Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Judikát Jtk 10/2010 - Sudca pre prípravné konanie a jeho procesná jurisdikcia vo vykonávacom konaní (§ 348 Tr. por.) NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  07.12.2011Krajský súd v Žiline (Spracoval: JUDr. Peter Sepeši )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Judikát trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Žiline prijatý 8.6.2010

  Po právoplatnom skončení veci, nemôže sudca pre prípravne konanie vo vykonávacom konaní rozhodovať otázky súvisiace s výkonom trestu, pretože jeho jurisdikcia ako sudcu pre prípravne konanie konajúceho v postavení samosudcu v zmysle § 348 ods. 2 Trestného poriadku končí okamihom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej.

  uznesenie KS ZA sp.zn. 2Tos/17/2010

  2Tos/17/2010-81

  U Z N E S E N I E

  Krajský súd v Žiline, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Kyselovej a sudkýň JUDr. Márie Urbanovej a JUDr. Dany Wänkeovej, prejednal na neverejnom zasadnutí konanom dňa 24.marca 2010 sťažnosť odsúdeného T. L. proti uzneseniu Okresného súdu Liptovský Mikuláš č.k. 0T/312/2009-72 zo dňa 21. januára 2010 a takto

  r o z h o d o l :

  Podľa § 194 ods. 1 písm. b) Tr. por. z r u š u j e uznesenie Okresného súdu Liptovský Mikuláš, sp.zn. 0T/312/2009 zo dňa 21.1.2010 a okresnému súdu u k l a d á, aby vo veci znovu konal a rozhodol.

  O d ô v o d n e n i e

  Napadnutým uznesením sudkyňa pre prípravné konanie Okresného súdu Liptovský Mikuláš postupom podľa § 409 ods. 2 Tr. por. zamietla návrh odsúdeného T. L. na odklad výkonu trestu odňatia slobody uložený trestným rozkazom Okresného súdu Liptovský Mikuláš vo výmere 16 mesiacov so zaradením do ústavu so stredným stupňom stráženia.

  Proti tomuto uzneseniu podal v zákonom stanovenej lehote odsúdený sťažnosť. V písomných dôvodoch sťažnosti uviedol, že začiatkom februára sa má podrobiť operácií kolena. Následne sa bude liečiť do konca mesiaca marec. Z tohto dôvodu žiadal o odklad výkonu trestu, pretože podľa jeho skúseností vo výkone trestu nie je dostatočná zdravotná starostlivosť.

  Krajský súd na podklade podanej sťažnosti preskúmal v zmysle § 192 ods. 1 Tr. por. správnosť výroku napadnutého uznesenia i konanie, ktoré tomuto výroku predchádzalo a zistil, že sťažnosť odsúdeného je dôvodná, ale pre iné skutočnosti ako v nej uvádza.

  Z obsahu predloženého spisu nadriadený súd zistil, že dotknutému rozhodnutiu predchádzalo konanie sudkyne pre prípravné konanie, ktorá postupom podľa § 348 ods. 1 písm. a) Tr. por. vydala dňa 30.11.2009 trestný rozkaz pod sp.zn. 0T/312/2009, ktorý nadobudol právoplatnosť 9.12.2009. Uvedeným trestným rozkazom bol T. L. uznaný vinným z prečinu pytliactva podľa § 310 ods. 1, 2 písm. b) Tr. zák. a bol mu uložený trest odňatia slobody vo výmere 16 mesiacov so zaradením na výkon trestu do ústavu so stredným stupňom stráženia. Zároveň mu bola podľa § 287 ods. 1 Tr. por. uložená povinnosť nahradiť Poľovníckemu združeniu Poludnica - Závažná Poruba škodu vo výške 700, -Eur.

  Odsúdený po nariadení výkonu trestu a doručení výzvy na nástup výkonu trestu dňa 28. 12. 2009 požiadal o odklad výkonu trestu zo zdravotných dôvodov.

  Následne sudkyňa pre prípravné konanie o žiadosti odsúdeného rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti dotknutého uznesenia.

  V ustanovení § 10 ods. 3 Tr. por. je vymedzený pojem sudca pre prípravné konanie, a to s ohľadom na obsah jeho činností. Sudca pre prípravné konanie rozhoduje:

  a) o zásahoch do základných práv a slobôd pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní,
  b) o sťažnostiach proti rozhodnutiam prokurátora, ak tak ustanovuje tento zákon,
  c) v iných prípadoch ustanovených týmto zákonom.

  Takýmto iným prípadom v zmysle písm. c) § 10 ods. 3 Tr. por. je postup sudcu pre prípravné konanie podľa § 348 ods. 1 Tr. por. v súvislosti s aplikáciou ustanovenia § 204 ods. 1 Tr. por., ktorý sa vzťahuje na predloženú vec.

  Ustanovenie § 348 ods. 1 Tr. por. je špeciálnym ustanovením, ktoré pod písm. a) až d) taxatívne vymedzuje rozhodovaciu právomoc sudcu pre prípravné konanie.

  Krajský súd dospel k záveru, že kompetencie sudcu pre prípravné konanie sú presne stanovené a ohraničené týmto ustanovením. Ich začiatok je určený momentom, keď prokurátor odovzdá súdu spolu s obžalobou a spisom osobu, zadržanú ako podozrivú pri páchaní prečinu, ktorého horná hranica neprevyšuje päť rokov, a končia momentom právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej. V tomto konkrétnom prípade je to právoplatnosťou trestného rozkazu 0T/312/2009 vydaným dňa 30.11.2009, ktorý nadobudol právoplatnosť 9.12.2009.

  Podľa § 348 ods. 2 Tr. por. sudca pre prípravné konanie má v konaní podľa odseku 1 rovnaké postavenie ako samosudca. Odsek 2 § 348 Tr. por. celkom jednoznačne vymedzuje kompetencie sudcu pre prípravné konanie na vykonávanie úkonov do právoplatného skončenia veci. Tento odsek sa však nevzťahuje na vykonávacie konanie. Vo vykonávacom konaní už musí konať samosudca. Na tomto závere nič nemení ani ustanovenie § 406 ods. 1 Tr. por., podľa ktorého rozhodnutie vykonáva, prípadne jeho výkon zariaďuje ten orgán, ktorý rozhodnutie vydal.

  Krajský súd uzatvára, že § 348 ods. 2 Tr. por. má povahu špeciálneho ustanovenia k § 406 ods. 1 Tr. por., a to s ohľadom k jeho striktnému vymedzeniu a odkazu len na taxatívne vymenované procesné úkony sudcu pre prípravné konanie uvedené v odseku 1 § 348 Tr. por.

  Krajský súd po preskúmaní veci konštatuje, že vo vykonávacom konaní, ktorým je konanie o žiadosti odsúdeného o odklad výkonu trestu, rozhodol nekompetentný orgán, t. j. sudkyňa pre prípravné konanie.

  S ohľadom k tomu, že o žiadosti odsúdeného T. L. o odklad výkonu trestu odňatia slobody rozhodol procesne nekompetentný orgán, krajský súd takéto nezákonné rozhodnutie okresného súdu zrušil a uložil mu, aby vo veci znovu konal a rozhodol.

  P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu sťažnosť nie je prípustná.

  V Žiline, 24. marca 2010

  JUDr. Eva KYSELOVÁ
  predsedníčka senátu

  Vypracovala: JUDr. Mária Urbanová

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti