Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    
 • Počet výsledkov: 623               • 2% (4) Advokát (60) Agent hráča/športovca/klubu (18) Amatérsky športovec (123) Anglický jazyk pre právnikov (4) Archív (17) Archív 2011 (7) Archív 2012 (18) Archív 2013 (15) Archív 2014 (16) Archív 2015 (19) Archív 2016 (19) Často kladené otázky (FAQ) (18) Čestné tituly a ocenenia v športe (1) Chránené druhy (2) číslo 1-2/2016 (19) číslo 1/2011 (3) číslo 1/2012 (4) číslo 1/2013 (2) číslo 1/2014 (5) číslo 1/2015 (2) číslo 1/2018 (1) číslo 1/2019 (2) číslo 2/2011 (4) číslo 2/2012 (3) číslo 2/2013 (3) číslo 2/2014 (3) číslo 2/2015 (7) číslo 2/2017 (14) číslo 2/2018 (8) číslo 3/2012 (3) číslo 3/2013 (3) číslo 3/2014 (8) číslo 3/2015 (5) číslo 4/2012 (6) číslo 4/2013 (7) číslo 4/2014 (8) číslo 4/2015 (5) číslo 5/2012 (6) číslo 6/2012 (2) Dane, odvody a náhrady v športe (13) Databázy a registre (2) Delegácia trestného konania (1) Delikty, sankcie a opatrenia (49) Disciplinárna zodpovednosť v športe (61) Dispute resolution chamber (FIFA DRC) (7) Dobrá správa v športe (152) Dobrovoľníctvo v športe (39) Doping v športe (39) Dotácie v športe (4) DVS (Deflympijský výbor Slovenska) (6) e-Nástroje pre právnikov (10) e-Slovníky a prekladače (2) EDĽP a Protokoly (5) ESĽP (5) Etika v športe (fair play) (50) Európska únia (27) Exekútor (22) Extradícia (2) FIFA (35) Financovanie športu samosprávou (3) Financovanie športu zo štátnych prostriedkov (82) Fond na podporu športu (3) Futsal (24) Hlavný kontrolór športu (13) Informatizácia spoločnosti (4) IS bezpečnosti na podujatiach (8) IS slovenského futbalu (ISSF) (19) IS športu / športový portál (46) Jazyk a právo (7) Judikatúra a stanoviská (10) Judikatúra športových sporov (22) Justičná spolupráca CIVILNÁ (11) Justičná spolupráca TRESTNA (31) Kolektívne vzťahy pri vykonávaní športu (1) Komora SFZ pre riešenie sporov (29) Konferencia Šport a právo (19) Kontrola v SFZ (24) Kontrola v športe (67) Kontrolór športovej organizácie (1) Legislatívec (48) Legislatívny proces (45) Licenčný systém (21) Lisabonská zmluva (5) Ľudia v UčPS (5) MagOff (119) Manipulácia súťaže (46) Marketingové práva (14) Medzinárodné dokumenty (46) Medzinárodné inštitúcie (14) Memorandá o spolupráci (1) Memoriál Milana Hanzela (18) Náhrada škody a pokút v športe (8) Najvyšší súd (3) Národná športová organizácia (11) Národný športový zväz (159) Násilie a neviazanosť divákov (28) Nebezpečné látky (1) Notár (26) Nové odborné príspevky (83) O nás (o UčPS) (27) Ochrana duševného vlastníctva (1) Ochrana osobných údajov (2) Ochrana prírody a krajiny (2) Ochrana rastlín a živočíchov (6) Odborné články a stanoviská (74) Odborné vzdelávanie (22) Odpady (1) Organizovanie verejných športových podujatí (31) Orgány a inštitúcie (12) Orgány na riešenia sporov (44) Orgány SFZ (41) Orgány UčPS (1) OSN (22) Osobnostné práva v športe (23) Partneri UčPS (6) PC a internet (1) Počítače a právo (5) Počítačová kriminalita (3) Podujatia UčPS (3) Policajt (34) Poľovníctvo (4) Posudzovanie vplyvov (6) Pracovné (1) Práva a povinnosti členov SFZ (25) Pravidlá futbalu (16) Právna pomoc (3) Právne akty a publikácie (113) Právne predpisy (63) Právnické vyhľadávače (4) Právnické webové stránky (6) Prestup a hosťovanie športovca (32) Príprava na povolanie (3) Príspevok na národný športový projekt (5) Príspevok na projekt podpory športu (1) Príspevok na športové poukazy (4) Príspevok uznanému športu (vzorec) (8) Profesionálny športovec (12) Projekty - kultúra, šport a iné (28) Projekty - vzdelávanie, veda (39) Prokurátor (67) Prokuratúra (štátne zastupiteľstvo) (14) Rada Európy (9) Rady a tipy (16) Reklama, sponzorstvo, dary (35) Rezortné športové stredisko (5) Riešenie sporov v športe (69) Rozhodcovské súdy a arbitráže (11) Rozhodcovský súd SFZ (25) Rozhovory (3) Rýchla aktualita (10) Rýchla aktualita (93) Slovenský futbalový zväz (SFZ) (64) Smernice a iné predpisy SFZ (19) SOV (Slovenský olympijský výbor) (29) Špeciálne olympiády (6) Šport a médiá (2) Šport a právo (240) Šport na školách (2) Šport pre všetkých (44) Šport v Európskej únii a Rade Európy (3) Šport zdravotne znevýhodnených (6) Športová infraštruktúra (6) Športová legislatíva (154) Športová reprezentácia (56) Športový arbitrážny súd (CAS) (28) Športový klub (151) Športový odborník (100) Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov (4) Správca (19) SPV (Slovenský paralympijský výbor) (7) Stanovy a poriadky SFZ (49) Stanovy športovej organizácie (94) Statusové informácie (4) Statusové predpisy (6) Štáty sveta (12) Stávkové hry a lotériové hry (28) Študent (39) Sudca a súdny úradník (68) Súdny dvor EÚ (8) Súdy (15) Talentovaný športovec (42) Tenisový turnaj UčPS (1) Tréner (4) Trestné oznámenia (3) Udalosti a podujatia (2) UEFA (49) Únia ligových klubov (28) Usporiadateľská služba (21) Ústava (6) Ústavný súd (11) ÚTM a Graasroots (9) Úvodná stránka (402) Užitočné informácie (15) Uznávanie a výkon rozhodnutí (1) Verejné komunikačné siete (2) Voľnočasové (8) Vrcholový šport (72) Vybrané podujatia (1) Vysielacie práva (13) Vzdelávanie v športe (5) Vzdelávanie/podujatia SFZ (2) Zákon o športe (211) Zdravotná spôsobilosť športovca (2) Zmluvné vzťahy športovca so športovou organizáciou (zväz, klub) (57) Zmluvné vzťahy športového odborníka so športovou organizáciou (3) Zodpovednosť za škodu v športe (7) ŽP a Právo (16)
  • Jednoduché vyhľadávanie
 predošlá|12345678910 51 52 |

Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov s dôvodovou správou i dôvodmi k pozmeňujúcim návrhom poslancov

Učená právnická spoločnosť Vám prináša úplné znenie prijatého zákona o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, do ktorého bola redakčne zapracovaná dôvodová správa i odôvodnenia ku schváleným pozmeňujúcim návrhom poslancov národnej rady.

Zákon o športe bol schválený 26. novembra 2015 Národnou radou Slovenskej republiky (za zákon hlasovalo 132 poslancov zo 135 prítomných; nik nehlasoval proti). Prezident Slovenskej republiky zákon podpísal 15. decembra 2015. Následne bol zákon o športe publikovaný v Zbierke zákonov pod číslom 440/2015 Z.z. a účinnosť nadobudol od 1. januára 2016.

Čítajte viac...

Novela zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov s dôvodovou správou i dôvodmi k pozmeňujúcim návrhom poslancov

justicia_oblohaVládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov bol prerokovaný a schválený na 11. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 352 zo dňa 29. 11. 2016.

Na stránke Národnej rady SR bolo dnes publikované schválené znenie novely zákona o športe so zapracovanými pozmeňovacími návrhmi.

Učená právnická spoločnosť redakčne spracuje neoficiálne úplné znenie zákona o športe so zapracovanou novelou.   

Čítajte viac...

Ministerstvo školstva spúšťa prechodnú verziu registra fyzických osôb a registra právnických osôb v športe

01.02.2016 Michael Válek   |  Rýchla aktualita
kniznica

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 2. februára 2016 spúšťa v rámci informačného systému športu prechodnú verziu registra fyzických osôb v športe.

Do registra sa budú zapisovať údaje o fyzických osobách, ktoré vykonávajú športovú činnosť ako profesionálny športovec, amatérsky športovec, športový odborník v zmysle zákona o športe a držiteľ športového poukazu.

Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré majú príslušnosť k športovému zväzu zapisuje do svojej zdrojovej evidencie príslušný národný športový zväz. Zo zdrojovej evidencie sa tieto údaje dostanú do IS športu zápisom (synchronizáciou), ktorý podľa § 105 ods. 3 zákona o športe vykoná Ministerstvo školstva v súčinnosti s príslušnými športovými zväzmi v lehote do 30. júna 2016.

Čítajte viac...

Manuál pre prijímateľov 2% z dane, Zmeny v mechanizme 2% od 1.1.2010

Mechanizmus poukazovania podielu zo zaplatenej dane (nazývaný aj daňová asignácia) prešiel od svojho vzniku viacerými dôležitými zmenami. Pôvodne mohli iba fyzické osoby (teda „ľudia“) poukázať 1% zo svojej zaplatenej dane z príjmu v prospech prijímajúcej organizácie. Po dvoch rokoch takéhoto fungovania nastala v mechanizme prvá zásadná zmena – zvýšilo sa percento poukazovaného podielu z 1% na 2% a súčasne ako v jedinej krajine na svete sa umožnilo aj právnickým osobám, aby poukazovali svoje 2% zo zaplatenej dane v prospech prijímajúcich organizácií. Možnosť poukázať 2% z dane sa neustále vyvíjala, neskôr prišli v mechanizme 2% ďalšie zmeny, ako napríklad zvýšenie minimálnej sumy na poukázanie 2% od fyzických osôb z 20 Sk na 100 Sk, zmeny v účeloch, na ktoré sa možu používať financie z 2%, rozšírenie okruhu právnych foriem, ktoré môžu prijímať 2%, či predĺženie doby na zverejnenie špecifikácie použitia financií v Obchodnom Vestníku. 

Čítajte viac...

Povinnosť zápisu štatutárnych zástupcov športových klubov a zväzov do registra mimovládnych neziskových organizácií na MV SR

Pre všetky neziskové organizácie, ktoré vznikli do 31.12.2018 (a teda aj pre občianske združenia, ktorú právnu formu využíva drvivá väčšina športových organizácií - klubov a zväzov), je povinnosť do 30.6.2019 doplniť zákonom vyžadované údaje do Registra mimovládnych neziskových organizácií.

Ak tieto údaje nebudú oznámené a neskôr zapísané v registri mimovládnych neziskových organizácií, subjekt verejnej správy (štátna správa, samospráva - mestá, obce, VÚC) nesmie poskytnúť verejné prostriedky tej osobe, ktorá nemá v tomto registri zapísané údaje v rozsahu vyžadovanom zákonom.

To znamená, že, ak do 30.6.2019 nebude mať športová organizácia (existujúca v akejkoľvek právnej forme mimovládnej neziskovej organizácie) doplnené úplné povinné údaje, tak takáto športová organizácia nebude môcť prijímať verejné zdroje (dotácie, eurofondy, asignácia podielu zaplatenej dane, ani príspevky od národného športového zväzu) a to až do okamihu, dokiaľ si tieto údaje neoznámi a nedoplní.

Navyše do 30.6.2019 je možné oznámenie vykonať bez správneho poplatku.

Tak teda "športovci" - kluby zväzy, poďme na to !!! 

Čítajte viac...

PRÁVNE ASPEKTY DOPINGU V ŠPORTE MagOff 

Doping v športe je závažným problémom ohrozujúcim základné princípy športového súťaženia. Doping je v rozpore nielen s etickými a morálnymi princípmi, ale zasahuje aj do roviny právnej. Cieľom tohto príspevku je pohľad na právne aspekty dopingovej problematiky v profesionálnom športe. Zameriava sa na definíciu dopingu a antidopingových pravidiel, vykonávanie dopingovej kontroly, testovanie a v prípade pozitívneho nálezu jeho následky a ukladanie sankcií.

Čítajte viac...

Stanovy SFZ - úplné znenie (schválené konferenciou SFZ v Senci dňa 27.06.2019)

Prinášame Vám úplné znenie stanov Slovenského futbalového zväzu (HTML verzia) schválených konferenciou SFZ dňa 3.6.2016 v Bratislave, v znení zmien a doplnení schválených konferenciou SFZ dňa 18.11.2016 v Poprade, v znení zmien a doplnení schválených konferenciou SFZ dňa 31.03.2017 Senci, v znení zmien a doplnení schválených konferenciou SFZ dňa 29.06.2017 v Poprade, v znení zmien a doplnení schválených konferenciou SFZ dňa 02.02.2018 v Senci, v znení zmien a doplnení schválených konferenciou SFZ dňa 01.03.2019 v Poprade a v znení zmien a doplnení schválených konferenciou SFZ dňa 27.06.2018 v Senci.
Čítajte viac...

Stanovy SFZ - úplné znenie (schválené konferenciou SFZ v Poprade dňa 01.03.2019)

Prinášame Vám úplné znenie stanov Slovenského futbalového zväzu (HTML verzia) schválených konferenciou SFZ dňa 3.6.2016 v Bratislave, v znení zmien a doplnení schválených konferenciou SFZ dňa 18.11.2016 v Poprade, v znení zmien a doplnení schválených konferenciou SFZ dňa 31.03.2017 Senci, v znení zmien a doplnení schválených konferenciou SFZ dňa 29.06.2017 v Poprade, v znení zmien a doplnení schválených konferenciou SFZ dňa 02.02.2018 v Senci a v znení zmien a doplnení schválených konferenciou SFZ dňa 01.03.2019 v Poprade.
Čítajte viac...
 predošlá|12345678910 51 52 |
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

 • Žiadne udalosti
MailPošlite svoj príspevok

Zaslanie odborného príspevku na zverejnenie na portáli UčPS

Podmienky zverejnenia