Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Valné zhromaždenie UčPS - 29.11.2013 NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  06.01.2015Spracoval: JUDr. Renata Munková
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Zápisnica zo zasadnutia Valného zhromaždenia Učenej právnickej spoločnosti

  konaného dňa 29.11.2013 o 17:00 hod. v Slovenskom Grobe


  Prítomní: Peter Potasch, Ladislav Križan, Igor Šumichrast, Simona Sepešiová, Peter Handiak, Renata Munková, Mario Potúček, Jaroslav Čollák, Peter Sepeši, Peter Mihál, Žaneta Surmajová

  Hostia: Gabriela Rakovská, Alexandra Vicová, Michael Válek, Lukáš Pitek, p. Dzurna

  pozn.: všetci menovaní sú uvádzaní bez titulov 


  Valné zhromaždenie UčPS (ďalej len "VZ") otvorila riaditeľka združenia.

  Prítomným oznámila, že k zaslanému programu bola doručená žiadosť o zmenu poradia bodov programu tak, aby sa v prvom rade hlasovalo o stanovách a o voľbe nového rotujúceho člena Rady, a potom aby pokračoval program podla ostatných bodov.

  Následne bol Peter Sepeši požiadaný, aby viedol zasadnutie VZ.

  K návrhu: zmena poradia bodov programu

  Hlasovanie: jednomyseľne

  K bodu: zmena stanov UčPS

  Zmena sídla združenia: novonavrhované sídlo: Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava (sídlo SFZ), resp. Bernolákova 68, 900 27 Bernolákovo. Prítomní sa po diskusii dohodli, v prípade, ak to bude možné sídlom bude Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava. Odkomunikovane s predstaviteľmi SFZ zabezpečí Ladislav Križan, Peter Sepeši.

  Hlasovanie o sídle združenia: 3 sa zdržali, 8 bolo za.

  Následne sa prešlo k zmene/úprave znenia stanov.

  Hlasovanie o zmene stanov - jednomyseľne

  Poznámka: Všetci členovia súhlasili s tým, že záverečné gramatické a legislatívno-technické korektúry vrátane formátovania textu a spracovania úplného znenia nových stanov urobí Žaneta Surmajová. Následne bude všetkým rozoslaný link na finálny návrh zmien i úplného znenia stanov UčPS, ktoré budú predložené na MV SR.

  K bodu: voľba rotujúceho člena Rady UčPS

  Navrhnutý bol Jaroslav Čollák, iný návrh nebol prednesený.

  Hlasovanie: jednomyseľne

  K bodu: hospodárenie združenia

  Pripravila p. Sepešiova, ktorá vo forme tabuľky porovnala rozpočet v roku 2013 s rozpočtom z predchádzajúceho obdobia (rok 2012).

  K bodu: diskusia (rôzne)

  Preveriť, koľko voľných hodín máme s informatikmi k dispozícii, zároveň pripraviť novy návrh zmluvy medzi UčPS a Gekon.
  Zodpovedá: Munková

  Financie týkajúce sa memoriálu - ďakovný list z MS SR, ktorým by mohli byt od komôr získané peniaze ešte pred memoriálom, napr. vytvoriť osobitný účet, na ktorom by boli evidované len dary a príspevky na samotný memoriál.
  Zodpovedá: Križan

  VZ poveruje predsedu redakčnej rady vypracovaním návrhu koncepcie spoplatnenia časopisu MagOff ako možného zdroja príjmov pre činnosť UčPS. Po pripravení návrhu a jeho schválení redakčnou radou, o konečnej implementácii projektu rozhodne VZ.

  Hlasovanie: jednomyseľne

  Zodpovedá: Potasch

  Financie tykajuce sa spoplatnenia webu - v budúcnosti zvážiť, aby bol spoplatnený aj web ucps.sk, pričom pilotným projektom spoplatnenia bude MagOff.
  Hlasovanie - jednomyseľne
  Zodpovedá: Šumichrast

  Financie - získanie financií z eurofondov. UčPS by mohla vstúpiť do projektov výskum a vývoj v oblasti práva, návrh ohľadom dani pri spolupráci združení a firiem, daňové bonusy pre firmy.
  Zodpovedá: Križan

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti