Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Profesijný profil JUDr. Petra Sepešiho k 8.10.2022 NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  09.10.2022JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač
  POJMY: životopis

  ŽIVOTOPIS

  1. Osobné údaje:

  Priezvisko / Meno

  SEPEŠI Peter

  Akademický titul

  Adresa trvalého pobytu

  JUDr.

  Trenčianska 17, 821 08 Bratislava, Slovenská republika

  Telefón

  Práca: +421 2 208 37 824

  E-mail

  peter.sepesi@genpro.gov.sk

  peter.sepesi@gmail.com

  sepesi@ucps.sk

  Štátna príslušnosť

  Slovenská republika

  Dátum narodenia

  14. júla 1969

  Pohlavie

  muž

  2. Doterajšia prax:

  od - do

  08/1993 - 10/1993

  Zamestnanie

  právny čakateľ prokuratúry

  Zamestnávateľ (služobný úrad)

  Krajská prokuratúra v Košiciach

  Miesto výkonu práce

  Obvodná prokuratúra Košice I

  Druh vykonávanej praxe

  - základná príprava právneho čakateľa,

  - oboznámenie sa s oprávneniami a povinnosťami právneho čakateľa prokuratúry a prokurátora,

  - oboznámenie sa s fungovaním trestného úseku okresnej prokuratúry,

  - štúdium spisov a 

  - účasť na súdnych pojednávaniach pod dohľadom školiteľa

  od - do

  10/1993 - 09/1994

  Zamestnanie

  právny čakateľ prokuratúry

  Zamestnávateľ (služobný úrad)

  Vojenská obvodná prokuratúra Prešov

  Miesto výkonu práce

  Vojenská obvodná prokuratúra Prešov

  Druh vykonávanej praxe

  - vybavovanie trestnej agendy prokurátora pod dohľadom školiteľa

  od - do

  09/1994 - 06/1995

  Zamestnanie

  právny čakateľ prokuratúry

  Zamestnávateľ (služobný úrad)

  Krajská prokuratúra v Košiciach

  Miesto výkonu práce

  Obvodná prokuratúra Košice I

  Druh vykonávanej praxe

  - vybavovanie trestnej agendy prokurátora pod dohľadom školiteľa, povinná prax na netrestnom úseku prokuratúry

  od - do

  06/1995 - 01/1997

  Zamestnanie

  prokurátor

  Zamestnávateľ (služobný úrad)

  Krajská prokuratúra v Košiciach

  Miesto výkonu práce

  Obvodná / Okresná prokuratúra Košice I

  - od 01/2006 stáž na Krajskej prokuratúre v Košiciach

  Druh vykonávanej praxe

  - na OP Košice I vybavovanie trestnej agendy, úsek všeobecnej kriminality

  - od 01/2006 vykonávanie prokurátorského dozoru v trestných veciach, v ktorých bol na konanie v prvom stupni príslušný krajský súd (závažná násilná a majetková kriminalita)

  od - do

  01/1997 - 04/2000

  Zamestnanie

  prokurátor

  Zamestnávateľ (služobný úrad)

  Krajská prokuratúra v Košiciach

  Miesto výkonu práce

  Krajská prokuratúra v Košiciach
  (od 11/1999 - stáž na Generálnej prokuratúre SR, Bratislava)

  Druh vykonávanej praxe

  - na KP vykonávanie prokurátorského dozoru v trestných veciach, v ktorých bol na konanie v prvom stupni príslušný krajský súd (závažná násilná a majetková kriminalita)

  - od 11/1999 vybavovanie agendy na trestnom odbore GP SR (dočasné pridelenie), druhostupňový dohľad v trestných veciach, v ktorých bol na konanie v prvom stupni vecne príslušný krajský súd (závažná všeobecná a násilná kriminalita),

  - vybavovanie podnetov na podanie sťažnosti pre porušenie zákona,

  - intervencie na (ne)verejných zasadnutiach najvyššieho súdu

  od - do

  04/2000 - 09/2004

  Zamestnanie

  prokurátor (trestný odbor)

  Zamestnávateľ (služobný úrad)

  Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

  Miesto výkonu práce

  Generálna prokuratúra SR, Bratislava

  Druh vykonávanej praxe

  - druhostupňový dohľad v trestných veciach, v ktorých bol na konanie v prvom stupni príslušný krajský súd (závažná všeobecná a násilná kriminalita);

  - intervencie na (ne)verejných zasadnutiach najvyššieho súdu; vybavovanie podnetov na podanie sťažnosti pre porušenie zákona;

  - účasť na hĺbkových previerkach vybavovania trestnej agendy podriadenými prokuratúrami;

  - vypracovanie návrhov stanovísk generálneho prokurátora podľa § 10 ods. 2 zák. č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre

  1. por. č. 1/2002 zo 16.1.2002 k trestnému postihu protiprávneho konania pracovníkov odťahových služieb podľa § 237 Tr. zákona;

  2. por. č. 4/2002 z 11.6.2002 k trestnému postihu protiprávneho konania pracovníkov pohrebných služieb podľa § 237 Tr. zákona;

  - pripomienkovanie návrhov právnych predpisov, stanovísk a interných predpisov prokuratúry

  od - do

  10/2004 - 12/2007

  Zamestnanie

  prokurátor (medzinárodný odbor)

  Zamestnávateľ (služobný úrad)

  Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

  Miesto výkonu práce

  Generálna prokuratúra SR, Bratislava

  Druh vykonávanej praxe

  - vybavovanie trestnej agendy v oblasti právneho styku s cudzinou vo vzťahu ku germanofónnym štátom, Česká republika, Talianska republika, Holandské kráľovstvo, štáty Severnej a Južnej Ameriky, Afriky, Ázie, Austrália; spolupráca s Eurojustom pri vybavovaní závažných trestných vecí;

  - vyhotovovanie dožiadaní o právnu pomoc do cudziny pre Úrad špeciálnej prokuratúry;

  - vykonávanie úkonov právnej pomoci v závažných trestných veciach pre cudzie justičné orgány (urgentné dožiadania o právnu pomoc);

  - účasť na hĺbkových previerkach vybavovania trestnej agendy podriadenými prokuratúrami;

  - účasť na medzinárodných podujatiach v oblasti právneho styku s cudzinou v trestných veciach;

  - pripomienkovanie návrhov medzinárodných dohovorov, právnych predpisov SR, stanovísk a interných predpisov prokuratúry;

  - expertná činnosť pri príprave dokumentov EÚ a právnych predpisov SR v environmentálnej oblasti.

  od - do

  12/2007 - 12/2008

  Zamestnanie

  prokurátor (zástupca riaditeľa Justičnej akadémie)

  Zamestnávateľ (služobný úrad)

  Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

  Miesto výkonu práce

  Justičná akadémia SR, Pezinok

  Druh vykonávanej praxe

  - zabezpečovanie celoživotného vzdelávania sudcov a prokurátorov, zabezpečovanie prípravy vyšších súdnych úradníkov a čakateľov na vykonanie justičnej skúšky, vrátane odbornej prípravy a organizácie justičných skúšok;

  - lektorská činnosť v rámci podujatí Justičnej akadémii;

  - spoluúčasť na vytvorení internetového portálu Justičnej akadémie

  od - do

  12/2008 - 12/2012

  Zamestnanie

  prokurátor (medzinárodný odbor)

  Zamestnávateľ (služobný úrad)

  Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

  Miesto výkonu práce

  Generálna prokuratúra SR, Bratislava

  Druh vykonávanej praxe

  - vybavovanie trestnej agendy v oblasti právneho styku s cudzinou vo vzťahu ku germanofónnym štátom, ČR, Talianska republika, Holandské kráľovstvo, Rumunská republika, Turecká republika; Bulharská republika, Slovinská republika, Chorvátska republika, Bosna a Hercegovina, Srbská republika;

  - spolupráca s Eurojustom pri vybavovaní závažných trestných vecí, vyhotovovanie dožiadaní o právnu pomoc do cudziny pre Úrad špeciálnej prokuratúry; vykonávanie úkonov právnej pomoci v závažných trestných veciach pre cudzie justičné orgány (urgentné dožiadania o právu pomoc) ;

  - účasť na medzinárodných podujatiach týkajúcich sa agendy právneho styku s cudzinou v trestných veciach, pripomienkovanie návrhov medzinárodných dohovorov, právnych predpisov SR, stanovísk a interných predpisov prokuratúry; expertná činnosť pri príprave dokumentov EÚ a právnych predpisov SR v environmentálnej oblasti.

  od - do

  1/2013 - 11/2013

  Zamestnanie

  prokurátor netrestného odboru, oddelenie legislatívy

  11/2013 - 01/2021

  prokurátor odboru legislatívy a ústavného práva, oddelenie legislatívy

  02/2021 - 08/2022

  vedúci oddelenia legislatívy a ústavného práva

  Zamestnávateľ (služobný úrad)

  Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

  Miesto výkonu práce

  Generálna prokuratúra SR, Bratislava

  Druh vykonávanej praxe

  - pripomienkovanie legislatívnych materiálov za GP SR v rámci medzirezortného pripomienkového konania;

  - tvorba právnych predpisov (odborný garant a spoluautor návrhu zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov);

  - člen pracovnej skupiny nominovaný za GP SR na prípravu návrhu nového zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, odborný garant a hlavný koordinátor projektu

  - príprava návrhu zákona č. 286/2018 Z. z. o výbere kandidátov na funkciu európskeho prokurátora a európskeho delegovaného prokurátora v Európskej prokuratúre

  - príprava návrhu zákona č. 242/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov

  - manažovanie medzirezortnej pracovnej skupiny (08/2019 až 07/2020) na prípravu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov v zmysle odporúčaní Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie a príprava návrhu zákona

  - manažovanie pracovnej skupiny vytvorenej na prokuratúre v rámci medzirezortného pripomienkového konania k posúdeniu dopadov návrhu reformy súdnej mapy na rezort prokuratúry SR a príprava návrhu stanoviska GP SR k návrhu reformy súdnej mapy

  od - do

  09/2022 - doposiaľ

  Zamestnanie

  prokurátor (medzinárodný odbor)

  Zamestnávateľ (služobný úrad)

  Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

  Miesto výkonu práce

  Generálna prokuratúra SR, Bratislava

  Druh vykonávanej praxe

  expertná činnosť pri príprave návrhov právnych dokumentov EÚ, pripomienkovanie návrhov európskej legislatívy, medzinárodných dohovorov, právnych predpisov SR (Trestný zákon, Trestný poriadok) a interných predpisov prokuratúry

  3. Vzdelávanie a príprava:

  od - do

  1999 - 2000 (rigorózne štúdium)

  Dátum získania kvalifikácie

  08.12.2000

  Názov získanej kvalifikácie

  vykonanie rigoróznej skúšky a obhajoba rigoróznej práce v študijnom odbore právo, priznaný akademický titul doktor práv (skratka „JUDr.“)

  Téma rigoróznej práce „Právny styk s cudzinou v trestných veciach

  Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie

  Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

  od - do

  1988 - 1993 (denné štúdium)

  Dátum získania kvalifikácie

  22.06.1993

  Názov získanej kvalifikácie

  vykonanie štátnych záverečných skúšok v študijnom odbore právo, priznaný akademický titul magister (skratka „Mgr.“)

  Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie

  Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, katedra trestného práva

  od - do

  1987 - 1988 (denné štúdium)

  Dátum získania kvalifikácie

  22.06.1993

  Názov získanej kvalifikácie

  ukončený 1. semester štúdia, 2. semester po prijatí na právnickú fakultu neukončený

  Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie

  Vysoká škola technická v Košiciach, elektrotechnická fakulta, odbor počítačové/informačné systémy

  od - do

  1983 - 1987

  Dátum získania kvalifikácie

  30.06.1987

  Názov získanej kvalifikácie

  Stredoškolské vzdelanie s maturitou

  Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie

  Gymnázium Kováčska 30 v Košiciach

  od - do

  1975 - 1983

  Dátum získania kvalifikácie

  30.06.1983

  Názov získanej kvalifikácie

  Základné vzdelanie

  Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie

  Základná škola Polianska 1, Košice

  Odborné pobyty:

  od - do

  2x dvojtýždňový jazykový pobyt pre právnikov v SRN (Bonn) v roku 2001 a 2003

  Názov získanej kvalifikácie

  certifikát o absolvovaní jazykového kurzu

  Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie

  Goetheho inštitút, Bonn

  od - do

  dvojtýždňový hospitačný pobyt u štátneho zástupcu v SRN (Mníchov) v roku 2005

  Názov získanej kvalifikácie

  poznanie nemeckého systému trestnej, administratívnej/priestupkovej zodpovednosti

  Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie

  Štátne zastupiteľstvo Mníchov I

  od - do

  16x týždňový jazykový pobyt pre právnikov s nemeckou lektorkou/ trénerkou (2x ročne od roku 2003)

  Názov získanej kvalifikácie

  rozšírenie znalostí v nemeckom jazyku pre právnikov

  Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie

  Nemecká nadácia pre medzinárodnú právnu spoluprácu (Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit)

  od - do

  dvojtýždňový pobyt v Paríži a Bordeaux (november 2007

  Názov získanej kvalifikácie

  poznanie systému prípravy na prácu v justícii a systému celoživotného vzdelávania sudcov a prokurátorov vo Francúzsku

  Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie

  ENM (École Nationale de la Magistrature) - Národná justičná škola

  od - do

  štvordňový pobyt v Luxemburgu a Štrasburgu (február 2008)

  Názov získanej kvalifikácie

  fungovania Súdneho dvora EÚ a Európskeho súdu pre ľudské práva (účasť na pojednávaniach súdov, stretnutie so sudcami a generálnym advokátom)

  Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie

  Euroiuris - Európske právne centrum, o.z. a Justičná akadémia SR

  od - do

  päťdňový jazykový pobyt v Londýne (september 2009)

  Názov získanej kvalifikácie

  poznávanie britského justičného systému, rozšírenie znalostí anglického jazyka

  Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie

  Učená právnická spoločnosť, o. z.

  od - do

  päťdňový jazykový pobyt v Edinburghu (október 2010)

  Názov získanej kvalifikácie

  poznávanie škótskeho justičného systému, rozšírenie znalostí z anglického právneho jazyka

  Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie

  Učená právnická spoločnosť, o. z.

  4. Účasť v odborných komisiách, pracovných skupinách a na projektoch:

  - komisia Generálnej prokuratúry SR pre prípravu rekodifikácie Trestného zákona (2003-2004)

  - multidisciplinárna integrovaná skupina odborníkov (MISO) zameraná na elimináciu environmentálnej kriminality zriadená pri medzirezortnom Expertnom koordinačnom orgáne (MEKO) pre boj so zločinnosťou (04/2006-doposiaľ)

  - člen Medzirezortnej komisie pre koordináciu spolupráce v oblasti boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu (2011-2016)

  - člen medzirezortnej pracovnej skupiny odborníkov zameranej na elimináciu rasovo motivovanej trestnej činnosti a extrémizmu zriadená pri medzirezortnom Expertnom koordinačnom orgáne pre boj so zločinnosťou (01/2013-03/2019)

  - člen národnej expertnej skupiny pre oblasť diváckeho násilia zriadenej pri medzirezortnom Expertnom koordinačnom orgáne pre boj so zločinnosťou (04/2019 - doposiaľ)

  - člen za GP SR pracovnej skupiny Úradu vlády SR k novelizácii zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (výsledok činnosti pracovnej skupiny bol nový zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (č. 54/2019 Z.z.)

  - člen za GP SR a koordinátor pracovnej skupiny vytvorenej generálnym prokurátorom SR na prípravu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 154/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov, za účasti zástupcov Súdnej rady SR, MS SR, prokuratúry SR, Rady prokurátorov SR, zástupcov tretieho sektora (Via iuris) podľa požiadaviek vyplývajúcich z Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR na roky 2017 - 2019 (09/2019 – 08/2020)

  - člen za GP SR pracovnej skupiny vytvorenej Ministerstvom spravodlivosti SR na prípravu návrhu zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a o správe zaisteného majetku o zmene a doplnení niektorých zákonov (od 04/2020 – zákon bol publikovaný pod č. 312/2020 Z.z)

  - člen pracovnej skupiny pre vytvorenie nového internetového portálu Justičnej akadémie a spoluautor štruktúry a obsahu internetového portálu http://www.ja-sr.sk/ (2007-2008)

  - vytvorenie a ďalší vývoj odborného internetového portálu Učenej právnickej spoločnosti - www.ucps.sk (2009-dodnes)

  - autor projektu „Efektívna práca s počítačom, internetom a elektronickými systémami právnych informácií pre právnikov (vzdelávacie podujatie Justičnej akadémie SR)

  - spoluautor projektu vydávania odborného časopisu Magister Officiorum publikovaného bezplatne v tlačenej forme i elektronicky na stránkach www.ucps.sk/magoff resp. www.magisterofficiorum.sk

  - autor myšlienkového zámeru projektu s názvom e‑PUBLIKACIE.gov.sk, článok publikovaný v odbornom časopise Magister Officiorum 1/2012 i na stránke www.ucps.sk

  - člen výberovej komisie a pripomienkujúci subjekt projektu SFZ s názvom „Informačný systém slovenského futbalu“, ktorý sa uchádza o ocenenie Najlepší IT projekt roku 2013 v SR

  - odborný garant realizácie Strategického plánu Slovenského futbalového zväzu (SFZ) na roky 2011-2014 v časti „LEGISLATÍVA“ a jeho čiastkových projektov

  - spoluautor návrhu nových STANOV SFZ (schválených 25.10.2012)

  - návrhu nového Disciplinárneho poriadku SFZ (schválený 5.11.2013) a návrhov ďalších predpisov SFZ

  - člen redakčnej rady časopisu Magister Officiorum (od r. 2011)

  - odborný garant projektu medzinárodná odborná konferencia „ŠPORT a PRÁVO 2012“ (Poprad, 12.-13.9.2012) a lektor konferencie

  - odborný garant projektu medzinárodná odborná konferencia „ŠPORT a PRÁVO 2013“ (Poprad, 3.-4. 10. 2013); lektor a moderátor konferencie

  - odborný garant a spoluautor návrhu zákona o organizovaní verejných športových podujatí (zákon bol schválený v NR SR a publ. pod č. 1/2014 Z.z. s účinnosťou od 1.2.2014)

  - člen a predseda odbornej komisie podľa § 13 ods. 7 zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí (3/2014 - 3/2016; 3/2016 - 3/2018)

  - člen odbornej komisie podľa § 13 ods. 7 zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí (12/2018 - 12/2020 a 02/2021 - 02/2023)

  - člen monitorovacieho výboru MŠVVaŠ SR zameraného na boj proti manipulácií športových súťaží k Dohovoru Rady Európy o manipulácii súťaži (ETS 215) (od 11/2018 - doposiaľ)

  - odborný garant a hlavný koordinátor projektu „Príprava návrhu nového zákona o športe“ (od 07/2012; zákon o športe bol schválený 26.11.2015 hlasmi 133 zo 136 prítomných poslancov NR SR a publikovaný bol pod č. 440/2015 Z.z.)

  - odborný garant a lektor projektu „Verejné dišputy k návrhu zákona o športe“ (Košice, Bratislava, Žiar nad Hronom; 05/2016)

  - odborný garant a lektor projektu UčPS: „Implementácia zákona o športe do praxev roku 2016 a 2017:

  · zorganizovanie 21 seminárov pre zväzy a kluby v roku 2016

  · vypracovanie vzorových právnych dokumentov podľa nového zákona o športe (stanovy, predpisy, zmluvy, zápisnice, manuály k zmluvám a pod.)

  · vypracovanie cca 500 otázok a odpovedí k zákonu o športe

  - odborný garant a lektor projektu UčPS pripraveného v spolupráci s expertom na praktické otázky týkajúce sa daní, odvodov a pracovného práva (RNDr. Jozef Mihál) pod názvom: “Zákon o športe - zmluvné vzťahy, dane a odvody klubov, zväzov, športovcov, športových odborníkov a dobrovoľníkov v športe” (séria 11 seminárov v 9 mestách v mesiacoch apríl až jún 2017)

  - odborný garant a lektor projektu UčPS pripraveného v spolupráci s expertom na praktické otázky týkajúce sa daní, odvodov, pracovného práva a účtovníctva (RNDr. Jozef Mihál a Ing. Jaroslava Lukačovičová) pod názvom: “Zákon o športe - zmluvné vzťahy, dane, odvody a špecifiká účtovníctva klubov, zväzov, športovcov, športových odborníkov a dobrovoľníkov v športe” (séria 6 seminárov v 6 mestách v mesiaci máj až september 2018)

  - autor projektu: Okrúhly stôl k téme: Odvody profesionálnych športovcov po 1.1.2019, publikované na stránke www.ucps.sk;

  - autor projektu: Testovanie - navrhnutie a implementácia elektronického modulu na tvorbu a manažovanie otázok a testov pre športových odborníkov, študentov práva a iných skupín osôb - https://testovanie.sportnet.online/ (tento systém sa v roku 2019 začal používať aj na testovanie v rámci výberových konaní na Generálnej prokuratúre SR)

  - autor projektu: Tagmanažér - navrhnutie a implementácia elektronického modulu na tvorbu a manažovanie smarttagov/ značiek používaných na tvorbu odborných webov a webových stránok, organizovanie ich obsahu, inteligentné vyhľadávanie a ponúkanie súvisiaceho obsahu

  - autor projektu: Hlasovanie per rollam - navrhnutie a implementácia elektronického modulu na tvorbu a manažovanie elektronického hlasovania členov orgánov športových organizácií ale aj akýchkoľvek iných organizácií (obchodné spoločnosti, družstvá, občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie) alebo aj skupín osôb (spoločenstvá vlastníkov) o rozhodnutiach a iných otázkach s automatickým generovaním zápisnice o výsledku hlasovania

  - odborný garant a lektor projektu UčPS pripraveného v spolupráci s expertom na praktické otázky týkajúce sa daní, odvodov, pracovného práva a účtovníctva (RNDr. Jozef Mihál, Ing. Jaroslava Lukačovičová a Mgr. Ing. Peter Hennel) pod názvom: Zákon o športe - zmluvné vzťahy, dane, odvody a špecifiká účtovníctva v športe alebo Financovanie klubového športu na Slovensku - kde sú zdroje, kde sa dá ušetriť a ako na to?” (séria 7 seminárov v 7 mestách v mesiaci máj až september 2018)

  - spolutvorca a odborný garant diskusných relácií v Klube pod lampou - témy: Športové poukazy (4.3.2019); Vzorec na výpočet príspevku uznanému športu (3.6.2019); 10 rokov činnosti UčPS (18.6.2019); Informačný systém športu (4.11.2019)

  - spolutvorca a odborný garant občianskej iniciatívy/platformy UčPS pod názvom „ŠPORT pre SLOVENSKO

  - člen UčPS tímu, ktorý realizoval dotazníkový projekt s názvom: ANKETA k dopadu mimoriadnych opatrení v súvislosti s výskytom COVID-19 na oblasť športu - výsledky projektu a návrhy krízových opatrení pre oblasť športu boli publikované na stránke www.ucps.sk

  - spolutvorca a odborný garant internetových diskusných relácií vyrábaných v produkcii Futbalnet.TV a UčPS na témy:

  · Šport pre Slovensko - Budúcnosť slovenského športu

  · Dopad mimoriadnych opatrení na oblasť športu - Anketa

  · Prežijú kluby a zväzy Covid-19?

  · Športová budúcnosť je neistá

  · Štátna pomoc v jazyku športovca - Paragrafové znenia pomoci

  · Profesionálny športovec a jeho postavenie na Slovensku

  · Novela Zákona o športe - výkrik parlamentu do tmy!

  5. Aktívna vedecko-pedagogická činnosť:

  Pedagogická činnosť

  Publikaččinnosť
  (názvy diel)

  09/2017 - doposiaľ

  Paneurópska vysoká škola v Bratislave, fakulta práva

  - odborný garant a vyučujúci predmetu Športové právo I a predmetu Športové právo II pre študentov 2. a 3. ročníka

  - Komentár Trestného zákona (Trestné činy proti životnému prostrediu, § 300-310), J. Čentéš a kol.; 2006,

  - Komentár Trestného zákona (Trestné činy proti životnému prostrediu, § 300-310), J. Čentéš a kol.; 2013,

  - Komentár Trestného poriadku (§ 25-52, § 560-568), J. Čentéš a kol.; 2006,

  - Komentár Trestného poriadku (§ 25-52), J. Čentéš a kol.; 2014,

  - Právo životného prostredia, S. Košičiarová a kol.; 2006,

  - Právo životného prostredia, S. Košičiarová a kol.; 2009,

  - Pokračujúci trestný čin, P. Sepeši; Justičná revue 12/2004,

  - Les a nový Trestný zákon č. 300/2005 Z. z.; príspevok Ing. Mario Kern a JUDr. Peter Sepeši, dostupné na internete: www.ucps.sk

  - Extrémizmus všeobecne, resp. extrémizmus vo svetle novely Trestného zákona č. 257/2009 Z. z.; odborný príspevok; autori JUDr. Róbert Vlachovský a JUDr. Peter Sepeši, dostupné na internete: www.epi.sk

  - Implementácia Smernice o ochrane životného prostredia prostriedkami trestného práva do právneho poriadku SR, Zborník zo seminára „Správne trestanie“, PEVŠ Bratislava; 26.10.2010, príspevok rozdelený do dvoch častí bol publikovaný aj v Justičnej revue č 2/2011 a 3/2011 (str. 392 - 400).

  - Stav a problémy transpozície Smernice 2008/99/ES o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva a Smernice 2009/123/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2005/35/ES o znečisťovaní mora z lodí a zavedení sankcií za porušenie. Osobitosti účelu sankcie/postihu pri environmentálnych deliktoch. Publikované v Informačnom spravodajcovi GP SR č. 3/2010

  - Prokuratúra Slovenskej republiky - minulosť? prítomnosť? … budúcnosť!; 2011, príspevok publikovaný na stránke www.ucps.sk

  - Dištančný delikt vs. teritoriálna pôsobnosť Trestného zákona SR; publikované v odbornom časopise Magister Officiorum 1/2011 i na stránke www.ucps.sk

  - Násilie a neviazanosť divákov v právnych a sociálnych podmienkach SR; publikované v informačnom spravodajcovi GP SR č. 2/2011; odbornom časopise Magister Officiorum 2/2011 i na stránke www.ucps.sk

  - XII. konferencia ministrov Rady Európy zodpovedných za oblasť športu: Manipulácia výsledkov športových stretnutí - divácke násilie - paneurópska spolupráca v oblasti športu; publikované v odbornom časopise Magister Officiorum 2/2012 i na www.ucps.sk

  - Úvahy o efektivite trestného konania v slovenskej republike - hľadanie nástrojov a riešení na jeho časové a ekonomické zefektívnenie cestou zmeny právnej úpravy predsúdneho konania; článok publikovaný v odbornom časopise Magister Officiorum 3/2012 i na stránke www.ucps.sk

  - Odborná verejná diskusia / informačný systém o bezpečnosti na športových podujatiach, základný nástroj prevencie diváckeho násilia, alebo príspevok SFZ k dosiahnutiu spoločného cieľa; publikované v odbornom časopise Magister Officiorum 4-5/2012 i na stránke www.ucps.sk; ďalší spoluautor Ing. Ján Letko

  - Stanovy SFZ - nová spoločenská zmluva futbalového hnutia; publikované v odbornom časopise Magister Officiorum 4-5/2012 i na stránke www.ucps.sk

  - Závery z konferencie Šport a právo (Poprad, 12. - 13.9.2012); publikované v odbornom časopise Magister Officiorum 4-5/2012 i na stránke www.ucps.sk; ďalší spoluautori Mgr. Mgr. Ladislav Križan PhD. a Bc. Jaroslav Čollák

  - Základné tézy nového zákona o športe - pohľad pracovnej skupiny SFZ; publikované v odbornom časopise Magister Officiorum 1/2013 i na stránke www.ucps.sk; kolektív autorov

  - K procesu prípravy návrhu zákona o organizovaní verejných športových podujatí - všeobecne; publikované v odbornom časopise Magister Officiorum 2/2013 i na stránke www.ucps.sk; spoluautor JUDr. Žaneta Surmajová PhD.

  - Implementácia zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v praxi; publikované v odbornom časopise Magister Officiorum 3‑4/2014 i na stránke www.ucps.sk; spoluautori JUDr. Žaneta Surmajová PhD. a Mgr. Peter France

  - Problematika organizovania verejných športových podujatí z pohľadu Prokuratúry SR; publikované na stránke www.ucps.sk

  - Čo prináša zákon o športe pre športovcov? - článok publikovaný na stránke www.ucps.sk

  - Členský príspevok v športe: podmienka pre získanie prostriedkov z verejných a sponzorského alebo základný princíp a idea „nového športu“ na Slovensku; publikované v odbornom časopise Magister Officiorum 4/2015 i na stránke www.ucps.sk; spoluautor JUDr. Jaroslav Čollák PhD.

  - Čo je lepšie pre šport i spoločnosť - Zmluva o reklame alebo Zmluva o sponzorstve v športe? publikované v odbornom časopise Magister Officiorum 3/2015 i na stránke www.ucps.sk

  - Charitatívna reklama; publikované v odbornom časopise Magister Officiorum 2/2017 i na stránke www.ucps.sk; spoluautor JUDr. Peter Haňdiak

  - O blížiacom sa ekonomickom probléme slovenského profesionálneho športu z pohľadu (makro)ekonomiky Slovenska a (mikro)ekonomiky profesionálnych klubov - www.ucps.sk

  - Učená právnická spoločnosť a jej spolupracovníci - kto sme a akú alternatívu ponúkame slovenskej spoločnosti ? - publikované na stránke www.ucps.sk

  - K príprave návrhu zmeny systému voľby predsedu a podpredsedu komory SFZ pre riešenie sporov - publikované na stránke www.ucps.sk

  - Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2020 až 2024 pre oblasť “Šport a mládež” - publikované na stránke www.ucps.sk

  - Spory o právomoc (vecnú príslušnosť) podľa nariadenia o zriadení Európskej prokuratúry - publikované na stránke www.ucps.sk

  - Vážny poznatok o zmene pravidiel legislatívneho procesu, ktorý je v rozpore s princípmi otvoreného vládnutia - publikované na stránke www.ucps.sk

  - Využívanie elektronického monitoringu pri trestných činoch spáchaných na verejných (nielen športových) podujatiach - publikované na stránke www.ucps.sk (22.10.2019); spoluautor PhDr. Vladimír Cehlár, PhD.

  - Nech v utorok dopadne hlasovanie o Tittel-Jančulovej novele zákona o športe akokoľvek...- publikované na stránke www.ucps.sk

  - Je rozumný koncept bezúhonnosti naviazaný na (ne)spáchanie úmyselného trestného činu?; publikované (16.10.2020) na stránke www.beta.ucps.sk

  - Čo je možné robiť v prípade straty bezúhonnosti športového odborníka?; publikované (25.10.2020) na stránke www.beta.ucps.sk

  - Príspevok do diskusie o núdzovom stave, prijímaných opatreniach, ...slobode a demokracii; publikované v odbornom časopise Magister Officiorum 2/2020 i na stránke www.beta.ucps.sk

  - Nevyužitá príležitosť ... vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva - traja sudcovia senátu ústavného súdu - tri odlišné názory … alebo na odpovede na vážne ústavne otázky občanov a organizácií Slovenska si musíme ešte počkať; publikované na stránke www.beta.ucps.sk (07.07.2021)

  - Analytický útvar Generálnej prokuratúry SR - ciele, východiská, cesty ... k riešeniam; publikované na stránke https://beta.ucps.sk/ (29.08.2022)

  - ďalšie články, príspevky, prezentácie a rozhovory publikované najmä v denníkoch SME a ŠPORT, Futbalnet, ako aj na stránkach www.futbalsfz.sk a www.ucps.sk.

  Lektorská činnosť (témy/oblasti)

  - Ústavné právo - prípravné vzdelávanie právnych čakateľov prokuratúry a vyšších súdnych úradníkov v rámci prípravy na odbornú justičnú skúšku

  - Legislatívny proces v Slovenskej republike

  - Zákon o prokuratúre

  - Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry

  - Disciplinárna zodpovednosť prokurátorov

  - Deliktuálna zodpovednosť v právnom poriadku SR

  - Trestné činy proti životnému prostrediu, kolízia trestného a správneho konania, ne bis in idem

  - Ochrana životného prostredia v medzinárodnom a európskom práve

  - Inštitúty právneho styku s cudzinou v trestných veciach

  - Poškodený v trestnom konaní, obeť trestného činu

  - Osoby zúčastnené v trestnom konaní (zapisovateľ, tlmočník, prekladateľ, obvinený, poškodený, zúčastnená osoba ...)

  - Divácke násilie na verejných podujatiach, hmotnoprávne i procesnoprávne aspekty

  - Manipulácia športových súťaží a športová korupcia

  - Právna úprava organizovania verejných športových podujatí

  - Legislatívna činnosť v rámci národného športového zväzu ako občianskeho združenia - tvorba interných športových noriem

  - Efektívne vyhľadávanie medzinárodných zmlúv, právnych predpisov, judikatúry

  - Efektívna práca s počítačom s využitím internetu pre právnikov.

  - Zákon o organizovaní verejných športových podujatí

  - Zákon o športe (Vytvorenie a realizácia projektu implementácie Zákona o športe do praxe)

  - Stanovy športových zväzov a športových klubov

  - Kontrolór v športovej organizácii

  - Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov v športe

  - Financovanie športu z verejných zdrojov

  - Zmluva o sponzorstve v športe vs. Zmluva o (charitatívnej) reklame

  - Zmluvné vzťahy medzi športovcami a športovými klubmi

  - Riešenie sporov v športe

  - Disciplinárne konanie v športových organizáciách

  6. Účasť na odborných podujatiach:

  Organizované Justičnou akadémiou

  15.3.- 16.3.2010 - Počítačová kriminalita v EÚ; projekt NFM

  27.9.- 28.9.2010 - Ochrana životného prostredia

  9.7.- 13.7.2012 - Letný kurz Nemeckého jazyka

  5.11.- 6.11.2012 - Trestné činy proti životnému prostrediu (Trestná činnosť v oblasti neoprávneného nakladania s materiálmi CBRN)

  1.12.- 2.12.2012 - Trestné činy proti životnému prostrediu (medzinárodný dohovor CITES, skutkové podstaty prečinu)

  10.12.- 11.12.2012 - Systém prameňov práva EÚ, ich vyhľadávanie a aplikačné vlastnosti (metodologické minimum)

  27.2.-28.2.2013 - Väzba, zaistenie osôb a majetku v trestnom konaní

  7.3.- 8.3.2013 - Obete trestných činov, násilie na ženách, deťoch a ostatných objektoch trestných činov

  20.5.- 21.5.2013 - Úhrnný, súhrnný, ďalší a spoločný trest

  14.11.- 15.11.2013 - Trestnoprávna zodpovednosť právnických osôb (v kontexte obchodného a správneho práva)

  18.6.- 19.6.2014 - Správne súdnictvo

  1.12.2016 - Rasovo motivované trestné činy a extrémizmus

  19.9. 19.9.2017 - Správne súdnictvo a jeho rozhodovanie PRED a PO rekodifikácii

  20.11.2017 - Aplikačné skúsenosti so Správnym súdnym poriadkom

  27.11.- 29.11.2017 - Prokurátori, sudcovia a tréning vo veciach trestných činov motivovaných nenávisťou

  19.2.2018 - Umenie a právo

  24.- 25.1.2019 - Aktuálna judikatúra ESĽP - trestnoprávne aspekty

  25.- 26.4.2019 - Splatnosť pohľadávok, premlčanie a preklúzia v súkromnom práve

  18.10.2019 - Právo a šport

  14.11- 15.11.2019 - Trestná činnosť súvisiaca s prideľovaním a čerpaním dotácií a zadávaním zákaziek

  13.2.- 14.2.2020 - Správne súdnictvo

  9.3.- 10.3.2020 - Zodpovednosť členov štatutárnych orgánov obchodných spoločností a iných právnických osôb za škodu

  21.09.2020 - Sloboda prejavu a jej limity v demokratickom a právnom štáte (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok)

  26.10.2020 - Právo na spravodlivý proces v prípravnom konaní (celoslovenské podujatie) ONLINE

  Organizované inými inštitúciami

  21.3.- 23.3.2011 - odborný seminár o: Kontrole vývozu a zabránení nelegálneho šírenia tovaru/materiálov dvojakého určenia (Praha; Program kontroly vývozu a súvisiacej bezpečnosti hraníc MZV USA a Úradu pre zvyšovanie kvalifikácie prokurátorov Ministerstva spravodlivostí USA)

  24.10.- 25.10.2011 - odborný seminár: Komplexné riešenie problematiky bezpečnosti na futbalových štadiónoch (Bratislava; UEFA, SFZ) - lektor

  13.3.- 16.3.2012 - XII. konferencia ministrov Rady Európy zodpovedných za oblasť športu: Manipulácia výsledkov športových stretnutí - divácke násilie - paneurópska spolupráca v oblasti športu (Belehrad) - účastník

  14.6.2012 - Justičné kolokvium: kontrola obchodovania so strategickými materiálmi CBRN (Bratislava; Veľvyslanectvo USA v Bratislave) – účastník

  12.9.- 13.9.2012 - Medzinárodná odborná konferencia “Šport a právo 2012” (Poprad; SFZ a UčPS) - moderátor a lektor

  23.4.- 24.4.2013 - Medzinárodná odborná konferencia “Šport a právo” (Sv. Kateřina na Vysočine, Česká republika; FAČR a ČAFH) - lektor

  2.10.- 3.10.2014 - Medzinárodná odborná konferencia “Šport a právo 2014” (Poprad; SFZ a UčPS) - moderátor a lektor

  1.10.- 2.10.2015 - Medzinárodná odborná konferencia “Šport a právo 2015” (Senec; SFZ a UčPS) - moderátor a lektor

  29.9.- 30.9.2016 - Medzinárodná odborná konferencia “Šport a právo 2016” (Poprad; SFZ a UčPS) - moderátor a lektor

  21.9.2017 - TREND konferencia „Športový manažment 2017“.

  12.10.-13.10.2017 - Medzinárodná odborná konferencia “Šport a právo 2017” (Poprad; SFZ, UčPS a PEVŠ) - moderátor konferencie

  18.9.2018 - TREND konferencia „Športový manažment 2018“.

  25.10.-26.10.2018 - Medzinárodná odborná konferencia “Šport a právo 2018” (Stará Lesná; SFZ a UčPS) - odborný garant

  29.9.- 30.9.2019 - Medzinárodná odborná konferencia “Šport a právo 2019” (Poprad; SFZ a UčPS) - odborný garant

  27.10.2021 - Odborná konferencia “Šport a médiá 2021” (Poprad; SFZ, UčPS, PEVŠ fakulta masmédií) - odborný garant

  28.10.-29.10.2021 - Odborná konferencia “Šport a právo 2021” (Poprad; SFZ a UčPS) - odborný garant

  31.5.2022 - Medzinárodná odborná konferencia “Šport a médiá 2022” (Bratislava; SFZ, UčPS a PEVŠ fakulta masmédií) - odborný garant

  7. Osobná spôsobilosť:

  Materinský jazyk

  slovenský jazyk – materinský jazyk

  Ďalšie jazykové schopnosti

  nemecký jazyk - úroveň pokročilý (C2); vrátane pokročilej znalosti právnej terminológie

  anglický jazyk - úroveň mierne pokročilý (B1)

  taliansky jazyk - úroveň pokročilý (B2)

  ruský jazyk - úroveň základná (A2)

  Počítačové znalosti/zručnosti

  Windows XP, Windows Vista, Windows 7, 8, 10 - úroveň pokročilý

  MacOS - úroveň pokročilý

  využitie internetu, emailu, skenovania, zdieľania - úroveň expert

  Internetové prehliadače: Firefox, IE, Edge, Chrome, Opera, Safari

  Projektovanie štruktúry a funkcionality webových portálov (nielen) pre právnikov - úroveň expert

  Administrácia a tvorba webovských stránok a nástrojov na ich tvorbu

  Tvorba systému kľúčových slov pre tematické mapy

  Microsoft Office / Open Office - úroveň pokročilý

  Lotus Notes - úroveň pokročilý

  Google DISK - kolektívna tvorba a zdieľanie dokumentov, kalendár, mapy, multilinguálny prekladač, videá, fotografie, obrázky,

  Gmail, Google kalendár - úroveň expert

  Aplikácie: Xmind, Jing, SnagIt, Dropbox, Picasa, - úroveň pokročilý

  Komunikačné aplikácie (na videokonferencie) Skype, Google Hang out, Zoom, Teams - úroveň pokročilý


  Elektronické systémy právnych informácií

  ASPI - úroveň expert

  EPI - úroveň expert

  C. H. Beck - úroveň pokročilý

  Judikaty/info - úroveň pokročilý

  EUR- lex - úroveň expert

  SLOV-Lex - úroveň expert

  Zmluvy a dokumenty Rady Európy a OSN - úroveň pokročilý

  Rozhodnutia súdov (ESĽP, SD EÚ, ÚS SR, NS SR, NSS SR, ÚS ČR a iných štátov) - úroveň pokročilý

  Vodičské oprávnenie

  B - skupina

  8. Iné aktivity:

  Justičná akadémia

  SR

  Samosprávne orgány prokurátorov

  Disciplinárna komisia GP SR

  - náhradník skúšobnej komisie pre oblasť ústavného práva, organizácie a pôsobnosti súdov a prokuratúry (od 12.2.2019 do 24.9.2020)

  - člen skúšobnej komisie pre oblasť ústavného práva, organizácie a pôsobnosti súdov a prokuratúry (od 25.9.2020 do 24.09.2023)

  - člen a predseda prokurátorskej rady Generálnej prokuratúry SR (od 04/2021 doposiaľ)

  - člen Rady prokurátorov SR (od 04/2021 doposiaľ)

  - člen 4. disciplinárnej komisie Generálnej prokuratúry SR v rokoch 2008-2009

  - náhradník disciplinárnej komisie Generálnej prokuratúry SR od 06/2013-2014

  - predseda 3. disciplinárnej komisie Generálnej prokuratúry SR od 10/2014-10/2015

  - náhradník odvolacej disciplinárnej komisie Generálnej prokuratúry SR od 10/2015

  Škodová komisia
  GP SR

  Občianske združenia

  - člen osobitnej (škodovej) komisie Generálnej prokuratúry SR zriadenej podľa § 184 zákona č. 154/2001 Z. z. na konanie a rozhodovanie vo veciach zodpovednosti za škodu a s tým súvisiacich nárokov na náhradu škody na prokuratúre (od 1.5.2020 - 30.4.2024)

  Učená právnická spoločnosť, spoluzakladateľ a stály člen Rady združenia (od júna 2009 doposiaľ)

  Slovenský futbalový zväz - člen Výkonného výboru SFZ pre legislatívno-právne otázky (volená čestná funkcia od 25.9.2010 - doposiaľ)

  Spoluzakladateľ a člen „Športovej rady“ neformálneho spolku právnikov v oblasti športového práva (2011-2012)

  Slovenský olympijský výbor - predseda legislatívno-právnej komisie (01/2017 - 07/2017)

  Slovenská plavecká federácia - člen odvolacieho antidopingového senátu (03/2018 – 25.9.2021)


  9. Športová činnosť

  Futbal

  TJ Lokomotíva Košice (1977 - 1988) - prípravka, žiacke ligy, dorastenecké ligy, juniorská súťaž, I. Slovenská národná liga (muži)

  reprezentácia Slovenska do 20 rokov (1989)

  Zemplín Vihorlat Michalovce (1989 - 1990) - I. SNL

  FK Spoje Košice (1995 - 1998) - IV. liga

  „Obnovená“ TJ Lokomotíva Košice (1998 - 2000) - VI. liga

  OŠK Chorvátsky Grob (2000 - 2001) - IV. liga

  FC Ružinov (2002 - 2005) - IV. liga

  OŠK Chorvátsky Grob (2005 - 2006) - IV. Liga

  Turnaj justičných výberov Slovenska, Česka, Rakúska a Maďarska (účastník v družstve justície SR od roku 2000)

  Malý futbal,
  sálový futbal, futsal

  Albion, Mladosť (1985 - 1987) - malý futbal (Košická miniliga)

  Brasil / Glassig / Brasil Izolex / Izolex Košice (1988 - 2000) - malý futbal (Košická miniliga) a sálový futbal (I. liga 1991 - 2000), 5x účasť v európskych pohárových súťažiach klubov (Cadiz, Badajoz, Guimaraes, Moskva, Košice)

  Reprezentácia Slovenskej republiky v sálovom futbale (1995 - 2000) - účasť na MS v Mexiku (Guadalajara, 1997)

  Perpetuum Bratislava (2000 - 2004) sálový futbal/futsal I. liga

  Minimax Bratislava (2004 - 2005) - futsal, II. liga

  Slov-matic Fofo OLD (2009 - 05/2016) futsal - liga 40+

  Botafogo OLD (01/2017 - 06/2018) futsal - liga 40+

  Hujeri 40 - OLD (01/2017 - 06/2018) futsal - liga 40+

  Železná tím – (2016 – doposiaľ)

  Organizovanie a aktívna účasť na 12 ročníkoch (2009 až 2021) medzinárodného turnaja právnických povolaní vo futsale o Putovný pohár Milana Hanzela (pôvodný názov - Memoriál Milana Hanzela)

  Iné športy

  Tenis, squash, padel, beh - maratón (štafeta), bicyklovanie

  Svojim vlastnoručným podpisom potvrdzujem, že skutočnosti uvedené v mojom životopise sú pravdivé a v prípade potreby ich viem doložiť listinnými dokladmi alebo inak preukázať.

  V Bratislave dňa 8. októbra 2022.

  ________________________

                                                                                                          podpis

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti