Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Efektívna práca s počítačom, internetom a informačnými systémami právnych informácií NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  19.08.2011JUDr. Peter Sepeši (Spracoval: JUDr. Peter Sepeši )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Učená právnická spoločnosť pripravuje praktický seminár na tému: 

  "Efektívna práca s počítačom, internetom a informačnými systémami právnych informácií."


  ŠTRUKTÚRA OBSAHU tejto stránky:
  1. vývoj stavu a množstva právnych informácií v právnom priestore Slovenskej republiky
  2. dobrý právnik nepotrebuje ovládať texty právnych noriem spamäti, potrebuje vedieť čo, kde a ako má hľadať
  3. efektivita = kvalita/čas
  4. obsah praktického seminára všeobecne
  5. technická podpora praktického seminára
  6. základným princíp seminára „sleduj a zopakuj"
  7. interaktívny charakteru podujatia
  8. didaktika k témam praktického seminára
  9. základné tematické oblasti
  10. možnosť vrátiť sa k jednotlivým pracovným postupom/technikám
  11. elektronický test získaných zručností a znalostí
  12. certifikát o úspešnom absolvovaní praktického seminára

  Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážená odborná právnická verejnosť,

  spoločenské zmeny v roku 1989, vznik samostatnej Slovenskej republiky, prenos legislatívnych právomocí vo viacerých oblastiach verejnej správy na samosprávu, ako aj prístupový proces a následný vstup Slovenskej republiky do Európskej únie a Severoatlantickej aliancie (NATO) výrazne akcelerovali legislatívnu činnosť oproti obdobiu pred rokom 1989.

  Výsledkom legislatívnych prác, ktoré odzrkadľovali spoločenský i politický vývoj Slovenskej republiky, sú desiatky tisíce právnych noriem rôznej právnej sily, ktoré sú platné v právnom priestore Slovenskej republiky, resp. v právnom priestore Európskej únie.  

  Je nemysliteľné očakávať, že by právnici tieto právne normy, čo i len z niektorého právneho odvetvia poznali úplne a presne.

  Dobrý právnik sa stále konfrontuje s dikciou zákona platnou v rozhodnom čase, veď niekedy, a nie je to zriedka, ide skutočne o slovíčka, ktoré rozhodujú o osudoch, či o majetku právnických a fyzických osôb, pre ktoré právnici v rámci výkonu svojho povolania vykonávajú službu.

  Rýchly prístup k aktuálnej slovenskej i európskej judikatúre je dnes už rovnako dôležitý ako samotná právna úprava, čo demonštrujú okrem iného aj rozhodnutia európskych súdov, v ktorých je cez princípy práva prelomená právna úprava pozitívnym právom. Preto je dôležité hľadať a nájsť efektívny spôsob ako sa dostať ku informáciám takej kvality, aby boli dostatočným podkladom pre poskytnutie profesionálnej služby občanovi, či klientovi. Som presvedčený, že viac či menej úspešne sa o to denno-denne usiluje každý zodpovedný právnik pri výkone bežnej praxe.  

  Internet je nekonečným zdrojom informácií, ktoré sú prístupné najmä tým, ktorí sa vedia v prostredí internetu rýchlo a správne zorientovať, nevynímajúc právnikov. Pre právnikov, ktorí sa v bludisku internetu naučili orientovať a pracovať, je vynikajúcou pomôckou a poskytuje im kvalitné informácie v krátkom čase.

  Dôležitou pomôckou právnikov XXI. storočia sú elektronické systémy právnych informácií, ktoré sa neustále zdokonaľujú podľa potrieb ich užívateľov.

  Nájsť v nich potrebné informácie však nemusí byť jednoduché pre každého a to všetko stojí čas. Čas, ktorý právnici nevenujú konštruktívnej duševnej práci, ale iba prostému hľadaniu a blúdeniu po internete alebo v elektronickom systéme právnych informácií, kde sa nám nemusí podariť nájsť to, o čom by sme mali rozmýšľať/analyzovať a následne aplikovať v praxi.

  Učená právnická spoločnosť preto ponúka odbornej právnickej verejnosti praktické semináre s viacerými úrovňami náročnosti (1 - úplný začiatočník, 2 - začiatočník, 3 - mierne pokročilý, 4 - pokročilý) na tému „Efektívna práca s počítačom, internetom a právnickými informačnými systémami pre právnikov“.  

  Na tomto seminári budú odprezentované praktické informácie, postupy a techniky práce súvisiace s používaním počítača, internetu a právnických informačných systémov, ktoré sú využiteľné právnikmi, či už v oblasti profesionálneho výkonu právnického povolania v praxi alebo aj pri vedeckej, pedagogickej, či publikačnej činnosti v oblasti práva, resp. v iných súvisiacich vedných oblastiach.

  Obsah seminára je zostavený/vychádza z vlastných skúseností a didaktických podkladov spracovaných právnikom s 18 ročnou právnickou praxou JUDr. Petrom Sepešim a jeho kolegami - právnikmi, ako aj zo skúsenosti z úspešnej implementácie tejto témy do programu Justičnej akadémie SR v roku 2008 a 2009.  

  Lektori odprezentujú príslušnú tému na veľkoplošnej interaktívnej projekčnej tabuli s využitím prezentácií (power point), on-line internetového pripojenia a elektronických systémov vyhľadávania právnych informácií (Eur-lex, ASPI, EPI, C.H.BECK a pod.) s dôrazom na praktické ukážky jednotlivých pracovných postupov / techník a ich popis. Každý účastník seminára má pred sebou počítač s pripojením k internetunainštalovanými (demo) aplikáciami potrebnými k praktickej časti seminára.  

  Praktický charakter seminára je určený princípom „sleduj a zopakuj“, t. j. každý účastník seminára si po odprezentovaní postupu/pracovnej techniky lektorom následne sám, prípadne za asistencie lektora, krok po kroku vyskúša realizovať odprezentovaný pracovný postup/techniku na počítači.  

  Interaktívny charakter seminára zabezpečí, okrem možnosti pružného prispôsobenia  prezentovaných tém, najmä nepretržitá účasť a moderovanie seminára 2 lektormi - praktikmi, ktorí sú pripravení odpovedať na otázky účastníkov a pomôcť pri ťažkostiach s praktickou realizáciou techník práce účastníkmi, ako aj obmedzením maximálneho počtu účastníkov seminára počtom 15 osôb.  

  Didaktika k témam seminára je rozpracovaná do tematických blokov v rámci 4 základných oblastí, pričom témy konkrétneho podujatia môžu byť operatívne upravené podľa konkrétnej požiadavky účastníkov praktického seminára.  

  Základné tematické oblasti sú:

  1. efektívne využitie počítača
  2. efektívne využitie internetu vo všeobecnosti
  3. efektívne využitie internetu na vyhľadanie právnych predpisov, judikatúry a ďalších užitočných informácií
  4. efektívne využitie elektronických systémov právnych informácií

  Každý účastník praktického seminára obdrží v tlačenej alebo elektronickej forme prezentácie, ktoré boli odprezentované na seminári, s praktickými informáciami, vysvetleniami a popisom jednotlivých postupov/techník práce.

  Perspektívne uvažujeme o zavedení postupu, že každý účastník praktického seminára po absolvovaní seminára dostane e-mailom overovací test získaných zručností a znalostí vo forme elektronického formulára.  

  Po úspešnom zvládnutí tohto (samozrejme nepovinného) testu bude účastníkovi zaslaný certifikát/potvrdenie o úspešnom absolvovaní tém seminára v príslušnom stupni náročnosti.

  V prípade otázok alebo nejasností sa neváhajte prosím na nás obrátiť (e-mailom na info@ucps.sk).

  S prianím pekného dňa

  Učená právnická spoločnosť
  JUDr. Peter Sepeši a kol.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti