Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Právna terminológia v anglickom jazyku - seminár  NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  04.12.2010Spracoval: doc. JUDr. PhDr. Peter Potasch PhD.
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Právna terminológia v anglickom jazyku sa stáva relevantnou súčasťou pracovného života slovenských právnikov. Kurzy ponúkané jazykovými školami však často v neprimeranom rozsahu akcentujú anglickú alebo americkú právnu kultúru a nevenujú potrebný priestor slovenskému právu v anglickom jazyku.

  Je asi zbytočné poukazovať na odlišnosti spomínaných právnych kultúr, ktoré často vedú k tomu, že niektoré vedomosti pochádzajúce z anglo-americkej právnej kultúry slovenský právnik nikdy nevyužije, a naopak, absentuje mu terminológia, ktorá by sa adresne viazala na slovenský právny poriadok.

  Ponúkaný kurz vypĺňa toto vákuum a rovnako dáva právnej komunikácii profesionálny rozmer.

  Kurz je rozdelený na dva relatívne samostatné celky:

  a) Introduction into the Basics of Slovak Law (in English)

  V rámci tejto časti sa frekventanti oboznámia s vybranými právnymi odvetviami právneho poriadku Slovenskej republiky v anglickom jazyku. Zameriavame sa pritom na najčastejšie aplikované odvetvia v praxi, ale aj na právne problémy, ktoré môžu byť relevantné z pohľadu zahraničného občana/klienta v SR.

  Časť "A" je pritom metodicky riešená v podobe "krátkych prednáškových blokov", ktoré majú interaktívny charakter a po ktorých nasleduje nenútená diskusia.

  b) Professional English for Lawyers

  Druhá časť projektu sa odkláňa od "pozitivistického" vnímania právnej komunikácie a zameriava sa viac na profesionálnu komunikáciu v anglickom jazyku (aj vo sfére práva a právnikov). V tejto časti si účastníci kurzu precvičia svoje základné komunikačné schopnosti, a to tak v rovine ústneho, ako aj písomného prejavu.

  Časť "B" sa realizuje najmä v nasledovných subsystémoch:

  1. "Giving a Professional Speech"

  2. "Practical Tips for Business Letters and E-mails", "How to Write E-mails", "The Four-Point Plan for Writing"

  3. "Effective Presentations", "Presenting Arguments"

  4. "Dealing with Complaints and Requests"

  5. "How to Write a Bad-News Message"

  Pre účasť na kurze sa odporúča jazyková znalosť aspoň na úrovni: mierne pokročilý.

  Trvanie kurzu: 3 dni

  Predpokladaný termín: priebežne (počas roka)

  JUDr. PhDr. Peter Potasch, PhD. – garant projektu

  (viac informácií: potasch@ucps.sk)

  PRIEBEŽNE PRIPRAVUJEME:

  Cudzie jazyky sú v súčasnosti bežným elementom života každého človeka, a to buď priamo alebo nepriamo. Ich znalosť sa už preto nemôže obmedzovať len na štandardné spoločenské situácie, ale všetci máme možnosť postupne sledovať ako sa stávajú integrálnou súčasťou aj výkonu právnického povolania.

  Odborná literatúra, právne stanoviská, príp. len profesionálna diskusia na pracovných stretnutiach alebo služobných cestách si vyžaduje, aby odborník v treťom tisícročí, vo svete mobilít a migrácie, vedel dostatočne flexibilne reagovať na potreby svojich zamestnávateľov, klientov a pod. Ide o nadobudnutie komparatívnej výhody, ktorú nemá a nemôže mať každý. Profesionálne uplatnenie jednotlivcov sa často viaže práve na vedomosti z odborného jazyka, čo môže byť v niektorých prípadoch kľúčovým faktorom pri rozhodovaní klienta a kvalite poskytovaných služieb.

  Učená právnická spoločnosť preto poskytuje širokej skupine právnikov možnosť zúčastniť sa viacerých vzdelávacích modulov zameraných na právnu angličtinu. Počas týchto kurzov v trvaní 2 až 5 dní má účastník možnosť aktívne komunikovať v rovine právnej angličtiny, pracovať s odbornými dokumentmi, rozhodnutiami súdnych inštitúcií a pod., ale má tiež možnosť len pasívne recipovať odborné informácie zo základov anglického, amerického a európskeho práva, čím sa mu poskytuje priestor na obnovu, príp. nadobudnutie základných atribútov právnej angličtiny.

  Garantom týchto vzdelávacích podujatí je jeden zo spoluautorov úspešnej vysokoškolskej učebnice „Legal English – Fundamental Terms and Topics“, JUDr. PhDr. Peter Potasch, PhD., ktorý poskytne prípadným záujemcom ďalšie informácie o pripravovaných kurzoch na e-mailovej adrese: potasch@ucps.sk

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti