Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Orgány UčPS NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  13.04.2011Spracoval: JUDr. Renata Munková
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Občianske združenie Učená právnická spoločnosť (UčPS) vytvára v súlade so svojimi Stanovami obligatórne (povinné) a fakultatívne (nepovinné) orgány združenia.

  Obligatórnymi orgánmi UčPS sú tieto orgány:  

  a) RADA - tvorí ju 5 členov, z toho 3 členovia sú stálymi členmi, ich funkčné obdobie je doživotné a 2 členovia sú volení valným zhromaždením združenia na 2-ročné obdobie. Rada je uznášaniaschopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov, rozhoduje a uznáša sa konsenzom. Schádza sa podľa potreby, najmenej raz za dva mesiace, zasadnutie zvoláva a vedie jej predseda.

  Viac informácií nájdete v článku VI. Stanov UčPS

  Rada je oprávnená rozhodnúť o zriadení  alebo zrušení fakultatívnych orgánov združenia na základe článku V odsek 2 stanov UčPS.

  b) VÝKONNÝ RIADITEĽ - je štatutárnym zástupcom združenia, ktorý zastupuje združenie navonok aj dovnútra. V súčinnosti s členmi Rady zabezpečuje a zvoláva voľby nových členov Rady. Funkčné obdobie výkonného riaditeľa je 2-ročné.

  Viac informácií nájdete v článku VII. Stanov UčPS.

  c) VALNÉ ZHROMAŽDENIE - je najvyšším orgánom združenia, ktoré tvorí členská základňa združenia. Uznášaniaschopné je, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov združenia a rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov uznesením. Zasadnutie valného zhromaždenia je verejné, vedie ho výkonný riaditeľ združenia, predseda Rady alebo poverená osoba.

  Viac informácií nájdete v článku VIII. Stanov UčPS.

  d) AUDÍTOR - audítorom môže byť člen združenia alebo aj osoba bez členského vzťahu k združeniu. Audítor najmä overuje správnosť nakladania s finančnými prostriedkami a majetkovými právami združenia, racionálnosť vynaložených výdavkov, návratnosť investícií združenia a pod.
  Najmenej raz za 6 mesiacov predkladá Rade správu o stave a nakladaní s prostriedkami združenia.

  Viac informácií nájdete v článku IX. Stanov UčPS.


  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti