Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

POTENCIÁL UPLATNENIA SOCIÁLNEJ PRÁCE V ŠPORTOVOM PROSTREDÍ  NEPREČÍTANÉ MagOff 

     
  Článok bol nastavený ako .
  18.05.2017Mgr. Peter Kulifaj (Spracoval: Veronika Vicová )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  POTENTIAL APPLICATION OF SOCIAL WORK

  IN THE SPORTS ENVIRONMENT[1]

  Mgr. Peter Kulifaj
  sociálny pracovník
  E-mail:peter@mladezulice.sk

  Kľúčové slová:

  sociálna práca, prevencia radikalizácie, systematická práca s fanúšikmi

  Key words:

  social work, prevention of radicalization, systematic work with fans

  Abstrakt:

  Príspevok sa venuje možnostiam pôsobenia kvalifikovaných sociálnych pracovníkov v športovom prostredí, pričom poukazuje na skúsenosti zahraničných organizácií v tejto oblasti. Autor pomenúva základnú východiskovú situáciu a predstavuje paletu činností, ktoré by mohol pracovník realizovať. Záver je venovaný prvým krokom, ktoré sú potrebné k uplatneniu sociálnej práce v športovom prostredí.

  Abstract/Summary:

  The article addresses the potential influence of qualified social workers in the sports environment, while presenting the experience of international oganizations in this field. The author identifies the baseline situation and presents a variety of activities that the social worker can implement. The conclusion is devoted to the first steps that are needed for the application of social work in the sports environment.


  Silnejúci trend otvorených prejavov nepriateľstva voči odlišnosti a nárast extrémizmu pohlcuje čoraz mladšie ročníky. Štandardné preventívne kampane v podobe letákov, billboardov či hromadných prednášok na školách majú obmedzený vplyv. Legislatívne opatrenia nedokážu zmeniť motivácie mladých, ktorí sa k týmto tendenciám pridávajú. V súčasnej dobe tak začína byť zrejmé, že musíme nájsť nový a efektívnejší spôsob prístupu k tomuto problému. Potrebujeme sa dostať bližšie k tým, ktorí sa rozhodli vybrať cestou nepriateľstva a netolerancie. Priblížiť sa k tým z nich, ktorí majú ešte svoj život pred sebou, sú „-násťroční“ a ich identita sa stále len tvorí. Potrebujeme im ponúknuť alternatívu. Dá sa to? Ak áno, ako?

  Práve na tieto otázky sa snažíme odpovedať od septembra 2014, kedy sme sa pustili v občianskom združení Mládež ulice do projektu Most má vždy dva konce. V rámci neho sme mapovali situáciu, chodili na podujatia a pravidelne tiež na futbalové štadióny. V rámci tejto iniciatívy sa nám darí pomenovať možné aktivity a prístup sociálnych pracovníkov a pracovníkov s mládežou v tejto oblasti. Odborné stáže v Nemecku (kde už v 60. rokoch minulého storočia vznikli prvé terénne programy zamerané na futbalových fanúšikov) a Rakúsku nám priniesli množstvo inšpirácií. Taktiež samotné pôsobenie v teréne prinieslo užitočné poznatky. A o tieto by som sa s Vami rád podelil.

  Prevažná časť fanúšikov je neproblematická a štadión navštevuje z lásky k hre a klubu. Pochádzajú z rôznych vrstiev spoločnosti, z údajného „stredu“ ako aj „okraja“ a na štadión so sebou prinášajú ich vlastné biografie, problémy, hodnoty, či normy. Ťažisko profesionálnej sociálnej a pedagogickej práce s futbalovými fanúšikmi sa preto nerozlišuje od iných spoločenských oblastí.

  VÝCHODISKOVÁ SITUÁCIA

  Terénny sociálny pracovník pracujúci s fanúšikmi má široké pole pôsobnosti. Počas hracích dní mu štadión primárne slúži najmä na nadväzovanie kontaktov. Ľudia chodia na futbalové zápasy z rozličných dôvodov a toto potešenie by sa nemalo znižovať „prehnanou“ sociálnou starostlivosťou. Avšak priaznivci futbalového klubu za bránami štadióna neprestávajú existovať. Vracajú sa späť do bežného života, ktorý je charakterizovaný rôznymi okolnosťami, častokrát vekovo – špecifickými problémami (ako napr. nezamestnanosť, problémy s bývaním, dlhy, nedostatočné / chýbajúce vzdelanie, rodinné problémy, psychická záťaž a pod.).

  Preto je potrebné, aby terénny sociálny pracovník bol činný nielen počas hracích dní, ale predovšetkým počas týždňa a nadviazal konkrétny vzťah so svojou cieľovou skupinou. Iba tak sa dá dosiahnuť preventívna práca, vstupovanie do dialógu a posilnenie fanúšikov (rozvoj kreativity a potenciálu mladých ľudí, posilňovanie zmyslu pre zodpovednosť fanúšikov, uvedomovania si pravidiel, či riešenie konkrétnych problémov jednotlivých fanúšikov a pod.). Skúsenosti nám ukazujú, že tam kde sú individuálne problémy a deficity prekonané, je agresívne a (seba)deštruktívne správanie taktiež na ústupe.

  V tomto zmysle je teda cielená, systematická preventívna práca nevyhnutná. Je preto potrebné, aby programy terénnej sociálnej práce s fanúšikmi boli organizačne a obsahovo „šité na mieru“ konkrétneho futbalového klubu, avšak samotná realizácia týchto programov musí mať presah aj za hranicu „futbalového fandenia“. Súčasťou sociálnej práce s mladými fanúšikmi je tak vyhľadávanie ľudí vo veku od 18 do 27 rokov, ktorí majú zvýšenú potrebu pomoci a podpory mimo štadióna, ktorá nie je žiadnou inou ponukou pokrytá.

  Tieto potreby nemajú žiadnu zvláštnu „futbalovú špecifickosť”, ale sú súčasťou všeobecných zložitých životných situácií. Využijeme tak prenos poznatkov a praxe, ako aj sieťovanie organizácií či inštitúcií priamo v regióne.

  V rámci sociálnej a násilno-preventívnej práce s fanúšikmi sú metódy prispôsobené špecifickým potrebám tejto cieľovej skupiny. Môže sa jednať o:

  • cielenú mládežnícko-špecifickú ponuku voľnočasových a rozvojových aktivít pre fanúšikov (predovšetkým zážitkové aktivity),

  • organizovanie podujatí ako sú workshopy, diskusné fóra a aktivity v rámci národnej i medzinárodnej „fankultúry“,

  • individuálnu pomoc a podporu klientov v právnych sporoch, ako aj v zložitých životných situáciách (zákaz vstupu na štadióny, trestné oznámenia a pod.),

  • sprevádzanie fanúšikov počas hracích dní pri domácich ako aj výjazdových zápasoch. Výjazdy všeobecne vytvárajú jedinečnú atmosféru, vstupuje sem skupinová dynamika a mládežnícke, subkultúrno-špecifické správanie je silnejšie ako po iné dni. Zvýšená konzumácia alkoholu, ilegálnych  drog, agresívne skupinové alebo individuálne správanie, poškodzovanie majetku, násilné útoky a konflikty s políciou sú výzvy, ktorým musí sociálna práca v tejto súvislosti čeliť,

  • sprostredkovanie kontaktu medzi jednotlivými aktérmi (fanúšikovia, kluby, polícia, usporiadateľské a bezpečnostné služby),

  • otváranie problémových tém (ako násilie, diskriminácia a pod.) medzi fanúšikmi a hľadanie alternatívnych modelov správania a pod.

  SKÚSENOSTI Z NEMECKA

  V rámci projektu Most má vždy dva konce, o ktorom sme písali v úvode, sme mali možnosť zúčastniť sa stáže v nemeckej organizácii Gangway E.V.[2]. Rád by som sa na tomto mieste podelili s našimi poznatkami a skúsenosťami, ktoré sme si zo stáže priniesli.

  Úvodom treba spomenúť fakt, že každý futbalový klub v Nemecku v prvej a druhej Bundeslige (tretia a štvrtá liga nasleduje) je povinný zamestnávať poverenca pre fanúšikov, ktorý úzko spolupracuje s tímom terénnych sociálnych pracovníkov. Terénni sociálni pracovníci (TSP) s klientmi nadväzujú kontakt predovšetkým cez futbal. Medzi hlavné problémy, ktoré im pomáhajú riešiť patria: násilie, kriminalita, drogové pozadie.

  Pre prácu s organizovanými (štruktúrovanými) skupinami TSP odporúčajú:

  • otvorenosť vo vzťahu s klientmi, ich akceptácia – otvorenosť ku klientom a ich akceptácia neznamená, že sa problematické formy správania vyzdvihujú alebo naopak utajujú. Konflikt alebo konfrontácia v zmysle vytýčenia si hraníc sú základnými prvkami sociálnej práce s fanúšikmi,

  • etablovanie sa v tomto prostredí klientov – byť v obraze, sledovať futbalovú scénu všeobecne, aj jednotlivých futbalových klubov špecificky, monitorovať stránky futbalových chuligánov, ich plánované akcie, postoje a pod.,

  • stať sa čo najznámejším – dať o sebe vedieť, byť prítomný priamo na štadióne,

  • jasné oslovovanie klientov s ponukou na mieru šitých služieb,

  • vytváranie profesionálnych priateľstiev.

  Pri práci s jednotlivcom postupuje terénny sociálny pracovník v súlade s ponúkanými službami. Je dobré ak pracovník disponuje vlastným priestorom kde môže s mladým človekom hovoriť v súkromí. V Nemecku mali k dispozícii takúto miestnosť v rámci komplexu štadióna.

  Terénny sociálny pracovník sa zúčastňuje každého (ligového/ prípravného) domáceho zápasu a spoločných výjazdov na ihriská súperov. Je vždy (v dohodnutý čas) k dispozícii, pričom záleží od klienta, či chce využiť ponúkané služby. Je potrebné, aby cieľová skupina (či už počas hracích dní, víkendov alebo v týždni na ulici prostredníctvom názorov a postojov pracovníka) nadobudla dojem: „On je jeden z nás, on je tu pre nás!“ Výrazne sa tak zvyšuje šanca oslovenia pracovníka priamo zo strany fanúšikov a teda možnosť nadviazania užších pomáhajúcich vzťahov dlhodobého charakteru. Terénny sociálny pracovník si vytvára priestorový a časový harmonogram pravidelných terénnych obchádzok vo večerných hodinách (najmä cez víkendy) so zameraním na mladých – kde sú, čo robia, kde sa stretávajú, kam chodia.

  Jednou z primárnych úloh terénneho sociálneho pracovníka je napr. dostať fanúšika so zákazom vstupu späť na štadióny. V Nemecku už napríklad za vhodenie plastového pohára, zapaľovača alebo iného predmetu na hraciu plochu je automaticky udelený zákaz vstupu na všetky štadióny v trvaní dvoch rokov. Po vypršaní jedného roku príde k opätovnému prediskutovaniu tohto deliktu a trestu za účasti poškodeného, TSP, poverenca pre fanúšikov a zástupcu klubu. Následne môže byť sankcia odpustená, pričom beží naďalej podmienka v trvaní jedného (zvyšného) roka.

  Nemecký partner nám okrem iného odporúčal pracovať v tíme (dvojica/trojica), pričom zdôrazňoval reflexiu, bezpečnosť a efektivitu. Potrebné je taktiež vytvoriť úzku spoluprácu s poverencom pre fanúšikov (koordinátor styku s fanúšikmi). Nutná je maximálna možná spolupráca všetkých zúčastnených strán, spoločný cieľ a pozitívne pôsobenie na mladých fanúšikov, zabránenie vzniku problémových situácii a zlepšenie atmosféry na štadiónoch.

  AKO ZAČAŤ?

  Faktom je, že skúsenosti práce so skupinami o ktorých hovoríme zostali na nemecko-českých hraniciach. Je prekvapujúce, že žiadna vysoká škola vychovávajúca sociálnych pracovníkov nemá ani len predmet, ktorý by sa venoval tejto cieľovej skupine. Nemám vedomosť o žiadnej organizácii, ktorá by sa na tomto poli aspoň pokúsila o priamu prácu. Na začiatok tak bude treba vystáť si to na štadiónoch, chodiť po sídliskách, navštevovať koncerty, sledovať virtuálny priestor, prispôsobiť legislatívu a učiť sa. Aby obsah textu vyššie nezostal len nerealizovanou víziou.

  Poznámky pod čiarou:
  1. Časti textu sú súčasťou interných materiálov organizácie Mládež ulice a príručky Základy sociálnej práce s mládežou ohrozenou extrémizmom a radikalizáciou – online dostupné na http://mladezulice.sk/wp-content/uploads/2015/08/Zaklady-soc-prace-extremizmus-radikalizmus_final_v2.0.pdf^
  2. http://gangway.de/^
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti