Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Zhromaždenie prokurátorov GP SR jednohlasne schválilo vyhlásenie k pripravovaným legislatívnym zmenám týkajúcim sa statusu prokuratúry, prokurátorov a právnych čakateľov prokuratúry NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  19.02.2011Spracoval: JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Zhromaždenie prokurátorov Generálnej prokuratúry SR na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 17.2.2011 v pojednávacej miestnosti Najvyššieho súdu SR, v tajnom hlasovaní schválilo jednohlasne VYHLÁSENIE (text vyhlásenia je nižšie) k návrhu zákona o prokuratúre, statusového zákona prokurátorov a ďalších súvisiacich zákonov, ktorý bol vypracovaný pracovnou skupinou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky bez legitímnych zástupcov Prokuratúry SR.

  Na zhromaždení prokurátorov sa zúčastnilo, resp. na základe plnej moci vyjadrilo svoj názor, celkove 88 prokurátorov Generálnej prokuratúry SR

  SCHVÁLENÝ TEXT VYHLÁSENIA:


  "V súvislosti s návrhom zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, zhromaždenie prokurátorov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky na svojom rokovaní 17. februára 2011 prijalo nasledujúce

  V Y H L Á S E N I E :

  Zhromaždenie prokurátorov vyjadruje nesúhlas s predloženým návrhom zákona, ktorý bol vypracovaný pracovnou skupinou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

  Zhromaždenie súhlasí s výhradami uplatnenými v liste generálneho prokurátora Slovenskej republiky č. Leg/114/11 z 2. februára 2011, adresovaného ministerke spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorý je v plnom znení uverejnený na webovej stránke Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky.

  Zhromaždenie konštatuje, že návrh zákona vzbudzuje vážne pochybnosti o jeho súlade s Ústavou Slovenskej republiky, nerešpektuje medzinárodné dokumenty týkajúce sa postavenia prokuratúry, ako Štandardy profesionálnej zodpovednosti práv a povinností prokurátorov (na stiahnutie - formát rtf, veľkosť 213 kB rtf) prijaté Medzinárodnou asociáciou prokurátorov 23. apríla 1999, Odporúčanie Rec (2000)19  (na stiahnutie vo formáte rtf, veľkosť 175 kB  rtf) prijaté Výborom ministrov Rady Európy 6. októbra 2000, Pravidlá o úlohe prokurátorov (len v anglickej verzii) schválené na 8. kongrese OSN o prevencii zločinnosti a zaobchádzaní s páchateľmi prijaté v Havane 27. augusta až 7. septembra 1990 a nie je ani v súlade so závermi predvstupových rokovaní s Európskou úniou (24. kapitola, acquis communautaire – „spravodlivosť a vnútorné veci“ ).

  Zhromaždenie prokurátorov zároveň vyjadruje podporu vypracovania návrhu noviel vyššie označených zákonov, na príprave ktorých by participovali predovšetkým prokurátori, pričom vyjadruje presvedčenie, že návrh zákona, ktorý by pojal vlastné skúsenosti prokurátorov z praxe, by mal inovatívny prínos s pozitívnym celospoločenským dopadom."


  Pripravovaná novela zákona o prokuratúre:

  Návrh zákona (rtfrtf 326 kB)

  Dôvodová správa (text dôvodovej správy k návrhu zákona z 27.1.2011 rtf 247 kB)

  Porovnanie textu materiálu predloženého do pripomienkového konania s verziou predloženou Legislatívnej rady vlády SR (rtfrtf 340 kB)

  Vyjadrenie generálneho prokurátora k legislatívnemu návrhu Ministerstva spravodlivosti SR:

  Osobný list (pdf pdf 4110 kB) generálneho prokurátora Dobroslava Trnku ministerke spravodlivosti SR Lucii Žitňanskej z 2. februára 2011 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (zo dňa 27. januára 2011), z ktorého vecnými výhradami zhromaždenie prokurátorov vyslovilo súhlas.
  Poznámka k listu: List bol vypracovaný legislatívnym oddelením generálnej prokuratúry na základe spracovania stoviek podnetov, pripomienok a výhrad obdržaných od radových prokurátorov i funkcionárov okresných, krajských, vojenských prokuratúr, špeciálnej prokuratúry a generálnej prokuratúry.


  Ďalšie relevantné medzinárodné dokumenty k postaveniu prokuratúry v právnom/politickom systéme:

  Správa Benátskej komisie prijatá na plenárnom zasadnutí 17.- 18. decembra 2010 (Benátky) o Európskych štandardoch týkajúcich sa nezávislosti súdneho systému: Prokuratúra


  Spracoval: Peter Sepeši
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti