Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Charitatívna reklama - nový nástroj na financovanie všeobecne prospešných aktivít tretieho sektora NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  10.01.2018JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  CHARITATÍVNA REKLAMA bola do slovenského právneho poriadku zavedená novelou zákona o dani z príjmov a to zákonom č. 344/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 563/2009  Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Poskytovateľmi charitatívnej reklamy môžu byť iba združenia, nadácie, neinvestičné fondy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby. Ich príjem z charitatívnej reklamy je až do 20.000 eur ročne oslobodený od dane, zatiaľ čo u podnikateľa je možné výdavok na charitatívnu reklamu v plnej výške uplatniť v nákladoch (po zaplatení).

  Príjem z charitatívnej reklamy je potrebné účelovo použiť do konca roka nasledujúceho po roku, v ktorom bol poskytnutý (obdobne ako pri použití príjmu z 2%).


  Linka na úplné znenie NOVELY zákona o dani z príjmov č. 344/2017 Z. z. na SLOV-LEXe:

  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2017/344/20180101.html


  Linka na úplné znenie zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. na SLOV-LEXe:
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/20180101


  Link na zákon na stránke NR SR (parlamentná tlač 651):
  https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=6491


  Link na rozhovor s JUDr. Petrom Haňdiakom o charitatívnej reklame:
  http://itretisektor.sk/clanok-0-5613/TANS_Rozhovor_s_tvorcom_institutu_charitativnej_reklamy.html  Podstatné časti novely zákona o dani z príjmov z hľadiska charitatívnej reklamy:


  Novelizačný bod 22: (Od dane sú oslobodené príjmy)

  V § 13 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

  „g) z reklám, ktoré sú určené na charitatívne účely, daňovníkov uvedených v § 12 ods. 3 písm. a) najviac do výšky 20 000 eur za príslušné zdaňovacie obdobie, pričom tieto príjmy je daňovník povinný použiť len na účel vymedzený v § 50 ods. 5, a to najneskôr do konca roka nasledujúceho po roku, v ktorom tieto príjmy daňovník prijal; ak daňovník do uplynutia tejto lehoty nepoužije príjmy z reklám oslobodené od dane na účel vymedzený v § 50 ods. 5, je povinný zahrnúť tieto príjmy alebo ich nepoužitú časť do základu dane najneskôr v zdaňovacom období, v ktorom uplynie táto lehota.“.


  Novelizačný bod 34: (Súčasťou základu dane daňovníka len po zaplatení sú)

  V § 17 sa odsek 19 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

  „i) výdavky (náklady) na reklamu poskytnuté daňovníkovi podľa § 12 ods. 3 písm. a).“.


  Novelizačný bod 20:

  V § 12 odsek 3 znie:

  „(3) Daňovníkmi podľa odseku 2 sú

  a) združenia, nadácie, neinvestičné fondy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,

  b)  záujmové združenia právnických osôb, profesijné komory, politické strany a politické hnutia, štátom uznané cirkvi a náboženské spoločnosti, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, obce, vyššie územné celky,68) rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, štátne fondy,69) vysoké školy,70) Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Sociálna poisťovňa, Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť,71) Fond ochrany vkladov, Slovenská kancelária poisťovateľov, Slovenský pozemkový fond, Rozhlas a televízia Slovenska, Garančný fond investícií,59)  organizácie, ktorých nezisková činnosť vyplýva z osobitného predpisu, na základe ktorého vznikli; za daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, sa na účely tohto zákona nepovažujú obchodné spoločnosti nezaložené na účel podnikania.“.


  Znenie § 50 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov:

  “(5) Podiel zaplatenej dane možno poskytnúť prijímateľovi a použiť len na účely, ktoré sú predmetom jeho činnosti, ak predmetom jeho činnosti sú

  1. ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,
  2. podpora a rozvoj športu,
  3. poskytovanie sociálnej pomoci,
  4. zachovanie kultúrnych hodnôt,
  5. podpora vzdelávania,
  6. ochrana ľudských práv,
  7. ochrana a tvorba životného prostredia,
  8. veda a výskum,
  9. organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

  Simoneta Sepešiová    30. marec 2020 10:46
  Dobrý deň,
  keďže príjem OZ z charitatívnej reklamy je až do 20.000 eur ročne oslobodený od dane, tento príjem v daňovom priznaní k DPPO za rok 2019 uvádzate na riadku 230 (Príjmy oslobodené od dane podľa § 13 zákona, ak sú súčasťou sumy v r. 100).
  Pri vypĺňaní daňového priznania postupujete tak, že na r.100 uvediete výsledok hospodárenia (v JÚ rozdiel medzi príjmami a výdavkami), následne na r.210 až 300 položky znižujúce výsledok hospodárenia, t.j. najmä príjmy ktoré nie sú predmetom dane a ktoré sú oslobodené od dane) a na r.110 až 200 výdavky, ktoré prislúchajú k príjmom, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené alebo výdavky, ktoré nie sú daňovo uznané. Rozdiel, ktorý týmto spôsobom vznikne predstavuje základ dane.
  Viac informácií o príjmoch OZ je uvedených tu : http://www.ucps.sk/UCTOVNICTVO_A_DANE_V_SPORTOVEJ_ORGANIZACII__KTORA_JE_OBCIANSKYM_ZDRUZENIM_

  Vo Výkaze o príjmoch a výdavkoch Úč NO 1-01 tento príjem uvádzate na r.13 (Príjmy z poskytovania služieb a predaja vlastných výrobkov) v stĺpci 1 (Nezdaňovaná činnosť).
  + - Hodnotenie:0 Počet hodnotení:0
  Andrea Repáková    27. február 2020 09:45
  Dobrý deň, naše OZ účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva. V roku 2019 sme na základe Zmluvy o charitatívnej reklame obdržali 500€. Tieto sme použili v súlade so zmluvou a vyhotovili sme aj písomné zúčtovanie. Chceme sa opýtať:
  1. v ktorom riadku priznania bude figurovať tento príjem
  2. v ktorom riadku Výkazu príjmov a výdavkov bude figurovať tento príjem.
  Ďakujeme!
  + - Hodnotenie:0 Počet hodnotení:0
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti