Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Profesijný profil JUDr. Petra Sepešiho k 12.5.2020 NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  14.05.2020JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač
  POJMY: životopis

  ŽIVOTOPIS 

  1. Osobné údaje:

  Priezvisko / Meno

  SEPEŠI Peter

  Akademický titul

  JUDr.

  Telefón

  Práca: +421 2 208 37 824

  E–mail

  peter.sepesi@genpro.gov.sk

  peter.sepesi@gmail.com

  sepesi@ucps.sk

  Štátna príslušnosť

  Slovenská republika

  Dátum narodenia

  14. júla 1969

  Pohlavie

  muž

  2. Doterajšia prax:

  od – do

  08/1993 – 10/1993

  Zamestnanie

  právny čakateľ prokuratúry

  Zamestnávateľ (služobný úrad)

  Krajská prokuratúra v Košiciach

  Miesto výkonu práce

  Obvodná prokuratúra Košice I

  Druh vykonávanej praxe

  - základná príprava právneho čakateľa,

  - oboznámenie sa s oprávneniami a povinnosťami právneho čakateľa prokuratúry a prokurátora,

  - oboznámenie sa s fungovaním trestného úseku okresnej prokuratúry,

  - štúdium spisov a 

  - účasť na súdnych pojednávaniach pod dohľadom školiteľa

  od – do

  10/1993 – 09/1994

  Zamestnanie

  právny čakateľ prokuratúry

  Zamestnávateľ (služobný úrad)

  Vojenská obvodná prokuratúra Prešov

  Miesto výkonu práce

  Vojenská obvodná prokuratúra Prešov

  Druh vykonávanej praxe

  - vybavovanie trestnej agendy prokurátora pod dohľadom školiteľa

  od – do

  09/1994 – 06/1995

  Zamestnanie

  právny čakateľ prokuratúry

  Zamestnávateľ (služobný úrad)

  Krajská prokuratúra v Košiciach

  Miesto výkonu práce

  Obvodná prokuratúra Košice I

  Druh vykonávanej praxe

  - vybavovanie trestnej agendy prokurátora pod dohľadom školiteľa, povinná prax na netrestnom úseku prokuratúry

  od – do

  06/1995 – 01/1997

  Zamestnanie

  prokurátor

  Zamestnávateľ (služobný úrad)

  Krajská prokuratúra v Košiciach

  Miesto výkonu práce

  Obvodná / Okresná prokuratúra Košice I

  - od 01/2006 stáž na Krajskej prokuratúre v Košiciach

  Druh vykonávanej praxe

  - na OP Košice I vybavovanie trestnej agendy, úsek všeobecnej kriminality

  - od 01/2006 vykonávanie prokurátorského dozoru v trestných veciach, v ktorých bol na konanie v prvom stupni príslušný krajský súd (závažná násilná a majetková kriminalita)

  od – do

  01/1997 – 04/2000

  Zamestnanie

  prokurátor

  Zamestnávateľ (služobný úrad)

  Krajská prokuratúra v Košiciach

  Miesto výkonu práce

  Krajská prokuratúra v Košiciach
  (od 11/1999 – stáž na Generálnej prokuratúre SR, Bratislava)

  Druh vykonávanej praxe

  - na KP vykonávanie prokurátorského dozoru v trestných veciach, v ktorých bol na konanie v prvom stupni príslušný krajský súd (závažná násilná a majetková kriminalita)

  - od 11/1999 vybavovanie agendy na trestnom odbore Generálnej prokuratúry SR, druhostupňový dohľad v trestných veciach, v ktorých bol na konanie v prvom stupni vecne príslušný krajský súd (závažná všeobecná a násilná kriminalita),

  - vybavovanie podnetov na podanie sťažnosti pre porušenie zákona,

  - intervencie na (ne)verejných zasadnutiach najvyššieho súdu

  od – do

  04/2000 – 09/2004

  Zamestnanie

  prokurátor (trestný odbor)

  Zamestnávateľ (služobný úrad)

  Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

  Miesto výkonu práce

  Generálna prokuratúra SR, Bratislava

  Druh vykonávanej praxe

  - druhostupňový dohľad v trestných veciach, v ktorých bol na konanie v prvom stupni príslušný krajský súd (závažná všeobecná a násilná kriminalita);

  - intervencie na (ne)verejných zasadnutiach najvyššieho súdu; vybavovanie podnetov na podanie sťažnosti pre porušenie zákona,

  - účasť na hĺbkových previerkach vybavovania trestnej agendy podriadenými prokuratúrami,

  - vypracovanie návrhov stanovísk generálneho prokurátora podľa § 10 ods. 2 zák. č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre

  1. por. č. 1/2002 zo 16.1.2002 k trestnému postihu protiprávneho konania pracovníkov odťahových služieb podľa § 237 Tr. zákona

  2. por. č. 4/2002 z 11.6.2002 k trestnému postihu protiprávneho konania pracovníkov pohrebných služieb podľa § 237 Tr. zákona

  - pripomienkovanie návrhov právnych predpisov, stanovísk a interných predpisov prokuratúry

  od – do

  01/2004 – 12/2007

  Zamestnanie

  prokurátor (medzinárodný odbor)

  Zamestnávateľ (služobný úrad)

  Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

  Miesto výkonu práce

  Generálna prokuratúra SR, Bratislava

  Druh vykonávanej praxe

  - vybavovanie trestnej agendy v oblasti právneho styku s cudzinou vo vzťahu ku germanofónnym štátom, Česká republika, Talianska republika, Holandské kráľovstvo, štáty Severnej a Južnej Ameriky, Afriky, Ázie, Austrália; spolupráca s Eurojustom pri vybavovaní závažných trestných vecí;

  - vyhotovovanie dožiadaní o právnu pomoc do cudziny pre Úrad špeciálnej prokuratúry;

  - vykonávanie úkonov právnej pomoci v závažných trestných veciach pre cudzie justičné orgány (urgentné dožiadania o právnu pomoc);

  - účasť na hĺbkových previerkach vybavovania trestnej agendy podriadenými prokuratúrami;

  - účasť na medzinárodných podujatiach v oblasti právneho styku s cudzinou v trestných veciach;

  - pripomienkovanie návrhov medzinárodných dohovorov, právnych predpisov SR, stanovísk a interných predpisov prokuratúry;

  - expertná činnosť pri príprave dokumentov EÚ a právnych predpisov SR v environmentálnej oblasti.

  od – do

  12/2007 – 12/2008

  Zamestnanie

  prokurátor (zástupca riaditeľa Justičnej akadémie)

  Zamestnávateľ (služobný úrad)

  Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

  Miesto výkonu práce

  Justičná akadémia SR, Pezinok

  Druh vykonávanej praxe

  - zabezpečovanie celoživotného vzdelávania sudcov a prokurátorov, zabezpečovanie prípravy vyšších súdnych úradníkov a čakateľov na vykonanie justičnej skúšky, vrátane odbornej prípravy a organizácie justičných skúšok;

  - lektorská činnosť v rámci podujatí Justičnej akadémi;,

  - spoluúčasť na vytvorení internetového portálu Justičnej akadémie

  od – do

  12/2008 – 12/2012

  Zamestnanie

  prokurátor (medzinárodný odbor)

  Zamestnávateľ (služobný úrad)

  Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

  Miesto výkonu práce

  Generálna prokuratúra SR, Bratislava

  Druh vykonávanej praxe

  - vybavovanie trestnej agendy v oblasti právneho styku s cudzinou vo vzťahu ku germanofónnym štátom, ČR, Talianska republika, Holandské kráľovstvo, Rumunská republika, Turecká republika; Bulharská republika, Slovinská republika, Chorvátska republika, Bosna a Hercegovina, Srbská republika;

  - spolupráca s Eurojustom pri vybavovaní závažných trestných vecí, vyhotovovanie dožiadaní o právnu pomoc do cudziny pre Úrad špeciálnej prokuratúry; vykonávanie úkonov právnej pomoci v závažných trestných veciach pre cudzie justičné orgány (urgentné dožiadania o právu pomoc)

  - účasť na medzinárodných podujatiach týkajúcich sa agendy právneho styku s cudzinou v trestných veciach, pripomienkovanie návrhov medzinárodných dohovorov, právnych predpisov SR, stanovísk a interných predpisov prokuratúry; expertná činnosť pri príprave dokumentov EÚ a právnych predpisov SR v environmentálnej oblasti.

  od – do

  1/2013 – 11/2013

  Zamestnanie

  prokurátor netrestného odboru, oddelenie legislatívy

  11/2013 – doposiaľ
  prokurátor odboru legislatívy a ústavného práva, oddelenie legislatívy

  Zamestnávateľ (služobný úrad)

  Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

  Miesto výkonu práce

  Generálna prokuratúra SR, Bratislava

  Druh vykonávanej praxe

  - pripomienkovanie legislatívnych materiálov za GP SR v rámci medzirezortného pripomienkového konania;

  - tvorba právnych predpisov (odborný garant a spoluautor návrhu zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov);

  - člen pracovnej skupiny nominovaný za GP SR na prípravu návrhu nového zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, odborný garant a hlavný koordinátor projektu

  - príprava návrhu zákona č. 286/2018 Z. z. o výbere kandidátov na funkciu európskeho prokurátora a európskeho delegovaného prokurátora v Európskej prokuratúre

  - príprava návrhu zákona č. 242/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov

  3. Vzdelanie a príprava:

  od – do

  1999 – 2000

  Dátum získania kvalifikácie

  08.12.2000

  Názov získanej kvalifikácie

  vykonanie rigoróznej skúšky a obhajoba rigoróznej práce v študijnom odbore právo, priznaný akademický titul doktor práv (skratka „JUDr.“)
  Téma rigoróznej práce „Právny styk s cudzinou v trestných veciach

  Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie

  Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
  katedra trestného práva

  od – do

  1988 – 1993 (denné štúdium)

  Dátum získania kvalifikácie

  22.06.1993

  Názov získanej kvalifikácie

  vykonanie štátnych záverečných skúšok v študijnom odbore právo, priznaný akademický titul magister (skratka „Mgr.“)

  Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie

  Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

  od – do

  1987 – 1988 (denné štúdium)

  Dátum získania kvalifikácie

  22.06.1993

  Názov získanej kvalifikácie

  ukončený 1. semester štúdia, 2. semester po prijatí na právnickú fakultu neukončený

  Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie

  Vysoká škola technická v Košiciach, elektrotechnická fakulta, odbor počítačové/informačné systémy

  od – do

  1983 – 1987

  Dátum získania kvalifikácie

  30.06.1987

  Názov získanej kvalifikácie

  Stredoškolské vzdelanie s maturitou

  Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie

  Gymnázium Kováčska 30 v Košiciach

  od – do

  1975 – 1983

  Dátum získania kvalifikácie

  30.06.1983

  Názov získanej kvalifikácie

  Základné vzdelanie

  Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie

  Základná škola Polianska 1, Košice


  Odborné pobyty:

  od – do

  2x dvojtýždňový jazykový pobyt pre právnikov v SRN (Bonn) v roku 2001 a 2003

  Názov získanej kvalifikácie

  certifikát o absolvovaní jazykového kurzu

  Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie

  Goetheho inštitút, Bonn

  od – do

  dvojtýždňový hospitačný pobyt u štátneho zástupcu v SRN (Mníchov) v roku 2005

  Názov získanej kvalifikácie

  poznanie nemeckého systému trestnej a administratívnej/ priestupkovej zodpovednosti

  Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie

  Štátne zastupiteľstvo Mníchov I

  od – do

  16x týždňový jazykový pobyt pre právnikov s nemeckou lektorkou/ trénerkou (2x ročne od roku 2003)

  Názov získanej kvalifikácie

  rozšírenie znalostí v nemeckom jazyku pre právnikov

  Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie

  Nemecká nadácia pre medzinárodnú právnu spoluprácu, Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit

  od – do

  dvojtýždňový pobyt v Paríži a Bordeaux (november 2007

  Názov získanej kvalifikácie

  poznanie systému prípravy na prácu v justícii a systému celoživotného vzdelávania sudcov a prokurátorov vo Francúzsku

  Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie

  ENM (École Nationale de la Magistrature) – Národná justičná škola

  od – do

  štvordňový pobyt v Luxemburgu a Štrasburgu (február 2008)

  Názov získanej kvalifikácie

  fungovania Súdneho dvora EÚ a Európskeho súdu pre ľudské práva (účasť na pojednávaniach súdov, stretnutie so sudcami a generálnym advokátom)

  Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie

  Euroiuris – Európske právne centrum, o.z. a Justičná akadémia SR

  od – do

  päťdňový jazykový pobyt v Londýne (september 2009)

  Názov získanej kvalifikácie

  poznávanie britského justičného systému, rozšírenie znalostí anglického jazyka

  Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie

  Učená právnická spoločnosť, o. z.

  od – do

  päťdňový jazykový pobyt v Edinburghu (október 2010)

  Názov získanej kvalifikácie

  poznávanie škótskeho justičného systému, rozšírenie znalostí z anglického právneho jazyka

  Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie

  Učená právnická spoločnosť, o. z.

  4. Účasť v odborných komisiách, pracovných skupinách a na projektoch:

  - komisia Generálnej prokuratúry SR pre prípravu rekodifikácie Trestného zákona (2003–2004)

  - člen za GP SR multidisciplinárnej integrovanej skupiny odborníkov (MISO) zameraná na elimináciu environmentálnej kriminality zriadená pri medzirezortnom Expertnom koordinačnom orgáne (MEKO) pre boj so zločinnosťou (2006–doposiaľ)

  - člen za GP SR medzirezortnej komisie pre koordináciu spolupráce v oblasti boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu (2011–2016)

  - člen za GP SR medzirezortnej pracovnej skupiny odborníkov zameraná na elimináciu rasovo motivovanej trestnej činnosti a extrémizmu zriadená pri medzirezortnom Expertnom koordinačnom orgáne pre boj so zločinnosťou (01/2013–03/2019)

  - člen za GP SR monitorovacieho výboru zriadeného pri MŠVVaŠ SR zameraného na boj proti manipulácii športových súťaží v SR (08/2018 – doposiaľ)

  - člen za GP SR národnej skupiny pre oblasť diváckeho násilia zriadenej pri medzirezortnom Expertnom koordinačnom orgáne pre boj so zločinnosťou (04/2019 – doposiaľ)

  - člen za GP SR pracovnej skupiny Úradu vlády SR k novelizácii zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (výsledok činnosti pracovnej skupiny bol nový zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaný pod č. 54/2019 Z.z.)

  - člen za GP SR a koordinátor pracovnej skupiny vytvorenej generálnym prokurátorom SR na prípravu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 154/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov, za účasti zástupcov Súdnej rady SR, MS SR, prokuratúry SR, Rady prokurátorov i zástupcov tretieho sektora podľa požiadaviek Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR na roky 2017 – 2019 (09/2019 – doposiaľ)

  - člen za GP SR pracovnej skupiny vytvorenej Ministerstvom spravodlivosti SR na prípravu návrhu zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a o správe zaisteného majetku o zmene a doplnení niektorých zákonov (od 04/2020 – doposiaľ

  - člen pracovnej skupiny pre vytvorenie nového internetového portálu Justičnej akadémie a spoluautor štruktúry a obsahu internetového portálu http://www.ja–sr.sk/ (2007–2008)

  - vytvorenie a ďalší vývoj odborného internetového portálu Učenej právnickej spoločnostiwww.ucps.sk (2009–dodnes)

  - autor projektu „Efektívna práca s počítačom, internetom a elektronickými systémami právnych informácií pre právnikov (vzdelávacie podujatie uskutočňované v rámci Justičnej akadémie)

  - spoluautor projektu vydávania odborného časopisu Magister Officiorum publikovaného bezplatne v tlačenej forme i elektronicky na stránkach www.ucps.sk/magoff resp. www.magisterofficiorum.sk

  - člen redakčnej rady časopisu Magister Officiorum

  - autor myšlienkového zámeru projektu s názvom ePUBLIKACIE.gov.sk, článok publikovaný v odbornom časopise Magister Officiorum 1/2012 i na stránke www.ucps.sk

  - člen výberovej komisie a pripomienkujúci subjekt projektu SFZ s názvom „Informačný systém slovenského futbalu“, ktorý sa uchádza o ocenenie Najlepší IT projekt roku 2013 v SR

  - odborný garant realizácie Strategického plánu Slovenského futbalového zväzu (SFZ) na roky 2011–2014 v časti „LEGISLATÍVA“ a jeho čiastkových projektov

  - spoluautor návrhu nových STANOV SFZ (schválených 25.10.2012), návrhu nového Disciplinárneho poriadku SFZ (schválený 5.11.2013) a návrhov ďalších predpisov SFZ

  - odborný garant projektu medzinárodná odborná konferencia „ŠPORT a PRÁVO 2012“ (Poprad, 12.–13.9.2012) a lektor konferencie

  - odborný garant projektu medzinárodná odborná konferencia „ŠPORT a PRÁVO 2013“ (Poprad, 3.–4. 10. 2013); lektor a moderátor konferencie

  - odborný garant a spoluautor návrhu zákona o organizovaní verejných športových podujatí (zákon bol schválený v NR SR a publ. pod č. 1/2014 Z.z. s účinnosťou od 1.2.2014)

  - člen a predseda odbornej komisie podľa § 13 ods. 7 zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí (3/2014 – 3/2016; 3/2016 – 3/2018)

  - člen odbornej komisie podľa § 13 ods. 7 zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí (od 12/2018 – doposiaľ)

  - člen monitorovacieho výboru MŠVVaŠ SR zameraného na boj proti manipulácií športových súťaží k Dohovoru Rady Európy o manipulácii súťaži (ETS 215) (od 4.10.2018 – doposiaľ)

  - odborný garant a hlavný koordinátor projektu „Príprava návrhu nového zákona o športe“ (od 07/2012; zákon o športe bol schválený 26.11.2015 hlasmi 133 zo 136 prítomných poslancov NR SR a publikovaný bol pod č. 440/2015 Z.z.)

  - odborný garant a lektor projektu „Verejné dišputy k návrhu zákona o športe“ (Košice, Bratislava, Žiar nad Hronom; 05/2016)

  - odborný garant a lektor projektu UčPS: „Implementácia zákona o športe do praxev roku 2016 a 2017:

  · zorganizovanie 21 seminárov pre zväzy a kluby v roku 2016

  · vypracovanie vzorových právnych dokumentov podľa nového zákona o športe (stanovy, predpisy, zmluvy, zápisnice, manuály k zmluvám a pod.)

  · vypracovanie cca 500 otázok a odpovedí k zákonu o športe

  - odborný garant a lektor projektu UčPS pripraveného v spolupráci s expertom na praktické otázky týkajúce sa daní, odvodov a pracovného práva (RNDr. Jozef Mihál) pod názvom: “Zákon o športe – zmluvné vzťahy, dane a odvody klubov, zväzov, športovcov, športových odborníkov a dobrovoľníkov v športe” (séria 11 seminárov v 9 mestách v mesiacoch apríl až jún 2017)

  - odborný garant a lektor projektu UčPS pripraveného v spolupráci s expertom na praktické otázky týkajúce sa daní, odvodov, pracovného práva a účtovníctva (RNDr. Jozef Mihál a Ing. Jaroslava Lukačovičová) pod názvom: “Zákon o športe – zmluvné vzťahy, dane, odvody a špecifiká účtovníctva klubov, zväzov, športovcov, športových odborníkov a dobrovoľníkov v športe” (séria 6 seminárov v 6 mestách v mesiacoch máj až september 2018)

  - autor projektu: Okrúhly stôl k téme: Odvody profesionálnych športovcov po 1.1.2019, publikované na stránke www.ucps.sk;

  - autor projektu: Testovanie – navrhnutie a implementácia elektronického modulu na tvorbu a manažovanie otázok a testov pre športových odborníkov, študentov práva a iných skupín osôb – https://testovanie.sportnet.online/ (tento systém sa v roku 2019 začal používať aj na testovanie v rámci výberových konaní na Generálnej prokuratúre SR)

  - autor projektu: Tagmanažér – navrhnutie a implementácia elektronického modulu na tvorbu a manažovanie smarttagov/ značiek používaných na tvorbu odborných webov a webovských stránok, organizovanie ich obsahu, inteligentné vyhľadávanie a ponúkanie súvisiaceho obsahu

  - odborný garant a lektor projektu UčPS pripraveného v spolupráci s expertom na praktické otázky týkajúce sa daní, odvodov, pracovného práva a účtovníctva (RNDr. Jozef Mihál, Ing. Jaroslava Lukačovičová a Mgr. Ing. Peter Hennel) pod názvom: “ Zákon o športe – zmluvné vzťahy, dane, odvody a špecifiká účtovníctva v športe alebo Financovanie klubového športu na Slovensku – kde sú zdroje, kde sa dá ušetriť a ako na to ?” (séria 7 seminárov v 7 mestách v mesiacoch máj až september 2018)

  - spoluautor a odborný garant diskusných relácií v Klube pod lampou na témy: Športové poukazy (4.3.2019); Vzorec na výpočet príspevku uznanému športu (3.6.2019); 10 rokov činnosti UčPS (18.6.2019); Informačný systém športu (4.11.2019)

  - spoluautor a odborný garant občianskej iniciatívy/platformy UčPS pod názvom „ŠPORT pre SLOVENSKO

  - člen UčPS tímu, ktorý realizoval dotazníkový projekt s názvom: ANKETA k dopadu mimoriadnych opatrení v súvislosti s výskytom COVID–19 na oblasť športu – výsledky projektu a návrhy krízových opatrení pre oblasť športu boli publikované na stránke www.ucps.sk

  - spoluautor a odborný garant internetových diskusných relácií vyrábaných v produkcii Futbalnet.TV a UčPS na témy:

  · Šport pre Slovensko – Budúcnosť slovenského športu

  · Dopad mimoriadnych opatrení na oblasť športu – Anketa

  · Prežijú kluby a zväzy Covid–19?

  · Športová budúcnosť je neistá

  · Štátna pomoc v jazyku športovca – Paragrafové znenia pomoci

  · Profesionálny športovec a jeho postavenie na Slovensku

  · Novela Zákona o športe – výkrik parlamentu do tmy!

  5. Publikačná činnosť

  - Komentár Trestného zákona (Trestné činy proti životnému prostrediu, § 300–310), J. Čentéš a kol.; 2006,

  - Komentár Trestného zákona (Trestné činy proti životnému prostrediu, § 300–310), J. Čentéš a kol.; 2013,

  - Komentár Trestného poriadku (§ 25–52, § 560–568), J. Čentéš a kol.; 2006,

  - Komentár Trestného poriadku (§ 25–52), J. Čentéš a kol.; 2014,

  - Právo životného prostredia, S. Košičiarová a kol.; 2006,

  - Právo životného prostredia, S. Košičiarová a kol.; 2009,

  - Pokračujúci trestný čin, Justičná revue 12/2004,

  - Les a nový Trestný zákon č. 300/2005 Z. z.; spoluautor Ing. Mario Kern; publikované na stránke www.ucps.sk,

  - Extrémizmus všeobecne, resp. extrémizmus vo svetle novely Trestného zákona č. 257/2009 Z. z.; spoluautor JUDr. Róbert Vlachovský; publikované na stránke www.epi.sk,

  - Implementácia Smernice o ochrane životného prostredia prostriedkami trestného práva do právneho poriadku SR, Zborník zo seminára „Správne trestanie“, PEVŠ Bratislava; 26.10.2010, príspevok rozdelený do dvoch častí bol publikovaný aj v Justičnej revue č 2/2011 a 3/2011 (str. 392 – 400) i na stránke www.ucps.sk,

  - Stav a problémy transpozície Smernice 2008/99/ES o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva a Smernice 2009/123/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2005/35/ES o znečisťovaní mora z lodí a zavedení sankcií za porušenie. Osobitosti účelu sankcie/postihu pri environmentálnych deliktoch; publikované v Informačnom spravodajcovi Generálnej prokuratúry SR č. 3/2010,

  - Prokuratúra Slovenskej republiky – minulosť? prítomnosť? … budúcnosť!; 2011, publikované na stránke www.ucps.sk,

  - Dištančný delikt vs. teritoriálna pôsobnosť Trestného zákona SR; publikované v odbornom časopise Magister Officiorum 1/2011 i na stránke www.ucps.sk,

  - Násilie a neviazanosť divákov v právnych a sociálnych podmienkach SR; publikované v informačnom spravodajcovi Generálnej prokuratúry SR č. 2/2011; odbornom časopise Magister Officiorum 2/2011 i na stránke www.ucps.sk

  - Myšlienkový zámer projektu UčPS s názvom: e‑Publikácie.gov.sk; publikované v odbornom časopise Magister Officiorum 1/2012 i na stránke www.ucps.sk

  - Odborná verejná diskusia – téma: O jednom prípade porušovania predpisov pri obchodovaní s chránenými druhmi živočíchov z Nemecka; publikované v odbornom časopise Magister Officiorum 2/2012 i na stránke www.ucps.sk, spoluautor Mgr. Rastislav Rybanič,

  - XII. konferencia ministrov Rady Európy zodpovedných za oblasť športu: Manipulácia výsledkov športových stretnutí – divácke násilie – paneurópska spolupráca v oblasti športu; publikované v odbornom časopise Magister Officiorum 2/2012 i na stránke www.ucps.sk,

  - Úvahy o efektivite trestného konania v slovenskej republike – hľadanie nástrojov a riešení na jeho časové a ekonomické zefektívnenie cestou zmeny právnej úpravy predsúdneho konania; publikované v odbornom časopise Magister Officiorum 3/2012 i na stránke www.ucps.sk,

  - Odborná verejná diskusia – téma: Športové právo v Slovenskej republike konferencia "Šport a právo", alebo ako a prečo to celé vzniklo; publikované v odbornom časopise Magister Officiorum 3/2012 i na stránke www.ucps.sk; spoluautor Ján Kováčik,

  - Odborná verejná diskusia – téma: Informačný systém o bezpečnosti na športových podujatiach, základný nástroj prevencie diváckeho násilia, alebo príspevok SFZ k dosiahnutiu spoločného cieľa; publikované v odbornom časopise Magister Officiorum 4/2012 i na stránke www.ucps.sk; spoluautor Ing. Ján Letko,

  - Stanovy SFZ – nová spoločenská zmluva futbalového hnutia; publikované v odbornom časopise Magister Officiorum 4–5/2012 i na stránke www.ucps.sk,

  - Závery z konferencie Šport a právo (Poprad, 12.9 – 13.9.2012); publikované v odbornom časopise Magister Officiorum 4–5/2012 i na stránke www.ucps.sk; spoluautori Mgr. Mgr. Ladislav Križan PhD. a Bc. Jaroslav Čollák,

  - Základné tézy nového zákona o športe – pohľad pracovnej skupiny SFZ; publikované v odbornom časopise Magister Officiorum 1/2013 i na stránke www.ucps.sk; kolektív autorov,

  - Doping a srdcovocievny systém; publikované v odbornom časopise Magister Officiorum 1/2013 i na stránke www.ucps.sk; spoluautor MUDr. Pavel Malovič PhD. MPH,

  - Odborná verejná diskusia – téma: Športové kluby vo finančných problémoch; publikované v odbornom časopise Magister Officiorum 1/2013 i na stránke www.ucps.sk; spoluautori Mgr. Marek Majtán a Bc. Jaroslav Čollák,

  - K procesu prípravy návrhu zákona o organizovaní verejných športových podujatí – všeobecne; publikované v odbornom časopise Magister Officiorum 2/2013 i na stránke www.ucps.sk; spoluautor JUDr. Žaneta Surmajová PhD.,

  - O pravidlách organizovania verejných športových podujatí – alebo o čo tu vlastne ide; publikované v odbornom časopise Magister Officiorum 2/2013 i na stránke www.ucps.sk,

  - Čo ponúka a čo prinesie nový zákon o organizovaní verejných športových podujatí a zmena ďalších súvisiacich zákonov; publikované v odbornom časopise Magister Officiorum 4/2013 i na stránke www.ucps.sk; spoluautor JUDr. Žaneta Surmajová PhD.,

  - Subjekty v športe a ich možnosti transformácie; publikované v odbornom časopise Magister Officiorum 4/2013 i na stránke www.ucps.sk; spoluautor JUDr. Miroslav Hlivák PhD.,

  - Prológ k projektu prípravy návrhu nového zákona o športe z konferencie „Šport a právo III“ konanej v dňoch 2. až 3. októbra 2014 v Poprade; publikované v odbornom časopise Magister Officiorum 3/2014 i na stránke www.ucps.sk

  - Implementácia zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v praxi; publikované v odbornom časopise Magister Officiorum 3/2014 i na stránke www.ucps.sk; spoluautori JUDr. Žaneta Surmajová PhD. a Mgr. Peter France,

  - Problematika organizovania verejných športových podujatí z pohľadu Prokuratúry SR; publikované na stránke www.ucps.sk,

  - Financovanie športu na centrálnej úrovni nárokovateľným príspevkom uznanému športu; publikované v odbornom časopise Magister Officiorum 3/2015 i na stránke www.ucps.sk,

  - Čo prináša zákon o športe pre športovcov?; publikované na stránke www.ucps.sk,

  - Členský príspevok v športe: podmienka pre získanie prostriedkov z verejných a sponzorského alebo základný princíp a idea „nového športu“ na Slovensku; publikované v odbornom časopise Magister Officiorum 4/2015 i na stránke www.ucps.sk; spoluautor JUDr. Jaroslav Čollák PhD.,

  - Čo je lepšie pre šport i spoločnosť – Zmluva o reklame alebo Zmluva o sponzorstve v športe?; publikované v odbornom časopise Magister Officiorum 3/2015 i na stránke www.ucps.sk

  - Charitatívna reklama; publikované v odbornom časopise Magister Officiorum 2/2017 i na stránke www.ucps.sk; spoluautor JUDr. Peter Haňdiak,

  - O blížiacom sa ekonomickom probléme slovenského profesionálneho športu z pohľadu (makro)ekonomiky Slovenska a (mikro)ekonomiky profesionálnych klubov; publikované na stránke www.ucps.sk,

  - Učená právnická spoločnosť a jej spolupracovníci – kto sme a akú alternatívu ponúkame slovenskej spoločnosti?; publikované na stránke www.ucps.sk, kolektív autorov,

  - Disciplinárna komisia SFZ a jej exekučná právomoc; publikované v odbornom časopise Magister Officiorum 2/2017 i na stránke www.ucps.sk, spoluautor JUDr. Peter Mihál,

  - K príprave návrhu zmeny systému voľby predsedu a podpredsedu komory SFZ pre riešenie sporov; publikované na stránke www.ucps.sk,

  - Programové vyhlásenie vlády slovenskej republiky na roky 2016 až 2020 pre oblasť športu (priebežné hodnotenie k 12/2018); publikované v odbornom časopise Magister Officiorum 2/2018 i na stránke www.ucps.sk,

  - Odvody profesionálnych športovcov – fámy, kľúčové fakty a východiská; publikované v odbornom časopise Magister Officiorum 2/2018 i na stránke www.ucps.sk; spoluautori Ing. Ivan Greguška a Mgr. Ing. Peter Hennel,

  - Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2020 až 2024 pre oblasť “Šport a mládež”; publikované na stránke www.ucps.sk,

  - Spory o právomoc (vecnú príslušnosť) podľa nariadenia o zriadení Európskej prokuratúry; publikované na stránke www.ucps.sk,

  - Vážny poznatok o zmene pravidiel legislatívneho procesu, ktorý je v rozpore s princípmi otvoreného vládnutia; publikované na stránke www.ucps.sk,

  - O zmene pravidiel legislatívneho procesu, ktorý je v rozpore s princípmi otvoreného vládnutia; publikované v odbornom časopise Magister Officiorum 2/2019 i na stránke www.ucps.sk; spoluautor Mgr. et Mgr. Ladislav Križan PhD.,

  - Využívanie elektronického monitoringu pri trestných činoch spáchaných na verejných (nielen športových) podujatiach; publikované v odbornom časopise Magister Officiorum 2/2019 i na stránke www.ucps.sk (22.10.2019); spoluautor PhDr. Vladimír Cehlár PhD.,

  - Nech v utorok dopadne hlasovanie o Tittel–Jančulovej novele zákona o športe akokoľvek …; publikované v odbornom časopise Magister Officiorum 2/2019 i na stránke www.ucps.sk,

  - Projekt „Šport pre Slovensko”; publikované v odbornom časopise Magister Officiorum 2/2019 i na na stránke www.ucps.sk,

  - ďalšie články, príspevky, prezentácie a rozhovory publikované najmä v denníkoch SME a ŠPORT, týždenníku TREND a na stránkach www.futbalnet.sk, www.futbalsfz.sk a www.ucps.sk.

  6. Pedagogická činnosť

  Paneurópska vysoká škola v Bratislave, fakulta práva – externý pedagóg
  odborný garant a vyučujúci predmetu Športové právo I a predmetu Športové právo II pre študentov 2. a 3. ročníka (od 09/2017 – doposiaľ)

  7. Lektorská činnosť (témy)

  - Ústavné právo – vzdelávanie právnych čakateľov prokuratúry a vyšších súdnych úradníkov (príprava na odbornú justičnú skúšku).

  - Legislatívny proces v Slovenskej republike.

  - Zriadenie Európskej prokuratúry.

  - Zákon o prokuratúre.

  - Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry.

  - Disciplinárna zodpovednosť prokurátorov.

  - Deliktuálna zodpovednosť v právnom poriadku SR

  - Trestné činy proti životnému prostrediu, kolízia trestného a správneho konania, ne bis in idem.

  - Ochrana životného prostredia v medzinárodnom a európskom práve.

  - Inštitúty právneho styku s cudzinou v trestných veciach.

  - Poškodený v trestnom konaní, obeť trestného činu.

  - Osoby zúčastnené v trestnom konaní (zapisovateľ, tlmočník, prekladateľ, obvinený, poškodený, zúčastnená osoba ...).

  - Právna úprava organizovania verejných podujatí.

  - Zákon o organizovaní verejných športových podujatí.

  - Negatívne javy v športe.

  - Divácke násilie – hmotnoprávne i procesnoprávne aspekty.

  - Manipulácia športových súťaží a športová korupcia.

  - Efektívne vyhľadávanie medzinárodných zmlúv, právnych predpisov, judikatúry.

  - Efektívna práca s počítačom s využitím internetu pre právnikov.

  - Zákon o športe.

  - Stanovy športových zväzov a športových klubov.

  - Kontrolór v športovej organizácii.

  - Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov v športe.

  - Financovanie športu z verejných zdrojov.

  - Zmluva o sponzorstve v športe vs. Zmluva o (charitatívnej) reklame.

  - Zmluvné vzťahy medzi športovcami a športovými klubmi.

  - Zmluvné vzťahy medzi športovými odborníkmi a športovými klubmi.

  - Riešenie sporov v športe.

  - Legislatívna činnosť v rámci národného športového zväzu ako občianskeho združenia – tvorba interných športových noriem.

  - Disciplinárne konanie v športových organizáciách.

  8. Účasť na odborných podujatiach:

  Organizované Justičnou akadémiou

  15.3.– 16.3.2010 – Počítačová kriminalita v Európskej únii (projekt NFM)

  27.9.– 28.9.2010 – Ochrana životného prostredia

  9.7.– 13.7.2012 – Letný kurz Nemeckého jazyka

  5.11.– 6.11.2012 – Trestné činy proti životnému prostrediu (Trestná činnosť v oblasti neoprávneného nakladania s materiálmi CBRN)

  1.12.– 2.12.2012 – Trestné činy proti životnému prostrediu (medzinárodný dohovor CITES, skutkové podstaty prečinu)

  10.12.– 11.12.2012 – Systém prameňov práva EÚ, ich vyhľadávanie a aplikačné vlastnosti (metodologické minimum)

  27.2.–28.2.2013 – Väzba, zaistenie osôb a majetku v trestnom konaní

  7.3.– 8.3.2013 – Obete trestných činov, násilie na ženách, deťoch a ostatných objektoch trestných činov

  20.5.– 21.5.2013 – Úhrnný, súhrnný, ďalší a spoločný trest

  14.11.– 15.11.2013 – Trestnoprávna zodpovednosť právnických osôb (v kontexte obchodného a správneho práva)

  18.6.– 19.6.2014 – Správne súdnictvo

  1.12.2016 – Rasovo motivované trestné činy a extrémizmus

  19.9. 19.9.2017 – Správne súdnictvo a jeho rozhodovanie PRED a PO rekodifikácii

  20.11.2017 – Aplikačné skúsenosti so Správnym súdnym poriadkom

  27.11.– 29.11.2017 – Prokurátori, sudcovia a tréning vo veciach trestných činov motivovaných nenávisťou

  19.2.2018 – Umenie a právo

  24.– 25.1.2019 – Aktuálna judikatúra ESĽP – trestnoprávne aspekty

  25.–26.4.2019 – Splatnosť pohľadávok, premlčanie a preklúzia v súkromnom práve

  18.10.2019 – Právo a šport

  14.11– 15.11.2019 – Trestná činnosť súvisiaca s prideľovaním a čerpaním dotácií a zadávaním zákaziek

  13.2.– 14.2.2020 – Správne súdnictvo

  9.3.– 10.3.2020 – Zodpovednosť členov štatutárnych orgánov obchodných spoločností a iných právnických osôb za škodu

  Organizované
  inými inštitúciami

  21.3.– 23.3.2011 – odborný seminár: Kontrola vývozu a zabránení nelegálneho šírenia tovaru/materiálov dvojakého určenia (Praha; Program kontroly vývozu a súvisiacej bezpečnosti hraníc; organizátori Ministerstvo zahraničných vecí USA a Úrad pre zvyšovanie kvalifikácie prokurátorov Ministerstva spravodlivostí USA)

  24.10.– 25.10.2011 – odborný seminár: Komplexné riešenie problematiky bezpečnosti na futbalových štadiónoch (Bratislava; organizátori UEFA, SFZ) – lektor

  13.3.– 16.3.2012 – XII. konferencia ministrov Rady Európy zodpovedných za oblasť športu: Manipulácia výsledkov športových stretnutí – divácke násilie – paneurópska spolupráca v oblasti športu (Belehrad, organizátor Rada Európy)

  14.6.2012 – Justičné kolokvium: kontrola obchodovania so strategickými materiálmi CBRN (Bratislava; organizátor Veľvyslanectvo USA v Bratislave)

  12.9.– 13.9.2012 – Medzinárodná odborná konferencia “Šport a právo 2012” (Poprad; organizátori SFZ a UčPS) – moderátor/lektor

  23.4.– 24.4.2013 – Medzinárodná odborná konferencia “Šport a právo” (Sv. Kateřina na Vysočine, Česká republika; organizátori FAČR a ČAFH) – lektor

  3.10.– 4.10.2013 – Medzinárodná odborná konferencia “Šport a právo 2013” (Poprad; organizátori SFZ a UčPS) – moderátor/lektor

  2.10.– 3.10.2014 – Medzinárodná odborná konferencia “Šport a právo 2014” (Poprad; organizátori SFZ a UčPS) – moderátor/lektor

  1.10.– 2.10.2015 – Medzinárodná odborná konferencia “Šport a právo 2015” (Senec; organizátori SFZ a UčPS) – moderátor/lektor

  29.9.– 30.9.2016 – Medzinárodná odborná konferencia “Šport a právo 2016” (Poprad; organizátori SFZ a UčPS) – moderátor/lektor

  21.9.2017 – TREND konferencia „Športový manažment 2017“.

  12.10.–13.10.2017 – Medzinárodná odborná konferencia “Šport a právo 2017” (Poprad; organizátori SFZ, UčPS a PEVŠ) – moderátor konferencie

  18.9.2018 – TREND konferencia „Športový manažment 2018“.

  25.10.–26.10.2018 – Medzinárodná odborná konferencia “Šport a právo 2018” (Stará Lesná; SFZ a UčPS) – odborný garant konferencie

  3.3.– 4.3.2019 – Medzinárodná odborná konferencia “Šport a médiá 2019” (Šamorín; organizátori SFZ a UčPS)

  21.11.2019 – Medzinárodná konferencia „Prague Sports Law Day 2019“ (Praha, organizátor FAČR)

  29.9.– 30.9.2019 – Medzinárodná odborná konferencia “Šport a právo 2019” (Poprad; organizátori SFZ a UčPS) – odborný garant

  9. Osobná spôsobilosť:

  Materinský jazyk

  slovenský jazyk

  Ďalšie jazykové schopnosti

  nemecký jazyk – úroveň pokročilá (C2); vrátane pokročilej znalosti právnej terminológie

  anglický jazyk – úroveň mierne pokročilá (B1)

  taliansky jazyk – úroveň mierne pokročilá (B1)

  ruský jazyk – úroveň základná (A2)

  Počítačové znalosti/zručnosti

  Windows XP, Windows Vista, Windows 7, 8, 10 – úroveň pokročilá

  Mac OS, Mojave – úroveň pokročilá

  využitie internetu, emailu, skenovania, zdieľania – úroveň expert

  Projektovanie štruktúry a funkcionality webových portálov pre právnikov – úroveň expert

  Microsoft Office 2003, 2007, 2010 (okrem aplikácií Access a Project) – úroveň expert

  Lotus Notes – úroveň pokročilá

  Open Office – úroveň pokročilá

  Google DISK – kolektívna tvorba a zdieľanie dokumentov, kalendár, mapy, multilinguálny prekladač, videá, fotografie, obrázky,

  Gmail, Google kalendár – úroveň expert

  Aplikácie: Xmind, Jing, SnagIt, Dropbox, Picasa, iTunes, Doodle, Zoom – úroveň pokročilá

  Komunikačné aplikácie (na videokonferencie) Skype, Google Hang out – úroveň pokročilá

  Tvorba systému kľúčových slov pre tematické mapy

  Elektronické systémy právnych informácií

  ASPI – úroveň expert

  EPI – úroveň expert

  C. H. Beck – úroveň pokročilá

  EUR– lex – úroveň expert

  SLOV–Lex – úroveň expert

  Zmluvy a dokumenty Rady Európy a OSN – úroveň pokročilá

  Vodičské oprávnenie

  B – skupina

  10. Iné právnické aktivity:

  Justičná akadémia

  SR

  Disciplinárna komisia

  Generálnej prokuratúry SR

  - náhradník skúšobnej komisie pre oblasť ústavného práva, organizácie a pôsobnosti súdov a prokuratúry (zvolený na obdobie od 12.2.2019 do 12.2.2022)

  - člen 4. disciplinárnej komisie Generálnej prokuratúry SR v rokoch 2008–2009

  - náhradník disciplinárnej komisie Generálnej prokuratúry SR od 06/2013–2014

  - predseda 3. disciplinárnej komisie Generálnej prokuratúry SR od 10/2014–10/2015

  - náhradník odvolacej disciplinárnej komisie Generálnej prokuratúry SR od 10/2015

  Škodová komisia
  Generálnej prokuratúry SR

  Občianske združenia

  - člen osobitnej (škodovej) komisie Generálnej prokuratúry SR zriadenej podľa § 184 zákona č. 154/2001 Z. z. na konanie a rozhodovanie vo veciach zodpovednosti za škodu a s tým súvisiacich nárokov na náhradu škody na prokuratúre (od 1.5.2020 – 30.4.2024)

  Učená právnická spoločnosť o. z., spoluzakladateľ a stály člen Rady občianskeho združenia (od júna 2009 – doposiaľ)

  Slovenský futbalový zväz – člen Výkonného výboru SFZ pre legislatívno–právne otázky (čestná funkcia od 25.9.2010 – doposiaľ)

  Spoluzakladateľ a člen „Športovej rady“ – neformálneho spolku právnikov, ktorí sa zaoberajú športovým právom (2011–2012)

  Slovenský olympijský výbor – predseda legislatívno–právnej komisie (01/2017 – 07/2017)

  Slovenská plavecká federácia – člen odvolacieho antidopingového senátu (03/2018 – doposiaľ)


  11. Športové aktivity

  Futbal

  TJ Lokomotíva Košice (1977 – 1988) – prípravka, žiacke ligy, dorastenecké ligy, juniorská súťaž, I. SNL

  reprezentácia Slovenska do 20 rokov (1989)

  Zemplín Vihorlat Michalovce (1989 – 1990) – I. SNL

  FK Spoje Košice (1995 – 1998) – IV. liga

  nová TJ Lokomotíva Košice (1998 – 2000) – VI. liga

  OŠK Chorvátsky Grob (2000 – 2001) – IV. liga

  FC Ružinov (2002 – 2005) – IV. liga

  OŠK Chorvátsky Grob (2005 – 2006) – IV. Liga

  Turnaj justičných výberov Slovenska, Česka, Rakúska a Maďarska
  (účastník v družstve Slovenskej republiky od roku 2000)

  Malý futbal,
  sálový futbal, futsal

  Albion, Mladosť (1985 – 1987) – malý futbal (Košická miniliga)

  Brasil / Glassig / Brasil Izolex / Izolex Košice (1988 – 2000) – malý futbal (Košická miniliga) a sálový futbal (1. slovenská liga 1991 – 2000), 5x účasť na európskych pohárových klubových súťažiach (Cadiz, Badajoz, Guimaraes, Moskva, Košice)

  Reprezentácia Slovenskej republiky v sálovom futbale (1995 – 2000) – účasť na MS v Mexiku (Guadalajara, 1997)

  Perpetuum Bratislava (2000 – 2004) sálový futbal, futsal – I. slovenská liga

  Minimax Bratislava (2004 – 2005) – futsal, II. slovenská liga

  Slov–matic FOFO OLD (2009 – 05/2016) futsal – liga 40+

  BOTAFOGO OLD (01/2017 – 06/2018) futsal – liga 40+

  Hujeri 40 (01/2017 – 06/2018) futsal – liga 40+

  Iné obľúbené športy

  Tenis, squash, beh – maratón (štafeta), bicyklovanie, veslovanie

  Organizovanie
  športových podujatí

  Organizovanie (UčPS) a aktívna účasť na 10 ročníkoch (2009 až 2017) Medzinárodného turnaja právnických povolaní vo futsale o Putovný pohár Milana Hanzela (pôvodný názov – Memoriál Milana Hanzela)


  V Bratislave dňa 12. mája 2020.


  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti