Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Implementácia zákona o športe do života - nový projekt Učenej právnickej spoločnosti NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  28.12.2015JUDr. Peter Sepeši (Spracoval: Ing. Simoneta Sepešiová )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Projekt UčPS bol prezentovaný formou verejného prísľubu aj v denníku ŠPORT dňa 28.12.2015 na strane 11
  - link na archív denníka ŠPORT - TU

  Článok publikovaný v denníku ŠPORT dňa 28.12.2015

  28.12.2015_page_011

  ÚVOD:

  Učená právnická spoločnosť (UčPS), ktorej členovia a spolupracovníci sa podieľali na príprave zákona o športe, vníma zodpovednosť za čo najhladšie zavedenie zákona o športe do každodennej praxe. Na tom je založená ambícia UčPS ďalej pokračovať v spolupráci s členmi pracovnej skupiny i konzultantmi jednotlivých tém a ponúknuť túto spoluprácu a najmä jej výstupy moderným, efektívnym a dobre prístupným spôsobom športovej obci i štátu.

  Za tým účelom UčPS pripravila návrh projektu implementácie zákona o športe obsahujúci viacero subprojektov. Tieto chce UčPS realizovať veľmi pružne podľa záujmu a potrieb športového sektora s podporou partnerov projektu v spolupráci najmä s expertmi podieľajúcimi sa na príprave zákona.

  Partnermi tohto projektu by mali byť štát, významné organizácie športového hnutia i partneri UčPS, s ktorými UčPS už spolupracuje na základe uzavretých Memoránd o spolupráci.

  Ambíciou projektu je v súlade s cieľmi činnosti občianskeho združenia UčPS poskytovať každodennú znalostnú podporu slovenskému športu ako službu slovenskému športu, a slovenskej spoločnosti, najmä v tých oblastiach, kde nie je možné predpokladať významnejšiu odbornú pomoc/podporu zo strany štátu, ktorému vie a chce UčPS v zmysle vôbec existencie tretieho sektora efektívne pomáhať. Spôsob naplnenia cieľov projektu sa bude priebežne prispôsobovať na základe formálnej i neformálnej spätnej väzby od cieľových skupín projektu.

  CIELE PROJEKTU:    

  1. Zavedenie efektívnych nástrojov pre dobrú správu v športe a jej efektívnu kontrolu prostredníctvom IS športu a zverejňovaných výstupov orgánov športových organizácií.
  2. Tvorba vzdelávacieho obsahu pre jednotlivé skupiny športových odborníkov zaznamenaním, zdieľaním a rozvíjaním znalosti a skúseností jednotlivých skupín športových odborníkov (kontrolóri, tréneri, dopingoví komisári, delegáti zväzov, bezpečnostní manažéri atď.).
  3. Vytvorenie užívateľsky komfortného a efektívneho systému vyhľadávania a zdieľania znalosti/dát založeného na princípe tematických máp i ukladania vyhľadaných informácií užívateľmi pre ich ďalšie použitie vrátane doplnenia poznámok a zdieľania vrstiev dát (stiahnutých, doplnených vlastnými poznámkami).
  4. Vytvorenie znalostného a komunikačného pracovného prostredia, ktoré budú používať jednotlivé skupiny športových odborníkov ako pracovný nástroj na dennej báze.
  5. Výstupom z procesu implementácie zákona budú poznatky z jeho používania v každodennej praxi, ktoré môžu slúžiť aj ako podklad pre prípravu novely zákona o športe “zdola”.

  SUBPROJEKTY:    

  1. Jednodňové semináre na jednu alebo viaceré z týchto tém:
   - obsah/forma a počet podujatí bude reagovať na požiadavky športovej obce (športovci, športoví odborníci, športové kluby, športové zväzy a iné športové organizácie)
   • "Štart” nového zákona o športe: Kto, aké zmeny a dokedy musí implementovať?
   • Stanovy športových zväzov.
   • Hospodárenie a kontrola v športových organizáciách.
   • Podnikanie a iná hospodárska činnosť v športe.
   • Financovanie športu z verejných zdrojov.
   • Financovanie športu zo súkromných zdrojov.
   • Sponzoring a dobrovoľníctvo v športe.
   • Účtovná závierka športového zväzu/klubu a špecifické problémy vedenia účtovníctva v športe
   • Športovci, športoví odborníci a ich zmluvné vzťahy v športe.
   • Športová reprezentácia a strediská vrcholového športu
   • Informačný systém športu.
   • Organizovanie športových podujatí.
   • Boj proti negatívnym javom v športe (rasizmus, divácke násilie, manipulácia výsledkov súťaží, doping).
   • Vysielacie práva a marketingové práva v športe.
   • Športové kluby a ich postavenie v novom zákone o športe.
   • Športoví odborníci a ich postavenie v novom zákone o športe.
  2. Vytvorenie a zdieľanie videonávodov a videoprednášok k aplikácii zákona o športe (vytvorenie e-learningového systému).
  3. Vytvorenie databázy otázok športových odborníkov (kontrolóri športových organizácií, delegáti športových zväzov) do vzdelávacieho a skúšobného modulu IS športu.
  4. Tvorba vzdelávacieho obsahu pre jednotlivé skupiny športových odborníkov zaznamenaním, zdieľaním a rozvíjaním znalosti a skúseností jednotlivých skupín športových odborníkov (kontrolóri, tréneri, dopingoví komisári, delegáti zväzov, bezpečnostní manažéri atď.) na internetovej stránke www.ucps.sk a www.sportovepravo.sk.
  5. Organizovanie Konferencie “Šport a právo 2016” - Fair play ako základ novej spoločenskej zmluvy v športe.
  6. Diskusné fórum, offline helpdesk a zdieľanie informácií k aplikačným problémom implementácie zákona o športe do praxe s možnosťou notifikácie nových informácií.
  7. Poradenstvo pri príprave zmien stanov národných športových zväzov a iných športových organizácií.
  8. Vytvorenie vzorových stanov pre kolektívne/individuálne športy.
  9. Vytvorenie vzorového disciplinárneho poriadku a konzultácie pri úpravách disciplinárnych poriadkov športových organizácií.
  10. Vytvorenie vzorových zmlúv (sponzoring, dobrovoľníctvo, profesionálny športovec, amatérsky športovec, talentovaný športovec) a vzorov najpoužívanejších písomností (unifikované formuláre).
  11. Konzultačná činnosť pri tvorbe a rozširovaní IS športu, testovanie funkcionality nových modulov IS športu pred nasadením do prevádzky.
  12. Participácia na vypracovaní projektu optimalizácie rezortných športových stredísk.

  PERSONÁLNE a ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE subprojektov:

  • odborník UčPS - špecialista na športové právo (príprava odborných podkladov, vzdelávacie projekty, správa odborného obsahu na webe UčPS a FB stránke “Nový Zákon o športe”)
  • odborník UčPS na účtovníctvo, kontrolu a vykazovanie použitých dotácií a príspevkov + správa obsahu informácií na webe UčPS a FB stránke “Zákon o športe”
  • odborník UčPS na administratívnu agendu a IT agendu + starostlivosť o obsah a vývoj funkcionalít webovskej stránky www.ucps.sk a www.sportovepravo.sk
  • ostatní členovia a priatelia UčPS
  • členovia pracovnej skupiny na prípravu návrhu zákona o športe
  • ďalší spolupracovníci pracovnej skupiny a konzultanti k jednotlivým témam zákona o športe

  CIEĽOVÉ SKUPINY PROJEKTU:

  • zástupcovia športových organizácií (športové kluby, športové zväzy, SOV, SPV a iné)
  • zástupcovia športovcov a športových odborníkov
  • zástupcovia podnikateľského sektora (KLUB 500, Združenie podnikateľov, majitelia klubov, sponzori, stávkoví operátori)
  • zástupcovia orgánov verejnej správy (VÚC, mestá/obce)
  • zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ADA SR a NŠC)
  • zástupcovia mikrotímov pracovnej skupiny

  PARTNERI PROJEKTU:

  • štát - najmä Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
  • národné športové zväzy, národné športové organizácie, prípadne aj iné športové organizácie a subjekty tretieho sektora
  • podnikateľský sektor
  • odborní partneri (garanti jednotlivých tém a konzultanti)
  • mediálni partneri

  EKONOMICKÉ ZABEZPEČENIE:    
  Jeho úlohou je zabezpečiť reprodukciu činnosti UčPS pre slovenský šport transparentným spôsobom.

  • príjmy z dotácii alebo iných príjmov od štátu a z príspevkov od partnerov projektu vedené na transparentnom účte UčPS
  • príjmy z príspevkov účastníkov jednotlivých podujatí, resp. užívateľov jednotlivých služieb poskytovaných v rámci projektu
  • priama úhrada nákladov jednotlivých subprojektov alebo ich častí (podujatí) organizátormi alebo účastníkmi podujatí a partnermi projektu
  • vlastné príjmy UčPS z členského hospodárskej činnosti UčPS sponzorského a darov

  PREZENTOVANIE a ZDIEĽANIE VÝSTUPOV PROJEKTU a jeho PARTNEROV:


  NA ZÁVER:

  “Spoločným úsilím s pomocou a podporou ľudí zo športovej obce sme dlhodobou prácou, štúdiom a komunikáciou so športovou obcou dosiahli isté poznanie slovenského športu a jeho procesov.

  Je pre nás veľkou výzvou, zodpovednosťou i poctou, pokračovať v našej misii a systémové zmeny, ktoré sme navrhli v zákone o športe, pomôcť preniesť do každodenných procesov prebiehajúcich v slovenskom športe v takom duchu ako boli navrhnuté a schválené v legislatívnom procese.

  Našim cieľom je neustále prehlbovať nadobudnutú znalosť o slovenskom športe o ďalšie poznanie, skúsenosti a argumenty, ktoré sú súčasťou slovenskej športovej kultúry, znalosti a skúsenosti, aby sme mohli poskytnúť slovenskej športovej obci kvalitnú odbornú podporu a pomoc pri reformných procesoch v slovenskom športe.

  Aby šport obstál pred náročnou skúškou, ktorá ho v ďalšom období systémových zmien čaká a obhájil dôveru spoločnosti i poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, o ktorú sa uchádzal a ktorú schválením zákona o športe dostal.

  Nové právne inštitúty vrátane ekonomických nástrojov prinášajúcich športu benefity je potrebné korektne zaviesť do života a ich priebežnou kontrolou, monitorovaním a vyhodnocovaním chrániť športové prostredie pred ich zneužívaním, aby mohli slúžiť dlhé roky na prospech športovania detí a mládeže, ako i kvalitnej prípravy športovej reprezentácie Slovenskej republiky, ktorá bude jej občanom prinášať radosť i pocit národnej hrdosti.”

  Učená právnická spoločnosť a pracovná skupina pripravujúca návrh zákona o športe i jeho implementáciu … pre slovenský šport, pre Slovensko.

  Gabriela Rebrošová    1. október 2021 10:55
  Dobrý deň, pri uzatváraní nájomných zmlúv sme narazili na problém, v ktorom sa nevieme posunúť a preto sa na vás obraciam s otázkou ohľadne doriešenia, resp. vysvetlenia uplatňovania
  - Zákona o majetku obce č. 138/1991 Zb. ustanovenie § 9 písm. a ods. 1 až 7
  a
  - Zákona o športe 440/2015 Z.z. § 64 písm. c)

  - Zákon o športe § 64 písm c) : obec zabezpečuje využívanie športovej infraštruktúry v základných školách, ktorých je zriaďovateľom a športovej infraštruktúry vo vlastníctve alebo v správe obce na šport pre všetkých so zameraním na mládež najviac za náklady s tým spojené.
  - zákon o majetku obci č. 138/1991 Zb. Obec a jej zriaďovateľské organizácie sú povinné primerane uplatniť zákon o majetku obci ustanovenie § 9 písm. a ods. 1 až 7 aj pri prenechávaní majetku obce do nájmu. Z uvedeného vyplýva, že prenájom sa musí vykonať na základe OVS, dražby, alebo priamym prenájmom ( v tomto prípade sa musí zverejniť zámer na webovej stránke najmenej na 15 dní a musí sa zverejniť lehota na doručenie cenových ponúk). V prípade, ak sa nájom nerealizuje v zmysle uvedeného, je možné uplatniť výnimku zo zákona a síce už zmienených 10 dní, resp. osobitný zreteľ.

  Popíšem situáciu:
  Mesto nemá vlastnú športovú halu a na tréningy pre športové kluby využíva športovú infraštruktúru – telocvične v základných školách. V rámci športových klubov máme basketbalový klub a len jednu telocvičňu, ktorá spĺňa oficiálne rozmery na basketbalové ihrisko. Klub investoval do časomiery, ktorá zostala na základnej škole. Boli dohodnuté tréningové dni a hodiny – 4 dni v týždni + zápasy sobota, nedeľa – čo prekračuje výnimku uzatvorenia nájomnej zmluvy bez vytvorenia súťažného prostredia , t.j. 10 kalendárnych dní. Hlavný kontrolór mesta upozornil, že je v tomto prípade potrebné vykonať prenájom na základe OVS, dražby, alebo priamym prenájmom.

  Moje tvrdenie, vyplývajúce z vysvetlenia Zákona o športe § 64 písm. c) je, že na športové kluby so zameraním na deti a mládež, teda nielen na basketbalový klub sa výnimka 10 dní nevzťahuje a že cena je stanovená základnou školou, bez OVS, dražba, alebo priameho predaja postačuje nebola akceptovaná zo strany HK. Vzhľadom k tomu, že potrebujeme jednoznačné stanovisko pre vypracovanie nájomných zmlúv, obraciam sa na vás s prosbou o stanovisko ako majú školy postupovať pri športových kluboch, ktoré sú zamerané na deti mládež.

  - teda v zmysle § 64 písm c)
  - alebo musia ísť cestou OVS, či priameho predaja,

  Poprípade Vás prosím na koho sa mám obrátiť s týmto dopytom


  Odpoveď hlavného kontrolóra:
  Dobrý deň,

  reagujem na mail pani Rebrošovej, v ktorom uvádza: Po konzultácií s právnym útvarom sa subjektov pracujúcimi s deťmi a mládežou podmienka nájmu 10 dní v kalendárnom mesiaci netýka. Chcela by som uviesť toto tvrdenie pani Rebrošovej na správnu mieru. Subjektov pracujúcimi s deťmi a mládežou sa netýka komerčná cena a síce v zmysle zákona o športe § 64 písm c) : obec zabezpečuje využívanie športovej infraštruktúry v základných školách, ktorých je zriaďovateľom a športovej infraštruktúry vo vlastníctve alebo v správe obce na šport pre všetkých so zameraním na mládež najviac za náklady s tým spojené. To neznamená, že keď cena za nájom nie je trhová, že sa môže obchádzať zákon o majetku obci č. 138/1991 Zb. Obec a jej zriaďovateľské organizácie sú povinné primerane uplatniť zákon o majetku obci ustanovenie § 9 písm. a ods. 1 až 7 aj pri prenechávaní majetku obce do nájmu.
  Z uvedeného vyplýva, že prenájom sa musí vykonať na základe OVS, dražby, alebo priamym prenájmom ( v tomto prípade sa musí zverejniť zámer na webovej stránke najmenej na 15 dní a musí sa zverejniť lehota na doručenie cenových ponúk).

  V prípade, ak sa nájom nerealizuje v zmysle uvedeného, je možné uplatniť výnimku zo zákona a síce už zmienených 10 dní, resp. osobitný zreteľ. Usmernenie (linke nižšie) uvádza aj „dilemu“ o ktorej sme naposledy diskutovali a síce, že hodiny sa nezrátavajú.

  Za odpoveď, resp. tip na koho sa mám obrátiť s touto problematikou ďakujem.


  Ďakujem pekne
  + - Hodnotenie:0 Počet hodnotení:0
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti