Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator

Oznámenie o príprave konferencie "Šport a právo 2018" NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  10.09.2018 UčPS tím (Spracoval: Ing. Simoneta Sepešiová )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Vážení priatelia športu i UčPS, účastníci predchádzajúcich ročníkov konferencie ŠPORT a PRÁVO" i všetci ostatní,


  v dňoch 25. - 26. októbra 2018 (štvrtok, piatok) sa v konferenčných priestoroch hotela Horizont Rezort v Starej Lesnej uskutoční siedmy (7.) ročník podujatia sui generis na Slovensku - odborná konferencia s medzinárodnou účasťou pod názvom:


  „ŠPORT a PRÁVO 2018 ... chceme veriť!!!

  ... alebo ako dosiahnúť dôslednejšie dodržiavanie pravidiel? ... alebo čo pre to vieme urobiť, aby bolo v slovenskom športe lepšie?“.


  7. ročník konferencie ŠPORT a PRÁVO venujeme nášmu priateľovi a členovi UčPS,  ktorý stál aj pri zrode návrhu zákona o športe i pri zrode prvého ročníka konferencie Šport a právo v roku 2012, či pri tvorbe legislatívy SFZ vrátane kreovania Komory SFZ pre riešenie sporov

  - nebohému priateľovi športu a práva JOŽKOVI ČORBOVI.


  Tu sme vytvorili pre Jožka na počesť jeho pamiatky pamätnú stránku:

  http://www.ucps.sk/Venovane_pamiatke_Jozka_Corbu

  Konferencia je organizovaná ako nekomerčné odborné podujatie a na jej príprave sa už tradične podieľajú členovia a priatelia občianskeho združenia Učená právnická spoločnosť v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom ako hlavným partnerom podujatia v rámci projektu UčPS - Implementácia zákona o športe do praxe

  Témy konferencie budú vybraté zrejme z týchto okruhov tém s tým, že bude snaha pružne reagovať na najaktuálnejšie problémy športovej komunity:

  1. "VZOREC" NA VÝPOČET PRÍSPEVKU UZNANÉMU ŠPORTU

  - čo by sme mali o vzorci vedieť skôr ako ho budeme hodnotiť a ako by nám vedel pomôcť IS športu?


  2. "FOND na PODPORU ŠPORTU vs. IS športu"

  - moderné transparentné nástroje na financovanie, riadenie a správu športu - kompetencie fondu, zdroje príjmov, ich použitie a vedenie celej agendy fondu v IS športu.

  Prinesie FOND slovenským deťom dlho očakávané "športové poukazy"?


  3. "RIEŠENIE SPOROV V ŠPORTE"

  - náhrada škody v športe

  - právna doktrína, legislatíva k zodpovednost za skodu sposobenu pri vykone sportovej cinnosti

  Čo by prinieslo prípadné povinne poistenie športovcov?

  Rozhodovacia prax súdov, orgánov na riešenie sporov o náhradu škody vzniknutej pri športe - Aké sú právne možnosti a realita?".

  Autonómia športu a jej limity - kde končí a kde začína "lex sportiva".


  4. ŠPORT A SAMOSPRÁVA

  - pravidlá a schémy financovania športu na úrovni miestnej/krajskej samosprávy.

  Čo sa už zlepšilo a ako by systém financovania športu v obciach a mestách mohol fungovať ešte lepšie?

  Pomohlo by občanom a slovenskej spoločnosti pevné ukotvenie časti rozpočtu územnej samosprávy povinne určenej na podporu športu v obci, meste či samosprávnom kraji?


  5. ŠPORT V MÉDIÁCH / MÉDIÁ V ŠPORTE

  - šport v minulosti patril pod Sekciu spravodajstva a publicistiky, nový GR RTVS pán Rezník aj v súvislosti s prípravami na tretí kanál vytvoril samostatnú Sekciu športu, ktorá šéfuje športu v rozhlase aj v televízii súčasne a od polovičky januára 2018 je pod vedením pána Mateja Hajka, ktorý je zároveň šéfom projektového tímu pre tretí televízny okruh RTVS, ktorý má zásadne vplývať na šport v RTVS.


  6. DUÁLNA KARIÉRA TALENTOVANÝCH ŠPORTOVCOV

  - európske trendy vs. legislatíva, teória a prax na Slovensku.

  Zlepšenie sociálneho postavenia a spoločenská úloha úspešných športových reprezentantov SR po skončení športovej kariéry a ich zapojenie do trhu práce.

  Hľadanie dlhodobo udržateľného riešenia, ktoré pomôže Slovensku, vážiť si významné športové úspechy, ktoré zviditeľňujú Slovensko vo svete, dať úctu ich strojcom a vytvoriť sociálny program, pomocou ktorého úspešní športovci a ich životné príbehy prinesú motiváciu detí a mládeže k športu a zdravému životnému štýlu.


  7. PROGRAMOVÉ VYHLÁSENIE VLÁDY SR NA ROKY 2016 AŽ 2020 PRE OBLASŤ ŠPORTU.

  - priebežné hodnotenie plnenia jednotlivých bodov programového vyhlásenia

  Čo je/bolo reálne dosiahnúť alebo začať v tomto volebnom období alebo aká by mala byť systematika používania a implementácie strategických a koncepčných dokumentov štátu (nielen) v športe?

  8. VOĽNÝ BLOK k INÝM ŠPORTOVÝM TÉMAM. - tento blok je zaraďovaný do programu konferencie každoročne a tento rok doň budú zaradené narp. vystúpenia na tému "nariadenie GDPR v športovej praxi", "Zdravotné prehliadky maloletých športovcov, ... čo by bolo primerané?", "Právne vzťahy športovcov a iných osôsb v športe pred dovŕšením 15.roku veku - ako na to?".

  Poznámka: Organizátor konferencie si vyhradzuje právo upraviť bloky tém podľa aktuálnosti jednotlivých tém v športe počas  roka 2018.


  Úvodné slovo z ostatného VI. ročníka Konferencie 2017:

  http://www.ucps.sk/Uvodne_slovo_Petra_Sepesiho_Jaroslava_Collaka_za_UcPS_tim_ku_konferencii_sport_a_pravo_2017


  Závery z ostatného VI. ročníka Konferencie 2017:

  http://www.ucps.sk/Navrhy_podnety_a_zavery_VI_rocnika_konferencie_SPORT_a_PRAVO_2017


  Odborné podklady a prezentácie VI. ročníka Konferencie 2017:

  http://www.ucps.sk/Podklady_na_konferenciu_SPORT_a_PRAVO_2017


  Dávame vám informáciu o termíne a mieste konania konferencie v roku 2018 už teraz, aby ste si mohli zariadiť program, ak chcete svoj hodnotný čas venovať jednému z najvýznamnejších odborných podujatí v oblasti športe na Slovensku, ktoré je sviatkom slovenskej športovo-právnej komunity.


  Vy účastníci, váš záujem a aktívny prínos, minimálne formou účasti a neformálnych diskusií počas konferencie, dávate tomuto podujatiu opodstatnenie a význam z pohľadu tvorby a zdieľania znalosti skúmaných športovo-právnych tém.


  Tešíme sa na vás, vážení priatelia športu.


  MOTTO VII. ročníka konferencie:

  "Čo je pre dobré fungovanie športu dôležitejšie? Systém alebo človek?

  Alebo ... čo bolo skôr kura alebo vajce?"


  Systém pravidiel riadenia a správy športu už máme - bol schválený v podobe zákona o športe a jeho noviel, avšak pre jeho zdárne fungovanie je (žiaľ) determinujúci "človek", jeho záujem, prístup, viera i ochota rešpektovať zákon - záväzný názor parlamentnej väčšiny ...


  Myšlienka na záver:

  "Nenechajme si vziať nadhľad a nedovoľme, aby nás predsudky založené na osobnom spore či averzii, z dôvodu nedostatku informácií alebo uprednostnenia skupinových či osobných záujmov, stiahli "dole" a odchýlili nás od našej spoločnej veci - snahy o rozvoj slovenského športu v pokojnom pracovnom prostredí a sťažili či znemožnili vytváranie silných synergií potrebných na ľahšie a dlhodobo udržateľné dosahovanie čiastkových cieľov na ceste nášho jediného života.

  Keď sme prijali dôležité pozície, role a úlohy v slovenskom športe, ... prijali sme tým aj zodpovednosť za to, aby sme vytvorili prajné podmienky pre to, aby veci, procesy, vzťahy v športe fungovali lepšie, ... bez ohľadu na to, kto ponúka dobrú alternatívu či dobré riešenie práve posudzovanej otázky či  problému."


  "CHCEME VERIŤ!!!"


  S úctou


  Peter Sepeši a Michael Válek

  za organizačný tím

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti