Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) - publ. pod č. 54/1987 Zb. NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  02.08.2010Spracoval: JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  VYHLÁŠKA ministra zahraničných vecí
  z 26. mája 1987 (publ. pod č.  64/1987 Zb.)
  o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR)

  Dňa 30. septembra 1957 bola v Ženeve dojednaná Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR).

  Listina o prístupe Československej socialistickej republiky k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) bola uložená u generálneho tajomníka OSN, depozitára dohody, 17. júla 1986 s výhradou, že Československá socialistická republika sa podľa článku 12 ods.1 dohody, necíti byť viazaná ustanovením článku 11 ods.2 a 3 dohody.

  Pri prístupe k dohode sa súčasne urobilo vyhlásenie k ustanoveniu článku 10 dohody, ktoré je v rozpore s Deklaráciou o poskytnutí nezávislosti koloniálnym územiam a národom, ktorá bola prijatá na XV. zasadaní VZ OSN v roku 1960 a Československá socialistická republika ho preto považuje za prekonané.

  Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 7 ods.1 dňom 29. januára 1968 a jej prílohy 29. júlom 1968. Pre Československú socialistickú republiku nadobudla platnosť dohoda a jej prílohy na základe toho istého článku ods.2 dňom 17. augusta 1986.

  Český preklad dohody sa vyhlasuje súčasne. 1) Do textu prílohy A - "Ustanovenia o nebezpečných látkach a predmetoch" a prílohy B - "Ustanovenia o dopravných prostriedkoch a preprave" vo francúzskom, v anglickom a ruskom znení možno nazrieť na Federálnom ministerstve dopravy. Prípadné zmeny príloh dohody budú uverejnené alebo oznámené v Prepravnom a tarifnom vestníku Federálneho ministerstva dopravy.

  Minister:
  Ing.Chňoupek v.r.

  EURÓPSKA DOHODA
  o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí - ADR (Ženeva, 1957)

  Zmluvné strany
  prajúc si zvýšiť bezpečnosť medzinárodnej cestnej dopravy dohodli sa takto:

  Článok 1

  Na účely tejto dohody sa rozumejú
  a) pod pojmom "vozidlá" motorové vozidlá, návesové súpravy, prívesy a návesy, ako sú definované v článku 4 Dohovoru o cestnej premávke z 19. septembra 1949, s výnimkou vozidiel, ktoré patria ozbrojeným silám zmluvnej strany alebo patria pod zodpovednosť týchto ozbrojených síl;
  b) pod pojmom "nebezpečné veci" látky a predmety, ktorých medzinárodnú cestnú prepravu prílohy A a B zakazujú alebo dovoľujú len za určitých podmienok;
  c) pod pojmom "medzinárodná preprava" každá preprava uskutočnená po území najmenej dvoch zmluvných strán vozidlami definovanými pod písmenom a).

  Článok 2

  (1) S výnimkou ustanovenia článku 4 ods.3 nesmú byť nebezpečné veci, ktoré sú podľa prílohy A vylúčené z prepravy, predmetom medzinárodnej prepravy.
  (2) Medzinárodné prepravy iných nebezpečných vecí sú dovolené, ak sú splnené
  a) podmienky, ktoré ustanovuje príloha A pre tieto veci, najmä pre ich balenie a označenie,
  b) podmienky, ktoré ustanovuje príloha B, najmä pre konštrukciu, vybavenie a prevádzku vozidla prepravujúceho tieto veci, s výnimkou ustanovenia článku 4 ods.2.

  Článok 3

  Prílohy tejto dohody sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

  Článok 4

  (1) Každá zmluvná strana si ponecháva právo upraviť alebo zakázať dovoz nebezpečných vecí na svoje územie z iných dôvodov, než z dôvodov bezpečnosti počas cestnej prepravy.
  (2) Vozidlá, ktoré boli v prevádzke na území zmluvnej strany v čase nadobudnutia platnosti tejto dohody alebo ktoré boli dané do prevádzky do dvoch mesiacov po nadobudnutí jej platnosti, bude možno používať na medzinárodnú prepravu nebezpečných vecí počas troch rokov odo dňa nadobudnutia jej platnosti, aj keď ich konštrukcia a vybavenie plne nevyhovujú podmienkam ustanoveným pre uvedenú prepravu v prílohe B. Osobitné ustanovenia prílohy B môžu však túto lehotu obmedziť.
  (3) Zmluvné strany si ponechávajú právo dohodnúť sa v osobitných dvojstranných alebo mnohostranných dohodách, že nebezpečné veci, ktorých medzinárodnú prepravu táto dohoda celkom zakazuje, môžu byť za určitých podmienok predmetom medzinárodných prepráv na ich územiach alebo že nebezpečné veci, ktorých medzinárodnú prepravu táto dohoda dovoľuje len za ustanovených podmienok, budú môcť byť na ich územiach predmetom medzinárodných prepráv za menej prísnych podmienok, než sú ustanovené prílohami tejto dohody. Tieto osobitné dvojstranné alebo mnohostranné dohody odvolávajúce sa na tento odsek budú oznámené generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, ktorý ich oznámi ostatným zmluvným stranám, ktoré tieto dohody nepodpísali.

  Článok 5

  Prepravy, pre ktoré platí táto dohoda, zostávajú podrobené všeobecným vnútroštátnym alebo medzinárodným predpisom o cestnej premávke, o medzinárodnej cestnej doprave a o medzinárodnom obchode.

  Článok 6

  (1) Členské štáty Európskej hospodárskej komisie a štáty prijaté do Komisie s poradným hlasom podľa odseku 8 mandátu tejto Komisie sa môžu stať zmluvnými stranami tejto dohody
  a) jej podpisom,
  b) jej ratifikáciou po predchádzajúcom podpise s výhradou ratifikácie,
  c) prístupom k nej.
  (2) Štáty oprávnené zúčastniť sa na určitých prácach Európskej hospodárskej komisie podľa odseku 11 mandátu tejto Komisie sa môžu stať zmluvnými stranami tejto dohody tým, že k nej po nadobudnutí jej platnosti pristúpia.
  (3) Dohoda je otvorená na podpis do 15. decembra 1957. Po tomto dátume je otvorená na prístup.
  (4) Ratifikácia alebo prístup sa uskutoční uložením príslušnej listiny u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov.

  Článok 7

  (1) Táto dohoda nadobudne platnosť mesiac po dni, ku ktorému počet štátov uvedených v článku 6 ods.1, ktoré ju podpísali bez výhrady ratifikácie alebo uložili svoje ratifikačné listiny alebo listiny o prístupe, dosiahne päť. Jej prílohy však nadobudnú platnosť až šesť mesiacov po tom, keď nadobudne platnosť vlastná dohoda.
  (2) Pre každý štát, ktorý ratifikuje túto dohodu alebo k nej pristúpi po tom, keď ju päť štátov uvedených v článku 6 ods.1 podpíše bez výhrady ratifikácie alebo uloží svoje ratifikačné listiny alebo listiny o prístupe, nadobudne táto dohoda platnosť mesiac po uložení ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe tohto štátu a jej prílohy nadobudnú platnosť pre tento štát buď tým istým dňom, ak sú k tomuto dňu už platné, alebo ak tomu nie je tak, dňom, ktorým nadobudnú platnosť podľa ustanovenia odseku 1 tohto článku.

  Článok 8

  (1) Každá zmluvná strana môže túto dohodu vypovedať oznámením zaslaným generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov.
  (2) Výpoveď nadobudne účinnosť dvanásť mesiacov po dni, keď generálny tajomník dostal od nej oznámenie.

  Článok 9

  (1) Táto dohoda stratí platnosť, ak po nadobudnutí jej platnosti počet zmluvných strán je počas dvanástich po sebe idúcich mesiacov menší než päť.
  (2) Ak sa uzavrie celosvetová dohoda upravujúca prepravu nebezpečných vecí, stratí dňom nadobudnutia jej platnosti každé ustanovenie tejto dohody, ktoré bude v rozpore s niektorým ustanovením uvedenej celosvetovej dohody, platnosť vo vzťahoch medzi zmluvnými stranami tejto dohody, ktoré sa stanú zmluvnými stranami celosvetovej dohody, a automaticky sa nahradí príslušným ustanovením uvedenej celosvetovej dohody.

  Článok 10

  (1) Každý štát môže pri podpise tejto dohody bez výhrady ratifikácie alebo pri uložení ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe alebo kedykoľvek neskôr vyhlásiť v oznámení zaslanom generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, že táto dohoda bude platiť na všetkých územiach alebo na niektorom z území, ktoré zastupuje v medzinárodných vzťahoch. Dohoda a jej prílohy nadobudnú platnosť na území alebo na územiach uvedených v oznámení mesiac po tom, keď generálny tajomník dostal toto oznámenie.
  (2) Každý štát, ktorý podľa odseku 1 tohto článku urobí vyhlásenie, že táto dohoda platí na niektorom území, ktoré zastupuje v medzinárodných vzťahoch, môže podľa článku 8 vypovedať dohodu, pokiaľ sa týka tohto územia.

  Článok 11

  (1) Každý spor medzi dvoma alebo niekoľkými zmluvnými stranami o výklad alebo použitie tejto dohody sa bude, pokiaľ možno, riešiť rokovaním medzi nimi.
  (2) Každý spor, ktorý sa nevyriešil rokovaním, bude podrobený arbitráži, ak o to požiada jedna zo zmluvných strán zúčastnených v spore a za tým účelom sa predloží jednému alebo niekoľkým arbitrom vybraným dohodou sporných strán. Ak do troch mesiacov odo dňa žiadosti o arbitráž nedospeli strany zúčastnené v spore k dohode o výbere arbitra alebo arbitrov, môže ktorákoľvek z týchto zmluvných strán požiadať generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov o určenie jediného arbitra, ktorému sa spor odovzdá na rozhodnutie.
  (3) Rozhodnutie arbitra alebo arbitrov určených podľa odseku 2 tohto článku bude pre zmluvné strany zúčastnené v spore záväzné.

  Článok 12

  (1) Každá zmluvná strana môže pri podpise alebo ratifikácii tejto dohody alebo pri prístupe k nej vyhlásiť, že sa necíti byť viazaná článkom 11. Ostatné zmluvné strany nebudú článkom 11 viazané voči zmluvnej strane, ktorá urobila takú výhradu.
  (2) Každá zmluvná strana, ktorá urobila výhradu podľa odseku 1 tohto článku, môže kedykoľvek túto výhradu odvolať oznámením zaslaným generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov.

  Článok 13

  (1) Po uplynutí troch rokov platnosti tejto dohody môže ktorákoľvek zmluvná strana požiadať oznámením zaslaným generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov o zvolanie konferencie za účelom revízie dohody. Generálny tajomník upovedomí o tejto žiadosti všetky zmluvné strany a zvolá revíznu konferenciu, ak mu najmenej štvrtina zmluvných strán oznámi svoj súhlas s touto žiadosťou do štyroch mesiacov odo dňa, keď generálny tajomník odoslal upovedomenie.
  (2) Ak je konferencia zvolaná podľa odseku 1 tohto článku, upovedomí o tom generálny tajomník všetky zmluvné strany a vyzve ich, aby do troch mesiacov predložili návrhy, o prerokovanie ktorých na konferencii žiadajú. Generálny tajomník rozošle všetkým zmluvným stranám najmenej tri mesiace predo dňom začatia konferencie predbežný program rokovania konferencie spolu s textom týchto návrhov.
  (3) Generálny tajomník pozve na každú konferenciu zvolanú podľa tohto článku všetky štáty uvedené v článku 6 ods.1, ako aj štáty, ktoré sa stali zmluvnými stranami podľa článku 6 ods.2.

  Článok 14

  (1) Nezávisle na prerokúvaní revízie podľa článku 13 môže každá zmluvná strana navrhnúť jednu alebo niekoľko zmien príloh tejto dohody. Za tým účelom zašle ich text generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov. Generálny tajomník môže takisto navrhnúť zmeny príloh tejto Dohody na dosiahnutie zhody týchto príloh s inými medzinárodnými dohodami týkajúcimi sa prepravy nebezpečných vecí.
  (2) Každý návrh urobený podľa odseku 1 tohto článku zašle generálny tajomník všetkým zmluvným stranám a upovedomí o ňom ostatné štáty uvedené v článku 6 ods.1.
  (3) Každý pozmeňovací návrh k prílohám sa bude považovať za prijatý, pokiaľ v lehote troch mesiacov odo dňa, keď ho generálny tajomník rozoslal, najmenej jedna tretina zmluvných strán, alebo päť z nich, ak je jedna tretina väčšia ako tento počet, neoznámi písomne generálnemu tajomníkovi svoje námietky proti navrhnutej zmene. Ak sa zmena považuje za prijatú, nadobudne platnosť pre všetky zmluvné strany buď po uplynutí ďalšej trojmesačnej lehoty, s výnimkou týchto prípadov:
  a) ak obdobné zmeny boli, alebo pravdepodobne budú zapracované do iných medzinárodných dohôd uvedených v odseku 1 tohto článku, nadobudne zmena platnosť po uplynutí lehoty, ktorú určí generálny tajomník tak, aby zmena nadobudla platnosť pokiaľ možno súčasne so zmenami, ktoré boli alebo pravdepodobne budú zapracované do týchto iných dohôd; táto lehota však nesmie byť kratšia ako jeden mesiac;
  b) zmluvná strana, ktorá prijíma navrhnutú zmenu, môže navrhnúť lehotu dlhšiu ako tri mesiace pre nadobudnutie platnosti zmeny, pokiaľ bude prijatá.
  (4) Generálny tajomník upovedomí čo možno najskôr všetky zmluvné strany a všetky štáty uvedené v článku 6 ods.1 o každej námietke, ktorú dostal od zmluvných strán proti pozmeňovaciemu návrhu.
  (5) Ak sa pozmeňovací návrh k prílohám nepovažuje za prijatý, ale najmenej jedna zmluvná strana, a to iná, než ktorá ho podala, oznámi písomne generálnemu tajomníkovi svoj súhlas s návrhom, zvolá generálny tajomník zhromaždenie všetkých zmluvných strán a všetkých štátov uvedených v článku 6 ods.1 do troch mesiacov po uplynutí trojmesačnej lehoty ustanovenej v odseku 3 tohto článku pre zasielanie námietok proti zmene. Generálny tajomník môže na toto zhromaždenie pozvať takisto zástupcov:
  a) medzinárodných vládnych organizácií s pôsobnosťou vo veciach dopravy,
  b) medzinárodných nevládnych organizácií, ktorých činnosť priamo súvisí s prepravou nebezpečných vecí na území zmluvných strán.
  (6) Každá zmena, ktorá bola prijatá nadpolovičnou väčšinou celkového počtu zmluvných strán na zhromaždení zvolanom podľa odseku 5 tohto článku, nadobudne platnosť pre všetky zmluvné strany podľa pravidiel schválených na tomto zhromaždení väčšinou zmluvných strán na ňom zúčastnených.

  Článok 15

  Okrem oznámení uvedených v článkoch 13 a 14 upovedomí generálny tajomník Organizácie Spojených národov štáty uvedené v článku 6 ods.1, ako aj štáty, ktoré sa stali zmluvnými stranami podľa článku 6 ods.2
  a) o podpisoch, ratifikácii a prístupoch podľa článku 6;
  b) o dátumoch, kedy táto dohoda a jej prílohy nadobudnú platnosť podľa článku 7;
  c) o výpovediach podľa článku 8;
  d) o stratení platnosti dohody podľa článku 9;
  e) o oznámeniach a výpovediach, ktoré dostal podľa článku 10;
  f) o vyhláseniach a oznámeniach, ktoré dostal podľa článku 12 ods.1 a 2;
  g) o prijatí zmien a dátume, kedy zmeny nadobudnú platnosť podľa článku 14 ods.3 a 6.

  Článok 16

  (1) Protokol o podpísaní tejto dohody má rovnakú platnosť, záväznosť a trvanie ako vlastná dohoda a považuje sa za jej neoddeliteľnú súčasť.
  (2) K tejto dohode nie je prípustná žiadna výhrada okrem tých, ktoré sú zapísané v protokole o podpísaní, a tých, ktoré sú urobené podľa článku 12.

  Článok 17

  Po 15. decembri 1957 bude originál tejto dohody uložený u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, ktorý rozošle jej overené zhodné odpisy všetkým štátom uvedeným v článku 6 ods.1.
  Na dôkaz toho nižšie podpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali túto dohodu.
  Dané v Ženeve tridsiateho septembra roku tisíc deväťsto päťdesiatsedem v jedinom vyhotovení v anglickom a francúzskom jazyku pre znenie vlastnej dohody a vo francúzskom jazyku pre prílohy, pričom pre vlastnú dohodu majú obe znenia rovnakú platnosť.
  Generálny tajomník Organizácie Spojených národov sa žiada, aby vyhotovil autorizovaný preklad príloh do anglického jazyka a tento preklad pripojil k overeným odpisom uvedeným v článku 17.

  PROTOKOL O PODPÍSANÍ
  Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR)
  Pri podpise Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) podpísaní, riadne na to splnomocnení,
  1. pri uvážení, že podmienky prepravy nebezpečných vecí po mori do Spojeného kráľovstva alebo zo Spojeného kráľovstva sa podstatne líšia od podmienok ustanovených v prílohe A ADR a že ich nemožno upraviť v najbližšom čase tak, aby boli s nimi v súlade, so zreteľom na to, že Spojené kráľovstvo sa zaväzuje predložiť ako pozmeňovací návrh k prílohe A osobitný dodatok k uvedenej prílohe A, obsahujúci osobitné predpisy pre prepravu nebezpečných vecí po ceste a po mori medzi európskym kontinentom a Spojeným kráľovstvom, sa uzniesli, že až do doby, než nadobudne platnosť tento osobitný dodatok, musia nebezpečné veci, ktoré budú prepravované podľa ADR do Spojeného kráľovstva alebo zo Spojeného kráľovstva, vyhovovať ustanoveniam prílohy A ADR a okrem toho predpisom Spojeného kráľovstva, ktoré sa vzťahujú na námornú prepravu nebezpečných vecí;
  2. vzali na vedomie vyhlásenie zástupcu Francúzska, podľa ktorého vláda Francúzskej republiky si vyhradzuje odchylne od článku 4 ods. 2 povoliť vozidlám, ktoré sú v prevádzke na území inej zmluvnej strany, bez ohľadu na deň ich uvedenia do prevádzky, prepravovať nebezpečné veci na francúzskom území, len ak tieto vozidlá zodpovedajú podmienkam ustanoveným pre tieto prepravy v prílohe B alebo podmienkam ustanoveným pre prepravu týchto vecí francúzskymi predpismi pre cestnú prepravu nebezpečných vecí;
  3. doporučili, aby pozmeňovacie návrhy k tejto dohode alebo jej prílohám boli, pokiaľ možno, pred predložením podľa článku 14 ods. 1 alebo článku 13 ods. 2 najprv prerokované na zasadaniach znalcov zmluvných strán a v prípade potreby aj ostatných štátov uvedených v článku 6 ods. 1 tejto dohody, ako aj medzinárodných organizácií uvedených v článku 14 ods. 5 tejto dohody.

   

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti