Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator

Etický Kódex internetového portálu UčPS NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  28.02.2011UčPS tím
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  ETICKÝ KÓDEX 

  internetového portálu  občianskeho združenia Učená právnická spoločnosť

  www.ucps.sk

  Poslanie a ciele portálu a jeho etického kódexu:

  1. Portál ucps.sk združuje právnikov všetkých povolaní a umožňuje ich efektívnu a zmysluplnú komunitnú komunikáciu, zdieľanie a tvorbu informácií a vzájomnú profesionálnu spoluprácu.
  2. Cieľom portálu je vytvoriť široký priestor pre rozvoj odborného poznania, vzájomného spoznávania názorov členov právnickej komunity a podporou ich vzájomnej komunikácie.
  3. Základnými princípmi, na ktorých je postavená činnosť občianskeho združenia Učená právnická spoločnosť (ďalej len skrátene „UčPS“) sú princípy odbornosti, slušnosti a primeranosti, ktorých dodržiavanie má zabezpečiť aj tento ETICKÝ KÓDEX.

  UPOZORNENIE:

  Príspevky publikované na portáli ucps.sk vyjadrujú názory a stanoviská registrovaných používateľov portálu a nie predstaviteľov/členov UčPS, ak na stránkach portálu nie je uvedené inak.

  Správcovia a editori portálu ucps.sk neovplyvňujú/necenzúrujú obsah príspevkov a iných materiálov, ktoré sú na portál vkladané registrovanými používateľmi (s výnimkou evidentných gramatických chýb a preklepov).

  Ak bude zo strany individuálneho používateľa dochádzať k hrubému porušovaniu tohto Etického kódexu, UčPS si vyhradzuje právo odstraňovať nevhodné príspevky a blokovať prístup autorom takých príspevkov k službám portálu podmieneným registráciou a prihlásením, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.

  Ak bude odstránený akýkoľvek príspevok jedného autora/používateľa viac ako 2x za sebou (z dôvodu porušovania tohto etického kódexu) v období dvoch po sebe nasledujúcich mesiacov, UčPS si vyhradzuje právo zablokovať prístup tomuto používateľovi k službám portálu podmieneným registráciou a prihlásením, a to bez akýchkoľvek nárokov na náhradu škody.

  Doba obmedzenia prístupu a rozsah obmedzenia je na výlučnom posúdení UčPS v súlade s hore uvedenými princípmi.


  V obsahu tvorenom používateľom portálu je zakázané:

  • znevažovanie osôb a hodnôt chránených zákonmi a morálkou, osobné útoky, vyhrážanie a obťažovanie ostatných používateľov portálu alebo akejkoľvek inej osoby (t.j. nielen používateľa portálu),
  • písať/vkladať príspevky obhajujúce alebo podnecujúce násilie, fanatizmus a príspevky napádajúce ostatných používateľov z dôvodu ich pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického, či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu,
  • písať/vkladať do diskusie viackrát ten istý príspevok alebo príspevok s tým istým vecným obsahom, viacnásobným odkazom na konkrétnu webovú stránku alebo príspevok s grafickými prvkami, ktorých cieľom je pritiahnuť naň pozornosť (napríklad písanie textov veľkými písmenami),
  • zverejňovať odkazy na webové stránky, ktorých obsah je v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky (napríklad stránky propagujúce rasizmus, ponúkajúce nelegálny softvér a pod.) a dobrými mravmi,
  • písať/vkladať diskusné príspevky a iný obsah v cudzom mene alebo v mene právnickej osoby
  • vydávať sa za editora alebo správcu portálu ucps.sk alebo za inú osobu, ktorá by sa takýmto konaním mohla cítiť poškodená,
  • propagovať v diskusiách komerčné produkty alebo súkromné firmy alebo zverejňovať odkazy na ich webové stránky, ak z povahy pridaného príspevku nevyplýva, že je uvedenie takého údaju (názvu firmy, linku) vhodné/účelné,
  • uvádzať/vkladať texty, ktorých autorom nie je samotný diskutujúci/prispievateľ (citáty), bez označenia mena ich autora alebo odkazu na citovaný text a jeho zdroj,
  • písať/vkladať do diskusií vlastné osobné údaje a osobné údaje iných osôb.


  Pravidlá používania jazyka:

  • Portál UčPS je odborným portálom širokej právnickej komunity, ktorého ambíciou je udržiavať obsah v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi používanie slovenského? jazyka, ako aj v súlade s pravidlami slovenského/českého jazyka.
  • Texty príspevkov a iný pridávaný obsah bude písaný/vkladaný na portál v slovenskom alebo českom jazyku, ak z povahy veci nevyplýva potreba/vhodnosť komunikácie v inom jazyku.
  • Ak to vyplýva z povahy pridávaného obsahu, môžu byť príspevky používateľov písané/vkladané sčasti alebo úplne aj v inom jazyku (napríklad diskusia k zahraničným zákonom, medzinárodným právnym dokumentom za účelom ich významového upresnenia pojmov a pod.), prípadne aj viacjazyčne (slovenský/český jazyk a iný jazyk).
  • UčPS si v súlade s hore uvedenými princípmi vyhradzuje možnosť opravy evidentných gramatických chýb a preklepov v akomkoľvek type obsahu portálu ucps.sk (texty právnych dokumentov, aktuality, články, komentáre, diskusie, blogy a pod.). Obsahová cenzúra je neprípustná.


  Dodržujte právne predpisy:

  • Nezabúdajte prosím, že pri používaní služieb portálu ucps.sk ste zodpovední za dodržiavanie všetkých právnych predpisov, ktoré sa na Vás a na Vaše konanie vzťahujú.
  • Obsah zverejnený na portáli ucps.sk môže byť chránený autorským právom a jeho ďalšie šírenie v tom prípade podlieha súhlasu autora, prípadne súhlasu UčPS alebo iných držiteľov autorských práv.
  • Bez predchádzajúceho písomného súhlasu autora alebo inej oprávnenej osoby je zakázané akékoľvek ďalšie šírenie obsahu podliehajúceho ochrane podľa autorského práva.
  • UčPS a jeho zástupcovia vykonajú všetky právne kroky, ktoré môžu byť relevantné za účelom ochrany práv a právom chránených záujmov fyzických a právnických osôb, ak dôjde k ich ohrozeniu alebo porušeniu prostredníctvom portálu ucps.sk (podanie trestného oznámenia, zálohovanie nezákonného obsahu, poskytnutie súčinnosti príslušným orgánom verejnej moci a pod.).

  Používatelia tohto portálu sa oboznámia s týmto Etickým kódexom a ak chcú služby portálu vyžívať v plnom rozsahu, sú povinný ho odsúhlasiť a v plnom rozsahu dodržiavať (podmienka registrácie).

  Portál ucps.sk si vyhradzuje právo tento etický kódex kedykoľvek upraviť, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia a vedomia používateľa. Používateľ je vždy viazaný etickým kódexom účinným v čase posudzovania činnosti (ak z povahy veci nevyplýva niečo iné).

  Práva a povinnosti používateľov a tvorcov (editor, supereditor, administrátor) portálu Učps sa vo veciach neupravených týmto etickým kódexom riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a internými predpismi UčPS. Na používateľa portálu UčPS, ktorý nie je členom UčPS sa práva a povinnosti upravené v interných predpisoch UčPS vzťahujú primerane.

  Etický kódex bol vytvorený dňa: 10. februára 2010

  Učená právnická spoločnosť 


  Rady pre používateľov:

  • Ak Váš počítač používa viac ľudí, nezabudnite sa pred opustením stránky www.ucps.sk odhlásiť z Vášho používateľského konta, aby nikto nemohol v diskusiách vystupovať pod Vašou identitou.
  • Pokiaľ máte podozrenie, že niektorí diskutujúci porušujú tento Etický kódex, prosím, informujte nás o tom kliknutím na tlačidlo "Oznam správcovi" (uviesť link) pri konkrétnom problematickom príspevku/obsahu.
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti