Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

MYŠLIENKOVÝ ZÁMER projektu UčPS s názvom: e-PUBLIKACIE.gov.sk NEPREČÍTANÉ MagOff 

     
  Článok bol nastavený ako .
  20.02.2012JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Vydávanie tlačených publikácií financovaných z verejných prostriedkov - súčasný stav:

  Za posledné roky sa dostali do našej odbornej knižnice viaceré knižné tituly z odboru práva, ktoré obsahovali znenie väčšieho množstva vybraných ustanovení právneho poriadku EÚ, či SR. Nezriedka sa jednalo aj o celé znenie právnych predpisov (texty právnych dokumentov EÚ, medzinárodných zmlúv a pod.), ktoré podotýkam sú pomerne ľahko a spravidla bezplatne dostupné na internete.

  Pred niekoľkými týždňami sa nám dostala do rúk knižná publikácia s názvom “Schengenské acquis Európskej únie” (autori: V. Turáková, D. Ivanová-Žiláková; vydané v r. 2010, projekt “Norway grants”), ktorú sme si začali listovať s veľkým profesijným záujmom, keďže sa jedná o problematiku, ktorá súvisí s každodennou agendou, ktorej sa venujeme. Keď sme však zistili, že je v nej iba cca 50 strán originálneho textu vytvoreného autormi (prvých 9 strán je úvod a obsah), z ktorých významná časť je najmä všeobecne známa faktografia a ďalších 685 strán sú výňatky (doslovné znenie ustanovení právnych predpisov) z právnych aktov primárneho a sekundárneho práva EÚ súvisiace s témou Schengenského acquis, uvedomujúc si dynamický vývoj Schengenského acquis, bol som dosť sklamaný z časovej hodnoty uvedenej publikácie z hľadiska jej aktuálnosti.

  Na jednej strane si uvedomujeme, že aj tematicky zostavená databáza právnych predpisov a ich častí má svoju originálnu pridanú hodnotu a dalo určite nemalú prácu zostaviť ju. Na druhej strane je však zrejmé, že tlačená forma publikácie možno už v čase publikovania na trhu nebola stopercentne aktuálna, vzhľadom na pomerne dynamický vývoj práva EÚ v predmetnej oblasti.

  Tlačenú formu pri takomto type diela, bez publikovania elektronickej verzie, považujeme za veľmi nevhodné riešenie. Kniha je napriek tomu dostupná iba v tlačenej forme a to za cenu cca 30 Euro v e-shope Martinusu.

  Viaceré tituly odbornej knižnice (printovej) svojou konštrukciou podobné ako “Schengenské acquis EÚ” nás primäli k tomu, aby sme sa zamysleli nad tým, ako by bolo možné systémovo docieliť, aby sme deklarované budovanie “znalostnej spoločnosti” oveľa lepšie premietli aj do každodennej praxe.

  Považujeme za potrebné uviesť, že v tomto článku však vôbec neide o vyššie uvedenú publikáciu, ktorej pozitívom pre náš projekt bolo nepochybne to, že sa stala impulzom pre zamyslenie a navrhnutie efektívnejšieho systému nakladania s verejnými financiami a znalosťami, ktoré za ne boli vyprodukované. 

  Na základe profesijnej skúsenosti v Justičnej akadémii nám je známe, že v SR sa ročne realizuje viacero projektov v odbore práva i súvisiacich vedných odboroch, ktoré sú (spolu)financované z prostriedkov štátu alebo z prostriedkov Európskej únie (ďalej len “verejné prostriedky”). 

  Tlačené média majú stále svoje miesto ako tradičný nosič informácie, avšak v rámci budovania znalostnej spoločnosti 21. storočia dynamika vývoja/spracovania právnych tém, ako aj iných odborných tém, predurčuje tieto témy k ich paralelnému spracovaniu v elektronickej forme. V takejto forme je možné odbornú tému pri minimálnych nákladoch ďalej aktualizovať a udržiavať, či dokonca zvyšovať jej hodnotu.

  Pri vydaní tlačenej verzie diela je stav nasledovný:

  Odborné diela sú vydávané spravidla v nižších nákladoch (počet vytlačených kusov). K tlačenému dielu (knižnej publikácii) sa je možné dostať v rámci vzdelávacieho projektu (napr. “odovzdaním/darovaním” knihy účastníkom seminára) alebo si dielo môžeme kúpiť v kníhkupectve (hoci bolo financované z verejných prostriedkov) alebo vyhľadať v knižnici.

  Dielo takého typu, aké je predmetom záujmu tohto príspevku, často už v čase vydania jeho tlačenej verzie nie je úplne aktuálne. Autori odovzdaním diela do tlače splnili svoju rolu, pripíšu si dielo do zoznamu diel vo svojom profesijnom životopise a o pár týždňov obdržia autorský honorár. Ich dielo je v ďalšom období konfrontované okrem odbornej kritiky najmä s časom - dielo postupne stráca na aktuálnosti.

  Tlačené diela majú často písané recenzie na poslednú chvíľu, v časovej tiesni, čoho dôsledkom sú povrchné recenzie bez potrebnej primeranej kritiky, ktorej spracovanie si vyžaduje primeraný čas. Efektívna kontrola kvality diela a tým aj primeranosti vynaložených nákladov z verejných prostriedkov je takto značne sťažená/obmedzená.

  Takýto stav podľa nášho názoru nie je v súlade s deklarovaným zámerom politických i odborných špičiek smerovať budúci vývoj Slovenskej republiky k “znalostnej ekonomike/spoločnosti”.

  Čo by sme mohli/mali urobiť inak?

  Návrh sytémového opatrenia:

  Zabezpečiť, aby všetky tlačené diela, vytvorené v rámci tvorivých duševných projektov financovaných z verejných prostriedkov boli povinne vyhotovené aj v elektronickej verzii v stanovených parametroch, pričom autor by sa zaviazal tému udržiavať aktuálnu na webe najmenej po určité časové obdobie (napríklad 2 roky od dátumu prvého vydania). 

  Povinnú aktualizáciu diela (samozrejme autor dostane za to odmenu) považujeme za rovnako dôležitý benefit ako samotnú existenciu elektronickej verzie publikácie. Toto by sa malo prijať ako systémové opatrenie na najvyššej úrovni, pričom dôležitú rolu by v tomto smere mal mať Úrad splnomocnenca vlády pre informačnú spoločnosť, ktorý by takéto systémové opatrenie mohol podporiť, resp. iniciovať/navrhnúť legislatívne riešenie pre zavedenie do každodenného života - do každého projektu.

  Na jeho základe by sa v rámci podmienok a kritérií akéhokoľvek projektu financovaného z verejných prostriedkov obligatórne stanovilo, že diela (napr. odborné publikácie, tematické databázy predpisov, prezentácie, prednášky a iné video/audio záznamy a pod.), budú odovzdané v elektronickej forme na publikovanie a ďalšie spracovanie určenému subjektu (SAV alebo právnická fakulta niektorej univerzity), ktorý bude tieto informácie spravovať na portáli napr. “e-Publikacie.gov.sk”, kde budú tieto informácie prístupné pre registrovaných užívateľov bezplatne za (nekomerčným) účelom ich štúdia, zdieľania, odbornej diskusie, pripomienkovania a dopĺňania.

  Databáza by mala byť budovaná tak, aby umožňovala efektívny prístup k informáciám o určitej téme, t.j. mal by byť vytvorený znalostný systém usporiadania a vyhľadávania informácií v databáze elektronických diel s využitím popisných dát, ktoré by mali podľa presného návodu dodávať autori diel.

  Takéto systémove opatrenie by sa malo týkať aj všetkých odborných prezentácii a článkov, za vytvorenie ktorých bola uhradená odmena z verejných prostriedkov (napr. prezentácie a odborné vystúpenia lektorov Justičnej akadémie a iných inštitúcií v štátnom i treťom sektore).

  Predpokladaný prínos:

  1. Odborné diela, ktoré sú výsledkom tvorivej duševnej práce najlepších slovenských odborníkov, za ktoré bolo “nie v zanedbateľnej výške” zaplatené z verejných prostriedkov, vďaka ich dobrej dostupnosti, významne prispejú k budovaniu znalostnej spoločnosti.
  2. Štát de facto zabezpečí, že odborná informácia, za ktorej vytvorenie zaplatil štát prípadne EÚ, bude využitá oveľa efektívnejšie ako doposiaľ.
  3. Väčšia/širšia verejná odborná kontrola toho, čo vznikne za verejné prostriedky.
  4. Aktuálne poznatky k téme udržiavané aktuálne niekoľko rokov od publikácie témy v rámci publikovaného diela.
  5. Široká možnosť zdieľania a ďalšieho rozvíjania poznatkov a skúseností získaných spracovateľmi témy.
  6. Prehľad subjektov podieľajúcich sa na projektoch financovaných z verejných prostriedkov a prehľad diel, ktoré boli v rámci projektov vytvorené.
  7. Vytvorenie jednotného štandardu pre evidenciu, správu, vyhľadávanie a ďalšie rozširovanie poznatkov.

  Realizácia projektu:

  Projekt by bolo vhodné realizovať v spolupráci:

  • SAV - odborný garant projektu (za štát)
  • Vysoká škola (oblasť IT) alebo výskumné pracovisko - vývoj funkcionality/systému organizácie dát  
  • Právnická fakulta - napĺňanie obsahu portálu (výskumné pracovisko)
  • UčPS - občianske združenie (expertná skupina)

  Dodatok - nadstavba projektu:

  Ako nadstavba projektu by sa pre potreby štátnych/verejných orgánov, inštitúcií, univerzít, ale aj cudzích subjektov mohla postupne vytvoriť databáza prekladov:

  1. ustanovení právnych predpisov (Ústava SR, TZ, TP, OZ, OSP a iné)
  2. cudzojazyčných formulárov,
  3. poučení,
  4. žiadostí,
  5. doručeniek a pod.

  V súčasnosti sú tieto texty štátnymi orgánmi (prokuratúra, súdy, polícia) opakovane zadávané na preklad prekladateľom, čoho dôsledkom sú X-násobne, neekonomické úhrady za preklad úplne identických textov, z verejných prostriedkov.

  Prínosom nadstavby projektu by bolo:

  • výrazná úspora finančných prostriedkov vynakladaných ročne z verejných prostriedkov na preklady tých istých textov
  • skvalitnenie prekladov v dôsledku zjednotenia používanej právnej terminológie v rámci prekladov (poznámka: v súčasnosti existujú medzi prekladmi rôznych prekladateľov významné odchýlky v dôsledku odlišného prekladu právnych pojmov)
  • zrýchlenie prekladov, nakoľko texty, ktoré budú preložené v databáze prekladov by sa znovu neprekladali
  • vytvorenie aktívnych cudzojazyčných formulárov, ktoré by zjednotili texty i procesy aj pre orgány iných štátov, čím by sa zjednodušilo/uľahčilo pochopenie, čo by pomohlo k správnemu vybaveniu dožiadaní o právnu pomoc slovenských orgánov

  Zuzana Šimovičová    27. február 2012 09:59
  Navrhovaný zámer považujem za vynikajúci, najmä preto, že akcentuje:
  1/ komplexnosť riešenia
  2/ ochranu duševného vlastníctva jednotlivca
  3/ ochranu kultúrneho /archivácia písomného dedičstva/ dedičstva spoločnosti
  4/ aktuálnosť a priebežnosť zverejňovania odborných informácií,
  5/ priehľadnosť a efektívnosť využitia verejných zdrojov.

  Zuzana Šimovičová
  + - Hodnotenie:1 Počet hodnotení:1
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti