Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Magister Officiorum - odborný časopis UčPS NEPREČÍTANÉ MagOff 

     
  Článok bol nastavený ako .
  15.11.2011Mgr. Igor Šumichrast
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Magoff_new

  Dovoľte nám privítať Vás v mene redakčnej rady odborného časopisu Magister Officiorum (skrátene MagOff) a občianskeho združenia Učená právnická spoločnosť na stránkach vyhradených elektronickej verzii (HTML) časopisu MagOff, kde budú postupne pribúdať jeho ďalšie čísla.

  Časopis MagOff vychádza raz za dva/tri mesiace v tlačenej i elektronickej verzii (formáty PDF i HTML). Prináša štúdie z vedných odborov PRÁVO a POLITOLÓGIA. Snahou redakcie je zabezpečiť Vám - našim čitateľom - aktuálne informácie z oboch vedných odborov a uverejňovať aj príspevky prierezového charakteru.

  Bude pre nás cťou a záväzkom súčasne, ak Vašu priazeň voči Učenej právnickej spoločnosti a jej "tvorivým produktom" zachováte aj v budúcnosti. Tým prispievate aj Vy k tomu, aby odborný časopis MagOff i odborný obsah portálu UcPS.sk, mohli byť dlhodobo prístupné bezplatne a s minimom reklám, pri zachovaní ich slobodynezávislosti, apolitickosti a tiež plurality názorov, ktorú sme schopní v rámci oboch médií garantovať.

  Dávame do pozornosti! 

  Vážení čitatelia,
  dovoľte nám informovať Vás, že v roku 2016 pristúpil vydavateľ časopisu Magister Officiorum (Učená právnická spoločnosť) k úprave formy vydávania časopisu, a to z kombinovanej formy (elektronická a printová) - na výlučne elektronickú formu. Aj naďalej pre Vás budú k dispozícii 4 vydania nášho časopisu ročne, avšak tieto budú už len v elektronickej forme na www.magisterofficiorum.sk a www.ucps.sk.

  Keďže však máme za to, že aspoň niektoré príspevky by mali byť pre budúce generácie archivované aj v tlačenej podobe, na základe záverov redakčnej rady, budú každý rok vydané dve mimoriadne čísla nášho časopisu v printovej forme. Jedno mimoriadne číslo (spravidla koncom roka), v ktorom budú uverejnené vybrané články a štúdie uverejnené v priebehu roka elektronicky a jedno mimoriadne číslo v podobe zborníka z vedeckého podujatia.

  Môžeme Vás ubezpečiť, že sa jedná len o zmenu formy vydávania časopisu, naďalej Vám preto budeme prinášať zaujímavý obsah, tak ako doteraz.

  redakčná rada časopisu Magister Officiorum

  PILIERE ČASOPISU Magoff

  Časopis Magister Officiorum je akousi fúziou dvoch - možno na prvý pohľad nesúvisiacich vedných a študijných disciplín - práva a politológie. Hneď v úvode je však potrebné uviesť, že časopis nekomentuje politické dianie v krajine, ale skúma politologické a právne prepojenia v rámci spoločnosti. Redakčná rada dohliada - okrem iných - práve na to, aby sa časopis nemohol stať fórom na prezentáciu politických názorov, ale aby si zachoval tvár ako časopis odborný a vedecký.

  Časopis vychádza bez finančnej podpory akejkoľvek verejnej inštitúcie a preto je schopný zachovať si nezávislosť a nestrannosť. Práve predmetná skutočnosť pozitívne vplýva aj na to, že autori môžu bez akýchkoľvek problémov prezentovať svoje názory, pričom redakcia víta najmä názory kriticky konštruktívne.

  1. Nezaujatosť a nestrannosť akcentujeme ako základné atribúty našej činnosti. Magister Officiorum sa finančne neviaže na žiadny národný, európsky alebo medzinárodný projekt.
  2. Rovnosť autorov a pluralita názorov - myšlienkové, ideologické, vekové, pohlavné a iné rozdiely považujeme za samorejmý prevaj diverzity spoločnosti, a preto podporujeme autorov zo všetkých subsystémov spoločnosti. V časopise Magister Officiorum môžu publikovať autori s dlhoročnými pedagogickými, publikačnými a inými odbornými skúsenosťami, ale aj mladí absolventi, prip. mimoriadne nadaní študenti vysokých škôl. Veríme, že dobrá myšlienka a vôľa spoločnosť zlepšiť sa neviaže na žiadne konkrétne ľudské elementy.
  3. Dynamickosť a flexibilita - časopis vychádza 5-6x za rok, t.j. v priemere raz za dva/tri mesiace, čo však neznamená, že v "medziobdobí" nie je redakcia činná. Práve naopak, uvedený čas využívame na získavanie nových poznatkov a distribúciu aplikačných prvkov vedeckých štúdií a odborných príspevkov publikovaných v časopise.
  4. Kvalita - každá vedecká štúdia alebo odborný článok je pred uverejnením v časopise podrobený detailnej recenzii. Autor článku nepozná meno recenzenta, a to ani z posudku, keďže redakcia autorovi zasiela len pripomienky recenzenta.
  5. Komunitné funkcie - Magister Officiorum a Učená právnická spoločnosť plnia popri samotnom vydávaní aj ďalšie úlohy a funkcie. Ide najmä o bezplatné prednášky v príslušných študijných, resp. vedných odboroch.

  ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ČASOPISE Magoff - OTÁZKY A ODPOVEDE

  1. Prečo práve "Magister Officiorum"?

  Magister Officiorum bol vysokopostaveným funkcionárom a úradníkom v Rímskej ríši, ktorý však okrem typických byrokratických funkcií plnil aj úlohy súdneho charakteru a v neposlednom rade mal významné postavenie edukačného charakteru vo vzťahu k novoprijatým úradníkom a sudcom. V neskorších štádiách sa tento úrad transformoval do ďalších formálnych pozícii - vrátane napr. úradu podobného súčasnému ministerstvu zahraničných vecí a i. Je to teda funkcia, ktorá v sebe kumulovala právne aj politické aspekty, a preto do určitej miery korešponduje aj s filozofiou nášho časopisu.

  2. Ako často vychádza časopis "Magister Officiorum"?

  Časopis vychádza v elektronickej podobe na stránke www.magisterofficiorum.sk každé dva až tri mesiace. 

  3. Vychádza časopis aj v tlačenej forme?

  Časopis "Magister Officiorum" je ako elektronickým časopisom, tak i časopisom v tlačenej forme, ktorý vychádza 5-6x za rok.

  4. Poskytuje sa za príspevky autorský honorár?

  Nie, časopis je vo svojej podstate vydávaný pod gesciou občianskeho združenia a poskytuje virtuálne fórum na vedecké, resp. odborné diskusie. Za príspevky uverejnené v časopise "Magister Officiorum" neposkytujeme prispievateľom autorský honorár. Ich benefitom je, že ich znalosť premietnutá v príspevkoch bude vďaka spolupráci so spoločnosťami IURA EDITION, S-EPI a C.H.BECK zdieľaná bezplatne asi najširším možným spôsobom súčasne aj v elektronických systémoch právnych informácií "ASPI", "EPI" a "BECK on-line".  

  5. Môžem do časopisu prispieť aj viacerými článkami?

  Áno, Magister Officiorum nemá žiadne kvantitatívne obmedzenia tohto druhu. Ak článok spĺňa kvalitatívne predpoklady podľa recenzného posudku, nemáme dôvod tieto príspevky neuverejňovať.

  6. Čo sa stane, ak sa recenzent vyjadrí k môjmu príspevku negatívne?

  Recenzenti vyhotovujú posudky v konkrétnom režime, t.j. musia uviesť presné dôvody, pre ktoré neodporúčajú príspevok uverejniť. K týmto dôvodom sa potom môže autor vyjadriť, resp. ich odstrániť.

  7. Je stránka www.magisterofficiorum.sk naozaj bezplatná?

  Áno, táto stránka je v plnom rozsahu bezplatná. Od návšetvníkov portálu - čitateľov časopisu - nepožadujeme žiadne úhrady a dokonca ani registráciu (s e-mailom), čo je úplne bežné pri iných portáloch. Časopis je publikovaný v HTML aj na stránke www.ucps.sk/MagOff, kde sú články navyše zapracované aj do systému kľúčových slov portálu UčPS a je možné nastaviť si notifikáciu nových článkov na portáli.

  8. Môžem s vami spolupracovať?

  Áno, budeme veľmi radi. Cez náš portál môžete napr. upozorňovať na rôzne právne a politické anomálie v spoločnosti, môžete nahlásiť prípadnú chybu na stránke alebo navrhnúť publikáciu, ktorej odbornú recenziu by ste na našich stránkach radi videli a pod.

  9. Môžem si objednať tlačenú verziu časopisu?

  Áno, a to zaslaním e-mailu na adresu: redakcia@magisterofficiorum.sk.

  10. Môžem kopírovať a inak nakladať s článkami uverejnenými na portáli www.magisterofficiorum.sk?

  Akékoľvek nakladanie, kopírovanie, iná reprodukcia, šírenie, zverejňovanie a pod. všetkých článkov a iných informácií na portáli alebo ich častí sa riadi príslušnou legislatívou. Okrem zákonných výnimiek je na všetky vyššie uvedené úkony potrebný písomný súhlas autora, resp. držiteľa autorských práv daný pred takýmto použitím (viac informácií na: redakcia@magisterofficiorum.sk). Pri citovaní diel a ich častí je potrebné dodržať citačné štandardy.
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti