Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

IV. ročník Memoriálu Milana Hanzela (2012) - základné informácie o podujatí NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  10.10.2012UčPS tím
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Základné informácie o podujatí:

  Názov podujatia: IV. ročník Memoriálu Milana Hanzela
  Typ podujatia: športovo-spoločenské stretnutie reprezentantov právnických povolaní na počesť pamiatky priateľa a kolegu JUDr. Milana Hanzela, CSc.
  Termín konania: 17. Novembra 2012 (sobota; v SR je štátny sviatok: Deň boja za slobodu a demokraciu)
  Miesto konania športovej i spoločenskej časti podujatia: Bratislava, športová hala Pasienky (Trnavská cesta 29) - na mape
  Športová disciplína: halový futbal (futsal) podľa platných pravidiel s malými úpravami
  Účastníci: predpokladá sa účasť ôsmych družstiev -  šiestich slovenských družstiev reprezentujúcich hlavné právnické povolania a dvoch zahraničných družstiev z Maďarskej republiky a Českej republiky.
  Súťažiace družstvá:
  1.
  družstvo sudcov;
  2. družstvo prokurátorov;
  3. družstvo advokátov;
  4.
  družstvo notárov
  5. družstvo exekútorov;
  6.
  družstvo vysokoškolských učiteľov
  7. družstvo právnikov (prokurátori a sudcovia) Maďarskej republiky a
  8. družstvo právnikov (štátni zástupcovia) Českej republiky - ospravedlnilo sa (namiesto českého družstva nastúpi družstvo prokurátori - juniori).

  Program podujatia:

  ŠPORTOVÁ ČASŤ:

  Vyžrebovanie: o 10.30 hod. organizátori podujatia za účasti vedúcich družstiev vyžrebujú družstvá do 2 skupín - uskutoční sa v priestoroch športovej haly Pasienky
  Začiatok športovej časti: o 11.00 hod. začiatok 1. zápasu 
  Priebeh zápasov: podľa časového rozpisu uvedeného v programe 
  Oficiálne slávnostné otvorenie: cca o 12.30 hod. krátkymi príhovormi organizátorov podujatia a čestných hostí
  Začiatok súťaže o právnického kráľa strelcov: o 16.00 hod.
  Začiatok zápasov o umiestnenie: o 16.30 hod.
  Finálový zápas: o 17.45 hod. (hrací čas 2 x 12 minút, prestávka 5 minút)
  Koniec športovej časti: cca o 18.30 hod.

  Poznámka: počas športovej časti dostanú účastníci športovci občerstvenie, pre účastníkov podujatia a pozvaných hostí bude zabezpečený teplý i studený bufet a pitný režim

  SPOLOČENSKÁ ČASŤ:

  Miesto konania: v priestoroch športovej haly Pasienky
  Účastníci: rodina a najbližší Milana Hanzela, účastníci športovej časti (podľa súpisiek družstiev), pozvaní hostia.

  Program spoločenskej časti:

  I. časť od 18.45 - 19.45 hod.:
  priateľské stretnutie reprezentantov právnických povolaní, vyhodnotenie športovej časti s krátkymi príhovormi organizátorov hostiteľov, pani JUDr. Idy Hanzelovej a zástupcov zúčastnených družstiev; odovzdávanie ocenení, voľné priateľské posedenie s malým občerstvením,
  II. časť od 20.00 - 23.00 hod.:
  pokračovanie spoločenskej časti v reštaurácii GREMIUM.

  Poznámka: Počet účastníkov spoločenskej časti môže byť z organizačných (kapacitných) dôvodov obmedzený.


  SÚŤAŽNÉ PRAVIDLÁ:

  Športová disciplína: halový futbal (futsal) podľa platných pravidiel s úpravami 
  - pravidlá súťaží si môžete pozrieť na osobitnej stránke na karte "PRAVIDLÁ SÚŤAŽÍ"

  Turnajový kľúč: družstvá budú vyžrebované do dvoch 4-členných skupín, minuloroční finalisti budú nasadení tak, aby nehrali v tej istej skupine, poradie zápasov je uvedené v programe; na základe poradia v skupinách sa hrajú zápasy o konečné umiestnenie (bez semifinálových zápasov) 

  Súpiska družstiev: maximálne 17 členná (hráči realizačný tím) oprávňuje k účasti na spoločenskej časti

  VÝNIMKY na súpiske:
  Vzhľadom k tomu, že cieľom podujatia je priateľské stretnutie reprezentantov hlavných právnických povolaní, na súpiske družstva by mali byť uvedení primárne zástupcovia týchto právnických povolaní (advokáti, sudcovia, prokurátori, exekútori, notári, vysokoškolskí učitelia), ktorých ambíciou nie je súťažiť s aktívnymi hráčmi alebo študentami.

  Iba výnimočne na súpiskách môžu byť zamestnanci jednotlivých rezortov/úradov - maximálne 2 hráči v každom družstve a brankár (napr. čakatelia, koncipienti, súdni úradníci, a iní zamestnanci) pri dodržaní týchto pravidiel:

  1. Pre hráčov, ktorí v čase turnaja vykonávajú funkciu sudcu, prokurátora, exekútora, advokáta, notára alebo vysokoškolského učiteľa neplatia žiadne vekové ani iné obmedzenia uvedené v bode 3.
  2. Za vysokoškolského učiteľa (§ 75 odsek 1 zákona o VŠ) sa nepovažujú doktorandi (ide o doktorandské štúdium podľa § 54 zákona o VŠ).
  3. V každom družstve sú povolené dve výnimky pre hráčov a jedna pre brankára pri dodržaní nasledovného:
   1. výnimka - HRÁČ; vek nad 25 rokov; z právnického prostredia; nehrá aktívne súťažný futbal v 4. najvyššej lige a vyššie, resp. futsal v 2. najvyššej lige a vyššie.
   2. výnimka BRANKÁR; vek nad 30 rokov; nehrá aktívne futbal v 4. najvyššej lige a vyššie, resp. futsal v 2. najvyššej lige a vyššie.
  4. Pre dámy/hráčky - právničky, prípadne študentky práva, neplatia žiadne vekové ani iné obmedzenia a takéto výnimky sa nazarátavajú ani medzi dve povolené výnimky.

  Počet hráčov na ihrisku: 5 hráči v poli + 1 brankár (podľa pôvodnej dohody z I. ročníka; v prípade záujmu väčšiny družstiev je možné upraviť na 4+1)

  Hrací čas: podľa konečného počtu zúčastnených družstiev a turnajového kľúča (trvanie zápasu v skupinách predbežne 2 x 10 min, finále 2 x 12 min); posledné dve minúty sa hrá čistý čas, ak nie je rozdiel v skóre vyšší ako 2 góly. 

  CENY:

  Hlavná cena turnaja: okrem dobrého pocitu z priateľského stretnutia a športu aj putovný pohár Memoriálu Milana Hanzela, ktorý bude vystavený s vygravírovaným názvom víťaza turnaj v reprezentačných priestoroch budovy Generálnej prokuratúry SR (prípadne po dohode s víťazným družstvom na čestnom mieste v priestoroch jeho sídla).
  Okrem hlavnej ceny bude udelených viacero individuálnych ocenení (cena fair play, cena pre najlepšieho hráča, strelca, brankára ...)

  ORGANIZÁTORI PODUJATIA:

  Spoluorganizátormi podujatia sú Generálna prokuratúra Slovenskej republiky a občianske združenie Učená právnická spoločnosť (UčPS).
  Organizačný výbor podujatia tvoria zástupcovia Generálnej prokuratúry SR a zástupcovia občianskeho združenia Učená právnická spoločnosť, ktorí sa budú podieľať na organizácii podujatia na znak úcty k životnému odkazu JUDr. Milana Hanzela, CSc., bez akéhokoľvek nároku na odmenu.

  Členovia organizačného výboru:

  • za Generálnu prokuratúru SR: 
   JUDr. Ctibor Košťál, Angela Rečková, Mária Karácsonyiová, Mgr. Mario Potúček, JUDr. Marek Sivák, JUDr. Miroslav Tiža, JUDr. Peter Sepeši, Ing. Jana Tökölyová, Anna Waclavová a ďalší ktorí nezištne pomohli pri organizácii Memoriálu
  • za Učenú právnickú spoločnosť: 
   JUDr. Peter Haňdiak, JUDr. Peter Potasch, JUDr. Peter Sepeši, JUDr. Renáta Munková, Mgr. Igor Šumichrast, JUDr. Peter Bellás, Ing. Miroslav Majerčák, Jozef Hanzel, JUDr. Jaroslav Rybánsky, Mgr. Alica Hablovičová, Petra Jobbagyová,

  Všetky významnejšie organizačné záležitosti boli/budú prejednané s JUDr. Idou Hanzelovou - manželkou Milana Hanzela.

  Kontaktné osoby:

  FINANCOVANIE PODUJATIA:

  Podujatie je organizované dobrovoľníkmi - bývalými kolegami a priateľmi Milana Hanzela, pre celú právnickú obec.
  Podujatie je financované najmä z účastníckych poplatkov družstiev a príspevkov fyzických osôb, ktoré sa rozhodli podujatie podporiť.

  Cieľom a poslaním podujatia nie je tvorba zisku, ale iné oveľa významnejšie hodnoty. Prípadný prebytok sa použije na financovanie projektov rozvoja internetového portálu pre právnikov - www.ucps.sk, prípadne na financovanie vydávania odborného právnického časopisu Magister Officiorum

  Financovanie podujatia bude zabezpečené z nasledovných zdrojov:

  1. príspevky účastníckych družstiev na náklady podujatia (štartovné),
  2. dobrovoľná zbierka priateľov, kolegov Milana Hanzela a UčPS a ďalších prispievateľov,
  3. sponzorských darov (vecných a finančných) a
  4. prípadných iných príjmov (napr. z reklamy).

  Účastnícky poplatok: 300 € / družstvo (17-členné, vrátane vedenia)

  ÚHRADA účastníckeho poplatku:

  1. v hotovosti do pokladne Učenej právnickej spoločnosti (dohodnúť telefonicky) alebo
  2. prevodom na dole uvedený bankový účet UčPS (ako účel platby je potrebné uviesť: "startovne + názov družstva" (bez diakritiky), napr. "startovne sudcovia").

  Pri zbierkach a peňažných daroch odovzdaných v hotovosti bude v evidencii príjmov a výdavkov na osobitnej internetovej stránke uvedené pri každej položke číslo príjmového dokladu.
  V prípade udelenia súhlasu zo strany prispievateľa/darcu sa uvedie aj meno prispievateľa do zbierky, resp. meno darcu.
  Pri úhrade príspevku do zbierky prevodom na účet Učenej právnickej spoločnosti (číslo účtu je uvedené dole) je potrebné ako účel platby uviesť: „memorial + meno darcu", napr. "memorial peter sepesi" (v tom prípade výška príspevku a meno prispievateľa/darcu budú uvedené v evidencii príjmov na internetovej stránke), event. "memorial anonym", ak si prispievateľ/darca želá ostať v anonymite (v tom prípade bude uvedená iba výška príspevku).

  Nákladové položky podujatia:

  Budú ich tvoriť najmä prenájom športovej haly vrátane priestorov na spoločenskú časť, ceny a ocenenia, odmeny pre rozhodcov, úhrada za bezpečnostné služby, zdravotnícku službu, požiarnu službu, občerstvenie počas športovej časti pre účastníkov a pozvaných hostí, občerstvenie počas spoločenskej časti. Viaceré vecné plnenia (strava, nápoje) sa podarilo zabezpečiť aj formou vecného daru od priateľov Milana Hanzela a partnerov podujatia. 

  Generálna prokuratúra SR a občianske združenie Učená právnická spoločnosť poskytnú potrebnú materiálnu podporu v oblasti administratívneho a technického zabezpečenia prípravy a uskutočnenia podujatia, vrátane personálneho zabezpečenia podujatia.

  Transparentnosť ekonomiky podujatia: je zabezpečená evidenciou príjmov a výdavkov podujatia na osobitnej verejne prístupnej internetovej stránke (názov stránky je: 2012 - Prehľad príjmov a výdajov Memoriálu Milana Hanzela) spravovanej Učenou právnickou spoločnosťou, kde budú osobitne uvedené všetky nákladové a príjmové položky podujatia s ich popisom. Na tejto stránke nájdete aj prehľad príjmov a výdajov minulých ročníkov Memoriálu Milana Hanzela (2009, 2010 a 2011).

  Odkaz na internetovú stránku o ekonomickej bilancii I. ročníka - 2009II. ročníka - 2010, resp. III. ročníka - 2011 Memoriálu Milana Hanzela.

  Prípadný prebytok prostriedkov z Memoriálu Milana Hanzela mieni Učená právnická spoločnosť využiť na ďalší rozvoj portálu UčPS - portálu tvoreného právnikmi pre právnikov (rozšírenie funkcionality) a to verejne kontrolovateľným spôsobom na konkrétny projekt rozvoja portálu UčPS (niektorého jeho modulu alebo funkcionality), prípadne na vydávanie nového právnického časopisu "Magister Officiorum" (MagOff).

  Verejná kontrola bude zabezpečená publikovaním rozpočtu a nákladov financovaného projektu na verejne dostupnej webovskej stránke.


  Zmluvné vzťahy a účtovné operácie súvisiace s organizáciou podujatia budú z praktických dôvodov realizované prostredníctvom občianskeho združenia Učená právnická spoločnosť.

  Identifikačné údaje a bankové spojenie občianskeho združenia Učená právnická spoločnosť (UčPS):

  UČENÁ PRÁVNICKÁ SPOLOČNOSŤ (občianske združenie)
  sídlo: KOCEĽOVA 9, 821 08 Bratislava
  IČO: 42 171 318

  Bankové spojenie: Tatrabanka
  kód banky: 1100
  číslo účtu: 2623204201

  tel.: (+421) 0905 24 24 00
  fax: (+421)  02/ 555 77 197
  email: info@ucps.sk
  webové sídlo: www.ucps.sk

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti