Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

SÚČASNÉ POSTAVENIE ADA SR V ZÁKONE O ŠPORTE NEPREČÍTANÉ MagOff 

     
  Článok bol nastavený ako .
  19.05.2017Mgr. Žaneta Csáderová,PhD. (Spracoval: Veronika Vicová )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  CURRENT POSITION OF ADA SR ACCORDING

  TO SPORT ACT

  Mgr. Žaneta Csáderová, PhD.
  riaditeľka
  Antidopingová agentúra Slovenskej republiky
  E-mail: zaneta.csaderova@antidoping.sk

  Kľúčové slová:

  agentúra, nový Zákon o športe, opatrenia proti dopingu, dopingová kontrola, dopingový komisár, konanie vo veci porušenia antidopingových pravidiel

  Key words:

  agency, new Sport Act, measures against doping, doping control, doping control officer, antidoping rule violation hearing

  Abstrakt:

  Od 1. januára 2016 vstúpil do platnosti a účinnosti Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Okrem iného, zákon priniesol aj zmenu v oblasti právnej úpravy postavenia, úloh a povinnosti Antidopingovej agentúry SR. V ďalších paragrafoch sú upravené opatrenia proti dopingu, dopingová kontrola, dopingový komisár, konanie vo veci porušenia antidopingových pravidiel a odôvodňovanie disciplinárnych rozhodnutí. Autorka príspevku sa pokúsila spracovať a priniesť zjednodušený prehľad hlavných zmien v oblasti boja proti dopingu v športe v novom Zákone o športe a súčasne zdôrazniť okrem legislatívnej úpravy statusu Antidopingovej agentúry SR aj zabezpečenie kvality jej činnosti v súlade s ISO certifikáciou a ostatnými možnými certifikátmiv kvality. Tie garantujú poskytovanie služieb na medzinárodnej a národnej úrovni v oblasti dopingovej kontroly a pri udeľovaní terapeutických výnimiek.

  Abstract/Summary:

  The new Sports Act 440/2015 has come into force on 1. january 2016. Among other things, the Act has brought a change of legislation status, duties and responsibilities of the Slovank Anti-Doping Agency. It also defines the measures against doping, the doping control procedure, doping control officer, antidoping rule violation hearing and justification of disciplinary decisions. This article summarizes the major changes in the new Sports Act regarding fight againts doping, and apart from legislation, it also focuses on Quality management certification (ISO certification) and other possibilities of gaining quality certificates regarding doping control procedure and granting of therapeutic use exemptions.


  ÚVOD

  Slovenská republika pristúpila k podpísaniu a prijatiu Dohovoru proti dopingu Rady Európy (3) dňa 6. mája 1993 s jeho účinnosťou pre SR dňom 1. júla 1993. V roku 2007 bol podpísaný Medzinárodný dohovor proti dopingu v športe UNESCO č. 347/2007 Z. z. (2). V nadväznosti na oba medzinárodné dokumenty sa implementoval Svetový antidopingový kódex 2015 (ďalej len „Kódex“) (4) do súčasného Zákona o športe (1). Kódex prešiel výraznou zmenou, ktoré sa museli začleniť do vnútroštátnej legislatívy pre korektné dodržiavanie Svetového antidopingového programu. Plnenie antidopingového programu na vnútroštátnej úrovni zahŕňa nielen práva a postavenie antidopingovej organizácie, ale aj práva a povinnosti ostatných športových orgánov. Dobrá legislatívna úprava antidopingovej regulácie je základom efektívneho boja proti dopingu v športe. Medzi dôležité pojmy, ktoré sa zaviedli do Zákona o športe patrí „integrita športu“. Doping v športe a manipulácia priebehu alebo výsledku súťaže sú neprípustným narušením základných princípov športu, a preto je ochrana integrity športu uvedená v definícií „verejného záujmu v športe“ v § 2 zákona. Dôležitou zmenou bolo aj rozšírenie trestno-právnej úpravy v oblasti boja proti nakladaniu a obchodovaniu s dopingovými látkami. Zákon č. 397/2015 z 13. novembra 2015, ktorým sa na účely Trestného zákona ustanovuje Zoznam látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Tento zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2016 a týka sa hlavne plnenia Dohovoru UNESCO čl. 8 a Dohovoru Rady Európy čl. 4, a to opatrení ohľadom obmedzenia dostupnosti a používania zakázaných látok a metód.

  ČO PRINIESLA ZMENA POSTAVENIA ADA SR V NOVOM ZÁKONE O ŠPORTE?

  Nakoľko prijatím zákona o športe došlo ku kreovaniu úplne novej organizácie (síce s rovnakým názvom a rovnakou adresou sídla), Antidopingová agentúra SR (ďalej len „agentúra alebo ADA SR“) musela požiadať o zmenu IČO – identifikačného čísla organizácie, čo prinieslo so sebou množstvo administratívnych zmien. Zmenilo sa postavenie Agentúry, vzhľadom na potrebu zvýšenia miery jej nezávislosti[1], dostala status príspevkovej organizácie zriadenej zákonom na rozdiel od statusu, ktorý mala podľa zákona 300/2008 Z. z., kedy bola zriadená zriaďovacou listinou Ministerstva školstva SR.

  OPATRENIA PROTI NEGATÍVNYM JAVOM V ŠPORTE – 8. ČASŤ

  (súvisiace ustanovenia § 86 až 93 zákona o športe)

  § 86 sa týka agentúry, kde sa rozširujú a spresňujú právomoci agentúry. Štatutárnym orgánom agentúry je riaditeľ, ktorého funkčné obdobie je ohraničené na 5 rokov s možnosťou opätovného vymenovania. Medzi hlavné úlohy agentúry patria úlohy Svetového antidopingového programu, kde je priorita vykonať, organizovať a riadiť dopingové kontroly. Agentúra musí vytvoriť svoj distribučný plán testovania na príslušný rok, spracovať kritéria pre zaraďovanie športovcov do Národného registra pre testovanie, ktorý vedie a zároveň v ňom spracúva údaje podľa § 80 ods.2 písm. a), b), g), i), a l), údaje podľa § 80 ods. 4 alebo ods. 5 a telefónne číslo. Spracovanie osobných údajov športovcov podľa Zákona o športe upravuje a uľahčuje agentúre pracovať v systéme ADAMS (Administračný internetový systém, ktorý umožňuje vkladať, uchovávať, zdieľať a poskytovať informácie).

  Agentúra každoročne oznamuje Ministerstvu školstva SR zmeny v medzinárodnej norme Zoznam zakázaných látok a metód pre účely novelizácie Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 17/2016 Z. z. Agentúra ďalej udeľuje športovcovi národnej úrovne terapeutickú výnimku na použitie látky alebo metódy zo zoznamu zakázaných látok a metód (ďalej len „terapeutická výnimka“).

  Podľa Zákona o športe sa rozšírili kontrolné právomoci vo vzťahu k implementácií hlavných častí Svetového antidopingového programu športovými organizáciami. Športová organizácia má povinnosti vo vzťahu k antidopingovému programu, a to zabezpečiť vo svojej pôsobnosti dodržiavanie pravidiel Svetového antidopingového programu, opatrení proti manipulácií priebehu a výsledkov súťaží a iných pravidiel, ako aj opatrenia proti negatívnym javom v športe vyplývajúcich z medzinárodných predpisov a rozhodnutí, zároveň upraviť vo svojich predpisoch negatívne javy ako závažné disciplinárne porušenia. Agentúra následne uvedie aj lehotu, počas ktorej má športový zväz alebo športová organizácia stratiť spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov (Dohovor UNESCO čl. 11 písm. c).

  Podľa § 87 je upravená pôsobnosť agentúry, kde je zadefinovaná priama pôsobnosť na športovú organizáciu, organizátora súťaže a na športovca.

  V § 88 je presne zadefinované, čo sa považuje za doping v športe. Okrem prípadov, ktoré sa považujú za porušenie antidopingových pravidiel, sa v súlade so Svetovým antidopingovým kódexom upravujú aj prípady, v ktorých sa potenciálne porušenia antidopingových pravidiel za takéto porušenia nepovažujú (t. j. prípady terapeutických výnimiek).

  V súlade s dohovorom UNESCO (čl. 2 bod 8) a Svetovým antidopingovým kódexom sa upravuje rozsah činností spadajúcich pod pojem dopingová kontrola. Dopingovou kontrolou nie je len odber vzoriek, ale aj proces zahrňujúci rozhodovanie o vykonaní testov, odber vzoriek a manipulovanie s nimi, laboratórnu analýzu, zaobchádzanie s výsledkami, prejednávanie a rozhodovanie veci. Podľa § 89 ods. 2 sú fyzické osoby v pôsobnosti agentúry povinné podrobiť sa dopingovej kontrole.

  Zákon o športe v ustanovení § 90 ods. 1 vymenúva, kto môže dopingovú kontrolu nariadiť, čím je zadefinovaná aj testovacia autorita. Podľa § 90 ods. 2 náklady dopingovej kontroly uskutočnenej na základe žiadosti znáša ten, kto o jej vykonanie požiada. Náklady dopingovej kontroly znáša národný športový zväz, ak organizuje významnú súťaž, bez ohľadu na to, či o vykonanie dopingovej kontroly požiada.

  V ustanovení § 91 sa definuje postavenie dopingového komisára ako športového odborníka, prostredníctvom ktorého agentúra vykonáva dopingovú kontrolu. Zároveň upravuje konflikt záujmu a bezúhonnosť, ktorú musí osoba dopingového komisára spĺňať.

  V § 92 – § 93 sa upravujú procesné náležitosti prejednávania vo veci porušenia antidopingových pravidiel a rozhodnutie. Uvedené opatrenia prejednávania veci pred komisiou nie sú v kompetencii ADA SR, ale musia byť súčasťou disciplinárnych predpisov jednotlivých športových organizácií. Zákon o športe upravuje členstvo v takejto komisii, a to tak, aby komisia bola nestranná vo vzťahu k športovcovi, či jeho sprievodnej osobe.

  Okrem výkonnej úlohy vo forme dopingových kontrol ADA SR zabezpečuje aj preventívnu činnosť. Medzi základné činnosti v oblasti prevencie patria: šírenie povedomia o komplexnom probléme dopingu v športe a vplývanie na verejnú mienku, budovanie zdravých hodnôt u mládeže, podporovanie čistého športu prostredníctvom vrcholových športovcov, sponzorov, podporovanie výskumu a tvorba vzdelávacích programov pre jednotlivé cieľové skupiny.

  ZABEZPEČENIE KVALITY ADA SR

  Agentúra okrem legislatívnej úpravy jej postavenia musí spĺňať určité kvalitatívne parametre jej činnosti. Tie vychádzajú z organizačnej štruktúry organizácie, t. j. organizačného, pracovného a registratúrneho poriadku. Základom je aj implementácia pracovných činností do smerníc agentúry. Dňa 20. mája 2016 agentúra ako príspevková organizácia ministerstva školstva získala prestížny certifikát kvality. Ten garantuje poskytovanie služieb na medzinárodnej úrovni v oblasti dopingovej kontroly a pri udeľovaní terapeutických výnimiek. ADA SR prešla náročným hodnotením a testovaním kvality a následne jej bol udelený certifikát zo strany uznávanej certifikačnej autority TAYLLOR & COX. Doklad manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2008 je zárukou efektivity a spoľahlivosti využívaných procesov a umožňuje zabezpečiť vo finálnej fáze ešte vyššiu kvalitu poskytovaných služieb. Efektívne fungovanie organizácie v praxi si vyžaduje systém a pravidlá, ktoré potvrdzuje i samotná norma ISO. Na základe tohto certifikátu vie ADA SR deklarovať, že proces dopingovej kontroly a udeľovanie terapeutických výnimiek športovcom je štandardizovaný a spĺňa medzinárodné normy vydané Svetovou antidopingovou agentúrou WADA.

  Dňa 5. júna 2016 sa uskutočnil certifikačný proces iNADO Quality Recognition, ktorý zabezpečoval Inštitút národných antidopingových organizácií (iNADO). Agentúra sa stala 55. členom iNADO 1.1.2016. Členstvo umožňuje medzinárodnú kooperáciu jednotlivých členov, zdieľanie informácií a hlavne, preferuje komunikáciu s cieľom učenia sa od ostatných podľa princípu – inšpirovať sa dobrým a vyhnúť sa niečomu, čo nefunguje. Okrem spolupráce národných antidopingových organizácií podporuje komunikáciu aj s medzinárodnými federáciami a usporiadateľmi významných športových podujatí.

  Agentúra sa bude snažiť zaistiť ľudské, materiálne a finančné zabezpečenie organizácie. V neposlednom rade bude treba využívať čím ďalej tým viac nové informačné technológie pri riadení procesov v organizácii.

  ZÁVER

  Prínos zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre národný antidopingový program môžeme vidieť hlavne v zachovaní integrity športu ako verejného záujmu v športe. Veľmi dôležité je aj vymedzenie pojmov v zákone, pretože vieme presne identifikovať pôsobnosť agentúry. Agentúra vydáva stanoviská pre účely kontroly. Ďalším pozitívom je informačný systém športu, prostredníctvom ktorého môže efektívnejšie agentúra nastaviť svoj ročný plán testovania. Mali by sme si uvedomiť, že národný športový zväz je členom medzinárodnej športovej federácie s celosvetovou pôsobnosťou pre príslušný šport, kde táto medzinárodná športová federácia je rovnocenným signatárom WADA ako národná antidopingová organizácia, a preto musia aj oni súčasne prijať a dodržiavať Svetový antidopingový kódex. Z pohľadu antidopingovej regulácie sa pristúpilo v Zákone o športe k úprave v oblasti disciplinárneho konania, kde sa implementovali princípy spravodlivého procesu a zachovania základných práv podozrivých športovcov. Zadefinovalo sa zloženie nestrannej komisie a minimálne odborné požiadavky člena rozhodovacieho orgánu. Medzi priority Agentúry bude patriť zdieľanie informácií, kooperácia a komunikácia so všetkými, ktorých sa uvedená problematika dotýka.

  ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY     

  (1) Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  (2) MEDZINÁRODNÝ DOHOVOR PROTI DOPINGU V ŠPORTE (dohovor UNESCO; Paríž; 19.10.2005) publ. pod č. 347/2007 Z. z.

  (3) DOHOVOR PROTI DOPINGU (Rady Európy; Štrasburg; 16.11.1989) publ. pod č.262/1993 Z. z.

  (4) SVETOVÝ ANTIDOPINGOVÝ KÓDEX 2015, WADA.

  (5) Dôvodová správa k zákonu 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Poznámky pod čiarou:
  1. Pozri Dôvodová správa k zákonu 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.^
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti