Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Pokyny pre autorov príspevkov do časopisu Magoff NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  15.11.2011doc. JUDr. PhDr. Peter Potasch PhD. (Spracoval: Mgr. Igor Šumichrast )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Autori a ich diela sú neodmysliteľnou súčasťou každého časopisu. Redakčná rada časopisu Magister Officiorum si túto skutočnosť uvedomuje a preto našim prispievateľom, resp. potenciálnym prispievateľom poskytujeme maximálnu pomoc a podporu.

  Základné informácie o tvorbe príspevkov nájdete práve na tejto stránke. Sú tu základné požiadavky kladené na príspevky z hľadiska formy, ako aj ďalšie informácie o spôsobe zasielania príspevkov do redakcie.

  Preštudovaním nižšie uvedených položiek získate základné informácie. Ak by ste i napriek tomu mali akékoľvek ďalšie otázky, neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese: redakcia@magisterofficiorum.sk.

  FORMA PRÍSPEVKU

  Dodržaním nižšie uvedenej formy článku prispejete k tomu, aby Vaše dielo mohlo čo najrýchlejšie prejsť recenzným konaním a byť publikované. Redakčná rada preto prosí všetkých priespievateľov, aby sa pri písaní pridržiavali nasledovných jednoduchých pravidiel:

  1. Rukopis sa odovzdáva – zasiela v elektronickej forme na e-mailovú adresu: redakcia@magisterofficiorum.sk ako príloha k príslušnej mailovej správe vo formáte .doc, .docx (Microsoft Office, Word), prípadne .rtf alebo .odt
  2. Maximálny rozsah rukopisu: 1 autorský hárok.    
   Odporúčaný rozsah príspevkov je cca 10 normostrán (A4), prípadne kratšie príspevky.
  3. Písmo: Calibri, veľkosť: 11, riadkovanie: 1,1.
  4. Text príspevku má mať podobu hladkého textu – bez rozdeľovania slov a tvrdého zarovnávania.
  5. Titulka príspevku obsahuje:
   1. nadpis príspevku v slovenskom a anglickom jazyku,
   2. meno a priezvisko autora, resp. jeho pracovisko,
   3. e-mailovú adresu autora,
   4. kľúčové slová v slovenskom a anglickom jazyku (cca 10 kľúčových slov),
   5. abstrakt v slovenskom a anglickom jazyku,
   6. zoznam právnych predpisov a ich relevantných ustanovení, ktorých sa príspevok dotýka.
  6. V časopise Magister Officiorum sa uverejňujú pôvodné diela pri dodržaní všetkých autorských, citačných a iných zásad tvorby diela.
  7. Redakcia autorom odporúča jednotlivé časti textu zvýrazňovať tučným písmom (podľa relevancie, resp. dôležitosti)  
   Latinské výrazy je vhodné v texte uvádzať kurzívou. Napr. „Zásada ne bis in idem je ...“
  8. V rámci príspevku je potrebné dodržať citačné štandardy (poznámky pod čiarou) – STN ISO 690.
  9. Súčasťou príspevku je aj zoznam použitej literatúry.
  10. Príspevky sa okrem tlačenej podoby odborného časopisu uverejňujú v elektronickej verzii na stránkach www.magisterofficiorum.sk a www.ucps.sk/MagOff, ktoré sú prístupné bezplatne.

  DO POZORNOSTI AUTOROV ĎALEJ DÁVAME:

  1. Redakcia si vyhradzuje právo článok neuverejniť v prípade opakovane negatívnej recenzie.
  2. Redakcia si vyhradzuje právo článok uverejniť v skrátenej podobe – so súhlasom autora, príp. uskutočniť štylistické a formálne úpravy príspevku.
  3. Redakcia si vyhradzuje právo zaradiť článok do ktoréhokoľvek vydania časopisu Magister Officiorum.
  4. Redakcia nezodpovedá za žiadne trestnoprávne ani občianskoprávne následky súvisiace s nedodržaním právnych predpisov na strane autorov príspevkov.
  5. Príspevky uverejňované v časopise Magister Officiorum a na portáloch www.magisterofficiorum.sk a www.ucps.sk sa uverejňujú bez nároku na honorár.
  6. Autori berú na vedomie a súhlasia s tým, aby Učená právnická spoločnosť v záujme rozšírovania znalostí, skúseností a tvorivých myšlienok autorov diel publikovaných v odbornom časopise MagOff, poskytla uverejnené príspevky bezodplatne subjektom spolupracujúcim s Učenou právnickou spoločnostťou za účelom ich uverejnenia a naviazania v elektronických systémoch právnych informácií týchto subjektov (ASPI, EPI, C.H.BECK a i.). Príspevky sa v systémoch spolupracujúcich subjektov UčPS uverejňujú s odkazom na pôvodné dielo a profesijný profil autora na portáli UčPS.

  ZASIELANIE PRÍSPEVKOV

  Príspevky spĺňajúce formálne predpoklady môžete celoročne zasielať na adresu: redakcia@magisterofficiorum.sk.

  Na zaslanie príspevku neexistuje žiadny časový limit, deadline ani iný časový harmonogram.

  Autorov však upozorňujeme na nasledovnú skutočnosť:

  Ak v období od zaslania príspevku do redakcie a jeho uverejnením na portáli www.magisterofficiorum.sk a www.ucps.sk došlo napr. k zmene právnych predpisov alebo iných okolností, autor môže do redakcie zaslať aktualizované znenie svojho príspevku. Podotýkame, že v takomto prípade sa opäť posiela celý príspevok, nielen korektúry.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti