Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Súťaž v písaní esejí a odborných príspevkov 2015 NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  24.05.2015JUDr. Jaroslav Čollák PhD.
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Súťaž v písaní esejí a odborných príspevkov (ďalej len “odborné práce”) organizovaná občianskym združením Učená právnická spoločnosť je určená všetkým vysokoškolským študentom, či ostatným autorom, ktorí majú záujem o tematiku nielen športového práva. Uvedené platí o to viac, pretože UČPS sa rozhodla rozšíriť témy súťaže v písaní odborných prác na dve podskupiny: 

  • ŠPORTOVÉ témy 
  • MIMOŠPORTOVÉ témy

  Možnosť zúčastniť sa súťaže v písaní odborných prác je aktuálna bez ohľadu na to, či sú záujemcovia v tejto sfére verejne aktívni alebo nie. Štatút súťaže, jej pravidlá, formu odborných prác, ako aj samotné ceny, nájdete na stránke www.ucps.sk a www.futbalsfz.sk.

  Do súťaže sa môžu zapojiť fyzické osoby vo veku od 18 rokov, a to bez ohľadu na ich štátne občianstvo, ako aj skupiny osôb pôsobiace v rámci verejných i súkromných športových aktivít alebo športového práva.

  Súťaž poskytuje priestor praktizujúcim právnikom, ale napr. aj študentom práva na bakalárskej, magisterskej alebo doktorandskej úrovni na prezentovanie odborných práczameraných na problémy v rámci športovej a mimošportovej témy. Súťaž vytvára priestor na prezentáciu účastníkmi navrhovaných riešení – vlastných názorov, a to v nasledovných kategóriách:

  KATEGÓRIA A (športová téma)

  ”Nový zákon o športe - reforma športu na Slovensku alebo začiatok novej éry (nielen) športových vzťahov.”

  1. Zmluvná sloboda a limity športových predpisov.
  2. Disciplinárne trestanie v športe - súper všeobecného súdnictva?
  3. Systém (právnej) organizácie subjektov v športe.
  4. Princípy fair - play: čo tvorí ich obsah?
  5. Dobrá správa a riadenie subjektov v športe (druhá strana “corporate governance”?)
  6. Riešenie sporov v športe.
  7. Financovanie športu - čo je dobré a čo má byť nové? Súkromnoprávne a verejnoprávne aspekty financovania športu.
  8. zodpovednosť športovca - kam kráčaš?
  9. Štát a jeho úloha “postarať sa” o športového reprezentanta počas jeho športovej kariéry a po jej ukončení? Kde sú hranice pomocnej (a neviditeľnej) ruky štátu?
  10. Má spoločnosť a štát dotovať úspech alebo masovosť v športe?

  KRÁTKA ANOTÁCIA:

  Širšej odbornej ale aj laickej verejnosti netreba pripomínať, že v priebehu celého roka 2014 a taktiež v priebehu roka 2015 je aktuálny proces prípravy návrhu “Nového zákona o športe” (ďalej tiež “NZoŠ”). Na jeho tvorbe sa podieľajú viacerí členovia UČPS už od začiatkov prác, či už ako členovia pracovných tímov tvoriacich hrubé paragrafové znenie NZoŠ, alebo ako členovia užšej pracovnej skupiny, ktorá spomínaný zákon finalizuje. Pre stanovenie hlavnej témy športovej časti súťaže je preto prirodzené, že organizátori súťaže pojali nový zákon o športe ako jej povestnú, červenú niť, ako vodítko - ktoré by sa malo niesť všetkými do súťaže predloženými odbornými prácami. Zámer organizátorov súťaže je primäť účastníkov súťaže k tomu, aby sa zamysleli nad tým, aké hmonotnoprávne, prípadne procesnoprávne možnosti zákonnej úpravy poskytne NZoŠ pre moderné legislatívne počiny a posuny v oblasti športu. Organizátori súťaže zároveň poskytnutím podtém športovej časti “napomáhajú” a “našepkávajú” potencionálnym záujemcom možné oblasti výskumu. Prepojenie týchto dvoch množín by sa preto malo logicky stať predmetom záujmu uchádzača a účastníka súťaže. Návrhy de lege ferenda s originálnym charakterom sú nesmierne vítané. 

  KATEGÓRIA B (mimošportová téma)

  1. Právne inštitúty ako nástroje súkromného a verejného práva alebo - identickosť, podobnosť a rozdielnosť pri regulácii spoločenských vzťahov.

  KRÁTKA ANOTÁCIA:

  Potencionálny záujemca o účasť v súťaži sa môže zaoberať akýmkoľvek inštitútom súkromného práva (premlčanie, plynutie lehôt, zodpovednosť, delikty, právnické osoby v Občianskom zákonníku, obchodné spoločnosti podľa Obchodného zákonníka a pod.), alebo verejného práva (dane, clá, poplatky, zodpovednosť štátu za škodu pri výkone verejnej moci, ústavné zásady verejnoprávneho charakteru, procesné otázky civilných a trestných konaní, trestnoprávne inštitúty). Môže sa zaoberať taktiež dopadom existencie právnych inštitútov napr. na zmluvnú slobodu, zmluvnú stabilitu, na postavenie osôb v týchto zmluvných alebo mimozmluvných vzťahoch, na obligačné vzťahy a pod. Téma je predpokladom pre prakticistický záujem o témy a problémy z oblasti občianskeho práva, obchodného, správneho, pracovného, daňového či trestného práva. Vzťah súkromného práva a verejného práva na druhej strane vytvára mantinely, v ktorých je možná komparácia dôsledkov jednotlivých inštitútov, či ich iné vlastnosti jednak v súkromnom/verejnom práve - to na pozadí ústavných spojitostí a vlastností medzi týmito dvoma (nezávislými) celkami. 

  Ďalšie informácie:

  Včas doručené súťažné odborné práce posudzuje vyhlasovateľ súťaže, pričom vyhlasovateľ môže za týmto účelom kreovať hodnotiacu komisiu skladajúcu sa z viacerých jednotlivcov – odborníkov, ktorí pri hodnotení prác budú skúmať najmä nasledovné parametre: obsažnosť, náročnosť a celkové spracovanie témy; odborná stránka problematiky; výnimočnosť a jedinečnosť témy; prínos obsahu a multidisciplinárnosť odbornej práce.

  Veríme, že doručené odborné práce budú predstavovať významný diskusný stimul pre samotnú konferenciu a sme presvedčení o tom, že závery konferencie a súťažné práce budú mimoriadne kvalitným výstupom pre orgány tvorby práva, ale aj športové kluby, profesionálnych športovcov a, samozrejme, pre všetkých právnikov pôsobiacich v tejto oblasti.

  Každý, kto sa do súťaže zapojí, má možnosť ukázať sa v rovine 3P:

  • P-omenovať problém
  • P-oskytnúť riešenie
  • P-rezentovať názor

  Pridajte sa k nám, poskytnite nám Vaše 3P v súvislosti s témou športu a práva v Slovenskej republike a buďte jedným z tých, čo priložia ruku k dielu. 

  Cieľom súťaže je smerovať záujem jednotlivcov a spoločnosti ku športu, resp. športovým aktivitám a súčasne prehlbovať odbornú, resp. spoločenskú relevanciu právnej úpravy verejných športových aktivít v podmienkach Slovenskej republike. Cieľom súťaže je poskytnúť odbornú platformu na získavanie, šírenie a výmenu právnych názorov a teórií súvisiacich so športovým, ale aj ostatným právom a legálnou matériou (nielen) v podmienkach Slovenskej republiky. Využívanie vedeckých postupov, kritická analýza, skúmanie súčasného stavu a úvah de lege ferenda so zámerom poukázať na nedokonalosti súčasnej právnej úpravy, či poskytnúť ideové základy na realizáciu zmien v rámci tohto úseku právnej regulácie by sa mali stať nosnými časťami do súťaže zaslaných odborných prác.

  Vybrané/ocenené odborné práce účastníkov súťaže po riadnom recenznom konaní budú uverejnené vo vedeckom časopise Magister officiorum jednak v tlačenej (printovej) podobe, a jednak na internetovej stránke http://www.magisterofficiorum.sk ako voľne dostupné odborné práce úspešných autorov.

  Tri najlepšie vyhodnotené odborné práce budú podkladom k získaniu jednak hodnotných cien, ako aj podkladom k osobnej účasti na celej Konferencii “Šport a právo IV (2015)”, ktorá sa uskutoční v októbri 2015 a ktorá bude organizovaná Učenou právnickou spoločnosťou.

  Súťaž a možnosť zasielania príspevkov v súlade so štatútom súťaže trvá od 25.5.2015 do 31.8.2015. 

  Príspevky v jednotlivých kategóriách súťaže sa vyhlasovateľovi posielajú na e-mailovú adresu: sutaz@ucps.sk alebo sa doručujú iným spôsobom, ktorý určí vyhlasovateľ – napr. cez internetovú aplikáciu na domovskej stránke vyhlasovateľa (www.ucps.sk, www.futbalsfz.sk). Súťažné práce doručené po termíne uvedenom vyššie sa nehodnotia, neposudzujú.

  Súťaž sa riadi štatútom súťaže, ktorý je dostupný v tomto príspeku v hornej časti - záložka "Štatút súťaže 2015".

  Za tím Učenej právnickej spoločnosti

  JUDr. Jaroslav Čollák ml.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti