Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

PROCESNÉ PRAVIDLÁ PRE RIEŠENIE PRÍPADOV PORUŠENIA ANTIDOPINGOVÝCH PRAVIDIEL NEPREČÍTANÉ MagOff 

     
  Článok bol nastavený ako .
  19.05.2017JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD. (Spracoval: Veronika Vicová )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  PROCEDURAL RULES FOR ANTI-DOPING RULE VIOLATION CASES

  JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD.
  advokát
  predseda právnej antidopingovej agentúry SR
  člen skupiny právnych expertov pri inštitúte národných antidopigových agentúr 
  E-mail: mchlipala(at)bch.sk

  Kľúčové slová:

  doping, procesné pravidlá, komisia, konanie, rozhodnutie, nezávislý, nestranný, panel rozhodcov

  Key words:

  doping, procedural rules, panel, proceedings, decision, independent, impartial, panel of Arbitrators

  Abstrakt:

  Čiastočná úprava procesných pravidiel pre prípady porušenia antidopingových pravidiel je obsiahnutá v novom zákone o športe. Táto úprava zahŕňa predpoklady pre členov komisií a náležitosti rozhodnutia. Ďalšia úprava konaní je ponechaná na úpravu národných športových zväzov. Autor poukazuje na teoretické a medzinárodné princípy, ktoré je potrebné zohľadniť pri tvorbe procesných pravidiel. Autor na základe dlhodobých skúseností odporúča vytvorenie nadzväzového panelu rozhodcov s cieľom rozumného a efektívne usporiadania vzťahov v tejto oblasti.

  Abstract/Summary:

  Incomplete adjustment of procedural rules of anti-doping rule for violation cases is contained in the new Act on Sports. The adjustment covers requirements for panel members and content of the decision. National sport associations are responsible for further adjustment of proceedings. The author points to the theoretical and international principles to be taken into account in the adoption of the procedural rules. Based on wide experience, the author suggests to create an independent panel of arbitrators in order to achieve rational and efficient arrangement of relations in this field.


  AKTUÁLNA SITUÁCIA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

  Zákonom č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako zákon) boli upravené, resp. nastavené procesné pravidlá pre riešenie prípadov porušenia antidopingových pravidiel. Toto nastavenie je zhmotnené v § 92 a § 93 zákona. Nejde o vyčerpávajúcu zákonnú úpravu. Konanie vo veci porušenia antidopingových pravidiel (ďalej ako konanie) je v § 92 zákona v rozsahu 7 odsekov. Nasledujúci § 93 zákona v 5 odsekoch upravuje podmienky a náležitosti rozhodnutia vo veci porušenia antidopingových pravidiel.

  Zákonná úprava v § 92 zákona stanovuje podmienky pre zloženie komisie príslušnej na rozhodovanie vo veci porušenia antidopingových pravidiel v prvom stupni a druhom stupni. I keď to zákon priamo neuvádza, z kontextu môžeme systematickým výkladom vyvodiť, že konanie je dvojstupňové. Druhostupňové konanie má povahu odvolacieho konania, i keď to zákon výslovne neuvádza, ale opäť systematickým výkladom je možné vyvodiť aj tento záver.[1]Vo veci porušenia rozhoduje kolektívny orgán – komisia. Zákon nestanovuje počet členov komisie, ale v prípade druhostupňovej komisie sa vyžaduje, aby členom komisie bol aspoň jeden právnik a aspoň jeden lekár alebo farmaceut.[2]

  Zo znenia zákona vyplýva, že kreovanie komisií je vo výlučnej a autonómnej kompetencii národného športového zväzu. Ide o tzv. pozitívne vymedzenie kreačnej právomoci. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že ani Antidopingová agentúra Slovenskej republiky[3](ďalej ako agentúra) ani iný orgán verejnej moci nie je oprávnený zasahovať do procesu kreovania komisií alebo usmerňovať národný športový zväz. Uvedenú skutočnosť možno považovať za vyjadrenie princípu nezávislosti a to súčasne v dvoch smeroch. Ide o nezávislosť národného športového zväzu od štátnej exekutívy pri rozhodovaní prípadov porušenia antidopingových pravidiel. Zároveň ide o dôsledné oddelenie úloh agentúry a úloh národného športového zväzu v konkrétnom procese dopingovej kontroly s cieľom zachovať nezávislosť konania.

  Je nepochybné, že agentúra plní úlohy pred konaním, ktorú môžme nazvať ako prípravná fáza pre konanie. Po tejto fáze odovzdáva agentúra pomyselnú štafetu práve nezávislému národnému športovému zväzu, ktorý vo svojej kompetencii zabezpečí spravodlivé, nestranné a nezávislé konanie. Následne po skončení konania musí národný športový zväz zabezpečiť doručenie kópie spisu agentúre, ktorá pokračuje v plnení svojich ďalších úloh v rámci dopingovej kontroly.

  Na tomto mieste je vhodné a potrebné zdôrazniť, že počas konania nie je agentúra postavená „mimo hru“. Práve naopak, agentúra je oprávnená zúčastňovať sa prejednávania prípadu. Je zrejmé, že takéto právo v sebe implikuje povinnosť národného športového zväzu zabezpečiť presnú, včasnú a podrobnú informáciu o prejednávanom prípade smerom k agentúre, aby agentúra mohla svoje právo účasti na konaní plnohodnotne využívať. Za nemenej dôležitý fakt, ktorý núti konajúcu komisiu informovať agentúru o postupe a termínoch prejednávaného prípadu považujem skutočnosť, že komisia je povinná v rozhodnutí vyrovnať sa s návrhmi a námietkami dotknutých osôb[4]. Takéto vyrovnanie sa bez vysvetlení, replík a konfrontácie s agentúrou (ako subjektom, ktorý zabezpečil prípravnú fázu pre konanie), nie je dosť dobre možné!

  ÚPRAVA KONANIA

  Úprava konania v zákone je poňatá minimalisticky. Predmetom zákonnej úpravy nie je komplexná úprava konania. Zákonodarca upravil spôsob kreovania komisie ako kolektívneho arbitra a predpoklady pre výkon funkcie člena komisie a upravil výsledok rozhodovacej činnosti komisie, t. j. rozhodnutie vo veci porušenia antidopingových pravidiel[5]. Paragraf zákona, ktorý upravuje rozhodnutie obsahuje požiadavky na štruktúru rozhodnutia, požiadavky na obsahovú náplň odôvodnenia rozhodnutia, požiadavku na poučenie a formálne požiadavky na vyhotovenie rozhodnutia[6]. Tento paragraf nestanovuje samostatnú úpravu pre rozhodnutie v prvom stupni a pre rozhodnutie v druhom stupni.

  Zákonná úprava nestanovuje rámec pre konanie ako také alebo inými slovami pre postup komisie pri rozhodovaní prípadu. Som však presvedčený, že nie je dôvod pre vytváranie zákonného rámca pre konanie ako také. Úprava obsiahnutá v zákone sa týka kľúčových východísk konania, t. j. náležitosti komisií a náležitosti rozhodnutia. Inými slovami zákon stanovuje dostatočné predpoklady pre nastavenie nezávislého a nestranného arbitrážneho orgánu a stanovuje náležitosti pre zrozumiteľné, vyčerpávajúce a preskúmateľné rozhodnutie.

  Úprava postupu komisie pri prejednávaní prípadu je ponechaná na internú úpravu príslušného národného športového zväzu. Národný športový zväz má dostatok vzorov pre úpravu postupu komisie v prvom ako aj v druhom stupni. Zároveň národný športový zväz môže zohľadniť špecifiká a tradície typické pre vlastný zväz alebo typické pre konkrétny šport. Ako vhodný zdroj inšpirácie môže slúžiť historicky zavedená a ustálená úprava postupu komisií daného národného športového zväzu, úprava postupu arbitrážneho orgánu v prípadoch porušenia dopingových pravidiel na medzinárodnej úrovni (kontinentálnej alebo globálnej), poznatky od zahraničných národných športových zväzov a samozrejme úprava podľa Svetového antidopingového kódexu[7](ďalej ako kódex). V neposlednom rade možno odporúčať aplikáciu princípov a zásad typických pre pozitívno-právne procesné kódexy. Samozrejme je potrebné so znalosťou veci a veľmi citlivo zohľadňovať osobitosti športového prvku v tejto úprave avšak pri stopercentnom akceptovaní celospoločensky vyžadovaného cieľa v podobe boja proti dopingu v športe ako negatívneho a nežiaduceho javu v športe.

  MEDZINÁRODNO-PRÁVNE PREDPOKLADY A POŽIADAVKY

  Je nepochybné, že zákonná úprava nastavuje vhodné parametre konania, ktoré musí byť nezávislé a nestranné. Národné športové zväzy musia doplniť tento rámec vlastnou úpravou pre postup komisie. Takéto spravodlivé, nezávislé a nestranné konanie pre prípady porušenia antidopingových pravidiel je vyžadované aj na úrovni viacerých medzinárodných dokumentov. Ide predovšetkým o Dohovor Rady Európy proti dopingu[8](ďalej ako dohovor). Zásady disciplinárnych postupov v zmysle tohto dohovoru vyžadujú, aby disciplinárne postupy národných športových zväzov obsahovali dohodnuté medzinárodné princípy prirodzenej spravodlivosti a zabezpečenia úcty k základným právam podozrivých športovcov. Konkrétne ide o oddelenie oznamovacieho a disciplinárneho orgánu, právo na spravodlivé konanie a na pomoc alebo zastupovanie a jasné a uplatniteľné ustanovenia na odvolanie proti každému prijatému rozhodnutiu.

  Obdobne ako dohovor aj článok 8 kódexu upravuje právo na spravodlivé pojednávanie. Platí, že pre ktorúkoľvek osobu, o ktorej existuje tvrdenie, že sa dopustila porušenia antidopingového pravidla, zabezpečí národný športový zväz spravodlivé pojednávanie v primeranej časovej lehote, a to spravodlivou a nestrannou komisiou. Kódex ďalej vyžaduje, aby rozhodnutie, ktoré musí obsahovať vysvetlenie dôvodov pre akúkoľvek dobu zákazu činnosti bolo zverejnené. Ďalej článok 13.2.2 kódexu upravuje právo na odvolanie týkajúce sa športovcov alebo ďalších osôb. Platí, že voči rozhodnutiu je možné odvolať sa na nezávislý a nestranný orgán v súlade s pravidlami stanovenými príslušnou národnou antidopingovou organizáciou. Pravidlá pre spravodlivé pojednávanie a odvolanie musia rešpektovať nasledujúce zásady: včasné pojednávanie, spravodlivá a nestranná pojednávacia komisia, právo byť zastúpený právnym zástupcom na vlastné náklady a včasné písomné a zdôvodnené rozhodnutie.

  ZÁVER

  Je nepochybné, že požiadavky kladené na národné športové zväzy sú aj v oblasti boja proti dopingu v športe značné. Správny a zákonný postup komisie je v konečnom dôsledku absolútnou zodpovednosťou národného športového zväzu. Následky pre národný športový zväz môžu viesť až k dočasnej strate spôsobilosti byť prijímateľom verejných prostriedkov[9].

  V tejto súvislosti stojí za zamyslenie návrh na vytvorenie nadzväzového panelu arbitrov pre účely konaní vo veci porušenia antidopingových pravidiel. V priemere sa v Slovenskej republike vyskytuje asi 10 porušení antidopingových pravidiel ročne a to za všetky športy. Znamená to, že niektoré športy a národné športové zväzy nemusia riešiť konkrétny prípad porušenia antidopingových pravidiel aj niekoľko rokov. Na druhej strane sú však permanentne a priebežne kladené požiadavky na dodržiavanie antidopingových pravidiel národnými športovými zväzmi a na úpravu predpisov v oblasti boja proti dopingu v športe. Preto sa javí ako nepraktické, neefektívne a teda nevhodné, aby každý národný športový zväz samostatne a vo vlastnej réžii zabezpečoval právne perfektné konanie vo veciach porušenia antidopingových pravidiel.

  Subsumovanie týchto konaní pod všeobecné disciplinárne konania nepredstavuje ideálne riešenie. Na členov komisií pre prejednávanie porušení antidopingových pravidiel sú kladené iné požiadavky v porovnaní s členmi „bežných“ disciplinárnych komisií. Výkon funkcie člena komisie pre prejednávanie porušení antidopingových pravidiel okrem osobitných zákonných predpokladov predpokladá aj špecifické znalosti a skúsenosti v oblasti boja proti dopingu v športe. Táto oblasť sa dynamicky vyvíja a je potrebné kontinuálne vzdelávanie členov komisií, aby bolo zabezpečené spravodlivé, nestranné a nezávislé konanie. Takéto vzdelávanie s cieľom udržať „akcieschopnosť“ komisií pre všetky národné športové zväzy (rádovo desiatky až stovky členov komisií) sa javí vzhľadom na frekvenciu prípadov porušenia antidopingových pravidiel ako nezmyselné...

  Ako ideálne riešenie navrhujem vytvorenie nezávislého a nestranného nadzväzového subjektu, ktorý bude nezávislý od štátnej exekutívy, agentúry a nebude podliehať ani prípadným interným vplyvom národných športových zväzov. Pracovne nazvime tento subjekt „Panel rozhodcov“. Úlohou a poslaním Panelu rozhodcov by bolo zhromaždiť relatívne malú skupinu odborníkov (právnikov, lekárov, farmaceutov ale aj športových autorít), ktorá by sa stala základom pre kreovanie komisií pre rozhodovanie prípadov porušovania antidopingových pravidiel.

  Vytvorenie takéhoto orgánu by umožnilo precíznejšiu, kontinuálnu, systematickú a hlbšiu edukáciu arbitrov zapísaných v Paneli rozhodcov. Jednotlivé národné športové zväzy by s dôverou mohli obsadzovať členov komisií pre konania práve z tohto Panela rozhodcov. Zároveň by sa zachovala transparentnosť, odbornosť, jednotnosť a predvídateľnosť rozhodovania v prípadoch porušenia antidopingových pravidiel.

  V neposlednom rade stojí za zmienku, že uvedený rámcový návrh pre kreovanie Panelu rozhodcov je odskúšaný a úspešne fungujúci aj v zahraničí. Na Slovensku je potrebné, aby si túto myšlienku osvojil potenciálny líder uznávaný v športovej komunite a túto myšlienku v športovej komunite aj presadil. Podľa môjho názoru sa takejto odbornej výzvy môže ujať napr. nezisková organizácia či podnikateľský subjekt, ale aj združenie vytvorené národnými športovými zväzmi alebo Slovenský olympijsky výbor.

  V mene boja proti dopingu v športe drukujem tejto myšlienke a verím, že moja výzva nájde toho správneho adresáta!

  Poznámky pod čiarou:
  1. Potvrdením záveru o povahe druhostupňového konania ako odvolacieho konania je aj znenie § 93 ods. 5 zákona: „Proti rozhodnutiu vo veci porušenia pravidiel podľa § 88 ods. 3 ... môže podať opravný prostriedok fyzická osoba ...“^
  2. § 92 ods. 2 písm. a) a písm. b) zákona^
  3. zriadená ako štátna príspevková organizácia na základe § 86 zákona^
  4. § 93 ods. 2 zákona^
  5. podrobne pozri § 92 zákona^
  6. § 93 ods. 1 až 4 zákona^
  7. http://www.antidoping.sk/images/data/medzinarodna_regulacia/2015_01_01_WADA_CODE_2015_SK.pdf^
  8. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o pristúpení Slovenskej republiky k Dohovoru Rady Európy ^
  9. bližšie pozri § 67 ods. 1 písm. b), písm. c) zákona v spojení s § 86 ods. 4 písm. i) zákona^
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti