Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

FAQ - prehliadky športovcov NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  03.05.2016 pracovná skupina UčPS (Spracoval: Ing. Simoneta Sepešiová )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  UPOZORNENIE k používaniu odpovedí a právnych vzorov vytvorených UčPS a jej spolupracovníkmi:

  Učená právnická spoločnosť – občianske združenie (ďalej len „UčPS”) prostredníctvom svojho webového sídla www.ucps.sk, predovšetkým v sekcii (i) „Implementácia Zákona o športe” a v časti (ii) „FaQ“ (otázky a odpovede) poskytuje verejné prístupnú internetovú platformu, kde členovia pracovnej skupiny, ktorá vytvorila návrh a napomáha implementácii zákona č. 440/2015 Z.z. o športe (ďalej aj „zákon o športe“) do praxe ale aj ďalší odborníci, prezentujú svoje osobné, alebo kolektívne odborné a vedecké názory predovšetkým k otázkam a problémom získaným na pracovných stretnutiach so zástupcami športových zväzov a ich členov alebo zaslaným širokou športovou verejnosťou. Cieľom je spoločné hľadanie, formulovanie a zdieľanie odpovedí a právnych riešení všeobecnej povahy.

  Prezentované stanoviská sú odborným názorom členov pracovnej skupiny a nemusia byť vo vecnom, obsahovom, teoretickom alebo právnom súlade so stanoviskami a názormi poskytnutými štátnym inštitúciami alebo inými osobami. 

  UčPS ako združenie združujúce právnikov viacerých právnických povolaní spolupracujúce s externými odborníkmi v oblasti športu a práva, neposkytuje komerčné právne služby, ale vytvára priestor pre zhromaždenie, zdieľanie, diskutovanie a rozvíjanie rozmanitých odborných a vedeckých právnych názorov a stanovísk všeobecnej povahy.

  Členovia pracovnej skupiny neumožňujú používať nimi zverejnené stanoviská na komerčné účely alebo namiesto komerčných právnych služieb. Ide výlučne o nezávislé odborné a vedecké názory, ktorých cieľom je podporiť znalostný manažment slovenskej spoločnosti nielen v oblasti športu.

  Vzory právnych dokumentov zverejnené v sekcii „Implementácia zákona o športe“ - vzory dokumentov sú vytvorené ako formuláre, preto v zverejnenej podobe nespĺňajú všetky minimálne náležitosti Zákona o športe. Zmluvy, stanovy či iné vzory právnych dokumentov je potrebné podrobne dopracovať v závislosti od potrieb konkrétnych zmluvných strán, resp. členov športových organizácií, a splniť tak všetky podstatné náležitosti jednotlivých právnych dokumentov vyžadované zákonom o športe.

  1. Prečo je nutné vykonávať zdravotné prehliadky u talentovaných športovcov?

  Preventívna telovýchovnolekárska prehliadka odhalí u športovca vrodené alebo získané vady organizmu, otestuje organizmus pri záťaži a výsledkom je odporúčanie, ako „zdravo“ športovať. Prehliadky je nutné vykonávať z toho dôvodu, že pribúda náhlych úmrtí pri športe, častejšie sa objavujú akútne ale najmä chronické úrazy športovcov a často športovanie spôsobuje trvalé následky na zdraví športovca. Preventívna prehliadka u odborníka odhalí možné riziká poškodenia organizmu a usmerní športovca v jeho aktívnej činnosti.

  2. Prečo tieto prehliadky nemôže vykonávať okrem telovýchovného lekára aj pediater? Aspoň v časti, kde je totožná s preventívnou prehliadkou.

  Pediater môže vykonať preventívnu prehliadku stanovenú zákonom v rozsahu a časovom rozpätí, ako mu to dovoľujú poisťovne. Podstatou telovýchovnolekárskej prehliadky je zhodnotiť reakciu organizmu na záťaž, čiže sledovať funkcie organizmu pri záťaži, čo pediater ani všeobecný lekár neurobí. A potom je podstatný posudkový záver telovýchovného lekára s vyjadrením sa k športovej aktivite. Pokiaľ príde na akreditované telovýchovnolekárske pracovisko športovec, ktorý má výsledky z prehliadky u pediatra alebo všeobecného lekára, tak tieto výsledky sa akceptujú a „dorobí sa“ len to, čo nebolo robené. Hlavne sa na záver urobí odborný posudok telovýchovného lekára s vyjadrením sa k športu.

  3. Bude sa u telovýchovného lekára odpočítavať z ceny zdravotnej prehliadky časť prehliadky, ktorá sa prekrýva s preventívnou prehliadkou, ktorej náklady by mali byť hradené príslušnou zdravotnou poisťovňou športovca?

  Každý má nárok v zmysle zákona na preventívnu prehliadku u všeobecného lekára (pediatra) raz za 2 roky v rozsahu, ako je nariadené poisťovňami (hradí to zdravotná poisťovňa). Táto prehliadka je len časťou preventívnej telovýchovnolekárskej prehliadky. Telovýchovný lekár si zhodnotí výsledky z preventívnej prehliadky a doplní ich vyšetreniami (hlavne záťažovým testom), aby mohol vydať svoj odborný posudok. Samozrejme, športovec dopláca len tú časť prehliadky, ktorú mu zdravotná poisťovňa neuhradí. U športovcov do 18 rokov veku ešte ďalšiu časť prehliadky (cca 7 Eur – záleží od poisťovne) hradí poisťovňa v zmysle Zákona 576/2004 Z. z.

  4. Kde je možné absolvovať preventívnu telovýchovnolekársku prehliadku športovca?

  Slovenská spoločnosť telovýchovného lekárstva ako odborný garant telovýchovných lekárov vydala zoznam akreditovaných telovýchovnolekárskych pracovísk, kde je možné absolvovať „platnú“ prehliadku. Len potvrdenie z týchto pracovísk je uznávané ako platná prehliadka.

  Zoznam akreditovaných pracovísk telovýchovného lekárstva pre roky 2016 – 2021

  Akreditácia “A” – spiroergometria + ergometria

  • Klinika telovýchovného lekárstva LFUK a UNB, UNB - Staré mesto, Mickiewiczova 13, 81369 Bratislava , tel.:02/57290462
  • SPORTMED s.r.o, Daxnerovo nám. 5 , 82108 Bratislava, tel.:0902/901034
  • VLAHO s.r.o., Pajštúnska 1, 85102 Bratislava - MUDr. Hostýn Vladimír, MPH, tel.:0905/471660
  • Ambulancie preventívnej kardiológie a telovýchovného lekárstva (Diagnostické centrum Slovenského futbalového zväzu), FNsP Žilina, 2.posch., ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina, tel.: 041/5110894
  • VŠC DUKLA Banská Bystrica, zdravotné stredisko, Hutná 3, 97404 Banská Bystrica, tel.:048/4133975
  • Centrum športovej medicíny s.r.o, Krivánska 8, Banská Bystrica, ambulancia: Sládkovičova 7/A , Banská Bystrica -MUDr. Patka Andrej, tel.:048/4143047
  • ÚVN-SNP, Oddelenie funkčnej diagnostiky a telovýchovného lekárstva, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok, tel.:044/4282646
  • Ortopedické oddelenie ŠPORT ARTROCENTRUM Košice, Nemocnica Košice-Šaca a.s., 1.súkromná nemocnica, Lúčna 57, 04015 Košice, tel.:0903/690757
  • SPORTMED EAST s.r.o, NZZ, ul. 17.novembra č.1, 08001 Prešov, tel.:0902/901031
  • UNLP Košice, Centrum preventívnej a športovej medicíny, Tr.SNP č.1, Košice, tel.:055/6403869
  • ORTOSPORTS s.r.o., Nám.osloboditeľov 25, 07101 Michalovce - MUDr.Valiska Gabriel, tel.: 0903/054012

  Akreditácia “B” – ergometria

  • Ambulancia telovýchovného lekárstva, Športová hala Mladosť, Trnavská cesta 39, 83104 Bratislava - MUDr. Urvayová Alena , tel.:02/44453426
  • JUVENALIA s.r.o., Ambulancia telovýchovného lekárstva, Veľkoblahovská 23, 92901 Dunajská Streda - MUDr. Karácsony Július , tel: 031/5571456
  • NZZ – Ambulancia telovýchovného lekárstva, Komárňanská ul. č.63, 94001 Nové Zámky - MUDr. Suchá Margita, tel.:035/6476128
  • FYMED s.r.o., NZZ – Ambulancia telovýchovného lekárstva, Rastislavova 250, 95141 Lužianky - MUDr.Zimmermann Jozef , tel.:0903/054012
  • Klinika telovýchovného lekárstva JLF UK, UNM, Kollarova 2, 03601 Martin, tel.:043/4281066
  • ICOM PLUS s.r.o., Ambulancia telovýchovného lekárstva, V.Spanyola 43, 01001 Žilina, MUDr. Chudíková Viera, tel.:0907/196566, 041/5110484
  • G-MEDIC s.r.o., ambulancia telovýchovného lekárstva, ul.kap.Nálepku 159, 98436 Lučenec, MUDr. Gáfriková Mária, tel.:0905/964555
  • NsP Trebišov a.s., člen siete nemocníc Svet zdravia a.s., ul. SNP 1079/76, 07501 Trebišov,     MUDr. Michlačík František, tel.:0904/190766
  • MEDPAK s.r.o., Cottbuská 13, 04011 Košice, MUDr.Pačutová Kristína, 055/6427838

  5. Aká je cena za preventívnu telovýchovnolekársku prehliadku?

  Každé pracovisko si robí cenotvorbu podľa vlastných nákladov, takže nie je presne definovaná cena za prehliadku. Prehliadky sa líšia podľa rozsahu (ktorý presne stanovuje Vyhláška č. 51/2016 Z. z.) a veku športovca. Preto je dobre vopred sa informovať o cene a hlavne rozsahu prehliadky, lebo aj tu platí, že najlacnejšie nemusí byť najlepšie alebo čo za ponúkanú cenu dostaneme. Každé pracovisko by malo mať zverejnený cenník na svojej web stránke alebo na pracovisku, ktorý je verejne prístupný a samozrejme osobne treba dohodnúť prípadné množstevné zľavy. Takže informujte sa na pracovisku, ktoré si zvolíte.

  6. Čo rozhoduje o tom, že športovec sa považuje za talentovaného športovca a že má povinne absolvovať preventívnu lekársku prehliadku na posúdenie zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie konkrétneho športu?

  Podľa § 4 ods. 5 Zákona o športe:
  "(5) Talentovaným športovcom je športovec do 23 rokov veku, ktorý prejavil vysokú úroveň talentu, športových zručnosti a športových schopností a je zaradený do zoznamu talentovaných športovcov.".

  Podľa § 16 ods. 2 písm. d) Zákona o športe:
  "(2) Národný športový zväz tiež
  d) vedie a každoročne zverejňuje zoznam talentovaných športovcov, ktorý obsahuje údaje v rozsahu podľa § 80 ods. 2 písm. a), b), f), k), n) až q),".

  Podľa § 3 písm. r) Zákona o športe:
  "Na účely tohto zákona sa rozumie
  r) zverejnením zverejnenie údajov v informačnom systéme športu,".

  Vzhľadom k tomu, že informačný systém športu ešte nefunguje v predpokladanom rozsahu funkcionalít, podľa spoločného prechodného ustanovenia § 99 ods. 2 Zákona o športe platí, že:
  "(2) Ak úkon, ktorý má byť vykonaný prostredníctvom informačného systému športu nemožno takto vykonať, povinná osoba ho vykoná v listinnej forme. Ak nie je možné zverejnenie, povinná osoba informáciu zverejní na svojom webovom sídle.".

  Z uvedeného vyplýva, že národné športové zväzy majú zverejňovať zoznam talentovaných športovcov v nimi zastrešovaných športoch na svojom webovom sídle až do spustenia príslušnej funkcionality v informačnom systéme športu.

  7. Je potrebné aby deti od 4 rokov mali takéto "špecifické" vyšetrenie alebo je postačujúce potvrdenie od pediatra o spôsobilosti dieťaťa vykonávať pohybovú aktivitu?

  Podľa § 5 ods. 8 „Zdravotnú spôsobilosť vrcholového športovca a talentovaného športovca na vykonávanie príslušného športu posudzuje lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo na základe lekárskej prehliadky, ktorú vykonal; ak ide o talentovaného športovca, aj lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria.”

  Z uvedeného vyplýva že zákon o športe vyžaduje posúdenie zdravotnej spôsobilosti na základe lekárskej prehliadky vykonanej telovýchovným lekárom len u vrcholového športovca a talentovaného športovca, nakoľko pri ich športových výkonoch, vrátane tréningov, sa predpokladá vysoká fyzická a psychická záťaž na športovca. Novelou zákona o športe č. 354/2016 Z. z. sa táto požiadavka pri talentovaných športovcoch upravila tak, že prehliadku môže vykonať aj detský lekár (pediater), ktorého ambulancia však spravidla nie je vybavená prístrojmi potrebnými na vykonanie preventívnej telovýchovnej prehliadky v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom - konkrétne vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 51/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou lekárskej prehliadky vrcholového športovca a talentovaného športovca.

  8. V rámci mládežníckých športovcov je telovýchovná prehliadky potrebná 1-krát za kalendárny rok?

  Zákon o športe nepozná pojem „mládežnícky športovec”. Upravuje povinnú prehliadku vrcholového športovca a talentovaného športovca.
  Za vrcholového športovca sa v zmysle definície vrcholového športu v § 3 písm. b) zákona o športe považuje športovec, ktorý sa sústavne pripravuje s cieľom dosiahnuť vrcholový športový výsledok v súťaži a zúčastňuje sa v medzinárodnej súťaži alebo v najvyššej národnej súťaži.
  Talentovaným športovcom je športovec do 23 rokov veku, ktorý prejavil vysokú úroveň talentu, športových zručnosti a športových schopností a je zaradený do zoznamu talentovaných športovcov. (§ 4 ods. 5 ZoŠ)
  Pri týchto športovcoch zákon o športe v § 15 ods. 3 vyžaduje, aby ich prehliadku raz ročne zabezpečil športový klub, ku ktorému majú títo športovci príslušnosť spravidla na základe registrácie v športovom klube.
  Pri ostatných športovcoch je podľa § 5 ods. 8 tretej vety plne v kompetencii NŠZ, NŠO alebo organizátora konkrétnej súťaže, aby určil podmienky účasti súťaže, vrátane preukázania zdravotnej spôsobilosti súťažiacich športovcov. Takýmto spôsobom by sa mohlo na preukázanie zdravotnej spôsobilosti súťažiacich športovcov vyžadovať/pripustiť napriklad aj potvrdenie od pediatra.
  Inak podľa § 5 ods. 8 druhej vety platí, že „Amatérsky športovec, ktorý nie je vrcholovým športovcom ani talentovaným športovcom, a športovec športu pre všetkých vykonáva šport na vlastnú zodpovednosť.”

  9. Je nutná alebo je postačujúce potvrdenie od pediatra ako v prípade malých detí?

  Tam, kde telovýchovnú prehliadku vyžaduje zákon, je takáto prehliadka bezpodmienečne nutná (porušenie tejto povinnosti podľa ZoŠ je nedostatkom (§ 13 ods. 1 ZoŠ), ktorý by mohol pri kontrolnej činnosti vykonanej na základe podnetu alebo z vlastnej iniciatívy vytknúť kontrolór alebo hlavný kontrolór športu) a nie je možné ju „ošetriť” či nahradiť potvrdením od pediatra, samozrejme okrem prípadu, ak by bolo potvrdenie pediatra vydané na základe vykonania riadnej telovýchovnej prehliadky s obsahom ustanoveným vo vyhláške č. 51/2016 Z. z. Údaje o overení zdravotnej spôsobilosti profesionálneho športovca (§ 80 ods. 4 písm. a) ZoŠ) a amatérskeho športovca vrátane talentovaného športovca (§ 80 ods. 5 písm. a) ZoŠ) sa majú povinne zapisovať aj do informačného systému športu. Tieto údaje by mali byť verejne prístupné na športovom portáli (§ 82 ods. 1 ZoŠ).

  10. Ak rodič nesúhlasí (väčšinou z finančných a časových dôvodov) je možné si to ošetriť iným spôsobom? Napríklad podpísať prehlásenie o plnom prevzatí zodpovednosti za zdravotný stav dieťaťa?

  Pri vrcholovom športovcovi a talentovanom športovcovi toto zákon neumožňuje. Je vo verejnom záujme, aby zdravotná spôsobilosť týchto vysoko fyzicky zaťažovaných športovcov bola priebežne minimálne raz za rok posúdená. Zároveň však ukladá povinnosť športovému klubu (§ 15 ods. 3 ZoŠ) zabezpečiť, „aby sa vrcholový športovec a talentovaný športovec s jeho príslušnosťou vykonávajúci šport, ktorý je založený na fyzickej aktivite, najmenej raz ročne podrobil lekárskej prehliadke podľa § 5 ods. 8 na účely posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie príslušného športu.” To znamená, že ide o povinnosť klubu, nie rodiča. Je však na dohode klubu s rodičom, ako sa v prípade vrcholového športovca alebo talentovaného športovca dohodne s rodičom na splnení tejto povinnosti klubu, vrátane toho, že kto uhradí náklady telovýchovnej prehliadky, ktorej vykonanie je rovnako v záujme takého športovca (a jeho rodičov), ako aj športového klubu, lebo inak (bez prehliadky) športovec nebude môcť súťažiť za klub.
  V niektorých národných športových zväzoch (napr. tenis) schválili predpis podľa ktorého, náklady zdravotných prehliadok talentovaných športovcov a vrcholových športovcov (vrátane reprezentantov) 1x ročne prepláca klubom a hráčom národný športový zväz. V praxi to často prebieha tak, že telovýchovnú prehliadku pri deťoch a mládeži zabezpečí klub (termín u telovýchovného lekára), následne telovýchovnú prehliadku absolvuje so športovcom ako sprievod jeho rodič, ktorý zaplatí poplatok za vykonanie telovýchovnej prehliadky a následne mu klub alebo zväz tieto náklady preplatí. V kluboch, kde na preplatenie telovýchovnej prehliadky nemajú dosť prostriedkov sa musia náklady vyriešiť dohodou s rodičmi, prípadne s pomocou zväzu. Treba o tom hlavne slušne komunikovať a hľadať riešenie. Náklady na telovýchovnú prehliadku nadmerne fyzicky zaťažených detí a mládeže sú oproti celoročným nákladom na prípravu a súťaženie týchto športovcov nepatrným zlomkom, ktorého vyriešenie by rozhodne nemalo vyvolávať problémy, či dokonca principiálne otázky. Zdravie mladého športovca musí byť na prvom mieste.

  Športový klub rovnako je povinný zabezpečiť, aby sa športovec s jeho príslušnosťou podrobil lekárskej prehliadke aj vtedy, ak preukázanie zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie príslušného športu určil predpisom alebo v pravidlách súťaže národný športový zväz, národná športová organizácia alebo iný organizátor súťaže ako podmienku účasti športovca na súťaži za športový klub.

  Vyriešiť požiadavku overenia zdravotnej spôsobilosti športovca podpísaním prehlásenia o plnom prevzatí zodpovednosti za zdravotný stav dieťaťa je možné len v prípade, ak nejde o vrcholového športovca ani talentovaného športovca a zároveň v predpisoch alebo v pravidlách súťaže národný športový zväz, národná športová organizácia alebo iný organizátor súťaže nevyžaduje vykonanie lekárskej prehliadky, respektíve ak výslovne umožňuje jej nahradenie takýmto prehlásením rodiča športovca.

  11. Je možné nahradiť telovýchovnú prehliadku osobitným kardiovaskulárnym vyšetrením?

  Nie, zákon takúto možnosť nepredpokladá, hoci takéto vyšetrenie je veľmi dobrou informáciou o stave životne dôležitého orgánu tela športovca.

  12. Pri akých zdravotných ochoreniach sa dieťa nepovažuje za spôsobilé vykonávať pravidelnú a zvýšenú pohybovú aktivitu?

  Toto je ťažká odborná medicínska otázka, na ktorú je kompetentný odpovedať iba lekár spravidla po prehliadke a dôkladnom posúdení zdravotného problému či ochorenia dieťaťa. Odporúčame obrátiť sa na skúseného lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo, prípadne na lekára, ktorí už má praktické skúsenosti s riešením zdravotných problémov v konkrétnom športe. Každý národný športový zväz ale spravidla aj klub (najmä väčší) dlhodobo spolupracuje s lekárom alebo aj viacerými lekármi, ktorí poznajú špecifiká príslušného športu a vedia na základe znalosti a skúsenosti s riešením zdravotných problémov športovcov daného športu odporučiť v konkrétnom prípade postup, t. j. aké testy a/alebo vyšetrenia je potrebné urobiť pre získanie dostatočného odborného informačného podkladu k prijatiu záveru o tom, či a za akých podmienok/obmedzení je vhodné/možné, aby konkrétne dieťa vykonávalo konkrétny druh športu, resp. aký šport, akým spôsobom, pri akom vedení a na akej výkonnostnej úrovni vykonávať môže.
   


   


   


  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti