Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
     O nás     Členstvo v UčPS

Členstvo v združení Učená právnická spoločnosť, o. z. (UčPS) a členské NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  27.02.2011Spracoval: JUDr. Renata Munková
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Vážené dámy, vážení páni, vážení kolegovia, vážení zástupcovia právnických osôb,

  podmienky prijatia za člena združenia Učená právnická spoločnosť, o. z. (podmienky vzniku členstva), ako aj proces schvaľovania nových členov združenia, sú upravené v článku III Stanov občianskeho združenia Učená právnická spoločnosť.

  Ak máte záujem stať sa našim členom ako FYZICKÁ osoba, pošlite nám prosím vyplnenú prihlášku (elektronická prihláška na stiahnutie, formát RTF) na emailovú adresu: info@ucps.sk.

  Ak máte záujem stať sa našim členom ako PRÁVNICKÁ osoba, pošlite nám prosím vyplnenú prihlášku (elektronická prihláška na stiahnutie, formát RTF) na emailovú adresu: info@ucps.sk.

  ČLENSKÉ v UčPS:

  Učená právnická spoločnosť, o. z., na základe stanov UčPS vyberá od svojich členov ročné členské, ktorého výšku a termín úhrady určuje rozhodnutím Rada UčPS, čím UčPS ako športová organizácia spĺňa podmienku ustanovenú pre prijímateľov verejných prostriedkov v § 9 ods. 1 a § 66 ods. 2 písm. c) Zákona o športe.

  Výška členského na rok 2016 bola určená vo výške 48 eur s možnosťou v odôvodnených prípadoch (napr. študent, materská a pod.) znížiť výšku členského na základe písomnej žiadosti člena rozhodnutím Rady. Termín úhrady členského bol určený rozhodnutím Rady do 31.8.2016.

  Výška členského na rok 2017 bola určená vo výške 48 eur s možnosťou v odôvodnených prípadoch (napr. študent, materská a pod.) znížiť výšku členského na základe písomnej žiadosti člena rozhodnutím Rady. Termín úhrady členského bol určený rozhodnutím Rady do 30.9.2017. 

  Vznik členstva v Učenej právnickej spoločnosti

  Článok III - Vznik členstva v združení 

  1.    Členom Učenej právnickej spoločnosti sa môžu stať fyzické aj právnické osoby.

  2.    O vzniku, zániku a zmene členstva rozhoduje Rada združenia (ďalej aj ako „Rada“). Členstvo v združení je možné na dobu určitú alebo na dobu neurčitú.

  3.    Podmienky vzniku členstva fyzickej osoby v Učenej právnickej spoločnosti sú nasledovné:

  a)    vek aspoň 18 rokov,

  b)    spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

  c)    splnenie morálnych a odborných predpokladov vzniku členstva,

  d)    schválenie/potvrdenie vzniku členstva konsenzom Rady.

  4.    Kritéria morálnych a odborných predpokladov vzniku členstva podľa odseku 3 písm. c) určuje Rada určuje a posudzuje ich splnenie Rada. Na požiadanie fyzickej osoby, môže Rada tieto informácie poskytnúť záujemcovi o členstvo.

  5.    Podmienky vzniku členstva právnickej osoby v združení sú nasledovné:

  a/    ku dňu vzniku členstva v združení je riadne zaregistrovaná v obchodnom registri alebo inom verejnom registri právnických osôb,

  b/    preukázateľným spôsobom prispela a prispieva k rozvoju právnického stavu v Slovenskej republike alebo iným spôsobom podporovala/podporuje zvyšovanie úrovne odbornej činnosti právnikov, ich vzdelania a uvedomelosti, alebo inak svojou činnosťou pozitívne pôsobí na súkromný alebo profesijný život právnikov a plnenie ich úloh v občianskej spoločnosti, 

  c/    schválenie/potvrdenie vzniku členstva konsenzom Rady.

  6.    Podmienku podľa odseku 3 písm. c) a odseku 5 písm. b) posudzuje Rada pri každom žiadateľovi o členstvo individuálne.

  7.    Ku vzniku členstva je žiadateľ (fyzická osoba aj právnická osoba) povinný predložiť riadne vyplnenú prihlášku spolu s ďalšími listinami tvoriacimi súčasť prihlášky, ktoré určí Rada.

  8.    Vzor prihlášky vydá Rada a vhodným spôsobom ho uverejní na webovom sídle združenia.

  9.    Rozhodnutie o prijatí za člena združenia sa oznámi vhodným spôsobom žiadateľovi o členstvo a uverejní sa na webovom sídle združenia doplnením zoznamu členov združenia.

  10.   Ak Rada nerozhodne o prijatí za člena združenia, predloží žiadosť o prijatie za člena na rozhodnutie Valnému zhromaždeniu združenia (ďalej len „Valné zhromaždenie”) a vhodným spôsobom to oznámi žiadateľovi.

  11.    Rada rozhodne o žiadosti o prijatí za člena združenia podľa odseku 9 alebo o postupe podľa odseku 10 najneskôr do 60 dní od obdržania vyplnenej prihlášky so všetkými prílohami.

  12.    Rada môže pred rozhodnutím podľa odseku 9 alebo postupom podľa odseku 10 začať vnútorné pripomienkové konanie k osobe žiadateľa, a to tak, že vhodným spôsobom umožní všetkým členom združenia, aby sa vyjadrili k predpokladom žiadateľa stať sa členom združenia. Pripomienkové konanie trvá spravidla 30 dní a musí byť ukončené najneskôr 7 dní pred dňom, keď Rada rozhodne o žiadosti žiadateľa. Ak člen Rady nedoručí Rade počas pripomienkového konania svoje pripomienky k osobe žiadateľa, má sa za to, že súhlasí s členstvom osoby v združení. Pripomienky doručené Rade majú konzultatívny charakter. Rada sa zaväzuje každou pripomienkou zaoberať.

  13.    Rada môže pred rozhodnutím o vzniku členstva uskutočniť so žiadateľom alebo jeho zástupcom osobný rozhovor na overenie vhodnosti žiadateľa stať sa členom združenia. Osobný rozhovor sa musí uskutočniť najneskôr v deň, keď Rada rozhoduje o prijatí za člena združenia podľa odseku 9 alebo o postupe podľa odseku 10, pred hlasovaním členov Rady.

  14.    S písomným súhlasom dotknutej osoby alebo jej zástupcu, môže Rada priznať významnej právnickej osobnosti alebo aj právnickej osobe, ktorá sa z pohľadu právnickej obce významne zaslúžila o podporu a rozvoj hodnôt a projektov – štatút “čestného člena”. Čestný člen sa môže zúčastňovať a so súhlasom predsedajúceho vystupovať na Valnom zhromaždení, bez práva hlasovať.

  15.    V zmysle týchto stanov sa priznávajú členovi združenia tieto práva:

  a/   podieľať sa na činnosti združenia,

  b/   zúčastňovať sa a hlasovať na Valnom zhromaždení, pričom na základe plnej moci (s úradne overeným podpisom) môže splnomocniť iného člena združenia k zastupovaniu a hlasovaniu na Valnom zhromaždení,

  c/   voliť a byť volený do orgánov združenia v súlade so stanovami združenia,

  d/   obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať tieto orgány o stanovisko k činnosti združenia alebo jeho členov,

  e/   byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.

  16.    V zmysle týchto stanov, priznávajú sa členovi združenia tieto povinnosti:

  a/    dodržiavať stanovy a interné predpisy združenia,

  b/    pomáhať pri plnení poslania a cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho činnosti,

  c/    podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, v rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia,

  d/    platiť členské príspevky,

  e/    konať a vystupovať tak, aby neboli poškodené záujmy ani dobrú povesť združenia a jeho členov,

  f/    ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.

  17.    Príslušné orgány združenia môžu internými predpismi rozšíriť práva a povinnosti členov, a to v súlade so stanovami, právnym poriadkom Slovenskej republiky a právom Európskej únie. Pri ukladaní povinností členom združenia dbajú orgány združenia najmä na to, aby nimi nezasahovali v neprimeranom rozsahu do legitímnych subjektívnych záujmov jednotlivých členov a združenia ako celku.


  Zánik členstva v Učenej právnickej spoločnosti

  Článok IV - Zánik členstva v združení 

  1.    Fyzickej osobe členstvo v združení zaniká:

  a/    smrťou,

  b/    písomným vzdaním sa členstva, ktoré je riadne doručené Rade,

  c/    vylúčením zo združenia na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia,

  d/    nezaplatením členského príspevku v termíne, ktorý bol určený interným predpisom alebo rozhodnutím Rady, po predchádzajúcej výzve na zaplatenie členského príspevku s upozornením na dôsledky neuhradenia členského príspevku v určenej lehote, nie kratšej ako 30 dní,

  e/    uplynutím času, ak bolo členstvo obmedzené na dobu určitú,

  f/    zánikom združenia.

  2.    Právnickej osobe členstvo v združení zaniká:

  a/    zánikom právnickej osoby – spravidla výmazom z obchodného registra alebo iného registra,

  b/    písomným vzdaním sa členstva, ktoré je riadne doručené Rade,

  c/    vylúčením z Učenej právnickej spoločnosti na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia,

  d/    nezaplatením členského príspevku v termíne, ktorý bol určený interným predpisom alebo rozhodnutím Rady, po predchádzajúcej výzve na zaplatenie členského príspevku s upozornením na dôsledky neuhradenia členského príspevku v určenej lehote, nie kratšej ako 30 dní,

  e/    uplynutím času, ak bolo členstvo na dobu určitú,

  f/    zánikom združenia.

  3.    Ak členstvo zaniká na základe písomného vzdania sa, jeho právne účinky nastanú dňom doručenia prehlásenia o vzdaní sa členstva Rade.

  4.    Rozhodnutie Valného zhromaždenia o vylúčení člena združenia podľa odseku 1 písm. c) a odseku 2 písm. c) má písomnú formu. Valné zhromaždenie môže o vylúčení člena združenia rozhodnúť na návrh iného člena združenia.

  5.    V rozhodnutí Valného zhromaždenia o vylúčení člena (fyzickej osoby alebo právnickej osoby) zo združenia sa uvedú dôvody, pre ktoré k vylúčeniu došlo, a to spravidla:

  a/    dlhodobá nečinnosť člena,

  b/    poškodzovanie dobrej povesti združenia,

  c/    neplnenie si členských povinností podľa týchto stanov, resp. podľa zákona,

  d/    ohrozovanie alebo marenie plnenia poslania a úloh združenia.

  6.    Valné zhromaždenie pri rozhodovaní o vylúčení člena zo združenia prihliada na formu zavinenia a na spôsob a intenzitu (ne)konania zodpovedného člena združenia a súčasne akceptuje pluralitu názorov, ktorá je v rámci združenia zaručená.

  7.    Ak členstvo zaniká na základe vylúčenia člena združenia, právne účinky vylúčenia nastanú dňom doručenia rozhodnutia o vylúčení dotknutému subjektu.

  8.    Ak došlo k zániku členstva v zmysle tohto článku stanov, bývalý člen združenia ani jeho právny nástupca nemá právo na vrátenie členského príspevku alebo jeho časti, a to ani v prípade, ak k zániku členstva došlo v období, za ktoré už príslušný členský príspevok bol zaplatený.

  9.    Člen združenia, ktorému zaniklo členstvo podľa čl. IV ods. 1 písm. b), d) alebo e) nadobúda status priateľa združenia, dokým tento status neodmietne. 

  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti