzujú v prípade vzniku sporov v rámci futbalového hnutia, súvisiacich s organizovaním alebo vykonávaním športovej činnosti, ovplyvňujúcich súťaže, účastníkov súťaží, hráčov, funkcionárov a pracovníkov aparátu SFZ, rešpektovať právomoc riešiť takéto spory prednostne prostredníctvom príslušných orgánov SFZ a rešpektovať právomoc rozhodcovského súdu zriadeného SFZ (ďalej len „rozhodcovský súd“) pod sankciou disciplinárneho opatrenia v zmysle disciplinárneho poriadku. Na rozhodcovský súd sa dotknutý člen SFZ môže obrátiť až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov v konaní pred príslušnými orgánmi SFZ, ak v týchto stanovách alebo v štatúte rozhodcovského súdu nie je stanovené inak .
  2. Členovia SFZ uznávajú právomoc a príslušnosť Športového arbitrážneho súdu v Lausanne (“Court of Arbitration for Sport”; ďalej tiež “CAS”) ako najvyššieho nezávislého a nestranného orgánu pre rozhodovanie sporov s medzinárodným prvkom vo futbale v zmysle príslušných ustanovení stanov FIFA a UEFA a zabezpečia rešpektovanie konečných rozhodnutí týchto orgánov subjektmi, ktorých sa tieto rozhodnutia týkajú, a ktoré podliehajú ich právomoci.
  Článok 14 - Nepredvídané udalosti a vyššia moc
  1. Konečné rozhodnutie o záležitostiach závažnejšej povahy, ktoré nie sú upravené v týchto stanovách, ani v predpisoch UEFA alebo FIFA, alebo v prípadoch vyššej moci, prináleží konferencii, ak z povahy veci nevyplýva, že rozhodnutie patrí do výlučnej pôsobnosti iného orgánu.
  2. K rozhodnutiu konferencie alebo iného orgánu podľa odseku 1 sa zabezpečí stanovisko komisie SFZ alebo iného orgánu, do pôsobnosti ktorého posudzovaná záležitosť patrí. Prijaté rozhodnutie musí byť v súlade s právnym poriadkom a so všeobecnými princípmi uvedenými v stanovách.

  Piata hlava - Športová činnosť v rámci SFZ (článok 15 - 22)

  Článok 15 - Pravidlá hry
  1. SFZ a jeho členovia hrajú organizovaný futbal podľa pravidiel futbalu vydaných Medzinárodnou radou futbalových asociácií (International Football Association Board; skrátený názov IFAB), ktorá má výlučné právo na vydávanie a zmenu pravidiel.
  2. SFZ a jeho členovia hrajú futsal podľa pravidiel futsalu vydaných FIFA, ktorá má výlučné právo na vydávanie a zmenu pravidiel.
  3. SFZ a jeho členovia hrajú plážový futbal podľa pravidiel plážového futbalu vydaných FIFA ktorá má výlučné právo na vydávanie a zmenu pravidiel.
  Článok 16 - Súťaže
  1. SFZ ako člen UEFA a FIFA organizuje a koordinuje dlhodobé majstrovské/ligové súťaže a pohárové súťaže (napr. Slovenský pohár) športových klubov vo futbale na území SR, ktoré sú uvedené v rozpisoch súťaží SFZ a jeho členov poverených riadením súťaží.
  2. Majstrovské súťaže sú organizované pyramídovým spôsobom na princípe postupu a zostupu medzi súťažami vyšších a nižších stupňov riadenia na základe územného princípu.
   V odôvodnených prípadoch, výlučne ak je to v záujme rozvoja mládežníckeho futbalu, môže o udelení výnimky rozhodnúť výkonný výbor na základe odôvodnenej žiadosti klubu. Podmienkou pre udelenie výnimky je súhlas dotknutých oblastných a regionálnych zväzov.
  3. Právo klubu štartovať v domácej majstrovskej súťaži závisí prednostne na športovom kritériu. Klub sa kvalifikuje do domácej majstrovskej súťaže udržaním sa v príslušnej majstrovskej súťaži alebo na základe postupu klubu z nižšej alebo zostupu klubu z vyššej majstrovskej súťaže v predchádzajúcom súťažnom ročníku.
  4. Okrem športového kritéria môže byť účasť klubu v domácej majstrovskej súťaži podmienená aj ďalšími kritériami stanovenými v rámci klubového licenčného systému a/alebo kritériami stanovenými riadiacim orgánom súťaže, pričom dôraz sa kladie na športové, infraštruktúrne, administratívne, právne a finančné hľadiská.
  5. Zmena právnej formy alebo organizačnej štruktúry klubu alebo iný právny úkon vykonaný za účelom uľahčenia si splnenia športového kritéria a/alebo iného kritéria stanoveného riadiacim orgánom súťaže a/alebo za účelom nadobudnutia licencie pre domácu majstrovskú súťaž, sú zakázané v záujme zachovania športovej integrity súťaže, najmä ak ide o zmenu sídla klubu, zmenu názvu klubu alebo prevod obchodného podielu/akcií medzi klubmi.
  6. Výkonný výbor môže udeliť alebo delegovať svojim členom alebo orgánom (napr. regionálny zväz, oblastný zväz, Únia ligových klubov, Slovenský futsal) právomoc organizovať súťaže na geograficky alebo administratívne vymedzenom území alebo vo vymedzených športových oblastiach, ktoré spadajú do ich právomoci.
  7. Súťaže organizované SFZ majú prednosť pred inými súťažami s výnimkou súťaží profesionálneho futbalu. Súťaže organizované podľa odseku 2 musia byť zosúladené (termín a miesto konania) so súťažami organizovanými SFZ a Úniou ligových klubov a ich termínový kalendár musí byť koordinovaný s termínmi reprezentačných družstiev. Výkonný výbor môže za týmto účelom vydať osobitné predpisy alebo rozhodnutia.
  Článok 17 - Medzinárodné súťaže a stretnutia
  1. Oprávnenie organizovať medzinárodné stretnutia alebo súťaže medzi družstvami národných zväzov alebo stretnutia medzi klubmi rôznych národných zväzov, má výlučne FIFA a UEFA. Žiadne medzinárodné stretnutie ani súťaž sa nesmie uskutočniť bez predchádzajúceho súhlasu alebo upovedomenia FIFA alebo UEFA, v súlade s ich predpismi.
  2. SFZ sa zaväzuje dodržiavať a rešpektovať medzinárodný kalendár stretnutí, ktorý zostavili FIFA a UEFA.
  3. SFZ nesmie organizovať a zastrešovať stretnutia alebo nadväzovať a udržiavať športové kontakty so zväzmi, ktoré nie sú členmi FIFA a UEFA alebo s dočasnými členmi niektorej konfederácie bez súhlasu FIFA a UEFA.
  4. Kluby alebo skupiny klubov, ktoré sú riadnymi členmi SFZ, bez súhlasu SFZ, iného národného zväzu a FIFA, okrem výnimočných okolností, nesmú byť členmi iného národného zväzu a nesmú sa ani zúčastniť súťaží organizovaných alebo zastrešovaných iným národným zväzom.
  5. SFZ je organizátorom stretnutí reprezentačných výberov vo futsale a plážovom futbale. Do medzinárodných klubových súťaží vo futsale a plážovom futbale organizovaných FIFA, UEFA zástupcov zo Slovenskej republiky prihlasuje SFZ.
  Článok 18 - Udeľovanie licencií klubom
  1. Za uplatňovanie a dodržiavanie príslušných predpisov FIFA a UEFA upravujúcich udeľovanie licencií klubom zodpovedá výkonný výbor.
  2. Výkonný výbor v rámci svojej pôsobnosti v súčinnosti s Licenčnou komisiou SFZ (ďalej len “licenčná komisia”) pripravuje a schvaľuje predpisy a materiály platné pre systém udeľovania licencií klubom a upravujúce podmienky účasti klubov v súťažiach SFZ, ako aj udeľovanie licencií na účasť klubov v súťažiach UEFA.
  3. Vstup futbalového klubu do najvyššej slovenskej futbalovej súťaže mužov a do klubových súťaží UEFA je podmienený získaním licencie udeľovanej licenzorom, ktorým je Slovenský futbalový zväz.
  4. Licenčné konanie, ako aj súbor kritérií, ktoré musí futbalový klub pre vstup do vyššie uvedených súťaži splniť, sú upravené v Smernici klubového licenčného systému SFZ, schválenej výkonným výborom.
  5. O udelení alebo neudelení licencie rozhodujú licenčné orgány SFZ (ďalej len “licenčné orgány”).
  Článok 19 - Hráči
  1. V stretnutiach v rámci súťaží organizovaných SFZ a jeho členmi môžu aktívne súťažiť iba hráči, ktorí sú registrovaní za príslušný klub vo futbale a/alebo vo futsale a/alebo v plážovom futbale. Ak ide o súťaže škôl alebo iných organizácií, ktoré sú organizované v rámci činnosti SFZ, rozhodujúca je príslušnosť k škole alebo inej organizácii zapojenej do súťaže.
  2. Pre vznik alebo zmenu registrácie hráča je určujúce zaevidovanie registrácie alebo jej zmeny v informačnom systéme slovenského futbalu na to oprávnenou osobou.
  3. Ten istý hráč môže byť súčasne registrovaný v najviac jednom futbalovom klube, najviac jednom futsalovom klube a najviac jednom klube plážového futbalu, za ktoré sa môže zúčastňovať súťažnej činnosti súčasne v tom istom období/ročníku.
  4. Amatérsky alebo profesionálny status hráčov a pravidlá pri prestupoch hráčov sú upravené Prestupovým poriadkom vychádzajúcim z platných Pravidiel FIFA pre status a prestupy hráčov (FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players).
  5. SFZ rešpektuje rozhodnutia Súdneho dvora EÚ vo veciach prestupov hráčov, odstupného a výchovného a ich princípy zakotví vo svojich predpisoch aj pre výlučne vnútroštátne vzťahy.
  6. Hráči sú registrovaní v súlade s predpismi SFZ.
  Článok 20 - Reprezentovanie Slovenskej republiky
  1. Reprezentovať Slovenskú republiku je najvyššia česť pre reprezentanta, pre členov realizačného tímu reprezentačného družstva, ako aj pre ostatných zástupcov slovenského futbalového hnutia, ktorí sa zúčastňujú na medzinárodných športových, vzdelávacích a iných podujatiach.
  2. Reprezentant má rozsah svojich práv a povinností osobitne upravený v Štatúte reprezentanta. Každý aktívny reprezentant musí byť so Štatútom reprezentanta oboznámený. Proti obsahu štatútu môže reprezentant uplatniť námietky, ktoré posúdi výkonný výbor.
  3. Štatút reprezentanta schvaľuje a o jeho zmene alebo doplnení rozhoduje výkonný výbor, ktorý môže v odôvodnených prípadoch rozhodnúť o výnimke z dodržiavania štatútu.
  4. Reprezentant a člen realizačného tímu reprezentačného družstva je individuálnym členom SFZ.[7]
  5. Povinnosť ochrany dobrého mena a pozitívnej reprezentácie slovenského futbalu a Slovenskej republiky sa vzťahuje aj na členov realizačného tímu slovenskej reprezentácie a ostatných zástupcov slovenského futbalového hnutia.[8Ochranu požívajú aj symboly spojené s reprezentáciou Slovenskej republiky.
  6. Športoví reprezentanti, športoví odborníci a členovia realizačných tímov sú počas športovej reprezentácie povinní používať štátny znak Slovenskej republiky a označenie štátnej príslušnosti.[9]
  7. Porušenie povinností súvisiacich s reprezentovaním Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v štatúte reprezentanta a v odseku 5, môže byť disciplinárne postihnuté.
  8. SFZ má právo na ocenenia a odmeny reprezentácie, okrem tých, ktoré organizátor medzinárodnej športovej súťaže alebo medzinárodného športového podujatia určil priamo reprezentantovi.[10]
  9. Príjem zo športovej reprezentácie možno v súlade so zákonom[11] použiť iba na:
   1. zabezpečenie prípravy športovej reprezentácie a jej účasti v medzinárodnej športovej súťaži alebo na medzinárodnom športovom podujatí,
   2. zabezpečenie starostlivosti o športové talenty.
  Článok 21 - Futsal
  1. Športové kluby súťažiace vo futsalových súťažiach na území SR sú po splnení podmienok stanovených týmito stanovami riadnymi členmi SFZ.
  2. Hráči registrovaní v športových kluboch podľa odseku 1 sú po splnení podmienok uvedených v článku 30 odsek 3 individuálnymi členmi SFZ.
  3. Riadenie futsalu je v rámci SFZ zabezpečované v súčinnosti so Slovenským futsalom prostredníctvom komisie futsalu a pracovníka aparátu SFZ zodpovedného za rozvoj futsalu na území SR.
  4. Predseda komisie futsalu je volený výkonným výborom na návrh Slovenského futsalu.
  5. Komisia futsalu pozostáva z predsedu a štyroch členov komisie, z ktorých:
   1. jeden člen je pracovník aparátu SFZ zodpovedný za rozvoj futsalu na území SR,
   2. traja členovia sú volení výkonným výborom z kandidátov, ktorých navrhne Slovenský futsal,
   3. jeden člen je volený výkonným výborom z kandidátov, ktorých navrhnú členovia SFZ.
  6. Na návrh predsedu komisie futsalu, generálneho sekretára alebo člena výkonného výboru môže mať komisia aj ďalších členov po súhlasnom vyjadrení výkonného výboru SFZ a výkonného výboru Slovenského futsalu.
  7. Pracovník aparátu SFZ zodpovedný za rozvoj futsalu na území SR je vyberaný na základe princípu odbornosti vo výberovom konaní výberovou komisiou, v ktorej najmenej polovicu tvoria členovia určení komisiou futsalu. Ostatných členov výberovej komisie určí generálny sekretár.
  8. Komisia futsalu na zabezpečenie odborných činností súvisiacich s organizáciou a riadením futsalu môže navrhovať zástupcov futsalu do komisií SFZ.
  9. Ak o to požiada komisia futsalu, v rámci príslušnej komisie SFZ môže byť rozhodnutím výkonného výboru zriadená osobitná sekcia alebo senát komisie pre futsal, ktorá bude riešiť problematiku futsalu. Rozhodnutím výkonného výboru sa súčasne primerane upraví aj predpis SFZ upravujúci činnosť príslušnej komisie.
  10. Členov sekcie alebo senátu komisie pre futsal podľa odseku 9 navrhuje komisia futsalu, členovia výkonného výboru SFZ alebo generálny sekretár na odbornom princípe.
  11. Ak si to vyžadujú osobitosti futsalu, predpisy SFZ budú obsahovať osobitnú časť, v ktorej budú zohľadnené špecifiká futsalu.
  12. Poslanie, úlohy a pôsobnosť komisie futsalu sú upravené v štatúte komisie.
  Článok 22 - Ženský futbal
  1. SFZ podporuje rozvoj ženského futbalu vo všetkých vekových kategóriách.
  2. Ženský futbal je v rámci SFZ riadený prostredníctvom komisie ženského futbalu a pracovníka aparátu SFZ pre ženský futbal, ktorý je súčasne členom komisie ženského futbalu.
  3. Pracovník aparátu SFZ pre ženský futbal je vyberaný na základe princípu odbornosti vo výberovom konaní výberovou komisiou, v ktorej najmenej polovicu tvoria členovia určení komisiou ženského futbalu. Ostatných členov výberovej komisie určí generálny sekretár.
  4. Poslanie, úlohy a pôsobnosť komisie ženského futbalu sú upravené v štatúte komisie. 

  DRUHÁ ČASŤ - Členstvo v SFZ (článok 23 - 35)

  Článok 23 - Členstvo v SFZ a členovia SFZ
  1. Členstvo v SFZ je dobrovoľné. Každý člen združenia môže kedykoľvek v súlade s týmito stanovami zo združenia vystúpiť.[12]
  2. Členstvo v SFZ je vyjadrením podpory, lojality a stotožnenia sa člena združenia s poslaním, cieľmi a úlohami, ako aj s pravidlami fungovania SFZ ako občianskeho združenia.
  3. Členstvom v SFZ člen združenia prejavuje svoj súhlas a vôľu podriadiť sa platným pravidlám futbalového hnutia, ktoré sú vyjadrené v týchto stanovách a ostatných predpisoch SFZ, UEFA a FIFA, ako aj rozhodnutiam príslušných orgánov vydaným v súlade s nimi.
  4. SFZ má riadnych členov, pridružených členov, individuálnych členov a čestných členov.
  5. SFZ zabezpečuje plnenie svojich cieľov a úloh najmä prostredníctvom svojich členov a v spolupráci s nimi.
  6. Informácie súvisiace so vznikom a zánikom členstva v SFZ sú evidované v Centrálnom registri členov SFZ vedenom v informačnom systéme slovenského futbalu (ISSF). Úkony súvisiace so vznikom a zánikom členstva v SFZ sa môžu vykonávať aj elektronickou formou.
  7. Práva a povinnosti členov sú okrem týchto stanov upravené aj ďalšími predpismi SFZ.
  Článok 24 - Vznik a zánik členstva v SFZ
  1. Členom SFZ sa môže stať žiadateľ, ktorý splní podmienky stanovené v týchto stanovách (články 23, 28 až 31). Na vznik členstva v SFZ nie je právny nárok.
  2. Podmienky a postup prijatia za člena SFZ stanovujú tieto stanovy a osobitný predpis schválený výkonným výborom.
  3. O prijatí za člena SFZ, o pozastavení členstva v SFZ alebo o vylúčení člena zo SFZ rozhoduje príslušný orgán SFZ v súlade s týmito stanovami a ostatnými predpismi SFZ.
  4. Členstvo v SFZ zaniká:
   1. vystúpením,
   2. vylúčením,
   3. smrťou alebo právnym zánikom člena SFZ,
   4. právnym zánikom SFZ.
  5. Zánik členstva má za následok zánik všetkých práv, ktoré sa spájajú s členstvom v SFZ.
  6. Zánik členstva nezbavuje člena jeho finančných záväzkov voči SFZ a jeho členom.
  7. Uhradené členské sa v prípade zániku členstva nevracia.
  8. V prípade zániku členstva dôsledky z hľadiska platnosti výsledkov odohratých stretnutí a výsledkov neodohratých stretnutí upraví Súťažný poriadok SFZ.
  Článok 25 - Vystúpenie zo SFZ
  1. Riadny člen, ktorý chce vystúpiť zo SFZ, je povinný v záujme zachovania integrity súťaží informovať o tom písomne najmenej dva mesiace vopred SFZ.
  2. Povinnosťou vystupujúceho riadneho člena je dohrať stretnutia prebiehajúceho súťažného ročníka. Ak to nie je možné, SFZ v súčinnosti s orgánmi riadiacimi súťaže, ktoré sú dotknuté vystúpením člena zo SFZ, rozhodne o ďalšom postupe a vysporiadaní vzájomných vzťahov.
  3. Pridružený člen vystúpenie zo SFZ oznámi písomne generálnemu sekretárovi SFZ.
  4. Individuálny člen vystúpenie zo SFZ oznámi písomne útvaru SFZ, ktorý vedie Centrálny register členov SFZ alebo svojej overovacej autorite (článok 30 odsek 6).
  5. Pri oznámení vystúpenia zo SFZ vystupujúci člen uvedie dátum, ku ktorému vystupuje zo SFZ. Ak je v oznámení uvedený skorší dátum, ako je deň doručenia oznámenia na SFZ, alebo ak dátum vystúpenia v oznámení nie je uvedený, za deň vystúpenia sa považuje deň, kedy bolo SFZ doručené písomné oznámenie o vystúpení.
  6. Vystúpenie zo SFZ nezbavuje člena vystupujúceho zo SFZ povinnosti vyrovnať svoje finančné alebo iné záväzky voči SFZ alebo iným členom SFZ.
  Článok 26 - Pozastavenie členstva v SFZ

  1. Výkonný výbor môže rozhodnúť aj s okamžitou účinnosťou o pozastavení členstva v SFZ najmä v prípadoch, ak je člen SFZ dôvodne podozrivý z: 
   1. ovplyvňovania výsledku športového stretnutia v rozpore so zásadou fair play,
   2. trestných činov korupcie (prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia) alebo
   3. inej závažnej trestnej činnosti (zločin).
  2. Z dôvodu závažného alebo opakovaného porušenia povinnosti, ktoré je v zásadnom rozpore s predpismi alebo rozhodnutiami SFZ a vážne ohrozuje športovú etiku a dobré meno SFZ, môže výkonný výbor rozhodnúť o pozastavení členstva, a to aj s okamžitou účinnosťou.
  3. Pozastavenie členstva trvá až do rozhodnutia vo veci členstva na najbližšej konferencii, ak výkonný výbor svoje rozhodnutie o pozastavení členstva nezruší. Ak konferencia pozastavenie členstva nepotvrdí, pozastavenie členstva je zrušené.
  4. Člen, ktorému bolo pozastavené členstvo, stráca momentom rozhodnutia výkonného výboru o pozastavení členstva všetky práva člena SFZ, ktoré mu prináležia podľa týchto stanov, ak výkonný výbor nerozhodne inak. Ostatní členovia nesmú s takýmto členom udržiavať športové vzťahy, s výnimkou plnenia povinností vyplývajúcich z článku 24 odsek 6 a z bežného obchodného styku.
  5. Riadny člen SFZ, ktorého družstvo sa dva po sebe idúce súťažné ročníky nezúčastňuje v žiadnej majstrovskej súťaži organizovanej SFZ alebo jeho členmi, nemôže až do prihlásenia sa do takejto súťaže hlasovať na konferencii a jeho zástupca sa nemôže uchádzať o volenú funkciu alebo byť ustanovený do funkcie v SFZ.
  6. Disciplinárna komisia môže členovi SFZ, ktorého členstvo bolo pozastavené, uložiť aj disciplinárne opatrenie.

  Článok 27 - Vylúčenie zo SFZ

  1. Člen SFZ môže byť vylúčený zo SFZ: 
   1. v prípade hrubého porušenia stanov a/alebo iných predpisov SFZ, pričom za takéto hrubé porušenie sa považuje najmä:
    1. ovplyvňovanie výsledku športového stretnutia v rozpore so zásadou fair play,
    2. požitie dopingových látok alebo vedomá účasť na zneužití dopingových látok,
    3. aktívna účasť na násilí a neviazanosti divákov v súvislosti s verejným športovým podujatím,
    4. korupcia (prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia), ktorej sa dopustil člen, štatutárny orgán alebo iný funkcionár člena, alebo iná osoba v prospech člena SFZ, alebo
    5. iná trestná činnosť závažnej povahy (zločin), ktorej sa dopustil člen, štatutárny orgán alebo iný funkcionár člena, alebo iná osoba v prospech člena SFZ.
    6. závažné, dlhodobé alebo opakované porušenie povinnosti člena SFZ stanovenej predpismi SFZ alebo rozhodnutím príslušného orgánu SFZ vydaným v súlade s nimi, ktoré ohrozujú alebo môžu vážne ohroziť princípy a vzťahy v SFZ alebo autoritu normatívneho systému a rozhodovacej činnosti v rámci SFZ,
   2. ak člen prestal spĺňať podmienky členstva (napr. strata bezúhonnosti, neuhradenie členského príspevku napriek opakovanej písomnej výzve),
   3. z dôvodu neprihlásenia žiadneho družstva do súťaže organizovanej SFZ alebo jeho členmi vo dvoch po sebe nasledujúcich súťažných ročníkoch.
  2. O vylúčení riadneho, pridruženého alebo čestného člena zo SFZ rozhoduje konferencia. O vylúčení individuálneho člena zo SFZ rozhoduje disciplinárna komisia.
  3. Postup podľa odseku 1 písmeno a/ je možný až po právoplatnom rozhodnutí orgánov príslušných na konanie o delikte.
  4. Vylúčenie zo SFZ nezbavuje člena vystupujúceho zo SFZ povinnosti vyrovnať svoje finančné alebo iné záväzky voči SFZ alebo iným členom SFZ.

  Článok 28 - Riadne členstvo v SFZ
  1. O prijatí za riadneho člena SFZ rozhoduje konferencia po tom, čo žiadateľ o riadne členstvo splní podmienky uvedené v odseku 4 a 5.
  2. Riadnymi členmi SFZ po splnení podmienok stanovených týmito stanovami sú:
   1. športové kluby[13], ktoré môžu existovať v zákonom stanovenej právnej forme občianskeho združenia, vo forme obchodnej spoločnosti, alebo vo forme rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie,
   2. oblastné zväzy,
   3. regionálne zväzy,
   4. Únia ligových klubov,
   5. Slovenský futsal,
   6. združenia a iné organizácie hráčov, rozhodcov, trénerov,
   7. združenia a iné právnické osoby reprezentujúce futsal, ženský futbal a plážový futbal.
  3. Na konferencii SFZ uplatňujú riadni členovia SFZ svoje práva prostredníctvom volených delegátov.
  4. Každá právnická osoba, ktorá sa chce stať riadnym členom SFZ (ďalej len „žiadateľ“) musí podať písomnú prihlášku adresovanú SFZ, ak tieto stanovy nestanovujú inak.
  5. K prihláške podľa odseku 4 musí žiadateľ povinne priložiť nasledujúce dokumenty:
   1. kópiu platných stanov alebo obdobnej zakladateľskej listiny žiadateľa, ktoré musia byť v súlade so stanovami SFZ,
   2. doklad preukazujúci právnu formu žiadateľa a v prípade obchodnej spoločnosti aktuálny výpis z obchodného registra použiteľný na právne účely,
   3. doklad o pridelení identifikačného čísla organizácie (IČO),
   4. doklad o pridelení daňového identifikačného čísla (DIČ) a identifikačného čísla pre daň (IČ DPH), ak boli žiadateľovi pridelené,
   5. vyhlásenie žiadateľa, že jeho právna forma a samostatná právna subjektivita mu umožňujú prijímať rozhodnutia nezávisle od súhlasu akejkoľvek tretej osoby,
   6. zoznam funkcionárov s vyznačením štatutárnych orgánov, ktoré majú právomoc vstupovať do právne záväzných vzťahov s tretími osobami,
   7. kópiu zápisnice z ostatného zasadnutia najvyššieho orgánu,
   8. písomný záväzok žiadateľa, že bude dodržiavať predpisy a rozhodnutia FIFA, UEFA a SFZ a zabezpečí ich dodržiavanie svojimi členmi, klubmi, funkcionármi a hráčmi,
   9. podpis doložky, ktorou uzná právomoc Odvolacej komisie SFZ (ďalej len “odvolacia komisia”), rozhodcovského súdu, rozhodcovských orgánov FIFA a Športového arbitrážneho súdu v Lausanne (CAS), vo veciach týkajúcich sa členských vzťahov, stanov, uznesení a rozhodnutí športového hnutia, jeho členov a jemu podliehajúcich osôb, spolu so záväzkom využívať rozhodcovskú doložku zakladajúcu právomoc rozhodcovského súdu vo všetkých zmluvných vzťahoch s osobou podliehajúcou kompetencii SFZ a jeho členov, a pokiaľ je to možné, zabezpečiť využívanie rozhodcovskej doložky aj v zmluvných vzťahoch, do ktorých riadny člen vstúpi mimo štruktúr SFZ a jeho členov. Platnosť rozhodcovskej doložky je obmedzená na prípady sporov pripúšťajúcich rozhodcovské konanie podľa právneho poriadku SR,
   10. vyhlásenie žiadateľa, že sa bude zúčastňovať výhradne futbalových súťaží organizovaných FIFA, UEFA, SFZ, Úniou ligových klubov, Slovenským futsalom, regionálnymi zväzmi, oblastnými zväzmi alebo iných súťaží po predchádzajúcom písomnom súhlase SFZ,
   11. písomný záväzok, že bude dodržiavať pravidlá futbalu, pravidlá futsalu a pravidlá plážového futbalu,
   12. písomný záväzok žiadateľa, že v prípade zániku členstva nezanikajú jeho finančné a iné záväzky, ktoré mu vznikli v čase členstva.
  Článok 29 - Pridružené členstvo v SFZ
  1. Pridruženým členom SFZ sa môže stať iná právnická osoba ako subjekty uvedené v článku 28 odsek 2, ktorá sa aktívne nezúčastňuje na organizovanom futbale (napr. združenia divákov/priaznivcov/fanúšikov, novinárov/redaktorov, sponzorov/ podporovateľov/darcov, internacionálov, neregistrovaných hráčov, a iné), ktorej stanovy, poslanie a ciele činnosti, nie sú v rozpore so stanovami, poslaním a cieľmi činnosti SFZ.
  2. Návrh na prijatie za pridruženého člena predkladá konferencii výkonný výbor na základe žiadosti právnickej osoby uchádzajúcej sa o pridružené členstvo v SFZ.
  3. Pri prijatí za pridruženého člena sa primerane použije článok 28 odsek 4 a 5 a osobitný predpis SFZ upravujúci prijatie za člena SFZ (článok 24 odsek 2).
  4. Zástupca pridruženého člena sa môže zúčastňovať konferencie bez práva hlasovať.
  Článok 30 - Individuálne členstvo v SFZ
  1. Individuálnym členom SFZ je fyzická osoba spĺňajúca podmienky členstva podieľajúca sa na športovej, organizačnej alebo riadiacej činnosti v orgánoch a štruktúrach SFZ a jeho členov najmä ako hráč, tréner, rozhodca, delegát alebo iný funkcionár, registrovaná v Centrálnom registri členov SFZ vedenom v informačnom systéme slovenského futbalu (ISSF).
  2. Individuálny člen nemá priame hlasovacie právo na konferencii SFZ. Má právo podieľať sa na činnosti SFZ, podávať návrhy na zmenu stanov a iných predpisov SFZ sprostredkovane cez právnické osoby (napr. obchodná spoločnosť, občianske združenie), v ktorých pôsobí alebo je ich členom.
  3. Individuálne členstvo v SFZ vzniká momentom registrácie fyzickej osoby v Centrálnom registri členov SFZ. Registrácia je podmienkou, ktorej splnenie musí predchádzať aktívnej účasti fyzickej osoby, najmä ako hráč, tréner, rozhodca, delegát alebo funkcionár, na súťaži/podujatí organizovanom v rámci činnosti SFZ alebo jeho členov.
  4. Individuálnym členom sa stáva aj hráč registrovaný v klube so sídlom mimo územia SR, ktorý bol nominovaný na podujatie reprezentačného výberu SR. Takýto hráč je individuálnym členom SFZ najmenej počas obdobia, v ktorom je členom širšieho reprezentačného výberu SR.
  5. Individuálnym členom sa môže stať aj iná bezúhonná fyzická osoba ako sú uvedené v odseku 1 na základe žiadosti o registráciu za člena SFZ. Zamestnanec alebo iná osoba vykonávajúca pracovnú činnosť alebo poskytujúca službu pre SFZ alebo jeho člena na základe zmluvného vzťahu nemusí byť individuálnym členom.
  6. Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol v posledných piatich rokoch právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo bol v posledných dvoch rokoch postihnutý v disciplinárnom konaní SFZ za závažné disciplinárne previnenie, pokiaľ odsúdenie alebo postih nebolo zahladené rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov, ktorý je možné nahradiť písomným čestným vyhlásením uchádzača o členstvo v SFZ.
  7. Každý uchádzač o individuálne členstvo v SFZ podľa odseku 5 je povinný pri podaní žiadosti o členstvo uviesť svoju príslušnosť ku konkrétnemu riadnemu alebo pridruženému členovi SFZ, ktorý bude plniť overovaciu povinnosť vo vzťahu k údajom uvedeným uchádzačom a bude zodpovedať za aktuálnosť databázy členov, voči ktorým má overovaciu povinnosť. Overovacou autoritou môže byť aj SFZ.
  8. Každý člen SFZ môže v mesačnej lehote od podania žiadosti o členstvo podľa odseku 5 uviesť výhrady k prijatiu uchádzača za individuálneho člena. Osoby uchádzajúce sa o členstvo v SFZ budú uvedené na webovom sídle SFZ. Na základe výhrad závažného charakteru môže registračný orgán odmietnuť registráciu členstva v SFZ. Inak registračný orgán zaregistruje osobu ako individuálneho člena.
  9. Osobné údaje uchádzačov o členstvo v SFZ a individuálnych členov uvedené v ich registračnom formulári budú v súlade so stanovami a ostatnými predpismi SFZ zverejnené na webovom sídle SFZ alebo iným obvyklým spôsobom (napr. úradná správa v tlači).
  10. Hráči v školských súťažiach sa so súhlasom zákonných zástupcov stávajú dočasnými individuálnymi členmi SFZ s časovým obmedzením na jeden rok od zapojenia sa do súťaže. Dočasné členstvo sa môže opakovane predlžovať vždy o jeden rok až do plnoletosti hráča alebo sa môže zmeniť na individuálne členstvo bez časového obmedzenia.
  Článok 31 - Čestné členstvo v SFZ
  1. Za čestného člena SFZ (ďalej len “čestný člen”) môže byť prijatá osoba, ktorá sa zvlášť zaslúžila o rozvoj alebo propagáciu slovenského futbalu.
  2. Návrh na prijatie za čestného člena môže predložiť konferencii Prezident SFZ (ďalej len “prezident”) alebo iný člen výkonného výboru alebo riadny člen SFZ.
  3. Čestnými členmi sú aj všetci nositelia Ceny fair play MUDr. Ivana Chodáka.
  4. Prezidentovi, ktorý sa mimoriadnou mierou zaslúžil o rozvoj slovenského futbalu, môže byť na návrh člena SFZ konferenciou priznaný titul čestného prezidenta SFZ (ďalej len “čestný prezident”). Čestný prezident sa priznaním tohto titulu konferenciou stáva súčasne aj čestným členom.
  5. Čestný člen sa môže zúčastňovať konferencie bez práva hlasovať.
  6. Udeľovanie ďalších čestných titulov, ocenení a vyznamenaní upraví osobitný predpis schválený výkonným výborom.
  Článok 32 - Práva člena SFZ

  1. Člen SFZ má právo: 
   1. navrhnúť kandidáta na volenú funkciu v rámci SFZ, ak tieto stanovy neupravujú inak,
   2. byť navrhnutý za kandidáta na volenú funkciu v rámci SFZ, ak tieto stanovy neupravujú inak,
   3. podieľať sa na činnosti SFZ v rámci plnenia úloh, ktoré mu boli zverené,
   4. predkladať návrhy na zmenu stanov a iných predpisov SFZ generálnemu sekretárovi v súlade s týmito stanovami,
   5. pripomienkovať návrhy predpisov SFZ,
   6. podať podnet alebo návrh do príslušnej komisie SFZ,
   7. byť informovaný a požadovať informácie o záležitostiach SFZ prostredníctvom príslušných orgánov SFZ,
   8. používať vlastný účet v rámci informačného systému slovenského futbalu,
   9. požívať iné výhody poskytované členom SFZ.
  2. Riadny člen SFZ má okrem práv uvedených v odseku 1 aj tieto práva:
   1. voliť delegátov konferencie a prostredníctvom nich hlasovať na konferencii
   2. predkladať návrhy, ktoré majú byť súčasťou programu konferencie,
   3. zastupovať/reprezentovať záujmy futbalového hnutia za kluby, oblasti a regióny SR,
   4. starať sa o všestranný rozvoj futbalu, najmä sa usilovať o zvýšenie jeho popularity medzi mládežou a deťmi,
   5. spolupracovať so štátnymi a samosprávnymi orgánmi na úrovni obcí, miest, okresov, krajov, oblastí a regiónov Slovenskej republiky,
   6. zastupovať spoločné záujmy svojich členov a osôb, ktoré v ňom pôsobia,
   7. vydávať vlastné vykonávacie predpisy pre ich činnosť a pre súťaže, ktoré riadia a organizujú, pri dodržaní článku 11 odsek 2,
   8. zabezpečovať účasť klubov, ktoré sú jeho členmi, na súťažiach organizovaných SFZ, Úniou ligových klubov, Slovenským futsalom, ako aj regionálnymi a oblastnými zväzmi.
  Článok 33 - Povinnosti člena SFZ

  1. Člen SFZ je povinní najmä: 
   1. dodržiavať stanovy SFZ, ostatné predpisy a rozhodnutia SFZ, FIFA a UEFA, rozhodcovského súdu a Športového arbitrážneho súdu v Lausanne (CAS) a zabezpečiť, aby ich dodržiavali aj jeho členovia a osoby podliehajúce jeho právomoci,
   2. v súlade s článkom 13 a článkom 28 odsek 5 písmeno i. stanov SFZ prijať záväzok, že akýkoľvek domáci spor, súvisiaci so stanovami, predpismi a rozhodnutiami SFZ, FIFA a UEFA, bude prednostne riešiť prostredníctvom príslušných orgánov SFZ, a ak ide o spor, ktorý pripúšťa arbitrážne konanie, člen sa podriadi právomoci rozhodcovského súdu; člen je tiež povinný podriadiť sa právomoci Športového arbitrážneho súdu (CAS),
   3. písomne oznámiť do Centrálneho registra SFZ všetky právne relevantné zmeny nasledujúci deň po dni, kedy nastala zmena alebo sa o nej člen dozvedel, najmä ak ide o:
    1. zmenu v stanovách člena,
    2. zmenu v identifikačných údajoch člena,
    3. zmenu v zozname funkcionárov,
    4. zmenu v zastupovaní člena SFZ, najmä ak ide o zmenu osoby konateľa, delegáta konferencie, štatutárneho zástupcu alebo zástupcu člena,
    5. podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo vstup do likvidácie alebo
    6. iné závažné právne relevantné skutočnosti, majúce vplyv na jeho členstvo v SFZ.
   4. v súlade s rozhodnutím FIFA, UEFA a SFZ neudržiavať žiadne športové vzťahy:
    1. so subjektmi, o ktorých bolo takto rozhodnuté zo strany FIFA, UEFA,
    2. so subjektmi, ktorých členstvo v SFZ bolo pozastavené alebo boli zo SFZ vylúčení,
   5. platiť členské príspevky vo výške stanovenej pre jednotlivé typy členstva a kategórie členov rozhodnutím konferencie,
   6. platiť poplatky vo výške ustanovenej predpismi SFZ alebo rozhodnutím príslušného orgánu SFZ,
   7. dodržiavať zásady lojality, čestnosti a športového správania, fair play, boja proti dopingu,
   8. chrániť a podporovať svojim konaním a správaním dobré meno SFZ a slovenského futbalu.
  2. Porušenie vyššie uvedených povinností zo strany člena môže viesť k uloženiu disciplinárnych opatrení podľa týchto stanov a disciplinárneho poriadku.
  Článok 34 - Regionálne a oblastné futbalové zväzy
  1. Regionálne a oblastné futbalové zväzy majú vlastnú právnu subjektivitu, sú založené ako občianske združenie alebo záujmové združenie právnických osôb, riadia a zodpovedajú za rozvoj futbalu v rámci ich územnej pôsobnosti, k čomu si na základe vlastných stanov vytvárajú svoje orgány.
  2. Regionálne a oblastné zväzy spolupracujú s regionálnymi, oblastnými a inými organizáciami, ktoré sa na miestnej úrovni starajú o organizáciu a rozvoj ženského futbalu, futsalu a plážového futbalu, ktorým poskytujú potrebnú súčinnosť a podporu.
  3. Začlenenie regionálneho alebo oblastného zväzu do existujúceho systému futbalového hnutia podlieha schváleniu Konferenciou SFZ.
  4. Stanovy a ostatné predpisy regionálnych a oblastných zväzov musia byť v zásadnom súlade s týmito stanovami.
  Článok 35 - Únia ligových klubov
  1. Únia ligových klubov má vlastnú právnu subjektivitu, bola založená ako záujmové združenie právnických osôb, zodpovedá za riadenie súťaží a využívanie práv delegovaných do jej kompetencie týmito stanovami, ostatnými predpismi SFZ, rozhodnutím výkonného výboru SFZ a zmluvou medzi SFZ a Úniou ligových klubov, ktorú schvaľuje konferencia.
  2. Únia ligových klubov si v súlade so zmluvou medzi SFZ a Úniou ligových klubov môže vytvárať vlastné riadiace, odborné a administratívne orgány a schváliť vlastné stanovy.
  3. Stanovy Únie ligových klubov musia byť v zásadnom súlade s týmito stanovami.
  4. Únia ligových klubov rešpektuje zvrchovanosť SFZ, výkonného výboru a konferencie SFZ a dodržiava všetky rozhodnutia orgánov SFZ, ktoré sú prijaté v súlade s platnými predpismi SFZ.

  TRETIA ČASŤ - Orgány SFZ (článok 36 - 64)

  Prvá hlava - Spoločné ustanovenia o orgánoch SFZ (článok 36 - 40)

  Článok 36 - Všeobecné ustanovenia
  1. SFZ zriaďuje na zabezpečenie plnenia svojich cieľov a úloh orgány so zastupiteľskou, normotvornou, kreačnou, výkonnou, rozhodovacou, kontrolnou a disciplinárnou, odvolacou a preskúmavacou, administratívnou a rozhodcovskou/súdnou právomocou.
  2. Najvyšším zastupiteľským a legislatívnym orgánom je Konferencia SFZ.
  3. Výkonnými orgánmi sú prezident a výkonný výbor.
  4. Kontrolnými orgánmi sú Revízna komisia SFZ (ďalej len “revízna komisia”) a Volebná komisia SFZ (ďalej len “volebná komisia”).
  5. Orgánmi pre zabezpečenie spravodlivosti sú disciplinárna komisia, odvolacia komisia a licenčné orgány.
  6. Administratívnymi orgánmi sú generálny sekretár, odborné komisie (ďalej len “komisie”), ad hoc komisie a pracovné skupiny.
  7. Výkon právomoci, práva a povinnosti jednotlivých orgánov SFZ sú bližšie upravené v poriadkoch SFZ, štatútoch komisií a ďalších predpisoch SFZ.
  Článok 37 - Konanie, rozhodovanie a zodpovednosť orgánov SFZ a ich členov

  1. Za člena orgánu SFZ alebo za náhradníka člena orgánu SFZ môže byť zvolená alebo ustanovená fyzická osoba, ktorá spĺňa nasledovné podmienky: 
   1. individuálne členstvo v SFZ,
   2. spôsobilosť na právne úkony bez obmedzení,
   3. bezúhonnosť (článok 30 odsek 6),
   4. súhlas s kandidatúrou.
  2. Členovia orgánov SFZ sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť v súlade so zákonom[14] s náležitou odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami SFZ a jeho členov. Nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy určitej skupiny členov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami SFZ.
  3. Pre splnenie požiadavky náležitej odbornej starostlivosti sa vyžaduje, aby si funkcionár alebo orgán SFZ ku svojmu rozhodnutiu závažnejšej povahy vopred vyžiadal odborné stanovisko príslušnej komisie, ktorej agendy sa rozhodnutie týka.
  4. Ak štatutárny orgán alebo členovia orgánov SFZ postupovali s náležitou odbornou starostlivosťou, v dobrej viere, že konajú v záujme SFZ a jeho členov, alebo konali v zmysle uznesenia konferencie, nemožno voči nim uplatňovať žiadne sankcie za porušenie ich povinností. Členovia orgánov SFZ sú povinní konať s náležitou odbornou starostlivosťou vždy v súlade s právnymi predpismi a predpismi a rozhodnutiami orgánov športového hnutia v prospech SFZ a v jeho záujme.
  5. Ak v týchto stanovách nie je stanovené inak (článok 53 odsek 1), na spôsobilosť kolektívnych orgánov SFZ vykonávať vymedzenú činnosť sa vyžaduje zvolenie predsedu a najmenej dvoch ďalších členov.
  6. Pre prijatie uznesenia alebo schválenie rozhodnutia na základe hlasovania v orgánoch SFZ platí zásada rovnosti hlasov členov orgánu. Člen orgánu SFZ nesmie pri hlasovaní zastupovať iného člena toho istého orgánu. Všetci členovia orgánov SFZ majú jeden hlas. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúcim hlas predsedu (prezidenta) príslušného kolektívneho orgánu.
  7. Na prijatie uznesenia alebo schválenie rozhodnutia kolektívneho orgánu SFZ je potrebná nadpolovičná väčšina, ak v týchto stanovách alebo inom predpise SFZ nie je stanovené inak.
  8. Rozhodnutie orgánu SFZ nadobúda účinnosť jeho schválením, ak nie je v rozhodnutí stanovené inak.
  9. Orgán SFZ, ktorý rozhoduje o otázke, ktorá sa priamo dotýka iba časti jeho členov alebo časti tých, ktorých títo členovia zastupujú, môže kvalifikovanou väčšinou rozhodnúť o tom, že o rozhodnutí budú hlasovať iba tí členovia orgánu, ktorých sa rozhodnutie priamo dotýka.
  10. SFZ rešpektuje samostatnosť a nezávislosť vecného posudzovania a rozhodovania svojich orgánov v rozsahu právomocí, ktoré im boli zverené týmito stanovami alebo inými predpismi SFZ.
  11. V záujme efektivity činnosti orgánov SFZ sa osobné rokovanie orgánov zvoláva najmä vtedy, ak z povahy prerokovávanej veci vyplýva, že nepostačuje písomné vyjadrenie členov orgánu alebo ak prijatie rozhodnutia na základe hlasovania "per rollam" nie je vhodné/primerané. Osobné rokovanie orgánu je možné uskutočniť aj prostredníctvom telefonickej konferencie alebo videokonferencie.
  12. Členovia orgánov SFZ v záujme zefektívnenia činnosti SFZ sa snažia v čo najširšej miere využívať a podporovať moderné formy komunikácie, ako aj zavedenie a ďalšie budovanie informačného systému slovenského futbalu.
  13. Zodpovednosť orgánov a volených funkcionárov SFZ je určená nasledovne:
   1. výkonný výbor a prezident zodpovedajú konferencii,
   2. volebná komisia, revízna komisia, disciplinárna komisia, odvolacia komisia, licenčné orgány a komisia rozhodcov zodpovedajú konferencii,
   3. generálny sekretár zodpovedá prezidentovi a výkonnému výboru,
   4. predsedovia a členovia odborných komisií zodpovedajú výkonnému výboru,
   5. ostatné komisie a pracovné skupiny zodpovedajú orgánu, ktorý ich zriadil.

  Článok 38 - Funkčné obdobie volených funkcionárov SFZ
  1. Funkčné obdobie prezidenta a ostatných členov výkonného výboru, predsedov a členov kontrolných orgánov a orgánov pre zabezpečenie spravodlivosti, predsedov a členov komisií a ostatných volených orgánov SFZ je štyri roky, ak nejde o doplňujúcu voľbu na zostávajúce obdobie podľa odseku 8 a 9.
  2. Funkčné obdobie orgánov volených konferenciou končí zvolením nových členov týchto orgánov na volebnej konferencii konanej v posledných dvoch mesiacoch funkčného obdobia, najneskôr uplynutím posledného dňa mesiaca, v ktorom uplynuli štyri roky od ustanovenia do orgánu alebo do funkcie, ak ďalej nie je stanovené inak.
  3. V záujme zabezpečenia efektívnej výmeny vedenia SFZ a kontinuity procesov riadenia činností SFZ sa stanovuje, že mandát členov výkonného výboru na konci ich funkčného obdobia končí spoločne s mandátom prezidenta. Uvedené platí obdobne aj pre predsedov a členov volených orgánov a komisií SFZ.
  4. Predĺženie funkčného obdobia členov výkonného výboru na základe rozhodnutia výkonného výboru je neprípustné.
  5. V záujme zabezpečenia kontinuity a plynulosti procesov prebiehajúcich v rámci činností SFZ sa stanovuje, že predsedovia a ostatní volení členovia orgánov SFZ sú po uplynutí ich mandátu oprávnení naďalej vykonávať činnosť v orgánoch, ktorých boli členmi, a to až do zvolenia alebo ustanovenia nového predsedu a členov orgánov.
  6. Funkcia prezidenta alebo iného člena orgánu SFZ zaniká:
   1. uplynutím funkčného obdobia,
   2. vzdaním sa funkcie,
   3. odvolaním z funkcie oprávneným orgánom,
   4. právoplatným rozhodnutím súdu o obmedzení alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony,
   5. právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom funkcie alebo činnosťou v SFZ,
   6. právoplatným odsúdením za korupciu (prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia) alebo za zločin, aj keď neboli spáchané v súvislosti s výkonom funkcie alebo činnosťou v SFZ,
   7. smrťou.
  7. Vzdanie sa funkcie je účinné dňom jeho oznámenia prezidentovi alebo generálnemu sekretárovi.
  8. Ak zanikne výkon funkcie člena voleného orgánu SFZ pred uplynutím jeho funkčného obdobia, môže výkonný výbor na návrh prezidenta alebo iného člena výkonného výboru poveriť inú osobu výkonom funkcie namiesto dotknutého člena orgánu do najbližšieho zasadnutia orgánu oprávneného voliť člena tohto orgánu. Na najbližšom zasadnutí zvolí príslušný orgán SFZ nového člena orgánu SFZ, vždy len na zostávajúcu časť funkčného obdobia, ak tieto stanovy neupravujú inak. Ak na tomto zasadnutí nebude zvolený nový člen orgánu, pokračuje poverená osoba vo výkone funkcie až do zvolenia nového člena orgánu.
  9. Ak zanikne výkon funkcie prezidenta, do času kým konferencia nezvolí nového prezidenta, právomoci prezidenta dočasne vykonáva prvý viceprezident. Ak prvý viceprezident nie je zvolený alebo nemôže vykonávať svoju funkciu, právomoc prezidenta prechádza na výkonný výbor, ktorý rozhodne o tom, kto bude vykonávať oprávnenia prezidenta.
  10. Ak má podľa týchto stanov vykonať úkon alebo prijať rozhodnutie orgán, ktorý nie je obsadený alebo nemá svojho legitímneho zástupcu, vo veciach, ktoré neznesú odklad, je oprávnený konať generálny sekretár, ktorý súčasne iniciuje potrebné kroky k obsadeniu tohto orgánu. V prípade, ak je potrebné vykonať voľby na konferencii, všetky potrebné úkony vykoná v súčinnosti s volebnou komisiou.
  Článok 39 - Konflikt záujmov a nezlučiteľnosť funkcií
  1. Členovia zväzových orgánov na všetkých úrovniach riadenia futbalu musia v záležitostiach klubu, ktorého právomoci podliehajú, zachovávať nestrannosť.
  2. V podmienkach SFZ platí princíp nezlučiteľností výkonu funkcie v zastupiteľskom, výkonnom, kontrolnom orgáne, v orgáne pre zabezpečenie spravodlivosti a na rozhodcovskom súde, ako aj nezlučiteľnosť postavenia pracovníka aparátu SFZ s výkonom volenej funkcie na rovnakom stupni riadenia futbalu, v tom istom období.
  3. Členovia orgánov SFZ volení konferenciou nesmú byť počas trvania ich mandátu zvolení alebo inak ustanovení za delegátov na konferenciu.
  4. Výkon funkcie vo výkonnom výbore alebo členstvom v kontrolnom orgáne, orgáne pre zabezpečenie spravodlivosti alebo v odbornej komisii, je nezlučiteľné s výkonom funkcie rozhodcu na rovnakom stupni riadenia futbalu.
  5. Predsedom ani iným členom revíznej komisie, disciplinárnej komisie, odvolacej komisie, licenčných orgánov, licenčnej komisie, komisie rozhodcov, zmierovacej komisie, nesmie byť funkcionár futbalového klubu zaradeného v súťažiach riadených futbalovým zväzom, v rámci ktorého príslušný orgán pôsobí.
  6. Pokiaľ to okolnosti jednotlivého prípadu rozhodovania vyžadujú, sú členovia zväzových orgánov, ktorí sa môžu dostať do konfliktu záujmov, povinní nezúčastňovať sa takéhoto rozhodovania a prenechať rozhodovanie v takomto prípade na osoby nezainteresované na rozhodnutí. V prípade ak hrozí konflikt záujmov, člen kolektívneho orgánu SFZ sa nesmie zúčastniť hlasovania ani rokovania tohto orgánu o otázke, v ktorej konflikt záujmu hrozí.
  7. V sporných prípadoch o existencii konfliktu záujmu rozhodne predsedajúci orgánu, o člena ktorého ide. Pri pochybnosti o existencii konfliktu záujmu osoby predsedajúceho orgánu, rozhodujú ostatní členovia dotknutého orgánu tajným hlasovaním.
  8. Fyzická osoba ani právnická osoba (vrátane holdingových a dcérskych spoločností a ich organizačných zložiek) nesmie byť spoločníkom alebo členom orgánu vo viac ako jednom klube v rovnakej súťaži, ani mať podiel na hlasovacích právach v orgánoch viac ako jedného klubu, ani iným spôsobom vykonávať kontrolu nad viac ako jedným klubom v rovnakej súťaži. Podrobnejšie tieto otázky upravuje Súťažný poriadok SFZ.
  Článok 40 - Odvolanie osoby z funkcie a dočasné pozastavenie výkonu funkcie
  1. Konferencia alebo výkonný výbor môže odvolať osobu z funkcie, do ktorej ju tieto orgány zvolili alebo ustanovili.
  2. Návrh na odvolanie z funkcie musí byť odôvodnený a musí byť členovi výkonného výboru alebo delegátovi konferencie zaslaný písomne spolu s programom.
  3. Odvolávaná osoba má právo na verejnú obhajobu pred príslušným orgánom SFZ.
  4. V prípade, ak voči osobe vykonávajúcej funkciu v SFZ bolo vznesené obvinenie zo zločinu[15] alebo z úmyselného trestného činu spáchaného v súvislosti s výkonom funkcie alebo činnosti v SFZ, výkonný výbor bezodkladne rozhodne o pozastavení výkonu funkcie tejto osoby až do konečného rozhodnutia v trestnej veci vo vzťahu k tejto osobe.
  5. Výkonný výbor môže rozhodnúť o dočasnom pozastavení výkonu funkcie aj na základe začatého disciplinárneho konania pre závažné disciplinárne previnenie. Odsek 3 sa v tom prípade použije primerane.
  6. Oznámenie rozhodnutia o dočasnom pozastavení výkonu funkcie dotknutej osobe má okamžité účinky.
  7. Návrh na odvolanie z funkcie alebo dočasné pozastavenie výkonu funkcie môže podať delegát konferencie, člen výkonného výboru, generálny sekretár alebo predseda komisie.

  Druhá hlava - Konferencia SFZ (článok 41 - 48)

  Článok 41 - Konferencia
  1. Konferencia je najvyšším zastupiteľským orgánom SFZ, ktorý má legitimitu prijať najzávažnejšie rozhodnutia futbalového hnutia v SR.
  2. Konferencia môže byť riadna, mimoriadna alebo volebná.
  3. Riadna konferencia sa koná spravidla dvakrát za kalendárny rok.
  4. Mimoriadna konferencia sa zvoláva za splnenia podmienok určených týmito stanovami.
  5. Na volebnej konferencii konanej spravidla raz za štyri roky sa uskutočňujú voľby prezidenta, ostatných členov výkonného výboru, predsedu revíznej komisie, predsedu disciplinárnej komisie, predsedu odvolacej komisie, predsedu a členov prvostupňového orgánu licenčného konania, predsedu odvolacieho orgánu licenčného konania a predsedu komisie rozhodcov.
  6. Konferencia, na ktorej sa konajú doplňujúce voľby, sa nepovažuje za volebnú konferenciu.
  7. Rokovanie konferencie vedie predsedajúci, ktorým je prezident alebo ním poverená osoba, spravidla člen výkonného výboru alebo generálny sekretár.
  8. Prípravu a priebeh konferencie upravuje Rokovací poriadok SFZ (ďalej len “rokovací poriadok”) a Volebný poriadok SFZ (ďalej len “volebný poriadok”).
  Článok 42 - Delegáti konferencie

  1. Na Konferencii sú oprávnení zúčastniť sa 87 delegáti s hlasovacím právom z toho: 
   1. 38 delegáti za oblastné zväzy,
   2. 20 delegáti za regionálne zväzy,
   3. 24 delegáti za Úniu ligových klubov,
   4. 1 delegát zastupujúci ženský futbal,
   5. 1 delegát zastupujúci futsal,
   6. 1 delegát zastupujúci združenia trénerov,
   7. 1 delegát zastupujúci združenia rozhodcov,
   8. 1 delegát zastupujúci združenia hráčov.
  2. Delegátov podľa:
   1. odseku 1 písmeno a. tvoria predsedovia oblastných zväzov zvolení na konferencii oblastného zväzu zástupcami klubov pôsobiacich v súťažiach príslušnej oblasti, ktorí preukážu svoje oprávnenie byť delegátom s právom hlasovať pred začiatkom konferencie (okrem klubov s udelenou výnimkou podľa článku 16 odsek 2),
   2. odseku 1 písmeno b. tvoria zástupcovia regionálnych zväzov v počte zohľadňujúcom regionálny princíp, zvolení na konferencii regionálneho zväzu zástupcami klubov pôsobiacich v súťažiach riadených príslušným regionálnym zväzom a klubov pôsobiacich vo vyšších súťažiach, ktoré majú domáce ihrisko v danom regióne, ak nie sú členmi Únie ligových klubov, ktorí preukážu svoje oprávnenie byť delegátom s právom hlasovať pred začiatkom konferencie:
    1. uznesením z konferencie regionálneho zväzu alebo
    2. písomným potvrdením od predsedu príslušného regionálneho zväzu,
   3. odseku 1 písmeno c. tvoria zástupcovia Únie ligových klubov, ktorí preukážu svoje oprávnenie byť delegátom s právom hlasovať pred začiatkom konferencie, pričom každý jeden klub združený v Únii ligových klubov jednostranným písomným právnym úkonom ustanoví jedného delegáta s právom hlasovať, zostávajúcich delegátov ustanoví písomným právnym úkonom Únia ligových klubov,
   4. odseku 1 písmeno d. volia zástupcovia klubov ženského futbalu,
   5. odseku 1 písmeno e. volí konferencia Slovenského futsalu,
   6. odseku 1 písmeno f., g. a h. volia členovia združení, ktoré delegáti zastupujú.
  3. Ak delegát uvedený v odseku 1 písmeno f. až h. zastupuje jedno združenie preukáže oprávnenie byť delegátom uznesením príslušného orgánu združenia, ktoré zastupuje alebo písomným poverením štatutára združenia.
  4. Ak delegát uvedený v odseku 1 písmeno f. až h. má zastupovať dve a viac združení, spoločného delegáta zvolia všetci členovia združení, ktoré má delegát zastupovať, ak medzi dotknutými združeniami nedôjde k inej dohode. Delegát preukazuje svoj mandát zápisnicou o výsledku voľby alebo poverením podpísaným štatutármi všetkých dotknutých združení.
  5. Každý delegát má jeden hlas a všetky hlasy delegátov sú si rovné. Oprávnenie hlasovať majú výlučne prítomní delegáti. Delegáta môže na konferencii zastupovať náhradník, ktorý je kreovaný obdobným spôsobom ako delegát.
  6. Každý delegát podľa odseku 2 písmeno a., c. až h. môže mať najviac dvoch náhradníkov. Delegáti podľa odseku 2 písmeno b. môžu mať zvolených za každý regionálny zväz najviac šiestich náhradníkov, ktorí nie sú viazaní na zastupovanie konkrétneho delegáta. Volení náhradníci sú evidovaní v poradí stanovenom podľa počtu hlasov, ktorým boli zvolení. Poradie náhradníkov je určujúce pre zastupovanie delegáta a pre nahradenie delegáta, ktorého mandát zanikol.
  7. Evidenciu delegátov a náhradníkov delegátov zvolených na celé volebné obdobie vrátane poradia náhradníkov vedie a priebežne aktualizuje SFZ na základe písomných podkladov, ktoré sú riadni členovia povinní bezodkladne doručovať SFZ.
  8. Hlasovanie prostredníctvom zástupcu na základe písomného splnomocnenia od delegáta konferencie alebo jeho náhradníka nie je povolené.
  9. Oprávnenie byť delegátom konferencie s právom hlasovať bude preukázateľným spôsobom zaznamenané povereným pracovníkom aparátu SFZ.
  10. Riadni členovia, ktorí sa budú zúčastňovať rokovania konferencie prostredníctvom svojich delegátov, zabezpečia ich voľbu tak, aby mohli delegátov konferencie a ich náhradníkov s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi oznámiť SFZ najneskôr 14 dní pred konaním konferencie. V odôvodnených prípadoch volebná komisia môže uznať aj neskoršie oznámenie informácií o delegátoch konferencie a ich náhradníkoch.
  11. Konferencie sa môže zúčastniť aj člen výkonného výboru, generálny sekretár, predseda orgánu alebo komisie SFZ, čestný prezident, zástupca pridruženého člena a iní pozvaní hostia, ktorí nemajú hlasovacie právo. Účasť iných hostí je podmienená súhlasom prezidenta alebo predsedajúceho konferencie.

  Článok 43 - Právomoci konferencie
  1. Konferencia má v rámci SFZ právomoc normotvornú, kreačnú, kontrolnú a rozhodovaciu.
  2. Konferencia najmä:
   1. schvaľuje stanovy a ich zmeny,
   2. schvaľuje volebný poriadok a rokovací poriadok a ich zmeny;
   3. schvaľuje štatút rozhodcovského súdu, rokovací poriadok rozhodcovského súdu a ich zmeny;
   4. rozhoduje o prijatí a vylúčení riadneho a pridruženého člena a posudzuje nesúlad jeho stanov so stanovami SFZ;
   5. rozhoduje o prijatí a vylúčení čestného člena,
   6. rozhoduje o udelení titulu čestného prezidenta SFZ;
   7. rozhoduje o výške členského príspevku riadnych členov, pridružených členov a individuálnych členov a o spôsobe použitia členského;
   8. volí a odvoláva prezidenta a ostatných členov výkonného výboru,
   9. volí a odvoláva predsedu revíznej komisie,
   10. volí a odvoláva predsedu a členov volebnej komisie,
   11. volí a odvoláva predsedu disciplinárnej komisie,
   12. volí a odvoláva predsedu odvolacej komisie,
   13. volí a odvoláva predsedov licenčných orgánov,
   14. schvaľuje strategický plán SFZ,
   15. schvaľuje rozpočet SFZ a správu o hospodárení SFZ a obchodných spoločností s majetkovou účasťou SFZ,
   16. schvaľuje správu o činnosti prezidenta a výkonného výboru,
   17. ustanovuje a odvoláva rozhodcov rozhodcovského súdu,
   18. ustanovuje a odvoláva nezávislého audítora a schvaľuje jeho správu k účtovnej závierke,
   19. rozhoduje o založení novej obchodnej spoločnosti s účasťou SFZ, ako aj o vstupe SFZ do existujúcej obchodnej spoločnosti alebo vystúpení z nej,
   20. rozhoduje o zásadných otázkach, týkajúcich sa správy majetku a hospodárenia SFZ;
   21. rozhoduje o reorganizácii súťaží riadených SFZ,
   22. rozhoduje o nominácii kandidátov na voľby do výkonného výboru FIFA a UEFA,
   23. rozhoduje o vstupe SFZ do federácie športových zväzov alebo iných telovýchovných alebo športových organizácií, ako aj o vystúpení SFZ z organizácií, ktorých je členom,
   24. rozhoduje o zániku SFZ dobrovoľným rozpustením a o veciach súvisiacich so zánikom združenia,
   25. rozhoduje o iných otázkach a záležitostiach uvedených v schválenom programe konferencie.
  Článok 44 - Uznášaniaschopnosť konferencie
  1. Konferencia je uznášaniaschopná, ak je prítomná kvalifikovaná väčšina delegátov s právom hlasovať.
  2. Ak nie je konferencia v čase začatia zasadnutia uznášaniaschopná, predsedajúci konferencie odloží začiatok konferencie o jednu hodinu. Ak ani potom nie je konferencia uznášaniaschopná, predsedajúci konferencie nariadi opakované zasadnutie konferencie najneskôr do 30 dní s rovnakým programom.
  3. Ak sa počas konferencie zníži počet prítomných delegátov pod hranicu uznášaniaschopnosti, predsedajúci preruší konferenciu najviac na jednu hodinu. Ak po hodine nie je konferencia uznášaniaschopná, predsedajúci konferencie nariadi opakované zasadnutie konferencie najneskôr do 30 dní s programom, ktorý nebol prerokovaný.
  4. Na opakovanom zasadnutí konferencie postačuje účasť nadpolovičnej väčšiny delegátov s právom hlasovať. Pre rozšírenie programu opakovanej konferencie platia podmienky uvedené v článku 45 odsek 2. V prípade, ak na opakovanom zasadnutí konferencia nie je uznášaniaschopná predsedajúci konferencie nariadi ďalšie opakované zasadnutie konferencie najneskôr do 30 dní s rovnakým programom.
  Článok 45 - Rozhodnutia konferencie
  1. Konferencia rozhoduje formou uznesenia, ktoré sa uvedie do zápisnice z konferencie.
  2. Konferencia za splnenia podmienky uznášaniaschopnosti (článok 44 odsek 1) rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov delegátov, ak tieto stanovy neurčujú inak.
  3. Na prijatie rozhodnutia vo veciach podľa článku 43 odsek 2 písmeno a., g., s., t. a u. je potrebný súhlas kvalifikovanej väčšiny delegátov s právom hlasovať.
  4. Na prijatie rozhodnutia na opakovanom zasadnutí konferencie pri rozhodnutiach podľa odseku 3 sa vyžaduje kvalifikovaná väčšina. Pri ostatných rozhodnutiach postačuje na opakovanom zasadnutí konferencii ich schválenie jednoduchou väčšinou.
  5. Zápisnica z konferencie vrátane prijatých rozhodnutí a výsledkov hlasovania sa zverejňuje obvyklým spôsobom na webovom sídle SFZ okrem prípadu, keď konferencia v odôvodnenom prípade rozhodne o nezverejnení rozhodnutia, dokumentu alebo ich časti.
  6. Spôsob hlasovania na konferencii, orgány konferencie a ostatné otázky priebehu zasadnutia konferencie neupravené v stanovách upravuje volebný poriadok a rokovací poriadok.
  Článok 46 - Program riadnej konferencie
  1. Generálny sekretár zostaví program konferencie na základe návrhov výkonného výboru, riadnych členov SFZ a ďalších oprávnených subjektov podľa stanov.
  2. Na návrh prezidenta alebo delegáta môže byť program konferencie pozmenený alebo doplnený na začiatku konferencie pred schvaľovaním programu, ak s tým súhlasí nadpolovičná väčšina delegátov s právom hlasovať. Konferencia nemôže rozhodovať o bode, ktorý nie je výslovne uvedený v programe schválenom delegátmi na začiatku konferencie. V rámci bodu “Rôzne” alebo “Diskusia” môže konferencia prijímať iba odporúčania a stanoviská.
  3. Program konferencie musí obsahovať nasledujúce body:
   1. vyhlásenie o tom, že konferencia bola zvolaná v súlade so stanovami,
   2. rozhodnutie o návrhoch na zmenu alebo doplnenie navrhovaného programu,
   3. schválenie programu,
   4. voľba orgánov a pracovných komisií, ak majú byť zvolené,
   5. vystúpenie prezidenta alebo ním poverených osôb,
   6. správa o činnosti SFZ za obdobie od predchádzajúcej konferencie,
   7. správa revíznej komisie,
   8. schválenie uznesení.
  Článok 47 - Riadne voľby, doplňujúce voľby a volebná konferencia
  1. Riadne voľby do orgánov SFZ volených konferenciou sa vykonávajú na volebnej konferencii konanej raz za štyri roky.
  2. Pre volebnú konferenciu platia primerane ustanovenia upravujúce riadnu konferenciu.
  3. Riadne voľby do orgánov SFZ volených konferenciou vyhlasuje volebná komisia tak, aby sa konali najskôr 30 dní pred uplynutím štyroch rokov odo dňa konania posledných riadnych volieb.
  4. Ak je navrhnutý na volenú funkciu len jeden kandidát, na jeho zvolenie sa vyžaduje nadpolovičná väčšina. Ak kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu, uskutoční sa vzápätí druhé kolo voľby, v ktorom postačuje na zvolenie jednoduchá väčšina. Ak podľa predchádzajúceho postupu kandidát nebol zvolený, volebná komisia vyhlási do 48 hodín doplňujúce voľby na neobsadenú funkciu a stanoví ich termín.
  5. Ak je kandidátov na volenú funkciu viac, zvolený je ten kandidát, ktorý získal kvalifikovanú väčšinu hlasov. Ak ani jeden z kandidátov nezíska v prvom kole kvalifikovanú väčšinu, koná sa vzápätí druhé kolo volieb.
  6. Do druhého kola volieb postupuje kandidát, ktorý sa počtom získaných hlasov umiestnil na prvom mieste a kandidát, ktorý sa počtom získaných hlasov umiestnil na druhom mieste. Ak získali viacerí kandidáti rovnaký najväčší počet hlasov na prvom mieste, postupujú do druhého kola len títo kandidáti. Ak v prvom kole získal jeden kandidát najväčší počet hlasov a na druhom mieste sa umiestnili viacerí kandidáti s rovnakým počtom hlasov, postupujú všetci kandidáti na prvom a druhom mieste do druhého kola.
  7. V druhom kole volieb bude zvolený kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov. Ak ani jeden z kandidátov nezíska v druhom kole nadpolovičnú väčšinu, na zvolenie kandidáta v ďalších kolách postačuje jednoduchá väčšina hlasov, pričom do ďalších kôl postupujú kandidáti podľa rovnakého kľúča, ako v prípade postúpenia do druhého kola.
  8. Ak podľa postupu uvedeného v odsekoch 5 až 7 nebol zvolený do funkcie žiadny kandidát, volebná komisia vyhlási do 48 hodín doplňujúce voľby na túto funkciu a stanoví ich termín, ak konferencia nerozhodne o uskutočnení doplňujúcej voľby na najbližšej konferencii.
  9. Doplňujúce voľby sú voľby do orgánov SFZ volených konferenciou konané mimo volebnej konferencie na zostatok ich funkčného obdobia.
  10. V doplňujúcich voľbách sú kandidáti volení v prípade predčasného zániku funkcie predchádzajúceho nositeľa funkcie alebo v prípade, keď volená funkcia nie je obsadená z iného dôvodu.
  11. Doplňujúca voľba prezidenta podľa článku 38 odsek 9 a 10, člena výkonného výboru podľa článku 38 odsek 8, predsedu alebo člena orgánu voleného konferenciou podľa článku 43 odsek 2 písmeno h. až m. sa spravidla uskutoční v rámci programu najbližšej konferencie.
  12. Jedna osoba môže prijať kandidatúru iba na jednu funkciu volenú na tej istej konferencii.
  13. Riadne i doplňujúce voľby do orgánov SFZ volených konferenciou riadi volebná komisia.
  14. Prípravu a priebeh volieb na konferencii upravujú volebný poriadok a rokovací poriadok, ktoré sa primerane použijú aj pri voľbe predsedov a členov orgánov SFZ volených výkonným výborom, ak tieto stanovy nestanovujú inak.
  Článok 48 - Mimoriadna konferencia
  1. Výkonný výbor zvolá mimoriadnu konferenciu, ak o tom rozhodne nadpolovičná väčšina jeho členov. Ak výkonný výbor má menej ako sedem členov alebo ak dva po sebe idúce mesiace nie je výkonný výbor uznášaniaschopný, mimoriadnu konferenciu môže zvolať aj volebná komisia.
  2. Mimoriadnu konferenciu je v odôvodnených prípadoch oprávnený zvolať aj prezident.
  3. Výkonný výbor je povinný zvolať mimoriadnu konferenciu, ak to navrhne:
   1. nadpolovičná väčšina oblastných zväzov formou petície podpísanej štatutárnymi orgánmi jednotlivých oblastných zväzov, alebo
   2. 500 klubov formou petície podpísanej štatutárnymi orgánmi jednotlivých klubov.
  4. V návrhu na zvolanie mimoriadnej komisie sa musia uviesť body, ktoré majú byť v programe rokovania mimoriadnej konferencie.
  5. Mimoriadna konferencia sa uskutoční do 60 dní odo dňa, kedy bol vykonaný právny úkon (rozhodnutie prezidenta, výkonného výboru, volebnej komisie, doručenie petície) rozhodujúci pre jej uskutočnenie.
  6. Pre mimoriadnu konferenciu primerane platia ustanovenia upravujúce riadnu konferenciu.
  7. Prípravu a priebeh mimoriadnej konferencie bližšie upravuje rokovací poriadok.

  Tretia hlava - Výkonný výbor SFZ (článok 49 - 53) 

  Článok 49 - Zloženie výkonného výboru
  1. Výkonný výbor je najvyšším výkonným orgánom SFZ pre riadenie futbalu, ktorého členov volia delegáti konferencie spôsobom stanoveným v týchto stanovách a volebnom poriadku.
  2. Výkonný výbor rozhoduje o všetkých otázkach, pokiaľ nie sú týmito stanovami alebo inými predpismi zverené do právomoci konferencie alebo iného orgánu SFZ alebo rozhodcovského súdu.
  3. Výkonný výbor má 13 členov a je zložený z:
   1. prezidenta,
   2. prvého viceprezidenta (volený z členov výkonného výboru podľa odseku 5),
   3. viceprezidenta pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné vzťahy,
   4. štyroch členov – zástupcov amatérskeho futbalu, z ktorých jeden je viceprezidentom pre amatérsky futbal,
   5. štyroch členov – zástupcov profesionálneho futbalu, z ktorých jeden je viceprezidentom pre profesionálny futbal,
   6. jedného člena – pre legislatívno-právne otázky,
   7. jedného člena – zástupcu trénerov,
   8. jedného člena – predsedu komisie rozhodcov.
  4. Členov výkonného výboru podľa odseku 3 písmeno a., c., f., g. a h. volia všetci delegáti s právom hlasovať.
  5. Prvého viceprezidenta výkonného výboru volia členovia výkonného výboru z členov výkonného výboru na prvom zasadnutí výkonného výboru.
  6. Štyroch členov výkonného výboru za amatérsky futbal volia iba delegáti uvedení v článku 42 odsek 1 písmeno a., b.
  7. Štyroch členov výkonného výboru za profesionálny futbal, vrátane viceprezidenta pre profesionálny futbal, volia iba delegáti uvedení v článku 42 odsek 1 písmeno c.
  8. Pri voľbe štyroch členov výkonného výboru za amatérsky futbal musí byť dodržaný regionálny princíp. Pre dodržanie regionálneho princípu je rozhodujúce, aby bol kandidát navrhnutý konferenciou regionálneho zväzu, ktorý má vo výkonnom výbore zastupovať. Za každý región bude zvolený jeden člen výkonného výboru za amatérsky futbal. Vo funkcii viceprezidenta pre amatérsky futbal sa na rotačnom princípe v pravidelných ročných intervaloch postupne vystriedajú všetci členovia výkonného výboru za amatérsky futbal.
  9. Vo výkonnom výbore nemôže byť z toho istého klubu viac ako jeden zástupca, ktorý je jeho funkcionárom, členom alebo je k nemu v pracovnom alebo inom obdobnom pomere alebo v zmluvnom vzťahu.
  10. Na odvolanie prezidenta alebo iného člena výkonného výboru z funkcie sa vyžaduje kvalifikovaná väčšina delegátov konferencie.
  Článok 50 - Práva a povinnosti členov výkonného výboru

  1. Člen výkonného výboru má právo: 
   1. predložiť návrh do programu rokovania výkonného výboru,
   2. hlasovať o všetkých záležitostiach, o ktorých rozhoduje výkonný výbor,
   3. vyjadrovať sa ku každému bodu programu a k materiálom prerokovávaným výkonným výborom,
   4. navrhnúť hlasovanie výkonného výboru per rollam (elektronicky) o otázke, ktorej povaha a závažnosť si nevyžaduje osobné prerokovanie a rozhodnutie veci na zasadnutí výkonného výboru,
   5. zúčastniť sa na zasadnutiach komisií, pracovných skupín a iných orgánov SFZ, prezentovať na nich svoje návrhy a stanoviská v súlade s predpismi a rozhodnutiami konferencie a výkonného výboru,
   6. navrhnúť v odôvodnených prípadoch zvolanie mimoriadneho zasadnutia výkonného výboru, alebo požiadať o zvolanie zasadnutia odbornej komisie, pracovnej skupiny alebo iného orgánu SFZ, najmä ak vec neznesie odklad,
   7. verejne vyjadrovať svoje vlastné názory na otázky futbalu pri dodržaní odseku 2 písmeno b., c., e., a f.
  2. Člen výkonného výboru je povinný:
   1. vykonávať svoju funkciu nezištne v prospech futbalu v súlade s predpismi a rozhodnutiami SFZ, FIFA a UEFA,
   2. nesprístupňovať pred zasadnutím výkonného výboru podklady k rokovaniu výkonného výboru tretím osobám, a bez súhlasu výkonného výboru alebo prezidenta ani po zasadnutí výkonného výboru,
   3. rešpektovať a vykonávať rozhodnutia prijaté výkonným výborom v súlade s predpismi SFZ a to bez ohľadu na to ako hlasoval,
   4. zúčastňovať sa osobne na rokovaniach výkonného výboru, kde je jeho účasť nezastupiteľná,
   5. dbať na záujmy slovenského futbalu a svojím vystupovaním a správaním na verejnosti zvyšovať kredit a postavenie slovenského futbalu, SFZ, jeho členov a ich partnerov v spoločnosti,
   6. zdržať sa konaní, ktoré by mohli poškodiť dobré meno slovenského futbalu a jeho predstaviteľov, SFZ a jeho členov alebo ich partnerov.
  3. V prípade konania, ktoré je nezlučiteľné s dodržiavaním povinností člena výkonného výboru podľa odseku 2, alebo v prípade, že sa člen výkonného výboru bez odôvodneného ospravedlnenia nebude opakovane alebo počas obdobia 6 mesiacov zúčastňovať na jeho činnosti, môže byť takýto člen na návrh prezidenta alebo výkonného výboru odvolaný z funkcie alebo mu môže byť výkon funkcie dočasne pozastavený.

  Článok 51 - Zasadnutia výkonného výboru
  1. Výkonný výbor zasadá podľa potreby, najmenej však raz za mesiac.
  2. Zasadnutia výkonného výboru zvoláva a ich priebeh riadi prezident.
  3. Ak o zasadnutie písomne požiada nadpolovičná väčšina členov výkonného výboru alebo ak sa má rokovať o záležitostiach, ktoré spadajú do kompetencie konferencie a situácia si vyžaduje ich okamžité riešenie, je prezident povinný zvolať mimoriadne zasadnutie výkonného výboru do 7 dní od obdržania žiadosti alebo od vzniku dôvodu na zvolanie mimoriadneho zasadnutia výkonného výboru.
  4. Zaradenie konkrétneho bodu do programu zasadnutia výkonného výboru môže navrhnúť každý člen výkonného výboru a generálny sekretár. Navrhované body do programu zasadnutia výkonného výboru členovia výkonného výboru predkladajú generálnemu sekretárovi spravidla najmenej 10 dní pred konaním zasadnutia.
  5. Program zasadnutia výkonného výboru zostavuje prezident v spolupráci s generálnym sekretárom.
  6. Program zasadnutia výkonného výboru sa zasiela členom výkonného výboru spolu s pozvánkou a materiálmi na rokovanie spravidla najmenej 7 dní pred konaním zasadnutia.
  7. Na rokovaniach výkonného výboru sa zúčastňujú bez práva hlasovať generálny sekretár, predseda revíznej komisie a osoba, ktorá zaznamenáva priebeh zasadnutia.
  8. Zasadnutia výkonného výboru sú neverejné.
  9. Výkonný výbor môže k jednotlivým prerokovávaným bodom programu prizvať tretie osoby, aby vyjadrili odborné stanovisko alebo podali výkonnému výboru doplňujúce informácie alebo zodpovedali otázky k prerokovávanej problematike. Prizvané tretie osoby nemajú hlasovacie právo.
  Článok 52 - Právomoci výkonného výboru

  Výkonný výbor: 

  1. rozhoduje o všetkých otázkach, pokiaľ nie sú týmito stanovami alebo inými predpismi zverené do právomoci konferencie, komisií alebo iných orgánov SFZ,
  2. schvaľuje návrh strategického plánu SFZ na príslušné volebné obdobie a predkladá ho na schválenie konferencii,
  3. schvaľuje projekty a úlohy vyplývajúce z plnenia strategického plánu SFZ a prerokováva správy o ich plnení, o ktorých v rámci správy o činnosti informuje konferenciu,
  4. pripravuje a zvoláva zasadnutia riadnej alebo mimoriadnej konferencie,
  5. volí a odvoláva prvého viceprezidenta SFZ z členov výkonného výboru podľa článku. 49 odsek 5,
  6. volí a odvoláva členov revíznej komisie a členov orgánov pre zabezpečenie spravodlivosti,
  7. volí a odvoláva predsedov odborných komisií,
  8. ustanovuje a odvoláva členov odborných komisií,
  9. usmerňuje činnosť odborných komisií spravidla prostredníctvom člena výkonného výboru v spolupráci s príslušným predsedom komisie a generálnym sekretárom,
  10. v prípade potreby môže rozhodnúť o zostavení ad hoc komisie alebo pracovnej skupiny (článok 64 odsek 1),
  11. rozhoduje o schválení štatútov a predpisov komisií a pracovných skupín a o ich zmenách,
  12. rozhoduje o námietke reprezentanta proti obsahu Štatútu reprezentanta,
  13. rozhoduje o schválení návrhu prezidenta na ustanovenie a odvolanie generálneho sekretára,
  14. rozhoduje o nominácii zástupcu za SFZ do revíznej komisie Slovenského futsalu,
  15. rozhoduje o termínovej listine a o počte družstiev zúčastňujúcich sa súťaží priamo riadených SFZ,
  16. schvaľuje termínovú listinu všetkých reprezentačných družstiev, vrátane futsalu,
  17. rozhoduje o zásadných veciach súvisiacich s organizovaním pohárových súťaží (Slovenský pohár),
  18. rozhoduje o ustanovení a odvolaní trénerov reprezentačných družstiev a ostatného technického personálu,
  19. vytvára materiálne a organizačné podmienky pre reprezentačné družstvá SR,
  20. schvaľuje nominačné listiny rozhodcov a delegátov súťaží riadených SFZ a navrhuje rozhodcov a delegátov na listiny UEFA a FIFA,
  21. schvaľuje poriadky SFZ s výnimkou rokovacieho poriadku a volebného poriadku,
  22. rozhoduje o bežných otázkach hospodárenia SFZ,
  23. predkladá konferencii návrh rozpočtu a návrhy rozhodnutí o zásadných otázkach hospodárenia SFZ,
  24. zabezpečuje dodržiavanie stanov,
  25. rozhoduje o dočasnom pozastavení členstva v SFZ,
  26. rozhoduje o dočasnom pozastavení výkonu funkcie funkcionára voleného konferenciou, do najbližšej konferencie,
  27. rozhoduje o dočasnom pozastavení výkonu funkcie z dôvodu trestného stíhania funkcionára SFZ, až do právoplatného skončenia jeho trestného stíhania,
  28. rozhoduje o delegovaní úloh, vyplývajúcich z pôsobnosti výkonného výboru na iné orgány SFZ alebo na tretie osoby,
  29. rozhoduje o poskytnutí licencie podľa článku 71 odsek 1 a 2,
  30. nominuje kandidátov na voľby do orgánov FIFA a UEFA, s výnimkou kandidátov na členov výkonného výboru FIFA a UEFA, alebo do iných športových organizácií.
  Článok 53 - Rozhodnutia výkonného výboru
  1. Výkonný výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomných najmenej sedem členov výkonného výboru vrátane prezidenta alebo prvého viceprezidenta, ak v týchto stanovách nie je stanovené inak (článok 54 odsek 7 druhá veta).
  2. Ak vo výkonnom výbore nie sú obsadené všetky miesta, pre jeho uznášaniaschopnosť sa vyžaduje prítomnosť nadpolovičnej väčšiny členov výkonného výboru, ktorí sú členmi výkonného výboru v čase jeho zasadnutia.
  3. Výkonný výbor prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou členov. V prípade rovnosti hlasov má rozhodujúci hlas prezident.
  4. Hlasovanie člena výkonného výboru prostredníctvom zástupcu alebo na základe plnej moci nie je povolené.
  5. Pripúšťa sa elektronické hlasovanie (per rollam), ktorého postup upravuje osobitný predpis schválený výkonným výborom.
  6. O priebehu zasadnutia a rozhodnutiach výkonného výboru sa vyhotovuje zápisnica.
  7. Rozhodnutia prijaté výkonným výborom nadobúdajú okamžitú účinnosť, pokiaľ výkonný výbor nerozhodne inak. Proti rozhodnutiu výkonného výboru nie je prípustný opravný prostriedok. Rozhodnutie výkonného výboru môže zrušiť alebo zmeniť konferencia alebo sám výkonný výbor z vlastnej iniciatívy alebo na podnet revíznej komisie, alebo jej predsedu. Právo požiadať o preskúmanie rozhodnutia výkonného výboru rozhodcovským súdom podľa článku 65 odsek 5 tým nie je dotknuté.
  8. Rozhodnutia výkonného výboru nemôžu byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, stanovami SFZ, ostatnými predpismi SFZ, FIFA a UEFA a rozhodnutiami konferencie.
  9. Zápisnica zo zasadnutia výkonného výboru vrátane prijatých rozhodnutí a výsledkov hlasovania sa zverejňuje obvyklým spôsobom na webovom sídle SFZ okrem prípadu, keď výkonný výbor v odôvodnenom prípade rozhodne o nezverejnení rozhodnutia, dokumentu alebo ich časti. Delegáti konferencie sú oprávnení oboznámiť sa s nezverejneným rozhodnutím, dokumentom alebo ich časťou a rozhodnúť o jeho zverejnení.

  Štvrtá hlava - Prezident SFZ (článok 54 - 55)

  Článok 54 - Postavenie prezidenta
  1. Prezident je štatutárnym orgánom SFZ, ktorý je oprávnený konať v mene SFZ.
  2. Prezident je najvyšším predstaviteľom SFZ v rámci medzinárodných stykov, ako aj vo vzťahu k medzinárodným inštitúciám a iným národným futbalovým zväzom.
  3. Prezident je členom výkonného výboru s právom hlasovať.
  4. Na zastupovanie SFZ môže prezident splnomocniť v stanovenom rozsahu prvého viceprezidenta, viceprezidenta, člena výkonného výboru, generálneho sekretára, príslušného pracovníka aparátu SFZ alebo so súhlasom výkonného výboru aj inú osobu.
  5. Prezident koná v mene SFZ v právnych, administratívnych a organizačných vzťahoch a je oprávnený v mene SFZ podpisovať písomnosti v súlade s Podpisovým poriadkom SFZ.
  6. Prezident predsedá zasadnutiam konferencie, výkonného výboru, ako aj pracovných skupín, v ktorých bol ustanovený za predsedu. Prezident je oprávnený zúčastniť sa bez hlasovacieho práva na rokovaniach všetkých orgánov SFZ, ako aj všetkých orgánov jeho členov.
  7. V prípade nemožnosti výkonu funkcie prezidenta, zastupuje prezidenta prvý viceprezident. Ak to nie je možné, právomoci prezidenta vykonáva v nevyhnutnom rozsahu do najbližšej konferencie člen výkonného výboru poverený na základe rozhodnutia výkonného výboru.
  Článok 55 - Právomoci prezidenta
  1. Najdôležitejšími úlohami prezidenta sú: 
   1. vystupovať v mene SFZ, zastupovať a reprezentovať jeho záujmy pri rokovaniach so štátnymi orgánmi, orgánmi samosprávy, podnikateľskými subjektmi a inými subjektmi,
   2. vystupovať v mene SFZ, zastupovať a reprezentovať jeho záujmy v rámci medzinárodných stykov, najmä vo vzťahu k medzinárodným inštitúciám a iným národným futbalovým zväzom,
   3. koordinovať vzťahy medzi SFZ, FIFA a UEFA, ako aj vzťahy SFZ s ostatnými športovými organizáciami,
   4. iniciovať, uskutočňovať a podporovať spoluprácu SFZ ako národného športového zväzu futbalu so štátnymi orgánmi, orgánmi samosprávy a inými inštitúciami Slovenskej republiky, ako aj s inými športovými zväzmi.
   5. zabezpečovať efektívne fungovanie orgánov SFZ za účelom naplnenia cieľov vykonávaním hlavných činností uvedených v článku 4,
   6. prostredníctvom generálneho sekretára a aparátu SFZ realizovať rozhodnutia prijaté konferenciou a výkonným výborom,
   7. dohliadať na prácu/činnosť generálneho sekretára a aparátu SFZ.
  2. Prezident je oprávnený previesť majetok, zriadiť záložné právo, zabezpečovací prevod práva alebo vecné bremeno na majetok vo vlastníctve SFZ, vystaviť zmenku, uzavrieť zmluvu o úvere alebo o pôžičke, prevziať dlh alebo pristúpiť k záväzku alebo uznať sporný záväzok SFZ, iba po predchádzajúcom súhlase konferencie a po zabezpečení a zvážení stanoviska a odporúčania legislatívno-právnej komisie a ekonomickej komisie.
  3. Prezident je oprávnený v mene SFZ uzatvárať zmluvné vzťahy v hodnote nad 30.000 eur až po predchádzajúcom súhlase výkonného výboru.
  4. Prezident je oprávnený v odôvodnených prípadoch zvolať mimoriadnu konferenciu.
  5. Prezident predkladá výkonnému výboru návrh na ustanovenie alebo odvolanie generálneho sekretára.
  6. Prezident je povinný vopred prerokovať svoje rozhodnutia o zásadných otázkach vo výkonnom výbore a/alebo v príslušných komisiách.

  Piata hlava - Kontrolné orgány SFZ (článok 56 - 57)

  Článok 56 - Revízna komisia SFZ
  1. Revízna komisia je nezávislým orgánom kontroly činnosti SFZ a jeho orgánov.
  2. Predseda revíznej komisie je volený konferenciou. Ostatných členov revíznej komisie volí výkonný výbor tak, aby v revíznej komisie boli štyria členovia navrhnutí za jednotlivé regionálne zväzy, jeden člen za Úniu ligových klubov a jeden člen za Slovenský futsal.
  3. Do pôsobnosti revíznej komisie patrí najmä:
   1. kontrolovať finančné hospodárenie s prostriedkami SFZ, dbať o ich efektívne využívanie v súlade so schváleným rozpočtom SFZ, cieľmi a úlohami SFZ a predpismi SFZ,
   2. podávať na požiadanie stanovisko výkonnému výboru k dodržiavaniu efektívnosti a adresnosti finančných prostriedkov poskytnutých jednotlivým členom SFZ,
   3. dať podnet výkonnému výboru alebo konferencii na zrušenie alebo zmenu rozhodnutia výkonného výboru,
   4. vykonávať kontroly podľa schváleného plánu a podľa požiadaviek konferencie a výkonného výboru a na základe výsledkov kontroly vydať príslušné rozhodnutie (stanovisko, odporúčanie) k dodržiavaniu stanov a ostatných predpisov SFZ.
  4. Pre efektívne plnenie úloh je revízna komisia oprávnená požadovať informácie, vyjadrenia, posudky a stanoviská od funkcionárov, orgánov SFZ a jeho členov.
  5. Pracovníci aparátu SFZ na požiadanie umožnia členom revíznej komisie nazrieť do účtovných dokladov, uzatvorených zmlúv a iných dokumentov, na základe ktorých SFZ prevzalo na seba práva a povinnosti a poskytnú im zápisnice, uznesenia a všetky ostatné materiály zo zasadnutí výkonného výboru i ostatných orgánov SFZ.
  6. Revízna komisia jedenkrát ročne predkladá konferencii správu o svojej činnosti, ktorá je po prerokovaní na konferencii zverejnená na webovom sídle SFZ.
  Článok 57 - Volebná komisia SFZ
  1. Volebná komisia pripravuje a organizuje voľby všetkých orgánov SFZ a členov orgánov SFZ, ktorých podľa týchto stanov volí konferencia, kontroluje priebeh týchto volieb a vyhlasuje ich výsledky.
  2. Volebná komisia rozhoduje o sťažnostiach, námietkach a sporoch súvisiacich s prípravou a priebehom volieb na konferencii.
  3. Volebná komisia sa skladá z predsedu, podpredsedu a troch členov volebnej komisie, ktorých volí Konferencia.
  4. Konferencia volí predsedu, podpredsedu a troch členov volebnej komisie tak, aby vo volebnej komisii mali všetky regionálne zväzy a Únia ligových klubov po jednom zástupcovi.
  5. Predsedom volebnej komisie je člen volebnej komisie zvolený najvyšším počtom hlasov. Podpredsedom je člen volebnej komisie zvolený druhým najvyšším počtom hlasov.
  6. Funkčné obdobie členov volebnej komisie začína na konferencii najbližšie predchádzajúcej volebnej konferencii, na ktorej sú zvolení predseda a ostatní členovia volebnej komisie. Ak volebná komisia nebola zvolená alebo ak stratila spôsobilosť na vykonávanie činnosti, do jej zvolenia výkonný výbor v súlade s odsekom 4 ustanoví dočasnú volebnú komisiu.
  7. Status, ďalšie právomoci a konanie volebnej komisie upravuje volebný poriadok SFZ.

  Šiesta hlava - Orgány zabezpečenia spravodlivosti SFZ (článok 58 - 60)

  Článok 58 - Disciplinárna komisia SFZ
  1. Disciplinárna komisia je prvostupňovým orgánom zabezpečenia spravodlivosti SFZ, ktorý rozhoduje o porušení povinností vyplývajúcich z normatívneho systému SFZ, rozhodnutí orgánov SFZ a jeho členov, za ktoré ukladá disciplinárne opatrenia.
  2. Predsedu komisie volí a odvoláva konferencia. Ostatných členov komisie volí a odvoláva výkonný výbor.
  3. Za predsedu komisie môže byť navrhnutý iba kandidát, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo má uznaný diplom o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou a najmenej tri roky odbornej právnickej praxe.
  4. Disciplinárna komisia rozhoduje spravidla v trojčlenných senátoch. Vo veciach určených v disciplinárnom poriadku môže rozhodnúť aj určený člen komisie samostatne. V najzávažnejších veciach môže predseda komisie rozhodnúť, že rozhodnutie bude prijaté po prerokovaní a hlasovaní v pléne tvorenom všetkými členmi komisie.
  5. Status, počet členov komisie, ďalšie právomoci a konanie disciplinárnej komisie upravuje disciplinárny poriadok, ktorý je v súlade s disciplinárnym poriadkom FIFA.
  Článok 59 - Odvolacia komisia SFZ
  1. Odvolacia komisia je orgánom zabezpečenia spravodlivosti SFZ s odvolacou a prieskumnou právomocou.
  2. Odvolacia komisia je zložená z predsedu a štyroch členov, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo majú uznaný diplom o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou a najmenej tri roky odbornej právnickej praxe.
  3. Predsedu odvolacej komisie volí a odvoláva konferencia. Štyroch členov komisie volí a odvoláva výkonný výbor. Výkonný výbor zvolí aj najmenej jedného náhradníka komisie, ktorý bude poverený predsedom odvolacej komisie na zastupovanie člena komisie, ktorý dlhodobo (viac ako tri mesiace) nevykonáva alebo nebude môcť vykonávať svoju funkciu.
  4. Odvolacia komisia rozhoduje v druhom stupni o odvolaniach proti rozhodnutiam volebnej komisie, disciplinárnej komisie, proti rozhodnutiam odborných komisií a iných orgánov SFZ vydaných v prvom stupni, proti ktorým je odvolanie prípustné, ak ďalej nie je stanovené inak (článok 60 odsek 2).
  5. Odvolacia komisia je oprávnená na základe podnetu preskúmavať právoplatné rozhodnutia a postupy orgánov členov SFZ, ak ďalej nie je stanovené inak. Podmienkou prijatia podnetu na konanie odvolacej komisie je vyčerpanie riadnych opravných prostriedkov prípustných podľa predpisov člena SFZ, ak nejde o podnety podľa odseku 6.
  6. Ak vec neznesie odklad, najmä z hľadiska športovo-technických dôsledkov, je odvolacia komisia oprávnená na základe podnetu preskúmať aj neprávoplatné rozhodnutia a postupy orgánov členov SFZ prvého stupňa.
  7. Odvolacia komisia na návrh člena SFZ, ktorý preukáže právny záujem na rozhodnutí veci (ďalej len “navrhovateľ”), prerokúva a rozhoduje o:
   1. odvolaniach podľa odseku 4,
   2. podnetoch podľa odseku 5 a 6 na preskúmanie súladu rozhodnutí a postupov orgánov Únie ligových klubov, Slovenského futsalu a orgánov na úrovni regiónov a oblastí, so všeobecne záväznými právnymi predpismi, so stanovami a ostatnými predpismi a rozhodnutiami SFZ, FIFA a UEFA, ktorých dodržiavanie sa vyžaduje na všetkých úrovniach organizácie a riadenia futbalu,
   3. podnetoch v iných veciach, pokiaľ to stanovujú stanovy alebo iný predpis SFZ schválený výkonným výborom alebo konferenciou.
  8. Odvolanie alebo podnet podáva navrhovateľ na orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal alebo ktorého postup sa napáda. Predseda tohto orgánu najneskôr do siedmych dní od doručenia odvolania alebo podnetu spĺňajúceho všetky náležitosti (ďalej len “riadne doručenie”) predloží odvolanie alebo podnet s potrebnými podkladmi (ďalej len “predloženie veci”) odvolacej komisii, ak orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal alebo ktorého postup sa napáda, v tej istej lehote v plnom rozsahu odvolaniu alebo podnetu sám nevyhovie.
  9. Ak orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal alebo ktorého postup sa napáda, vyhovie sám v plnom rozsahu odvolaniu alebo podnetu, predseda tohto orgánu nepredkladá vec odvolacej komisii, o čom navrhovateľa bezodkladne upovedomí.
  10. Ak orgán, ktorý vydal napadnuté rozhodnutie alebo ktorého postup sa napáda, riadne doručenému odvolaniu alebo podnetu v plnom rozsahu nevyhovie, predloží vec bez zbytočného odkladu, spravidla prostredníctvom informačného systému slovenského futbalu (ISSF), na rozhodnutie odvolacej komisii alebo inému orgánu príslušnému na rozhodnutie veci a súčasne o tom upovedomí navrhovateľa.
  11. Ak odvolanie alebo podnet nespĺňajú podmienky riadneho doručenia, orgán, ktorý ich prijal vykoná primerané opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, k čomu navrhovateľ poskytne potrebnú súčinnosť, inak bude konanie zastavené.
  12. Konanie o odvolaní alebo preskúmavacie konanie o podnete začína riadnym doručením odvolania alebo podnetu navrhovateľa predsedovi orgánu, ktorého rozhodnutie alebo postup sa napáda. O odvolaní alebo podnete je odvolacia komisia povinná rozhodnúť najneskôr do 30 dní, a ak vec neznesie odklad najneskôr do 14 dní od riadneho doručenia odvolania alebo podnetu predsedovi orgánu, ktorého rozhodnutie alebo postup sa napáda, ak o odvolaní alebo podnete nerozhodne orgán podľa odseku 8 sám.
  13. Podmienkou pre začatie konania vo veci v odvolacom i preskúmavacom konaní je zaplatenie stanoveného poplatku, ak konanie nie je od poplatku oslobodené.
  14. Rozhodnutia odvolacej komisie sú v súlade s článkom 8 odsek 4 pre členov SFZ záväzné.
  15. Odvolacia komisia môže rozhodnúť vo veci formou uznesenia niektorým z nasledovných spôsobov:
   1. konanie zastaví, ak nie sú splnené podmienky na prerokovanie a rozhodnutie veci, alebo ak sa na základe zistených okolností prípadu javí ďalšie konanie ako neúčelné,
   2. odvolanie zamietne, ak napadnuté rozhodnutie prvostupňového orgánu bolo vydané v súlade s predpismi SFZ, FIFA, UEFA, ako aj s platným právnym poriadkom SR a EÚ,
   3. zmení rozhodnutie orgánu prvého stupňa, ak napadnuté rozhodnutie prvostupňového orgánu nebolo vydané v súlade so stanovami alebo inými predpismi SFZ, FIFA alebo UEFA alebo odporuje právnemu poriadku SR alebo EÚ, alebo
   4. zruší napadnuté rozhodnutie a vráti vec so svojím stanoviskom orgánu, ktorého rozhodnutie na základe podnetu preskúmavala a zrušila, na nové konanie a rozhodnutie.
  16. Výsledkom preskúmavacieho konania môže byť rozhodnutie, stanovisko, odporúčanie alebo podnet na konanie iného orgánu SFZ alebo jeho člena alebo na zmenu predpisov SFZ alebo jeho člena.
  17. Konanie pred odvolacou komisiou a rozhodnutie odvolacej komisie nemá vplyv na súčasné alebo následné rozhodovanie rozhodcovského súdu o nároku na náhradu škody alebo inom súvisiacom nároku. Podanie návrhu na konanie pred rozhodcovským súdom nemá odkladný účinok vo vzťahu k rozhodnutiu odvolacej komisie.
  18. Podrobnosti o činnosti odvolacej komisie, jej zložení, pôsobnosti, právomociach, priebehu konania, poplatkoch a spôsobe rozhodovania upravuje štatút odvolacej komisie a ďalšie predpisy SFZ.
  Článok 60 - Licenčné orgány SFZ
  1. Licenčnými orgánmi sú prvostupňový orgán licenčného konania a odvolací orgán licenčného konania.
  2. Odvolací orgán licenčného konania rozhoduje výlučne o odvolaniach, podaných voči rozhodnutiam prvostupňového orgánu licenčného konania.
  3. Licenčné orgány sú vzájomne nezávislé a postupujú v súlade so stanovami, Smernicou klubového licenčného systému SFZ a predpismi FIFA a UEFA, upravujúcimi klubový licenčný systém.
  4. Prvostupňový orgán licenčného konania je zložený z predsedu voleného konferenciou a troch členov, ktorých volí výkonný výbor tak, aby ich zloženie zodpovedalo požiadavkám klubového licenčného systému UEFA.
  5. Odvolací orgán licenčného konania je zložený z predsedu voleného konferenciou a troch členov, ktorých volí výkonný výbor tak, aby ich zloženie zodpovedalo požiadavkám klubového licenčného systému UEFA.
  6. Členovia licenčných orgánov môžu byť do tej istej funkcie zvolení opätovne.
  7. Žiadny z členov licenčných orgánov nesmie vykonávať funkciu v štruktúrach a orgánoch niektorého zo žiadateľov o licenciu. Členovia odvolacieho orgánu licenčného konania nesmú byť súčasne členmi žiadnych iných orgánov a komisií SFZ alebo Únie ligových klubov, ich zamestnancami alebo členmi licenčnej administratívy SFZ.
  8. V každom licenčnom orgáne musí byť jeden z členov kvalifikovaným právnikom, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo má uznaný diplom o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou a najmenej tri roky odbornej právnickej praxe a najmenej jeden jeho ďalší člen musí byť certifikovaným audítorom.
  9. Orgány licenčného konania sú oprávnené prijať rozhodnutie, ak je na ich rokovaní prítomná nadpolovičná väčšina ich členov.
  10. Bližšie podrobnosti o pôsobnosti, zložení a činnosti licenčných orgánov upravuje Smernica klubového licenčného systému SFZ v súlade s predpismi FIFA a UEFA upravujúcimi klubový licenčný systém.

  Siedma hlava - Administratívne orgány SFZ (článok 61 - 64)

  Článok 61 - Generálny sekretár SFZ
  1. Generálny sekretár riadi aparát SFZ. Je priamym nadriadeným všetkým zamestnancom SFZ, ako aj ostatným pracovníkom aparátu SFZ.
  2. Generálny sekretár je ustanovený výkonným výborom na návrh prezidenta a svoju funkciu vykonáva v zmluvnom vzťahu k SFZ.
  3. Generálny sekretár najmä:
   1. pripravuje a rozpracúva strategický plán rozvoja slovenského futbalu v súčinnosti s výkonným výborom podľa jeho jednotlivých oblastí na konkrétne projekty a úlohy,
   2. zabezpečuje plnenie projektov a úloh vyplývajúcich zo strategického plánu a priebežne kontroluje ich plnenie,
   3. koordinuje vzťahy s členmi SFZ, komisiami a inými orgánmi SFZ, ako aj s inými národnými zväzmi, FIFA a UEFA,
   4. organizuje prácu a činnosť aparátu SFZ pri plnení jeho úloh,
   5. navrhuje uzavretie, zmenu a ukončenie pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov aparátu SFZ, príslušné právne úkony je oprávnený vykonať iba štatutárny zástupca,
   6. predkladá návrhy na ustanovenie vedúcich zamestnancov aparátu SFZ prezidentovi,
   7. pripravuje a organizačne zabezpečuje konferenciu a zasadnutie výkonného výboru SFZ, vrátane riadneho zaznamenania ich priebehu a prijatých/schválených rozhodnutí do zápisnice, v súlade s rokovacím poriadkom,
   8. zabezpečuje realizáciu rozhodnutí schválených konferenciou a výkonným výborom SFZ v súlade s pokynmi prezidenta,
   9. zabezpečuje spracovanie a rozoslanie zápisu zo zasadnutia konferencie a výkonného výboru SFZ určeným subjektom a jeho zverejnenie na webovom sídle SFZ,
   10. kontroluje riadnu správu a vedenie účtov SFZ,
   11. vybavuje korešpondenciu SFZ.
  4. Generálny sekretár sa zúčastňuje bez hlasovacieho práva na konferencii, zasadnutiach výkonného výboru a v prípade potreby aj na rokovaniach komisií, pracovných skupín a rozhodcovských orgánov s právom predkladať návrhy do programu ich rokovania.
  5. Generálny sekretár plní úlohy vyplývajúce z uzatvorených pracovnoprávnych vzťahov, administratívno-organizačných vzťahov a zodpovedá za dodržiavanie pracovnej disciplíny, pracovného poriadku a ostatných predpisov SFZ.
  6. Generálny sekretár nesmie byť delegátom konferencie, ani členom žiadneho orgánu SFZ.
  7. Generálny sekretár je oprávnený zúčastniť sa bez hlasovacieho práva na rokovaniach všetkých orgánov SFZ, ako aj všetkých orgánov jeho členov.
  Článok 62 - Aparát SFZ
  1. Výkonným administratívnym aparátom na zabezpečovanie plnenia úloh SFZ je aparát SFZ (ďalej len “aparát”), ktorého súčasťou je generálny sekretariát SFZ (úsek generálneho sekretára).
  2. Aparát vykonáva administratívnu prácu SFZ pod vedením generálneho sekretára. Pracovníci aparátu sú viazaní smernicami, organizačnými pokynmi SFZ a rozhodnutiami výkonného výboru a generálneho sekretára a plnia zverené úlohy podľa odborných schopností, najlepšieho vedomia a svedomia.
  3. Zloženie, právomoc, pôsobnosť a organizačnú štruktúru aparátu schvaľuje výkonný výbor.
  4. Aparát poskytuje primeranú administratívnu a organizačno-technickú podporu pre činnosť komisií a ostatných orgánov SFZ, ako aj pre svojich členov v súlade s predpismi SFZ upravujúcimi podmienky poskytnutia podpory pre ich činnosť.
  Článok 63 - Odborné komisie SFZ
  1. Na operatívne riadenie jednotlivých oblastí činností SFZ zriaďuje komisie, ktoré plnia úlohu pomocných a poradných orgánov výkonného výboru a sú oprávnené rozhodovať vo veciach vymedzených v štatúte komisie a iných predpisoch SFZ.
  2. Vytváranie alebo rušenie komisií je v kompetencii výkonného výboru, ktorý pre jednotlivé komisie môže ustanoviť z členov výkonného výboru garanta komisie (článok 52 písmeno i.), ktorý zabezpečuje komunikáciu s predsedom komisie a koordináciu činností komisie podľa úloh a potrieb výkonného výboru. Vymedzenie pôsobností jednotlivých komisií, zadávanie úloh a kontrola činnosti komisií je v pôsobnosti výkonného výboru a generálneho sekretára.
  3. SFZ na zabezpečenie odborných činností v rámci SFZ môže zriadiť najmä tieto komisie:
   1. etická komisia,
   2. ekonomická komisia,
   3. licenčná komisia,
   4. komisia delegátov,
   5. komisia futsalu,
   6. komisia mládeže a školského futbalu,
   7. komisia pre štadióny a ihriská,
   8. komisia rozhodcov,
   9. komisia ženského futbalu,
   10. legislatívno-právna komisia,
   11. marketingová komisia,
   12. matričná komisia,
   13. športovo-technická komisia,
   14. trénersko-metodická komisia,
   15. zdravotná komisia,
   16. zmierovacia komisia.
  4. Predsedu komisie uvedenej v odseku 3 volí a odvoláva výkonný výbor (článok 52 písmeno g.), ak v týchto stanovách nie je stanovené inak.
  5. Členov komisie ustanovuje a odvoláva výkonný výbor, ktorý prihliada k návrhom predsedu komisie.
  6. Návrh na predsedu komisie môže predložiť člen výkonného výboru, generálny sekretár alebo iný člen SFZ.
  7. Pre vytvorenie a zloženie komisie futsalu platia osobitné pravidlá (článok 21).
  8. Postavenie, právomoci, úlohy a činnosť jednotlivých komisií sú podobnejšie upravené v štatútoch komisií a v ďalších predpisoch SFZ.
  9. Každá komisia pracuje podľa vlastného štatútu schváleného výkonným výborom, v ktorom je upravené najmä:
   1. poslanie, pôsobnosť a úlohy komisie,
   2. zloženie komisie,
   3. rokovací poriadok, ak sa na rokovanie komisie nevzťahuje rokovací poriadok SFZ, obsahujúci najmä:
    1. zvolávanie rokovania,
    2. vedenie a priebeh rokovania,
    3. prijímanie záverov (rozhodnutie, uznesenie, stanovisko a odporúčanie),
   4. dokumentácia.
  10. Rozhodnutia komisií nemôžu byť v rozpore so stanovami SFZ, predpismi SFZ, FIFA, UEFA, ani s rozhodnutiami konferencie a výkonného výboru SFZ a orgánov FIFA, UEFA.
  Článok 64 - Komisie ad hoc a pracovné skupiny
  1. Výkonný výbor môže v prípade potreby vytvoriť komisiu ad hoc alebo pracovnú skupinu, ktorá bude vytvorená na určitý čas nie dlhší ako dva roky a/alebo na stanovený účel.
  2. Výkonný výbor ustanoví predsedu a zloženie, ako aj ciele a úlohy komisie ad hoc alebo pracovnej skupiny.
  3. Vytvorená komisia ad hoc alebo pracovná skupina podliehajú priamo výkonnému výboru alebo určenému členovi výkonného výboru.

  ŠTVRTÁ ČASŤ - Rozhodcovský súd (článok 65 - 67)

  Článok 65 - Právomoc rozhodcovského súdu
  1. SFZ zriaďuje stály rozhodcovský súd ako nezávislý orgán pre rozhodovanie športových sporov a majetkových nárokov nezávislými rozhodcami podľa predpisov o rozhodcovskom konaní platných na území SR a to bez ohľadu na športové odvetvie, v rámci ktorého vznikli.
  2. Rozhodcovský súd rozhoduje majetkové spory, ktoré vzniknú v štruktúrach SFZ, jeho členov, im podliehajúcich osôb a všetkých, ktorí sa podriadia jeho právomoci, pokiaľ to pripúšťajú predpisy o rozhodcovskom konaní, platné na území SR.
  3. Rozhodcovský súd môže rozhodovať aj spory iných národných športových zväzov a ich členov, ktorí sa podriadia jeho právomoci.
  4. Členovia SFZ sú pod sankciou disciplinárneho opatrenia v zmysle disciplinárneho poriadku povinní riešiť spory zo vzťahov súvisiacich s činnosťou v rámci futbalového hnutia pred rozhodcovským súdom, pokiaľ to nevylučuje zákon. Členovia zabezpečia splnenie tejto povinnosti aj v prípade im podriadených osôb.
  5. Rozhodcovský súd je oprávnený rozhodovať aj o návrhoch na preskúmanie[16] konečných rozhodnutí orgánov SFZ, oblastných a regionálnych zväzov, Únie ligových klubov, Slovenského futsalu a futbalových klubov, ak sa tieto rozhodnutia týkajú majetkových alebo iných vecí spadajúcich do pôsobnosti rozhodcovského súdu podľa predpisov upravujúcich rozhodcovské konanie, platných na území SR.
  Článok 66 - Pravidlá fungovania rozhodcovského súdu
  1. Rozhodcovský súd sa pri svojej činnosti riadi platnými právnymi predpismi, svojím štatútom a rokovacím poriadkom.
  2. Štatút rozhodcovského súdu upravuje najmä:
   1. názov, organizačnú štruktúru stáleho rozhodcovského súdu vrátane voľby predsedu, predsedníctva a ich pôsobnosti,
   2. vecnú právomoc rozhodcovského súdu,
   3. osobitné podmienky, ktoré musí spĺňať uchádzač o zápis do zoznamu rozhodcov.
  3. Rokovací poriadok rozhodcovského súdu upravuje
   1. postup konania pred rozhodcovským súdom,
   2. pravidlá o trovách rozhodcovského konania,
   3. pravidlá zmierovacieho konania a
   4. ďalšie náležitosti súvisiace s ochranou záujmov účastníkov rozhodcovského konania[17].
  4. Rozhodcovské konanie sa spravuje princípmi efektívnosti, rýchlosti a hospodárnosti.
  5. Vo veciach neupravených v rokovacom poriadku postupuje stály rozhodcovský súd podľa ustanovení zákona o rozhodcovskom konaní a podľa Občianskeho súdneho poriadku.
  6. Štatút a rokovací poriadok rozhodcovského súdu schvaľuje konferencia s prihliadnutím na právny poriadok SR, medzinárodné záväzky, ktorými sú SR a SFZ viazané, medzinárodné zvyklosti a prax.
  7. Štatút a rokovací poriadok rozhodcovského súdu, zoznam rozhodcov, sadzobník poplatkov rozhodcovského konania a ďalšie dôležité informácie o rozhodcovskom súde a jeho činnosti budú zverejnené na webovom sídle SFZ.
  Článok 67 - Organizácia činnosti rozhodcovského súdu
  1. Rozhodcovský súd sa skladá z rozhodcov navrhnutých za kluby a rozhodcov navrhnutých za hráčov, trénerov a futbalových rozhodcov v rovnakom pomere.
  2. Predseda a predsedníctvo rozhodcovského súdu sú volení z radov rozhodcov súdu všetkými rozhodcami rozhodcovského súdu na obdobie štyroch rokov.
  3. Organizačno-technické podmienky pre činnosť rozhodcovského súdu zabezpečuje zriaďovateľ.
  4. Na úhradu nákladov prevádzky rozhodcovského súdu prispievajú na základe zmluvy so SFZ aj ďalšie národné športové zväzy, ktorých spory rozhodcovský súd rozhoduje.

  PIATA ČASŤ - Hospodárenie SFZ (článok 68 - 71)

  Článok 68 - Základné pravidlá hospodárenia
  1. Účtovným obdobím[18] SFZ je jeden kalendárny rok.
  2. Príjmy a výdavky SFZ sú plánované a koordinované tak, aby boli v priebehu hospodárskeho obdobia vyrovnané.
  3. Za zostavenie rozpočtu na príslušný kalendárny rok, ročných účtovných výkazov[19] SFZ a správy o hospodárení zodpovedá generálny sekretár.
  4. Na úkony a opatrenia bezprostredne súvisiace so spravovaním majetku a finančných záležitostí SFZ je poverený riaditeľ ekonomického úseku SFZ.
  5. SFZ hospodári na základe rozpočtu na kalendárny rok, ktorý schvaľuje konferencia.
  6. Výkonný výbor predkladá konferencii každoročne správu o hospodárení SFZ za predchádzajúce účtovné obdobie.
  7. Rozpočet SFZ, správa o hospodárení SFZ a účtovná závierka SFZ sa po ich prerokovaní a schválení v príslušnom orgáne SFZ zverejňujú na webovom sídle SFZ.
  8. Účtovnú závierku SFZ každoročne overí nezávislý audítor (ďalej len “audítor”). Audítora ustanovuje konferencia na návrh výkonného výboru na obdobie jedného roka. Mandát audítora môže byť obnovený bez obmedzenia.
  9. Správa audítora sa predkladá spolu s účtovnou závierkou konferencii a zasiela sa na FIFA a UEFA za účelom informácie. Po prerokovaní konferenciou sa správa zverejní na webovom sídle SFZ.
  10. Vedenie účtovníctva SFZ bližšie upravia smernice SFZ o vedení a spracovaní účtovníctva SFZ.
  Článok 69 - Príjmy SFZ

  1. Príjmy SFZ tvoria najmä: 
   1. členské príspevky,
   2. výnosy z hospodárenia s vlastným majetkom, najmä nájomné z prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku a plôch na reklamné účely,
   3. výnosy z marketingových aktivít a z predaja suvenírov,
   4. príjmy z televíznych a rozhlasových práv za prenosy zo súťaží a iných podujatí,
   5. poplatky z prestupov hráčov,
   6. poplatky za registráciu hráčov,
   7. poplatky z činnosti komisií a iných orgánov SFZ,
   8. poplatky za družstvá hrajúce v majstrovských súťažiach (základný vklad pred začiatkom súťažného ročníka), ktorých výšku stanoví výkonný výbor príslušného riadiaceho zväzu,
   9. príspevky od medzinárodných športových zväzov a medzinárodných organizácií,
   10. výnosy pokút za disciplinárne previnenia,
   11. dotácie z rozpočtu verejnej správy a granty,[20]
   12. podiel na zisku obchodných spoločností po zdanení, v ktorých je SFZ spoločníkom alebo akcionárom,
   13. príjmy z predaja vstupeniek,
   14. príjmy zo stretnutí reprezentačných družstiev SR,
   15. príjmy z vlastnej hospodárskej činnosti,
   16. dary a príspevky,
   17. iné príjmy.
  2. Príjem zo športovej reprezentácie možno použiť len na:
   1. zabezpečenie prípravy športovej reprezentácie a jej účasť v medzinárodnej športovej súťaži alebo v medzinárodnom športovom podujatí, alebo
   2. zabezpečenie starostlivosti o športové talenty.[21]
  3. Na účely podnikania v športovej reprezentácii môže SFZ založiť obchodnú spoločnosť, ak je v nej jediným spoločníkom alebo akcionárom. Podiel na zisku obchodnej spoločnosti po zdanení možno použiť len na účely uvedené v odseku 2.[22]
  4. Obchodný podiel v obchodnej spoločnosti založenej podľa odseku 3 nemôže byť prevedený na iný subjekt, pokiaľ konferencia kvalifikovanou väčšinou nerozhodne inak.

  Článok 70 - Výdavky SFZ
  1. Výdavky SFZ predstavujú najmä výdavky stanovené v schválenom rozpočte SFZ v súlade s potrebami plnenia úloh podľa schváleného strategického plánu SFZ na príslušné obdobie.
  2. Výdavky SFZ slúžia najmä na:
   1. zabezpečenie činnosti všetkých družstiev športovej reprezentácie,
   2. rozvoj mládežníckeho futbalu,
   3. starostlivosť o futbalové talenty,
   4. zabezpečenie športovania (hranie futbalu) detí, žiakov a študentov,
   5. zabezpečenie organizovania súťaží a iných futbalových podujatí,
   6. na podporu činnosti regionálnych a oblastných zväzov,
   7. podporu investičných projektov SFZ,
   8. výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu infraštruktúry osobitného významu pre futbal, vrátane infraštruktúry v oblasti informačno-komunikačných technológií,
   9. vzdelávanie v oblasti športu a osobitne futbalu,
   10. prevenciu a kontrolu v boji proti dopingu v športe a osobitne vo futbale a v boji proti nepoctivému ovplyvňovaniu výsledku športového stretnutia,
   11. podporu starostlivosti o ochranu, pohodlie a bezpečnosť divákov a na prevenciu proti násiliu a neviazanosti divákov,
   12. odmeny hráčov, trénerov a ostatných členov realizačných tímov slovenských futbalových reprezentácií,
   13. činnosť aparátu, komisií, rozhodcovského súdu a ďalších orgánov SFZ,
   14. podporu edičnej, muzeálnej a osvetovej činnosti v oblasti športu a osobitne futbalu,
   15. dary a iné príspevky,
   16. všetky ostatné výdavky vynaložené pri plnení cieľov, stanovených stanovami SFZ:
    1. iné výdavky schválené konferenciou a
    2. výdavky, ktoré je výkonný výbor oprávnený vynaložiť v rámci svojej právomoci.
  Článok 71 - Marketingové práva SFZ
  1. SFZ je pôvodným a výlučným vlastníkom všetkých práv, vyplývajúcich zo súťaží a iných akcií, ktoré spadajú do jeho kompetencie a to bez akýchkoľvek obmedzení v zmysle obsahu, času a miesta. Tieto práva zahŕňajú najmä všetky druhy práv k predmetom duševného vlastníctva, majetkových práv, práv na vyhotovenie zvukových, obrazových, zvukovo-obrazových záznamov, práv na reprodukciu a vysielanie, retransmisiu, šírenie prostredníctvom internetu a iných elektronických sietí, alebo prostredníctvom nosičov dát, využívanie v rámci databáz, šírenie na nosičoch dát, multimediálne, marketingové a promočné práva, merchandising, nehmotné práva a práva vyplývajúce zo zákona o autorskom práve a súvisiacich právach (autorský zákon).
  2. SFZ má výlučné právo na udeľovanie povolenia na verejný prenos, šírenie obrazových, zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, káblovú retransmisiu, vyhotovenie originálu záznamu vysielania, vyhotovenie rozmnoženiny záznamu vysielania, verejné rozširovanie originálu záznamu vysielania alebo jeho rozmnoženiny prostredníctvom internetu, masovokomunikačných médií alebo nosičov dát z futbalových stretnutí a aktivít a akcií organizovaných alebo zastrešovaných SFZ.
  3. Výkonný výbor rozhoduje o poskytnutí výlučnej licencie na využívanie práv uvedených v odseku 1 a 2 alebo ich časti po časovo obmedzenú dobu niektorému zo svojich členov.
  4. Rozhodovanie vo veciach podľa odseku 1 a 2 patrí do výlučnej kompetencie výkonného výboru, ktorý môže rozhodnúť o tom, či týmito právami bude disponovať výhradne SFZ, alebo či za účelom využívania týchto práv SFZ založí obchodnú spoločnosť, v ktorej bude jediným spoločníkom alebo akcionárom, a podiel na zisku obchodnej spoločnosti po zdanení bude použitý výlučne na plnenie zákonom vymedzených úloh[23].
  5. Obchodný podiel v obchodnej spoločnosti založenej podľa odseku 4 nemôže byť prevedený na iný subjekt, ak konferencia kvalifikovanou väčšinou nerozhodne inak.

  ŠIESTA ČASŤ - Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia (článok 72 - 76)

  Článok 72 - Zánik SFZ
  1. Každé rozhodnutie súvisiace so zrušením SFZ musí byť prijaté kvalifikovanou väčšinou delegátov konferencie SFZ. Rokovanie o zrušení SFZ musí byť uvedené v schválenom programe konferencie.
  2. SFZ môže zaniknúť:
   1. dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,
   2. právoplatným rozhodnutím ministerstva vnútra alebo súdu o jeho rozpustení.[24]
  3. Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie.
  4. V prípade zániku SFZ bez právneho nástupcu vykoná konferenciou určený likvidátor likvidáciu majetku SFZ v zmysle ustanovení § 70 a nasl. Obchodného zákonníka s použitím § 13 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
  5. V prípade zrušenia SFZ s ustanovením právneho nástupcu prechádza všetok majetok, aktíva, pasíva, záväzky a pohľadávky z právnych vzťahov, na právneho nástupcu SFZ, ak konferencia nerozhodne inak.
  6. Pri zániku SFZ podľa odseku 2 písmeno b. vykoná majetkové vysporiadanie likvidátor určený ministerstvom vnútra.[25]
  7. O spôsobe rozdelenia likvidačného zostatku rozhodne konferencia.
  Článok 73 - Použitie stanov na ženský futbal, futsal a plážový futbal
  1. Všetky ustanovenia týchto stanov sa primerane aplikujú aj na ženský futbal, futsal a plážový futbal.
  2. Všetky orgány SFZ zohľadňujú pri svojich postupoch a rozhodnutiach, vrátane rozpočtu SFZ, početnosť členskej základne ženského futbalu, futsalu.
  3. V prípade súčasnej registrácie osoby ako hráča futbalu, aj ako hráča futsalu, je rozhodujúce, kde sa hráč zúčastňuje súťažných stretnutí. Ak sa hráč zúčastňuje súťažných stretnutí vo viacerých športoch, štatisticky sa vykazuje v oboch športoch.
  4. V prípade prijatia plážového futbalu za riadneho člena SFZ sa odseky 2 a 3 primerane použijú aj na plážový futbal.
  Článok 74 - Prechodné ustanovenia
  1. Funkčné obdobie volených funkcionárov SFZ, ktorí vykonávajú volenú funkciu v SFZ ku dňu účinnosti týchto stanov zostávajú zachované s výnimkou členov Rady SFZ, ktorým ku dňu účinnosti týchto stanov ich mandát zaniká.
  2. V prípade predčasného ukončenia výkonu funkcie člena voleného orgánu, ktorý bol zvolený podľa doterajších stanov, bude na zvyšok volebného obdobia do orgánu zvolený a v prípade členov odborných komisií bude nový člen ustanovený podľa týchto stanov.
  3. Ak v týchto stanovách nie je stanovené inak, dňom účinnosti týchto stanov prechádzajú právomoci Rady SFZ na konferenciu. Ak je v predpisoch SFZ platných ku dňu nadobudnutia účinnosti týchto stanov uvedená Rada SFZ, jej právomoci bude od uvedeného dňa vykonávať konferencia, ak v týchto stanovách nie je táto právomoc zverená inému orgánu.
  4. Predseda a členovia volebnej komisie budú prvý raz zvolení na najbližšej riadnej konferencii po schválení volebného poriadku. Ich mandát skončí nasledujúci deň po konferencii, na ktorej bude zvolená nová volebná komisia.
  5. Predseda revíznej komisie, predseda disciplinárnej komisie, predseda odvolacej komisie a predseda odvolacieho orgánu licenčného konania zvolení do funkcie podľa doterajších predpisov budú vykonávať svoju funkciu do najbližšej volebnej konferencie.
  6. V záujme obnovenia časovej postupnosti kreovania orgánov SFZ a jeho členov sa prvá volebná konferencia podľa týchto stanov bude konať v prvom štvrťroku roku 2014.
  7. Rozhodcovský súd zriadený podľa doterajších predpisov sa považuje za rozhodcovský súd zriadený podľa týchto stanov. Konania začaté pred rozhodcovským súdom pred nadobudnutím účinnosti týchto stanov sa dokončia podľa doterajších predpisov. Rokovací poriadok rozhodcovského súdu upravený v súlade s týmito stanovami sa predloží na schválenie nasledujúcej konferencii.
  8. Všetci riadni a pridružení členovia, ktorí boli členmi SFZ pred účinnosťou týchto stanov sa považujú za riadnych a pridružených členov podľa týchto stanov, ak tieto stanovy nestanovujú inak.
  9. Všetci riadni a pridružení členovia do 31. júla 2013 zosúladia svoje stanovy s týmito stanovami a následne do 15. augusta 2013 predložia svoje stanovy právnemu útvaru SFZ na posúdenie ich súladu s týmito stanovami (článok 8 odsek 7).
  10. Riadni a pridružení členovia sú povinní dodatočne, do 30. apríla 2013, splniť podmienky členstva v SFZ podľa článku 28 odsek 5.
  11. Všetci hráči, tréneri, rozhodcovia, delegáti, funkcionári, funkcionári stretnutia a ďalšie osoby registrované na SFZ podajú prihlášku do SFZ do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti týchto stanov. Za splnenie podmienky podania prihlášky do SFZ sa považuje aj registrácia osoby v Centrálnom registri členov SFZ vedenom v informačnom systéme slovenského futbalu (ISSF), ktorá bola vykonaná pred účinnosťou týchto stanov.
  12. Doterajším členom SFZ, ktorí sa nezaregistrujú v systéme do informačného systému slovenského futbalu (ISSF) do 30. júna 2013, členstvo v SFZ k uvedenému dňu zaniká.
  13. SFZ akceptuje všetky zmluvy uzavreté Slovenským futsalom v oblasti marketingu vo vzťahu k štátnej reprezentácii, ktoré sú platné ku dňu schválenia týchto stanov. Odo dňa schválenia týchto stanov po uplynutí platnosti týchto zmlúv celú marketingovú stratégiu reprezentácie futsalu vo všetkých kategóriách preberá na seba SFZ.
  článok 74a - Prechodné ustanovenie k zmenám stanov SFZ schváleným konferenciou SFZ dňa 22. februára 2013

  Výkon funkcie predsedu prvostupňového orgánu licenčného konania prezidentom zaniká zvolením predsedu prvostupňového orgánu licenčného konania konferenciou. Výkon funkcie členov prvostupňového orgánu licenčného konania členmi výkonného výboru zaniká zvolením členov prvostupňového orgánu licenčného konania výkonným výborom v súlade s článkom 52 písmeno f. a článkom 60 odsek 4. Voľby predsedu a členov prvostupňového orgánu licenčného konania podľa odseku 1 a 2 sa považujú za doplňujúce voľby na zostávajúcu časť volebného obdobia v zmysle článku 47 odsek 9.

  Článok 75 - Zrušovacie ustanovenie

  Zrušujú sa: 

  1. Stanovy Slovenského futbalového zväzu schválené konferenciou SFZ dňa 25. septembra 2010 okrem článku 25 odsek 2, odsek 3 a odsek 5 prvá veta, ktorý stráca platnosť ku dňu konania nasledujúcej volebnej konferencie.
  2. Organizačný poriadok SFZ schválený konferenciou SFZ dňa 25. septembra 2010.
  Článok 76 - Účinnosť
  1. Tieto stanovy boli prerokované a schválené na Konferencii SFZ dňa 28. septembra 2012 a nadobúdajú účinnosť dňa 1. januára 2013, okrem článku 74 odsek 13, ktorý nadobúda účinnosť dňom schválenia týchto stanov a článku 49 odsek 3 až 5, ktorý nadobudne účinnosť v deň konania najbližšej volebnej konferencie.
  2. Budúce zmeny týchto stanov schválené konferenciou nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia, ak konferencia nerozhodne o neskoršom nadobudnutí účinnosti zmeny stanov.

  Poznámky pod čiarou:
  1. § 8 zákona č. 300/2008 Z.z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov ^
  2. § 16 odsek 2 zákona č. 300/2008 Z.z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov ^
  3. § 2 odsek 1 Obchodného zákonníka, zákon č. 513/1991 Zb. ^
  4. Príloha k Odporúčaniu č. R(92) 14 REV k revidovanému Kódexu športovej etiky - definícia fair play: 
   5. Fair play znamená omnoho viac než len dodržiavanie pravidiel. Zahŕňa pojmy priateľstvo, rešpektovanie iných a sústavné zachovávanie športového ducha. Pod fair play sa rozumie spôsob myslenia, nielen spôsob správania. Zaoberá sa otázkami, ako vylučovať podvádzanie, nešportové správanie, doping, násilie (fyzické aj verbálne), sexuálne obťažovanie a zneužívanie detí, mladých ľudí a žien, vykorisťovanie, nerovnosť príležitostí, nadmernú komercionalizáciu a korupciu. 
   6. Fair play je pojem pozitívny. Šport je spoločenská a kultúrna činnosť, ktorá pri rešpektovaní fair play obohacuje spoločnosť a priateľstvo medzi národmi. Šport sa považuje aj za aktivitu jednotlivca, ktorá za predpokladu dodržiavania fair play ponúka možnosti sebapoznávania, sebavyjadrenia a sebarealizácie, osobného úspechu, osvojenia zručností, preukázania schopností, sociálnej interakcie, radosti, pevného zdravia a pohody. Šport so svojou základňou klubov a dobrovoľníkov podporuje spoločenskú angažovanosť a zodpovednosť. Navyše zodpovedné vykonávanie niektorých aktivít môže pomôcť rozvíjať citlivejší prístup k životnému prostrediu.
   ^
  5. http://www.kraso.sk/wp-content/uploads/2011/04/Olympijsk%C3%A1-charta-2010-slovensk%C3%A1-verzia.pdf ^
  6. § 27 zákona č. 300/2008 Z.z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov ^
  7. § 16 odsek 2 zákona č. 300/2008 Z.z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov ^
  8. § 1 zákona č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní (štátnymi symbolmi sú: štátny znak, štátna vlajka, štátna pečať a štátna hymna) ^
  9. § 17 odsek 1 zákona č. 300/2008 Z.z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov ^
  10. § 16 odsek 6 zákona č. 300/2008 Z.z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov ^
  11. § 8 odsek 2 písm. b) a c) zákona č. 300/2008 Z.z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov ^
  12. § 3 odsek 1 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov ^
  13. § 9 zákona č. 300/2008 Z.z. o podpore športu o zmene a doplnení niektorých zákonov ^
  14. Trestný čin Porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku je upravený v ust. § 237 - 238 Trestného zákona: 
   § 237 
   (1) Kto inému spôsobí malú škodu tým, že poruší všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovenú povinnosť alebo povinnosť uloženú právoplatným rozhodnutím súdu alebo vyplývajúcu zo zmluvy opatrovať alebo spravovať cudzí majetok, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. 
   (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 
   a) a spôsobí ním väčšiu škodu, alebo 
   b) z osobitného motívu. 
   (3) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 
   a) a spôsobí ním značnú škodu, alebo 
   b) závažnejším spôsobom konania. 
   (4) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 
   a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo 
   b) ako člen nebezpečného zoskupenia. 
   § 238 Trestného zákona 
   Kto z nedbanlivosti inému spôsobí značnú škodu tým, že poruší všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovenú povinnosť alebo povinnosť uloženú právoplatným rozhodnutím súdu opatrovať alebo spravovať cudzí majetok, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. ^
  15. § 11 Trestného zákona č. 300/2005 Z.z. ^
  16. § 15 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov ^
  17. § 14 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov ^
  18. § 3 odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ^
  19. § 17 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve ^
  20. § 10 zákona č. 300/2008 Z.z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov; § 8a zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 383/2008 Z.z. ^
  21. § 16 odsek 6 zákona č. 300/2008 Z.z.o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov ^
  22. § 8 odsek 5 zákona č. 300/2008 Z.z.o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov ^
  23. § 8 odsek 2 písm. b) a c) zákona č. 300/2008 Z.z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov ^
  24. § 12 odsek 1 zákona 83/1990 Zb. o združovaní občanov ^
  25. § 13 odsek 3 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov ^
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti