Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Zmeny pravidiel vodného póla ako impulz k jeho (nevyhnutnému) skvalitneniu NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  06.02.2012JUDr. Jaroslav Čollák PhD.
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Vodné pólo je jedným z najnáročnejších, a dovolíme si tvrdiť vzhľadom na skúsenosti z praxe a vzhľadom na postrehy od aktívnych, ale i neaktívnych hráčov aj najtvrdší šport, aké v skutočnosti poznáme a aké v podmienkach nielen Slovenskej republiky môžeme vidieť na našich športoviskách.

  Je viac ako jasné, že tak, ako má každý druh športu svoje slabé miesta, na ktorých kvalita, krása, férovosť alebo dodržovanie pravidiel pokrivkáva, je tomu tak aj vo vodnom póle. Najväčšou slabosťou tohto športu sú fauly, ktorých sa hráči dopúšťajú pod hladinou vody, a teda fauly, ktorých spozorovanie súborom rozhodcov „nad hladinou“ je viac ako problematické, ba dovolíme si tvrdiť na mnohokrát nemožné.

  Požiadavky pravidiel vodného póla platné na Slovensku v súčasnosti síce na jednej strane podrobne určujú povinnosti a práva rozhodcov, systematiku faulov a postihnutí zaň, ale opomínajú podľa nás veľmi významnú skutočnosť. V dobe, kedy sa v iných oblastiach športu dostávajú do popredia kamerové systémy brániace napríklad diváckemu násiliu, nie je nebežným aj využívanie modernej techniky na posunutie kvalitatívnej stránky športu na vyššiu úroveň. Dogmatickým príkladom je tenis, v ktorom sa v súčasnosti využívajú moderné prostriedky, ktoré dokážu napomôcť, v niektorých prípadoch dokonca rozhodnúť spornú „loptičku“ namiesto čiarových, alebo empire (- ového) rozhodcu[1]. V hokeji zase poznáme inštitút videorozhodcu, ktorý v prípade pochybností, či puk preletel alebo či prešiel cez bránkovú čiaru rozhodne, čím je hlavný rozhodca v tomto prípade „poistený“ kvalitným a objektívnym posúdením sporného okamihu práve osobou videorozhodcu. 

  Vodné pólo v tomto smere ostáva čo to dlžné svojej povesti. Uvedenú „negatívnu“ skutočnosť by sme vedeli zatlačiť na druhú koľaj jednoduchým, no inovatívnym spôsobom. Rozhodcovský aparát, ktorý je v súčasnosti oprávnení dohliadať nad hrou v súlade s pravidlami tohto športu doplniť o novú osobu – osobu videorozhodcu. Malou zmenou pravidiel a doplnením predmetného videorozhodcu do systematiky pravidiel vodného póla by sme férovosť, čistotu a dodržiavanie pravidiel tohto športu posunuli prirodzene na kvalitatívne vyššiu úroveň. 

  Aktuálny stav:

  Rozborom postavenia a právomocí osôb, ktoré sa na vodnom póle, pri zápase vodného póla podieľajú na jeho kontrole, prídeme na to, že túto množinu „rozhodcovského zboru“ tvoria[2]

  1. dvaja rozhodcovia,
  2. dvaja bránkoví rozhodcovia,
  3. časomerači,
  4. zapisovatelia. 

  Každá z týchto osôb disponuje istými právami a povinnosťami, ktoré si v nasledujúcich riadkoch postupne kvalitatívnym preskúmaním pravidiel vodného póla[3] rozoberieme, a presahmi z toho plynúcimi snáď vecne poukážeme na potrebu zavedenia inštitútu „podvodného videorozhodcu“, ktorý by na základe technického aparátu umiestneného pod hladinou vody na stenách bazéna dokázal sledovať čistotu hry športovcov, prípadne by ich dokázal za toto predmetné konanie aj trestať sám, alebo prostredníctvom „hlavných“ rozhodcov. 

  Vzhľadom na uvedenú problematickosť posudzovania náročných zápasov tak ako bolo napísané v úvode sa v pravidlách vodného póla[3] (ďalej „PVP“) logicky ocitlo nasledujúce ustanovenie či poznámka, ktorá uvedené len podčiarkuje: 

  • V závislosti od stupňa dôležitosti, môžu zápasy riadiť tímy štyroch až ôsmich funkcionárov v nasledujúcom zložení: 

  (a) Rozhodcovia a bránkoví rozhodcovia: dvaja rozhodcovia a dvaja bránkoví rozhodcovia; alebo dvaja rozhodcovia bez bránkových rozhodcov; alebo jeden rozhodca a dvaja bránkoví rozhodcovia atď[4]

  1. Rozhodcovia: práva a povinnosti: 

  Rozhodcovia musia mať nad hrou absolútnu kontrolu. Ich právomoc voči hráčom musí byť efektívna počas celého hracieho času, ktorý s hráčmi sú v priestoroch plavárne. Všetky rozhodnutia rozhodcov musia byť konečné a ich výklad pravidiel musí byť musí byť počas hry akceptovaný. Rozhodcovia nesmú vytvárať žiadne predpoklady namiesto faktov pri akejkoľvek situácii počas hry, ale musia interpretovať to, čo sledujú, podľa svojich najlepších schopností. 

  Rozhodcovia musia zapískať na začiatok, na znovuzačínanie hry, na uznanie gólov, na hod z bránky, rohový hodov (či už signalizovaných bránkovým rozhodcom alebo nie), neutrálnych hodov a pri porušení pravidiel. Rozhodca môže zmeniť svoje rozhodnutie, ak tak urobí skôr, ako je lopta znovu v hre. 

  Rozhodcovia nemusia odpískať chybu, ak by podľa ich názoru prerušením hry stratilo útočiace družstvo možnosť výhody ukončiť akciu. Rozhodcovia nesmú odpískať obyčajný faul ak je stále možnosť hrať s loptou[5]

  Rozhodcovia musia mať právo vylúčiť z hry ktoréhokoľvek hráča v súlade s príslušným pravidlom a ukončiť hru, ak hráč odmietne opustiť vodu, keď mu to bolo nariadené. Rozhodcovia musia mať právo vykázať z priestoru plavárne ktoréhokoľvek hráča, náhradníka, diváka alebo funkcionára, ktorého správanie bráni rozhodcom v správnom a nestrannom vykonávaní ich povinností. Rozhodca má právo ukončiť stretnutie kedykoľvek, keď podľa jeho názoru bráni riadnemu dohraniu zápasu správanie hráčov, divákov alebo iné okolnosti. Ak musí byť zápas ukončený, rozhodcovia musia podať správu príslušnej riadiacej zložke. 

  2. Bránkoví rozhodcovia: 

  Bránkoví rozhodcovia musia byť umiestnení na tej istej strane ako stolík rozhodcov , každý na jednej bránkovej čiare na konci ihriska[6].

  Bránkoví rozhodcovia sú povinní signalizovať:

  1. signalizovať zdvihnutím ruky (vzpažením jednej ruky), že hráči sú správne rozmiestnení na svojej bránkovej čiare na začiatku každej štvrtiny, 
  2. signalizovať zdvihnutím rúk (vzpažením) nesprávny štart, alebo opakovaný štart, 
  3. signalizovať upažením jednej ruky v smere útoku alebo voľným hodom od brány, 
  4. signalizovať upažením jednej ruky v smere útoku pre rohový hod, 
  5. signalizovať zdvihnutím a následným prekrížením oboch rúk pre dosiahnutý gól, 
  6. signalizovať vzpažením pre neplatný návrat, nesprávny návrat vylúčeného hráča, alebo nesprávny vstup náhradníka, 

  Každý bránkový rozhodca musí mať náhradné lopty a keď sa pôvodná lopta dostane mimo ihriska, bránkový rozhodca musí okamžite hodiť novú loptu brankárovi (pri hode z bránky), najbližšiemu hráčovi útočiaceho družstva (pri rohovom hode) alebo inak podľa pokynov rozhodcu.

  3. Časomerači a zapisovatelia 

  Časomerači sú povinní:

  1. merať stanovený čistý čas hry, oddychový čas a dobu prestávok medzi časťami hry, 
  2. merať čas súvislého držania lopty každým družstvom, 
  3. merať čas vylúčenia hráčov vylúčených z hry v súlade s pravidlami, spolu s časmi návratu do hry týchto hráčov alebo ich náhradníkov, 
  4. počuteľne oznámiť začiatok poslednej minúty zápasu a poslednej minúty druhej časti ktoréhokoľvek predĺženia, 
  5. zapískaním signalizovať uplynutie 45 sekúnd a na konci každého oddychového času.

  Časomerač musí signalizovať zapískaním (alebo iným zrozumiteľným a dostatočne hlasným akustickým signálom) koniec každej časti hry nezávisle od rozhodcov a jeho signál má okamžitý účinok s výnimkou situácie:

  • ak zaznie súčasne s nariadením pokutového hodu, v tom prípade sa musí vykonať pokutový hod v súlade s pravidlami, 
  • keď je lopta v lete a prejde bránkovou čiarou do bránky, v tom prípade musí byť gól uznaný. 

  a) s jedným časomeračom a jedným zapisovateľom:

  Časomerač musí merať čas súvislého držania lopty každým družstvom, v súlade s VP 20.16. Zapisovateľ musí merať čistý čas hry, oddychové časy a prestávky medzi časťami hry, viesť zápis o zápase ako je to stanovené v VP 10.1 a musí tiež zaznamenávať príslušné časy vylúčenia hráčov z vody v súlade s pravidlami. 

  b) s dvoma časomeračmi a dvoma zapisovateľmi:

  Časomerač č.1 musí merať čistý čas hry, oddychové časy a prestávky medzi časťami hry. Časomerač č.2 musí merať čas súvislého držania lopty každým družstvom, v súlade s VP 20.16. Zapisovateľ č.1 musí viesť zápis o zápase ako je stanovené vo VP 10.1 (a). Zapisovateľ č.2 musí vykonávať povinnosti stanovené v VP 10.1 (b), (c) a (d) spojené s nesprávnym návratom vylúčených hráčov, nesprávnym vstupom náhradníkov, vylúčením hráčov a tretími osobnými chybami.

  4. Zapisovatelia 

  Zapisovatelia sú povinní:

  1. viesť zápis o stretnutí, vrátane hráčoch, skóre, oddychových časoch, fauloch na vylúčenie, fauloch na udelenie pokutové hodu a osobných chyb nariadených proti jednotlivým hráčom,
  2. kontrolovať dobu vylúčenia hráčov a signalizovať uplynutie doby vylúčenia zdvihnutím zodpovedajúcej zástavky, okrem prípadu, keď rozhodca sám dá pokyn na návrat vylúčeného hráča, alebo náhradníka po získaní lopty jeho družstvom,
  3. signalizovať červenou zástavkou a písknutím každý nesprávny vstup vylúčeného hráča, alebo náhradníka do hry (vrátane situácie, keď nesprávny návrat po vylúčení signalizuje bránkový rozhodca), pričom tento signál okamžite prerušuje hru, po 4 minútach by mal zapisovateľ signalizovať vrátenie do hry náhradníka za hráča ktorý bol vylúčený za brutalitu zodvihnutím žltej vlajky spolu s vlajkou príslušnej farby,
  4. signalizovať okamžite udelenie tretej osobnej chyby ktorémukoľvek hráčovi, a to nasledovne: 
   • (i) červenou zástavkou, ak treťou osobnou chybou je chyba na vylúčenie, 
   • (ii) červenou zástavkou a písknutím, ak treťou osobnou chybou je chyba na pokutový hod.

  Dôležitosť nami navrhovaného „podvodného videorozhodcu“ podčiarkuje aj napríklad nasledujúce ustanovenie z neskoršej časti PVP, ktoré v jednom zo svojich ustanovení spomína krvácanie ako dôvod pre neuznanie gólu. To, že sa toto zranenie môže stať pod hladinou vody v bazéne je viac ako jasné, a prípadné uznanie gólu aj napriek jeho existencii by bolo uznanie gólu neregulérneho. Ak by inštitút videorozhodcu existoval, takéto zranenie by tento spozoroval bez najmenších problémov, a verdiktu uznania gólu v protiklade ku stanoveným vodnopólovým pravidlám by dokázal predísť.

  • Gól nesmie byť uznaný podľa pravidla znovuzačínania hry z priamej strely v nasledovných prípadoch:

  1. po oddychovom čase, 
  2. po dosiahnutí gólu, 
  3. pri zranení, vrátane krvácania, 
  4. po strate čiapky, 
  5. po vyžiadaní lopty rozhodcom, 
  6. ak lopta opustí postranne hraciu plochu, 
  7. z iného zdržania. 

  Typológia faulov ako raj pre „podvodné bitky“:

  Príkladmo uvádzame niektoré druhy konania proti pravidlám definované ako „fauly na vylúčenie“, z ktorých poukázaním na niektoré chceme deklarovať, že sa môžu stať a vo väčšine prípadov sa aj stávajú hlavne pod hladinou vody, kde rozhodcovia alebo ktorákoľvek osoba uvedená vyššie nemá možnosť konanie hráča sledovať a objektívne posúdiť.

  • Zámerne špliechať vodu do tváre protihráča,
  • Držať, potopiť alebo ťahať protihráča, ktorý nedrží loptu,  
  • „Držanie lopty“ je zdvíhanie, držanie alebo dotýkanie sa lopty, ale nezahrnuje driblovanie loptou.,
  • Úmyselne kopnúť, alebo udrieť protihráča, alebo vykonať neprimerané pohyby s týmto úmyslom,
  • Previnenie sa nešportovým správaním, vrátane použitia vulgarizmov, sústavnej nečistej hry, odmietnutia poslušnosti alebo preukázania neúcty k rozhodcovi alebo funkcionárovi, alebo správania proti duchu Pravidiel a snaha o zneváženie hry. Hráč, ktorý sa PVP previnil, má byť vylúčený do konca zápasu,
  • Dopustiť sa brutality[7] (vrátane kopnutia alebo úderu alebo pokusu o kopnutie alebo úder so zákerným úmyslom) proti protivníkovi alebo funkcionárovi, či už počas hry, prerušení, oddychových časov, po dosiahnutom góle alebo počas prestávok medzi časťami hry.

  Ak by sa hráčovo konanie pod vodou dalo prostredníctvom nového inštitútu pravidiel vodného póla v podobe videorozhodcu sledovať a následnej aj trestať, hra fair – play, čistota a v neposlednom rade kvalita vodného póla ako čoraz väčšieho športového fenoménu by jednoznačne stúpala nahor. To, že by mal takýto kvalitatívny posun dozoru nad regulárnosťou vodného póla aj sekundárne dôsledky si vieme explicitne ukázať aj na ďalšom, nasledujúcom pravidle: 

  • Ak hráč krváca, rozhodca musí okamžite nariadiť hráčovi, aby opustil hraciu plochu s okamžitým nástupom náhradníka a hra musí pokračovať bez prerušenia,  
  • Po zastavení krvácania sa môže hráč ako náhradník zapojiť bežným spôsobom do hry. 

  Ak sa dianie pod hladinou vody nesleduje a tým pádom sa mnohokrát konanie či pohyby hráčov proti pravidlám netrestajú ako bolo už niekoľkokrát spomenuté v predošlej časti tohto príspevku, stáva sa z vodného póla skôr protipravidlové a tým pádom nedovolené „zápasenie“ hráčov pod spomenutou hladinou vody, ktoré je rozhodcami alebo inými kompetentnými osobami netrestané, nakoľko PVP na možnosť sankcionovať takého konanie nepamätá.

  Riešenie?

  Ideálny stav podľa nášho názoru spočíva v nevyhnutnom zavedení „videorozhodcu“, ktorý by na základe v PVP ustanovených práv a povinností dohliadal prostredníctvom podvodnej kamery na férovosť a dovolenosť pohybov, zákrokov či iných činností hráčov. Športovci, v našom prípade vodní pólisti alebo vodné pólistky by boli týmto krokom ochránení od tých, ktorí si pravidlá tohto športu nevážia a ktorí využívajú v niektorých prípadoch dá sa povedať „zápasnícke či bojové metódy“ získania výhodnejšieho hracieho postavenia. V horších prípadoch ide iba o čisté „vzájomné likvidácie protihráčov“. Všetky tieto konania aj samotní aktívni hráči odsudzujú, nie sú s aktuálnym stavom spokojní, no vzhľadom na aktuálne znenie pravidiel vodného póla sú ich "požiadavky" zatláčané do úzadia, čím logicky trpí aj čistota tohto nádherného športu. 

  Zavedením videorozhodcu by čistota vodného póla dosiahla výrazný kvalitatívny posun vpred, nakoľko by videorozhodca mohol priamo vylučovať hráčov v súlade s pravidlami, ktorí sa pod vodnou hladinou previnili nedovoleným zákrokom. Prirodzene, takéto riešenie si vyžaduje náročné technické zázemie v podobe inštalácie podvodných kamier, no dá sa povedať a skonštatovať, že pri objeme finančných prostriedkov ktoré majitelia nielen vodnopólových klubov do týchto investujú, sa požiadavka kamerového monitorovacieho zariadenia zdá ako požiadavka normálna. Požiadavka, ktorej by sa dala nálepka licenčná a technická, ktorá by spadala medzi tie podmienky účasti klubu v istej súťaži, ktoré patria medzi podmienky na technickú funkčnosť a stav hracieho poľa – teda plaveckého bazénu v prípadoch, ak sa chce športový klub zúčastňovať ligovej súťaže. Boli by tým uvedené do života snahy aj medzinárodného vodnopólového hnutia prostredníctvom podvodných kamier monitorovať konanie hráčov pod hladinou vody. Za týmto účelom vyhodnocujú kvalitu takto získaných snímkov, a to práve pre potreby v budúcnosti možného trestania týchto konaní doposiaľ neexistujúcim "rozhodcom". Slovenská republika by takýmto kvalitatívnym posunom vodného póla išla svetu vzorom, čo sa jej, kriticky zhodnoťme, v športovom odvetví až tak často nestáva.

  Kým sa tak nestane, bude polemizovanie o očistení vodného póla od hrubých faulov dejúcich sa pod hladinou vody len špiritizovaním o niečom čo môže byť, ale nie je. Príspevok zakončíme nekonvenčne a inovatívne v prvom rade tvrdením, že o tom, či bol tento príspevok hodnotným zdrojom myšlienok či návodov ako vodné pólo posunúť na kvalitatívne vyššiu úroveň rozhodnite sami, a ak tak učiniť neviete, urobte tak v druhom rade po zhliadnutí niekoľkých ukážkových videí o skutočnostiach, o ktorých sa tento príspevok snažil byť a kvôli eliminácii ktorých vznikol.

  1. http://www.youtube.com/watch?v=wYHU4F2dLAc
  2. http://www.youtube.com/watch?v=gsJZ8M09gVw&feature=endscreen
  3. http://www.youtube.com/watch?v=eH3FCXLxRTc&feature=related
  4. http://www.youtube.com/watch?v=iPEMnqisI5A&feature=related
  5. http://www.youtube.com/watch?v=3yKPkD39cJg&feature=related

  Poznámky pod čiarou:
  1. Na niektorých turnajoch sa využíva tzv. „hawk-eye“: systém Hawk-Eye alebo „Jastrabie oko“ je oficiálnym systémom na posudzovanie autov v tenise. Všetky Hawk-Eye systémy sú založené na princípe triangulácie. Pomocou vizuálnych obrazov a načasovania údajov poskytnutých najmenej štyrmi vysokorýchlostnými kamerami umiestnenými na rôznych miestach v okolí ihriska. Jastrabie oko je využívané hlavne na Australian Open, US Open, Wimbledone, na turnajoch ATP Masters a aj na iných menších turnajoch.^
  2. Čitateľom sa vopred ospravedlňujeme za citácie niektorých častí pravidiel vodného póla, avšak pre kvalitatívnu úroveň príspevku to bude najlepšia možná cesta na demonštráciu jeho cieľa.^
  3. Pravidlá vodného póla: http://szvp.sk/files/ine/Pravidla_FINA_2009_2013.pdf a, b
  4. Už aj tvorcovia pravidiel vodného póla sú si vedomí problematickosti posudzovania niektorých zákrokov či pohybových úkonov športovcov. Položme si preto básnickú otázku, nevyrieši tento problém inštitút nami deklarovaného „podvodného videorozhodcu“ ?^
  5. Klasické ponechanie výhody známe aj z iných odvetví športu.^
  6. Rozmiestnenie jednotlivých súčasti hracej plochy je opísané v pravidlách vodného póla na Slovenski v bode VP 1.2, bližšie pozri: http://szvp.sk/files/ine/Pravidla_FINA_2009_2013.pdf) ^
  7. V prípade aktu brutality hráč, ktorý sa previnil musí byť vylúčený do konca zápasu a musí opustiť miesto súťaženia. Ak sa dopustia protihráči brutality alebo hry hrubým spôsobom v rovnakom čase počas zápasu, budú obaja vylúčení do konca zápasu.^
  Jaroslav Čollák    15. máj 2012 21:17
  Ako logický doplnok tohto príspevku dopĺňame po istom čase od uverejnenia tohto príspevku akýsi sumár, ktorý je výsledkom viacerých rozhovorov s aktívnymi profesionálnymi vodnopólistami pôsobiacimi či už doma, alebo v zahraničných ligách.

  Všetci títo hráči, ktorým sa chcem touto cestou osobne a úprimne poďakovať za ochotu diskutovať na túto tému sa zhodujú, že zavedenie v článku pertraktovaného \"podvodného videorozhodcu\" by nebolo najsprávnejšou cestou.

  Podľa ich slov, parafrázovaním podstát ich názorov: .. stratilo by sa \"kúzlo vodného póla\", ktoré spočíva práve v rozoberaných súbojoch pod vodnou hladinou. Išlo by vraj iba o akési nahrávanie si lopty a možnosť streľby na bránku iba pri zanedbaní obranných zákrokov, čím by sa strácala taktiež možnosť presadenia sa fyzicky zdatnejších športovocov. Musíme uznať, že ratio tohto postoja je akceptovateľné, nakoľko práve fyzické presadenie sa a akýsi výkonnostný náskok delí športovcov priemerných, od športovcov dobrých či vynikajúcich.

  Či však tento \"športový\" náskok má byť dosahovaný nedovolenými zákrokmi a podvodnými faulami či previneniami sa proti pravidlám zhodnotiť objektívne pravdepodobne nedokážeme, kedže ako sa nám s odstupom času javí, vodné pólo prívlastok hovoriaci o tom, že šport je špecifická množina vzťahov, obsahuje viac ako ktorýkoľvek iný známy šport.

  Vzhľadom nato, že nechceme znásobovať počet \"mŕtvych úvah o športe\" bez dotyku či konforntácie s praxou uveďme, že vzhľadom na početnosť negatívnych reakcií práve profesionálnych vodnopólistov a vodnopólsitiek na konštrukt prezentovaný v príspevku ho nebudeme v budúcnosti kvalitatívne bližšie skúmať či rozširovať.
  + - Hodnotenie:0 Počet hodnotení:0
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti