Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

KONTROLÓRI športových zväzov - sú ešte kontrolórmi? NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  31.07.2017
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Sú riadne zvolení kontrolóri národných športových zväzov a národných športových organizácií ešte stále kontrolórmi svojich zväzov?

  Odborníci zaoberajúci sa športovým právom sa riadne zapotili pri dišpute a formulovaní odpovede na túto úplne legitímnu otázku, ktorú dostali od viacerých kontrolórov zväzov, ale aj iných zväzových funkcionárov. Odbornou diskusiou sa snažili dopracovať k právnemu záveru o tom, aké môže mať právne následky skutočnosť, že zvolení kontrolóri zväzov sa nepodrobili v zákonnej trojmesačnej lehote od ich zvolenia/menovania skúške na preukázanie ich odbornej spôsobilosti.

  Je možné predpokladať, že všetky národné športové zväzy a národné športové organizácie, ktoré dostali štátne prostriedky, si v roku 2016 splnili “domácu úlohu podľa Zákona o športe” a zvolili si, prípadne inak ustanovili[1] do funkcie svojho kontrolóra. Inak by im hrozila strata spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov /§ 67 ods. 2 písm. g) Zákona o športe/ a teda neposkytnutie prostriedkov zo štátneho rozpočtu, ktoré sú zásadnou zložkou ich príjmov. Skúšky kontrolórov sa však doposiaľ neuskutočnili, takže žiaden z týchto kontrolórov objektívne ani nemohol vykonať skúšky do troch mesiacoch od zvolenia alebo iného spôsobu ustanovenia v dôsledku čoho im funkcia kontrolóra s kompetenciami (oprávneniami a povinnosťami) podľa Zákona o športe zo zákona zrejme zanikla.

  Poďme sa ale bližšie pozrieť na to, v čom vlastne spočíva problém a tiež naznačiť aké sú možnosti jeho riešenia … 

  (Poznámka: podstatné časti ustanovení Zákona o športe sú uvedené hrubým textom)

  Súvisiaca právna úprava:

  Podľa § 11 ods. 1 Zákona o športe:
  “(1) Za kontrolóra môže byť zvolená alebo inak ustanovená fyzická osoba, ktorá

  a) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

  b) je bezúhonná a c) spĺňa kvalifikačné predpoklady.”.

  Podľa § 11 ods. 2 Zákona o športe:
  “(2) Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie kontrolóra sú a) štyri roky praxe v organizovaní, riadení alebo v správe športu, b) najmenej úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a najmenej dva roky praxe v organizovaní, riadení alebo v správe športu, c) najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore ekonómia, manažment alebo právo alebo d) najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v inom študijnom odbore ako v písmene c) a najmenej jeden rok praxe v organizovaní, riadení alebo v správe športu.”.

  Podľa § 11 ods. 3 Zákona o športe:
  “(3) Na výkon funkcie kontrolóra národného športového zväzu a kontrolóra národnej športovej organizácie sa okrem splnenia podmienok podľa odseku 2 vyžaduje aj odborná spôsobilosť preukázaná úspešným absolvovaním skúšky formou písomného odborného testu zameraného na oblasti týkajúce sa riadenia a správy športovej organizácie. Vykonanie skúšky kontrolóra zabezpečuje hlavný kontrolór športu.

  Skúška sa musí vykonať do troch mesiacov od ustanovenia kontrolóra do funkcie; to neplatí, ak je kontrolór opätovne zvolený alebo inak ustanovený na ďalšie funkčné obdobie. Odbornú spôsobilosť úspešným absolvovaním skúšky kontrolór preukazuje každé štyri roky odo dňa vykonania skúšky.”.

  Podľa § 11 ods. 5 Zákona o športe:
  “(5) Kontrolór stráca spôsobilosť na výkon funkcie kontrolóra, ak a) prestane spĺňať podmienky podľa odseku 1 alebo b) nepreukáže odbornú spôsobilosť podľa odseku 3.

  A práve znenie tohto ustanovenie vytvára praktický problém spočívajúci v tom, že kontrolór národného športového zväzu a kontrolór národnej športovej organizácie (napr. SOV, SPV) podľa § 11 ods. 5 písm. b) Zákona o športe bez potreby akéhokoľvek ďalšieho úkonu, rozhodnutia alebo iného aktu, priamo zo zákonastráca spôsobilosť na výkon funkcie kontrolóra, ak nepreukáže odbornú spôsobilosť podľa odseku 3”, t. j. vtedy ak nevykoná skúšku formou písomného odborného testu zameraného na oblasti týkajúce sa riadenia a správy športovej organizácie do troch mesiacov od ustanovenia kontrolóra do funkcie.

  Na citované ustanovenie § 11 ods. 5 Zákona o športe, ktoré upravuje podmienky straty spôsobilosti na výkon funkcie kontrolóra, nadväzuje ustanovenie § 12 ods. 4 Zákona o športe, ktoré len potvrdzuje vyššie vyslovený právny záver o zániku funkcie kontrolóra priamo zo zákona a to na základe naplnenia podmienky uvedenej v zákone spočívajúcej v strate spôsobilosti na výkon funkcie kontrolóra podľa § 11 ods. 5 Zákona o športe (t.j. bez toho, aby bolo potrebné kontrolóra odvolať alebo vykonať iný akt/úkon smerujúci k odvolaniu kontrolóra z funkcie).

  Podľa § 12 ods. 4 Zákona o športe: (4) Funkcia kontrolóra zaniká stratou spôsobilosti na výkon funkcie kontrolóra podľa § 11 ods. 5 alebo na základe rozhodnutia disciplinárneho orgánu športovej organizácie z dôvodu závažného porušenia povinnosti kontrolóra.”.

  Strata spôsobilosti kontrolóra nastáva a teda k zániku funkcie kontrolóra dochádza zo zákona nepreukázaním odbornej spôsobilosti kontrolóra podľa § 11 ods. 3 Zákona o športe, čoho súčasťou je aj vykonanie skúšky kontrolóra, pričom zákon tiež jednoznačne ustanovuje, že:  “Skúška sa musí vykonať do troch mesiacov od ustanovenia kontrolóra do funkcie.”.

  Márnym uplynutím pevnej zákonnej lehoty troch mesiacov (Zákon o športe nepredpokladá jej predĺženie) odo dňa ustanovenia kontrolóra do funkcie zo zákona zaniká funkcia kontrolóra a teda aj oprávnenie vykonávať pôsobnosť kontrolóra národného športového zväzu a kontrolóra národnej športovej organizácie podľa Zákona o športe.


  Poznámky pod čiarou:

  1. Ustanovenie do funkcie” je všeobecné označenie pre obsadenie osoby do určitej funkcie, ktoré sa môže vykonať formou voľby, menovaním do funkcie, schválením do funkcie, potvrdením vo funkcii alebo iným spôsobom v súlade so stanovami/predpismi športovej organizácie a Zákonom o športe. ^
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti
  MailPošlite svoj príspevok

  Zaslanie odborného príspevku na zverejnenie na portáli UčPS

  Podmienky zverejnenia