Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Judikát Jtk 6/2010 - Trestný čin faľšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky (§ 352 Tr. zák.) - pojem “verejná listina” NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  07.12.2011Krajský súd v Žiline (Spracoval: JUDr. Peter Sepeši )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Judikát trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Žiline prijatý 8.6.2010

  Ochranu podľa § 352 Trestného zákona nepožíva každá písomnosť, vydaná v predpísanej forme štátnym orgánom alebo orgánom verejnej moci v rámci jeho pôsobnosti, ale iba taká písomnosť, ktorá je spôsobilá svojím obsahom preukázať skutočnosť právne závažnú. Z hľadiska verejnej listiny je teda nutné, aby išlo o písomnosť, v ktorej orgán ju vydávajúci buď niečo úradne nariadil, vyhlásil alebo osvedčil. Vyjadrenie obce, či má alebo nemá výhrady k vzniku vlastníckeho práva, ktoré je určené pre notára a ktoré účastník dokladá k vyhláseniu o vydržaní v zmysle § 63 zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti, nemožno pokladať za verejnú listinu.

  uznesenie KS ZA sp.zn. 1To/152/2009

  1To/152/2009-193

  U Z N E S E N I E

  Krajský súd v Žiline, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Polku a sudcov JUDr. Adriany Gallovej a JUDr. Martina Bargela, na verejnom zasadnutí konanom 26. januára 2010 o odvolaní okresného prokurátora proti rozsudku Okresného súdu Námestovo, sp.zn. 6T/108/2009 z 12.11.2009 takto

  r o z h o d o l :

  Podľa § 319 Tr. por. odvolanie prokurátora z a m i e t a, pretože nie je dôvodné.

  O d ô v o d n e n i e

  Rozsudkom Okresného súdu Námestovo, sp.zn. 6T/108/2009 z 12.11.2009, bol obžalovaný Ing. M. M. postupom podľa § 285 písm. b) Tr. por. oslobodený spod obžaloby okresného prokurátora v Námestove, sp.zn. Pv 962/2008-26 z 25.8.2009, pre skutok právne kvalifikovaný ako prečin falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky podľa § 352 ods. 1 Tr. zák., ktorý mal spáchať tak, že:

  v nezistenom čase, najneskôr do 31.3.2008, bez zákonného oprávnenia vyhotovil pod menom obce Oravské Veselé listinu datovanú dňa 31.3.2008 v Oravskom Veselom a označenú ako „Vyjadrenie v zmysle § 63 ods. 1 písm. a) zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších doplnkov“, ktorej obsahom bolo vyjadrenie Obce Oravské Veselé, že nemá výhrady k usporiadaniu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam vedeným na liste vlastníctva č. ....... v k.ú. Oravské Veselé v prospech J. Ch., následne dňa 16.4.2008 toto sfalšované vyjadrenie predložil ako pravé na regionálnom odbore Slovenského pozemkového fondu v Dolnom Kubíne na účely vydania vyjadrenia fondu podľa § 63 ods. 1 písm. a) bod 3 zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti.

  Proti tomuto rozsudku súdu podal riadne a včas odvolanie prokurátor s odôvodnením, že sa nestotožňuje s dôvodmi, na základe ktorých súd obžalovaného oslobodil spod obžaloby, totiž, že predmetné vyjadrenie obce nemá povahu verejnej listiny. Podľa jeho názoru vyhlásenie obce, že nemá výhrady k vzniku vlastníckeho práva (vzniknutému už v minulosti vydržaním), je povinná príloha notárskej zápisnice, ktorou sa osvedčuje vyhlásenie o vydržaní. Podľa obsahu tým obec osvedčuje spôsobilosť určitej nehnuteľnosti byť predmetom notárskej zápisnice, osvedčujúcej vydržanie vlastníckeho práva. Povahu a účinky vyjadrenia preto nemožno posudzovať oddelene od povahy a účinkov samotnej notárskej zápisnice. V tomto kontexte treba považovať predmetné vyjadrenie aj za súčasť osvedčenia vyhlásenia o vydržaní, ako čiastkový právny akt. Poukázal aj na to, že obžalovaný, ako bývalý starosta dotknutej obce, bez akýchkoľvek pochybností vedel posúdiť, či ide o pravú listinu alebo nie. Aj napriek tomu túto listinu predložil Slovenskému pozemkovému fondu na účely vylákania vyjadrenia. V tomto smere považuje za podstatnú výpoveď svedka Ing. J. R., ktorý uvedenú skutočnosť potvrdil. Navrhol, aby odvolací súd napadnutý rozsudok zrušil a vrátil vec súdu prvého stupňa, aby ju v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol.

  Krajský súd na podklade podaného odvolania preskúmal v zmysle § 317 ods. 1 Tr. por. zákonnosť a odôvodnenosť napadnutého rozsudku, ako i správnosť postupu konania, ktoré mu predchádzalo, a zistil, že odvolanie prokurátora nie je dôvodné.

  Podľa § 2 ods. 10 Tr. por. orgány činné v trestnom konaní postupujú tak, aby bol náležite zistený skutkový stav veci, o ktorom nie sú dôvodné pochybnosti, a to v rozsahu nevyhnutnom na ich rozhodnutie. Dôkazy obstarávajú z úradnej povinnosti. Právo obstarávať dôkazy majú aj strany. Orgány činné v trestnom konaní s rovnakou starostlivosťou objasňujú okolnosti svedčiace proti obvinenému, ako aj okolnosti, ktoré svedčia v jeho prospech, a v oboch smeroch vykonávajú dôkazy tak, aby umožnili súdu spravodlivé rozhodnutie.

  Podľa § 2 ods. 12 Tr. por. orgány činné v trestnom konaní a súd hodnotia dôkazy získané zákonným spôsobom podľa svojho vnútorného presvedčenia, založeného na starostlivom uvážení všetkých okolností prípadu jednotlivo i v ich súhrne, nezávisle od toho, či ich obstaral súd, orgány činné v trestnom konaní, alebo niektorá zo strán.

  Podľa § 285 písm. b) Tr. por. súd oslobodí obžalovaného spod obžaloby, ak skutok nie je trestným činom.

  Po splnení prieskumnej povinnosti krajský súd zistil, že okresný súd sa dôsledne riadil citovanými zákonnými ustanoveniami. Aj podľa názoru krajského súdu oslobodzujúci výrok prvostupňového súdu je správny a zákonný a má dostatočnú oporu vo vykonaných dôkazoch.

  Preskúmaním spisu krajský súd zistil, že okresný súd v rámci procesného postupu rešpektoval a dodržal všetky základné zásady trestného konania uvedené v ust. § 2 Tr. por., najmä zásady zákonného procesu podľa § 2 ods. 7, zásady práva na obhajobu podľa § 2 ods. 9, zásady voľného hodnotenia dôkazov podľa § 2 ods. 12, a tiež zásady rovnosti strán podľa § 2 ods. 14 Tr. por. Závery okresného súdu prezentované vo výrokovej časti rozsudku, týkajúce sa oslobodenia obžalovaného spod obžaloby okresného prokurátora, pre skutok právne kvalifikovaný ako prečin falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky podľa § 352 ods. 1 Tr. zák. a vysvetlenie týchto záverov v odôvodnení napadnutého rozsudku si v celom rozsahu krajský súd osvojil, a preto v podrobnostiach odkazuje na správne a presvedčivé odôvodnenie rozsudku súdu prvého stupňa.

  Krajský súd, rovnako ako okresný súd, dospel k záveru, že žalovaný skutok nie je trestným činom, ani iným protiprávnym konaním.

  V danom prípade dôkazná situácia neposkytuje, resp. vôbec neposkytovala dostatočný podklad nielen na podanie obžaloby, ale ani na rozhodnutie o vine obžalovaného. Treba konštatovať, že celá koncepcia trestného stíhania obžalovaného bola založená na tvrdení, že „Vyjadrenie obce Oravské Veselé z 31.3.2008“ (ďalej len „predmetné vyjadrenie“), je verejnou listinou v zmysle ustanovenia § 131 ods. 4 Tr. zák., ktorú podľa okresného prokurátora mal obžalovaný nielen bez zákonného oprávnenia vyhotoviť, ale ho mal aj predložiť ako pravé na regionálnom odbore Slovenského pozemkového fondu v Dolnom Kubíne.

  Treba uviesť, že okresný súd sa správne vysporiadal s predbežnou otázkou, ktorej vyriešenie bolo v posudzovanom prípade pre rozhodnutie o vine obžalovaného zásadné, a síce, či predmetné vyjadrenie je alebo nie je verejnou listinou. Krajský súd si osvojuje právny názor vyslovený súdom prvého stupňa v napadnutom rozsudku, že predmetné vyjadrenie nie je verejnou listinou. V tejto súvislosti odvolací súd zdôrazňuje nasledovné skutočnosti.

  Verejná listina je definovaná v ustanovení § 131 ods. 4 Tr. zák. ako listina vydaná na základe zákona:

  a) štátnym orgánom alebo iným orgánom verejnej moci,
  b) v rámci pôsobnosti týchto orgánov.

  Verejná listina z hľadiska jej obsahu

  a) zakladá, mení alebo ruší práva alebo povinnosti,
  b) osvedčuje vznik, zmenu alebo zánik práv alebo povinností – napr. notárska zápisnica, stavebné povolenie,
  c) osvedčuje totožnosť osoby alebo veci – napr. občiansky preukaz, technický preukaz,
  d) osvedčuje stav, vlastnosti osôb alebo vecí – napr. sobášny list, certifikát kvality,
  e) osvedčuje spôsobilosť alebo právom chránené záujmy – napr. rozhodnutie súdu o obmedzení spôsobilosti na právne úkony.

  Podľa § 63 zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti osvedčenie vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo o vydržaní práva zodpovedajúceho vecnému bremenu sa vydáva formou notárskej zápisnice. Notárska zápisnica musí obsahovať

  a) vyhlásenie účastníka, že splnil podmienky vydržania podľa osobitného predpisu (§ 134 Občianskeho zákonníka), najmä okolnosti odôvodňujúce začatie oprávnenej držby, trvanie a nepretržitosť držby.

  K vyhláseniu účastník dokladá:
  1. vyjadrenia osôb, ktorým posledný zápis v katastri nehnuteľností preukazuje vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu, alebo ich právnych nástupcov, ak sú tieto osoby známe, že nemajú k vzniku vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu výhrady,
  2. vyjadrenie obce, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza, že nemá k vzniku vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu výhrady,
  3. vyjadrenie právnickej osoby, ktorá je príslušná na správu nehnuteľností podľa osobitného predpisu alebo má právo nakladať s nehnuteľnosťami podľa osobitného predpisu, že nemá k vzniku vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu výhrady,

  b) označenie dôkazov, ktoré boli notárovi predložené na potvrdenie osvedčovaných skutočností.

  Vydržanie je osobitným spôsobom nadobudnutia vlastníckeho práva, ktorý upravujú ustanovenia Občianskeho zákonníka. K zákonným predpokladom vydržania patrí: existencia spôsobilého predmetu vydržania, oprávnenosť a nepretržitosť trvania držby a uplynutie vydržacej doby. Po splnení zákonom ustanovených podmienok vydržania sa oprávnený držiteľ stáva vlastníkom veci. Na preukázanie vlastníctva je však potrebný určitý procesný postup, teda deklarovanie nového právneho stavu (vlastníckeho práva) verejnou listinou. V praxi ide o určenie vlastníctva v občianskom súdnom konaní podľa § 80 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku, osvedčenie vyhlásenia o vydržaní podľa § 63 zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti a rozhodnutie správneho orgánu podľa § 11 a 11a zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemku v znení neskorších predpisov.

  Odvolací súd uvádza, že ochranu podľa § 352 Tr. zák. nepožíva každá písomnosť, vydaná v predpísanej forme štátnym orgánom alebo orgánom verejnej moci v rámci jeho pôsobnosti, ale iba taká písomnosť, ktorá je k tomu určená alebo je spôsobilá, aby svojím obsahom preukázala skutočnosť právne závažnú. Z hľadiska verejnej listiny je teda nutné, aby išlo o písomnosť, v ktorej orgán ju vydávajúci buď niečo úradne nariaďuje, prehlasuje alebo osvedčuje. Nestačí však, ako tomu bolo v posudzovanom prípade – „len vyjadrenie obce, či má alebo nemá výhrady k vzniku vlastníckeho práva“, ktoré je určené pre notára a ktoré účastník dokladá k vyhláseniu o vydržaní v zmysle vyššie citovaného zákonného ustanovenia, pokladať za verejnú listinu.

  Krajský súd sa preto stotožnil s logickými úvahami okresného súdu, že vyjadrenie obce je síce vydané na základe zákona iným orgánom verejnej moci v rámci jeho pôsobnosti, keďže však podľa zákona má obsahovať iba vyhlásenie o tom, či obec má alebo nemá výhrady k vzniku vlastníckeho práva, neosvedčuje podľa obsahu stav veci, t.j. neosvedčuje vznik, zmenu alebo zánik práv alebo povinností. V zmysle uvedeného je verejnou listinou iba notárska zápisnica, ktorá v posudzovanom prípade mala osvedčiť nadobudnutie vlastníckeho práva ku predmetným nehnuteľnostiam vydržaním v prospech J. Ch..

  S ohľadom na uvedené skutočnosti, keď aj krajský súd dospel k záveru, že predmetné vyjadrenie obce nie je verejnou listinou, bolo v trestnom konaní irelevantné ďalej skúmať, kto ho v nezistenom čase, najneskôr do 31.3.2008 bez zákonného oprávnenia vyhotovil a kto ho predložil ako pravé na regionálnom odbore Slovenského pozemkového fondu v Dolnom Kubíne.

  Keďže krajský súd dospel k záverom, že prvostupňový súd správne vyhodnotil vykonané dôkazy, preto rozhodol tak, že odvolanie prokurátora ako nedôvodné zamietol.

  P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu sťažnosť nie je prípustná.

  V Žiline, dňa 26. januára 2010

  JUDr. Pavol Polka
  predseda senátu

  Vypracovala: JUDr. Adriana Gallová

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti