Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Tematické súbory právnych predpisov/dokumentov NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  18.10.2009 Pavel Srnák
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač
  1. Právne predpisy upravujúce právny status súdov, sudcu a justičného čakateľa a súdnych úradníkov
  2. Právne predpisy upravujúce právny status prokuratúry, prokurátora a právneho čakateľa prokuratúry
  3. Právne predpisy upravujúce advokátsku činnosť právny status advokáta a advokátskeho koncipienta
  4. Právne predpisy upravujúce notársku činnosť, právny status notára, notárskeho kandidáta a notárskeho koncipienta
  5. Právne predpisy upravujúce exekútorskú činnosť, právny status exekútora a exekútorskeho koncipienta
  6. Právne predpisy upravujúce legislatívnu činnosť

  1. Právne predpisy upravujúce právny status súdov, sudcu a justičného čakateľa a súdnych úradníkov
   1. zákon č.185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
   2. zákon č. 38/1993 Z. z.o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov
   3. zákon č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
   4. zákon č. 757/2004 Z. z.  o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
   5. zákon č. 385/2000 Z. z.  o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
   6. zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov 
   7. zákon č. 291/2009 Z. z. o Špecializovanom trestnom súde a o zmene a doplnení niektorých zákonov
   8. Rokovací poriadok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky publ. pod č. 291/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov 
   9. Spravovací a rokovací poriadok Ústavného súdu Slovenskej republiky publ. pod č. 114/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov 
   10. vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 570/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky a rozsah náhrady zvýšených výdavkov sudcu pri dočasnom pridelení, pri výkone stáže a pri preložení na súd vyššieho stupňa
   11. vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 543/2005 Z.z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov 
   12. vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 120/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o používaní úradného odevu sudcami, prokurátormi a advokátmi v konaní pred súdom v znení neskorších predpisov
   13. zákon č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch v znení neskorších predpisov
   14. zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
   15. zákon č. o 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
   16. zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
   17. zákon č. 548/2003 Z. z.  o Justičnej akadémii v znení neskorších predpisov
  2. Právne predpisy upravujúce právny status prokuratúry, prokurátora a právneho čakateľa prokuratúry
   1. zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov
   2. zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov
   3. zákon č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
   4. zákon č. 530/2004 Z. z. o zastúpení Slovenskej republiky v Eurojuste a o zmene a doplnení niektorých zákonov
   5. smernica generálneho prokurátora Slovenskej republiky publ pod č. 200/2001 Z. z. o jednoduchých úkonoch prokurátora, ktoré môže vykonávať právny čakateľ prokuratúry
   6. vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 120/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o používaní úradného odevu sudcami, prokurátormi a advokátmi v konaní pred súdom v znení neskorších predpisov
   7. vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 619/2005 Z. z. o podmienkach a postupe prokurátora pri konaní o dohode o uznaní viny a prijatí trestu
   8. zákon č. o 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
   9. zákon č. 346/2005 Z.z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
   10. zákon č. 548/2003 Z. z.  o Justičnej akadémii v znení neskorších predpisov
   11. zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v  znení neskorších predpisov
   12. zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
   13. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 110/2009 Z. z. o sumách stravného
   14. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 632/2008 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
   15. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 606/2008 Z. z. , ktorým sa ustanovujú na rok 2009 základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách
  3. Právne predpisy upravujúce advokátsku činnosť právny status advokáta a advokátskeho koncipienta:
   1. zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
   2. vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov z poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov
   3. vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 120/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o používaní úradného odevu sudcami, prokurátormi a advokátmi v konaní pred súdom v znení neskorších predpisov
   4. zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z.
   5. vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 544/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z.z.
  4. Právne predpisy upravujúce notársku činnosť, právny status notára, notárskeho kandidáta a notárskeho koncipienta:
   1. zákon č. 323/1992 Z. z. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov
   2. vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení neskorších predpisov
   3. zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov
   4. vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 607/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o Notárskom centrálnom registri záložných práv a o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z.z. o odmenách a náhradách notárov v znení neskorších predpisov
   5. Kancelársky poriadok pre notárov publ. v oznámení Ministerstva spravodlivosti SR pod č. 57/1993 Z. z.
   6. vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 423/2002 Z. z. o odmene Notárskej komore Slovenskej republiky a o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 209/1994 Z. z.
  5. Právne predpisy upravujúce exekútorskú činnosť, právny status exekútora a exekútorskeho koncipienta:
   1. zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
   2. vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov v znení neskorších predpisov
   3. Kancelársky poriadok pre súdnych exekútorov publ. v oznámení Ministerstva spravodlivosti SR pod č. 228/1998 Z. z.
  6. Právne predpisy upravujúce legislatívnu činnosť:
   1. Ústava Slovenskej republiky publ. pod č. 460/1992 Zb.
   2. zákon č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
   3. zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
   4. legislatívne pravidlá vlády SR (link/odkaz na portál Úradu vlády SR)
   5. zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
   6. zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti