Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
     O nás     Členstvo v UčPS

Členstvo v združení UčPS  NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  27.02.2011Spracoval: JUDr. Renata Munková
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Vážené dámy, vážení páni, vážení kolegovia, vážení zástupcovia právnických osôb,

  podmienky prijatia za člena združenia Učená právnická spoločnosť (podmienky vzniku členstva), ako aj proces schvaľovania nových členov združenia, sú upravené v článku 3 Stanov občianskeho združenia Učená právnická spoločnosť.

  Ak máte záujem stať sa našim členom ako FYZICKÁ osoba, pošlite nám prosím vyplnenú prihlášku (elektronická prihláška na stiahnutie, formát RTF) na emailovú adresu: info@ucps.sk.

  Ak máte záujem stať sa našim členom ako PRÁVNICKÁ osoba, pošlite nám prosím vyplnenú prihlášku (elektronická prihláška na stiahnutie, formát RTF) na emailovú adresu: info@ucps.sk.

  Vznik členstva v Učenej právnickej spoločnosti

  1.    Členom Učenej právnickej spoločnosti sa môžu stať fyzické aj právnické osoby.

  2.    O vzniku, zániku a zmene členstva rozhoduje Rada Učenej právnickej spoločnosti (ďalej aj ako „Rada“). Členstvo v združení je možné na dobu určitú alebo na dobu neurčitú.

  3.    Podmienky vzniku členstva fyzickej osoby v Učenej právnickej spoločnosti sú nasledovné:

  a)    vek aspoň 18 rokov,

  b)    spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

  c)    splnenie morálnych a odborných predpokladov vzniku členstva,

  d)    schválenie/potvrdenie vzniku členstva jednohlasným konsenzom Rady.

  4.    Kritéria morálnych a odborných predpokladov vzniku členstva podľa čl. III ods. 3 písm. c) týchto stanov určuje Rada Učenej právnickej spoločnosti. Na požiadanie fyzickej osoby, môže Rada tieto informácie poskytnúť záujemcovi o členstvo.

  5.    Podmienky vzniku členstva právnickej osoby v Učenej právnickej spoločnosti sú nasledovné:

  a/    právnická osoba musí byť ku dňu vzniku členstva v Učenej právnickej spoločnosti riadne zaregistrovaná v Obchodnom registri alebo inom verejnom registri právnických osôb,

  b/    právnická osoba preukázateľným spôsobom prispela a prispieva k rozvoju právnického stavu v Slovenskej republike alebo iným spôsobom podporovala/podporuje zvyšovanie úrovne odbornej činnosti právnikov, ich vzdelania a uvedomelosti, alebo inak svojou činnosťou pozitívne pôsobí na súkromný alebo pracovný život právnikov.

  c/    schválenie/potvrdenie vzniku členstva jednohlasným konsenzom Rady.

  6.    Podmienku podľa čl. II. ods. 3 písm. c) a ods. 5 písm. b) týchto stanov posudzuje Rada pri každom žiadateľovi o členstvo individuálne.

  7.    Ku vzniku členstva je žiadateľ (fyzická aj právnická osoba) povinný predložiť riadne vyplnenú prihlášku spolu s ďalšími listinami tvoriacimi súčasť prihlášky, ktoré určí Rada.

  8.    Vzor prihlášky vydá Rada a vhodným spôsobom ho uverejní.

  9.    Rada rozhodne o členstve žiadateľa najneskôr do 60 dní od obdržania riadne vyplnenej žiadosti so všetkými potrebnými prílohami.

  10.    Rozhodnutie o prijatí za člena sa oznámi vhodným spôsobom žiadateľovi o členstvo a uverejní sa na internetovom portáli Učenej právnickej spoločnosti.

  11.    Ak Rada rozhodne, že žiadateľa za člena združenia neprijíma, táto skutočnosť sa uvedie do zápisnice zo zasadnutia Rady a vhodným spôsobom sa oznámi žiadateľovi.

  12.    Rada môže pred rozhodnutím o vzniku členstva začať uzavreté pripomienkové konanie k osobe žiadateľa, a to tak, že vhodným spôsobom umožní všetkým členom združenia, aby sa vyjadrili k predpokladom žiadateľa stať sa členom občianskeho združenia Učená právnická spoločnosť. Pripomienkové konanie trvá spravidla 30 dní a musí byť ukončené najneskôr 15 dní pred dňom, keď Rada rozhodne o členstve žiadateľa. Ak člen Rady nedoručí Rade počas pripomienkového konania svoje pripomienky k osobe žiadateľa, má sa za to, že súhlasí s členstvom osoby v občianskom združení Učená právnická spoločnosť. Pripomienky doručené Rade majú konzultatívny charakter, Rada sa zaväzuje každou pripomienkou zaoberať. Doručenie pripomienky neznamená automaticky neprijatie osoby za člena Učenej právnickej spoločnosti.

  13.    Rada môže pred rozhodnutím o vzniku členstva uskutočniť so žiadateľom alebo jeho zástupcom osobný rozhovor na overenie vhodnosti žiadateľa stať sa členom občianskeho združenia Učená právnická spoločnosť. Osobný rozhovor v zmysle tohto bodu sa musí uskutočniť najneskôr v deň, keď Rada rozhodne o členstve osoby, spravidla pred hlasovaním členov Rady o vzniku členstva.

  14.    S písomným súhlasom dotknutej osoby alebo jej zástupcu, môže Rada priznať významnej právnickej osobnosti alebo aj právnickej osobe, ktorá sa z pohľadu právnickej obce významne zaslúžila o podporu a rozvoj hodnôt a projektov – štatút čestného člena. Čestný člen sa môže zúčastňovať a so súhlasom predsedajúceho vystupovať na Valnom zhromaždení, bez práva hlasovať.

  15.    V zmysle týchto stanov sa priznávajú členovi občianskeho združenia tieto práva:

  a/    právo podieľať sa na činnosti združenia,

  b/    právo zúčastňovať sa a hlasovať na Valnom zhromaždení, pričom na základe plnej moci (s úradne overeným podpisom) môže splnomocniť iného člena združenia k zastupovaniu a hlasovaniu na Valnom zhromaždení,

  c/    právo voliť a byť volený do orgánov združenia v súlade so stanovami združenia,

  d/    právo obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať tieto orgány o stanovisko k činnosti občianskeho združenie alebo jeho členov,

  e/    právo byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.

  16.    V zmysle týchto stanov, priznávajú sa členovi občianskeho združenia tieto povinnosti:

  a/    dodržiavať stanovy a interné predpisy občianskeho združenia,

  b/    pomáhať pri plnení poslania a cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho činnosti,

  c/    podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, v rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia,

  d/    platiť členské príspevky, ak tak bolo v súlade so stanovami určené,

  e/    konať a vystupovať tak, aby neboli poškodené záujmy ani dobrú povesť združenia a jeho členov,

  f/    ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.

  17.    Príslušné orgány združenia môžu internými predpismi rozšíriť práva a povinnosti členov, a to v súlade so stanovami, právnym poriadkom Slovenskej republiky a právom Európskej únie. Pri ukladaní povinností členom združenia dbajú orgány združenia najmä na to, aby nimi nezasahovali v neprimeranom rozsahu do legitímnych subjektívnych záujmov jednotlivých členov a občianskeho združenia ako celku.


  Zánik členstva v Učenej právnickej spoločnosti

  1.    Fyzickej osobe členstvo v Učenej právnickej spoločnosti zaniká:

  a/    smrťou,

  b/    písomným vzdaním sa členstva, ktoré je riadne doručené Rade,

  c/    vylúčením z Učenej právnickej spoločnosti na základe rozhodnutia Rady,

  d/    nezaplatením členského príspevku v termíne, ktorý bol určený interným predpisom alebo rozhodnutím Rady, ak sa členský príspevok za dané obdobie mal zaplatiť,

  e/    uplynutím času, ak bolo členstvo obmedzené na dobu určitú,

  f/    zánikom združenia.

  2.    Právnickej osobe členstvo v Učenej právnickej spoločnosti zaniká:

  a/    zánikom právnickej osoby – spravidla výmazom z Obchodného registra alebo iného registra,

  b/    písomným vzdaním sa členstva, ktoré je riadne doručené Rade,

  c/    vylúčením z Učenej právnickej spoločnosti na základe rozhodnutia Rady,

  d/    nezaplatením členského príspevku v termíne, ktorý bol určený, ak sa členský príspevok za dané obdobie mal zaplatiť,

  e/    uplynutím času, ak bolo členstvo na dobu určitú,

  f/    zánikom združenia.

  3.    Ak členstvo zaniká na základe písomného vzdania sa, jeho právne účinky nastanú dňom doručenia prehlásenia o vzdaní sa členstva Rade.

  4.    Rozhodnutie Rady o vylúčení člena podľa čl. IV. ods. 1 písm. c) a čl. IV. ods. 2 písm. c) má písomnú formu. Rada môže o vylúčení člena rozhodnúť na návrh iného člena alebo z vlastného podnetu.

  5.    V rozhodnutí Rady o vylúčení člena (fyzickej alebo právnickej osoby) zo združenia sa uvedú dôvody, pre ktoré k vylúčeniu došlo, a to spravidla:

  a/    dlhodobá nečinnosť člena,

  b/    poškodzovanie dobrej povesti Učenej právnickej spoločnosti,

  c/    neplnenie si členských povinností podľa týchto stanov, resp. podľa zákona,

  d/    ohrozovanie alebo marenie plnenia poslania a úloh Učenej právnickej spoločnosti.

  6.    Rada pri rozhodovaní o vylúčení osoby z Učenej právnickej spoločnosti prihliada na formu zavinenia a na spôsob a intenzitu (ne)konania zodpovednej osoby a súčasne akceptuje pluralitu názorov, ktorá je v rámci Učenej právnickej spoločnosti zaručená.

  7.    Ak členstvo zaniká na základe vylúčenia člena, právne účinky vylúčenia nastanú dňom doručenia rozhodnutia o vylúčení dotknutému subjektu.

  8.    Ak došlo k zániku členstva v zmysle toho článku stanov, člen združenia ani jeho právny nástupca nemá právo na vrátenie členského príspevku alebo jeho časti, a to ani v prípade, ak k zániku členstva došlo v období, za ktoré už príslušný členský príspevok bol zaplatený.


  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti
  MailPošlite svoj príspevok

  Zaslanie odborného príspevku na zverejnenie na portáli UčPS

  Podmienky zverejnenia