Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

PROTOKOL č. 13 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd týkajúci sa zrušenia trestu smrti za každých okolností (Vilnius, 3.5.2002) NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  25.01.2010Spracoval: JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  OZNÁMENIE
  Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky 
  publ. pod č. 480/2005 Z.z.

           Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 3. mája 2002 bol vo Vilniuse prijatý Protokol č. 13 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd týkajúci sa zrušenia trestu smrti za každých okolností.

           V mene Slovenskej republiky bol protokol podpísaný 24. júla 2002. Národná rada Slovenskej republiky vyslovila s protokolom súhlas svojím uznesením č. 1676 z 21. júna 2005 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.

           Prezident Slovenskej republiky ho ratifikoval 20. júla 2005. Ratifikačná listina bola uložená u generálneho tajomníka Rady Európy, depozitára protokolu, 18. augusta 2005.

           Protokol nadobudol platnosť 1. júla 2003 na základe článku 7 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť 1. decembra 2005 na základe článku 7 ods. 2.


  PROTOKOL č. 13
  k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd týkajúci sa zrušenia trestu smrti za každých okolností (Vilnius, 3. máj 2002)

           Členské štáty Rady Európy, ktoré podpísali tento protokol,

           súc presvedčené, že právo každého na život je základnou hodnotou v demokratickej spoločnosti a že zrušenie trestu smrti má zásadný význam pre ochranu tohto práva a plné uznanie prirodzenej dôstojnosti všetkých ľudských bytostí,

           želajúc si posilniť ochranu práva na život zaručeného Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd, podpísaného v Ríme 4. novembra 1950 (ďalej len „dohovor“),

           konštatujúc, že protokol č. 6 k dohovoru týkajúci sa zrušenia trestu smrti, podpísaný v Štrasburgu 28. apríla 1983, nevylučuje trest smrti za činy spáchané v čase vojny alebo bezprostrednej hrozby vojny,

           súc rozhodnuté urobiť posledný krok k zrušeniu trestu smrti za každých okolností,

           dohodli sa takto:

  Článok 1 - Zrušenie trestu smrti

           Trest smrti sa zrušuje. Tento trest nemožno nikomu uložiť alebo ho vykonať.

  Článok 2 - Zákaz odstúpenia

           Od ustanovení tohto protokolu nemožno odstúpiť podľa článku 15 dohovoru.

  Článok 3 - Zákaz výhrad

           K ustanoveniam tohto protokolu nie je prípustná žiadna výhrada podľa článku 57 dohovoru.

  Článok 4 - Územná pôsobnosť

           1. Každý štát môže pri podpise alebo uložení ratifikačnej listiny, listiny o prijatí alebo schválení určiť jedno územie alebo viaceré územia, na ktoré sa tento protokol bude vzťahovať.

           2. Každý štát môže kedykoľvek neskôr vyhlásením zaslaným generálnemu tajomníkovi Rady Európy rozšíriť vykonávanie tohto protokolu na ktorékoľvek iné územie uvedené v tomto vyhlásení. Protokol nadobudne platnosť vo vzťahu k tomuto územiu prvým dňom mesiaca, ktorý nasleduje po uplynutí troch mesiacov odo dňa prijatia takéhoto vyhlásenia generálnym tajomníkom Rady Európy.

           3. Každé vyhlásenie urobené podľa odsekov 1 a 2 možno odvolať alebo zmeniť, pokiaľ ide o ktorékoľvek územie uvedené v tomto vyhlásení, oznámením zaslaným generálnemu tajomníkovi Rady Európy. Odvolanie alebo zmena nadobudne účinnosť prvým dňom mesiaca, ktorý nasleduje po uplynutí troch mesiacov odo dňa prijatia takéhoto oznámenia generálnym tajomníkom Rady Európy.

  Článok 5 - Vzťah k dohovoru

           Zmluvné strany považujú články 1 až 5 tohto protokolu za dodatkové články k dohovoru a všetky ustanovenia dohovoru sa vykonávajú v súlade s nimi.

  Článok 6 - Podpis a ratifikácia

           Tento protokol je otvorený na podpis členským štátom Rady Európy, ktoré podpísali dohovor. Podlieha ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu. Členský štát Rady Európy nemôže ratifikovať, prijať alebo schváliť tento protokol bez toho, aby zároveň alebo predtým neratifikoval dohovor. Ratifikačné listiny, listiny o prijatí alebo schválení sa uložia u generálneho tajomníka Rady Európy.

  Článok 7 - Nadobudnutie platnosti

           1. Tento protokol nadobudne platnosť prvým dňom mesiaca, ktorý nasleduje po uplynutí troch mesiacov odo dňa, keď desať členských štátov Rady Európy vyjadrí svoj súhlas byť viazaný protokolom v súlade s ustanoveniami článku 6.

           2. Pre každý členský štát, ktorý následne vyjadrí svoj súhlas byť viazaný protokolom, nadobudne tento protokol platnosť prvým dňom mesiaca, ktorý nasleduje po uplynutí troch mesiacov odo dňa uloženia ratifikačnej listiny, listiny o prijatí alebo schválení.

  Článok 8 - Funkcie depozitára

           Generálny tajomník Rady Európy oznámi všetkým členským štátom Rady Európy

  a) každý podpis, b) uloženie každej ratifikačnej listiny, listiny o prijatí alebo schválení, c) dátum nadobudnutia platnosti tohto protokolu podľa článkov 4 a 7, d) akýkoľvek iný úkon, oznámenie alebo informáciu týkajúcu sa tohto protokolu.

           Na dôkaz toho podpísaní, ktorí na to boli riadne splnomocnení, podpísali tento protokol.

           Dané vo Vilniuse 3. mája 2002 v anglickom a vo francúzskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť, v jednom vyhotovení, ktoré bude uložené v archíve Rady Európy. Jeho overené kópie zašle generálny tajomník Rady Európy všetkým členským štátom Rady Európy.


  PRÍLOHA

  (Text PROTOKOLU č. 13 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd týkajúci sa zrušenia trestu smrti za každých okolností (Vilnius 3. máj 2002) v anglickom jazyku)

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti