Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Program V. ročníka konferencie "Šport a právo 2016" NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  23.09.2016 Michael Válek
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač
  TÉMATICKÉ OBLASTI: Športové právo
  PRÁVNE INŠTITÚTY / TÉMY: Implementácia zákona o športe

  Prihlasovanie na konferenciu je ešte možné. Link na prihlasovací formulár je na karte "Pozvánka", kde sú uvedené aj kontaktné osoby, ktoré Vám ochotne pomôžu s čím bude treba.


  PROGRAM *

  V. ročníka konferencie “ŠPORT a PRÁVO 2016”

  “Na ceste od nepopulárnej no nevyhnutnej legislatívy k znalostnému manažmentu športu.”

  ŠTVRTOK - 29. septembra 2016

  09:30 - 10:15 Registrácia účastníkov a vybavenie administratívnych záležitostí

  10:30 - 11:15 Otvorenie konferencie a úvodné príhovory hostí

  Privítanie, úvodné slovo a úvodné príhovory za organizátorov a hostí:

  10:30 - 10:35 Úvodné slovo za moderátorov konferencie:

  • JUDr. Žaneta Surmajová, PhD. - riaditeľka odboru legislatívy a aproximácie práva MŠVVaŠ SR, členka UčPS

  • JUDr. Peter Sepeši - prokurátor odboru legislatívy a ústavného práva GP SR; člen Rady UčPS

  • JUDr. Jaroslav Čollák - pedagóg a externý doktorand Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach; člen Rady UčPS

  10:35 - 11:15 Príhovory za organizátorov konferencie a príhovory čestných hostí:

  • Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. - minister školstva, vedy, výskumu a športu SR

  • Ing. Alica Fisterová - hlavná kontrolórka športu

  • doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. - dekan Fakulty práva PEVŠ Bratislava, člen Rady UčPS

  • Ján Kováčik - prezident SFZ

  • Jan Telenský - Aquacity Poprad

  • PhDr. Ján Riapoš PhD. - predseda Slovenského paralympijského výboru

  • Ing. Miroslav Mackulin - mentálny kouč športovcov a manažérov
   - Potenciál (nielen) športovcov z pohľadu mentálneho kouča

  Ďalší čestní hostia konferencie:
  JUDr. Štefan Bieľak - podpredseda ZMOS, Mgr. Dušan Galis - splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport, prof. JUDr. Ján Husár, CSc. - Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, RNDr. Jozef Mihál - poslanec NR SR, Ing. Dušan Tittel - poslanec NR SR, prof. JUDr. Peter Vojčík CSc. - Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach

  11:15 - 12:00 Implementácia Zákona o športe, kde sme a kam smerujeme?

  11:15 - 11:30 JUDr. Peter Sepeši - Implementácia Zákona o športe do praxe - informácia o projekte UčPS.

  11:30 - 11:50 Ing. Andrej Virlič (zástupca obchodnej spoločnosti stengl a.s.) - Aktuálny stav a vízia rozvoja IS športu.

  11:50 - 12:00 Ing. Ján Letko - Skúsenosti najväčšieho občianskeho združenia na Slovensku z nasadenia IS slovenského futbalu do praxe.

  12:00 - 12:15 Mgr. Richard Galovič - Strediská vrcholového športu ako základný nástroj prípravy štátnej športovej reprezentácie.

  12:15 - 12:30 diskusia

  12:30 - 13:30 Prestávka na obed

  13:30 - 15:00 Novelizácia Zákona o športe - čo by bolo do budúcna prospešné a na čo je treba reagovať?

  13:30 - 13:45 JUDr. Žaneta Surmajová PhD. - Novela Zákona o športe

  13:45 - 14:00 JUDr. Monika Maršáleková - Financovanie športu po novele zákona o športe.

  14:00 - 14:10 Ing. Alica Fisterová - Postavenie kontrolórov v športových organizáciách a kontrolórov v športových zväzoch.

  14:10 - 14:25 doc. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš PhD., LLM, MA - Zákony o vrcholných športových podujatiach.

  14:25 - 14:40 Mgr. Mgr. Ladislav Križan PhD. - Fond pre podporu športu v Rakúsku.

  14:40 - 14:55 Mgr. Mária Berdisová - Alternatívne zriadenie fondu pre podporu športu (k možným právnym formám a spôsobu financovania).

  14:55 - 15:10 diskusia

  15:10 - 15:30 Prestávka na občerstvenie

  15:30 - 15:50 Alan Craig - Effective methods concerning sport used in U.S.A. education system

  15:50 - 16:05 Ing. Ján Letko - Voľnočasové športové aktivity a klubový šport (bez športových odborníkov to nepôjde).

  16:05 - 16:20 JUDr. Jaroslav Čollák - Riešenie sporov v športe a limity združovacieho práva v podmienkach (po účinnosti) Zákona o športe a rekodifikácii civilného procesného práva.

  16:20 - 16:35 JUDr. Peter Mihál - Disciplinárne konanie zväzov po implementácii Zákona o športe a prieskum rozhodnutí disciplinárnych orgánov zväzov správnymi súdmi.

  16:35 - 16:50 Mgr. Zuzana Zajíčková - Sponzorstvo v športe v praxi športových organizácií.

  16:50 - 17:00 diskusia

  17:00 - 19:30 Relaxačný blok - organizované možnosti:

  • tradičný priateľský futbalový zápas na malé bránky na trávnatom ihrisku NTC Poprad (cca od 17.15 do 18.30 hod) - je potrebná vlastná športová výstroj
   - záujem o relaxačný program účastníci oznámia e-mailom alebo pri registrácii

  • návšteva Wellness centra v komplexe Aquacity

  19:30 - 20:30 Večera

  20:30 - 23:00 Neformálne diskusné stoly s osobnosťami športu a práva
  (spojené s ochutnávkou vín)


  PIATOK - 30. septembra 2016

  08:00 - 08:55 Raňajky

  09:00 - 10:45 Implementácia zákona o športe, kde sme a kam smerujeme?

  09:00 - 09:15 Mgr. Ivan Šulek - Košice Európske mesto športu 2016 - názorný príklad spolupráce s UČPS pri uplatnení Zákona o športe v praxi.

  09:15 - 09:30 Ing. Martin Kohút - Znalostný manažment v športe - slovenské prednosti a rezervy.

  09:30 - 09:45 prof. MUDr. Dušan Meško, PhD. - Preventívne telovýchovnolekárske prehliadky u športovcov.

  09:45 - 10:05 RNDr. Jozef Mihál - Športový odborník - možnosti právnych vzťahov a z toho vyplývajúce daňové a odvodové zaťaženie.

  10:05 - 10:20 Mgr. Igor Šumichrast - Realizácia dobrovoľníctva v praxi športových organizácií.

  10:20 - 10:35 Ing. Milan Andrejkovič - Pripravovaný Zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií (MNO) a jeho dopad na športové kluby: evidencia občianskych združení a ich organizačných jednotiek.”.

  10:35 - 10:50 diskusia

  10:50 - 11:10 Prestávka na občerstvenie a odovzdanie izieb

  11:10 - 12:30 Divácke násilie, doping a manipulácia športových súťaží - ako sme pokročili v právnej ochrane integrity podstaty športu a kam smerujeme ako členský štát Rady Európy a Európskej únie?

  11:10 - 11:25 Mgr. Peter Kulifaj - Potenciál uplatnenia sociálnej práce v športovom prostredí.

  11:25 - 11:40 Mgr. et Mgr. Liběna Šrámková, LL.M. - Boj proti dopingu podľa WADA kódexu 2015.

  11:40 - 11:50 Mgr. Žaneta Csaderová, PhD. - Súčasné postavenie ADA SR v Zákone o športe.

  11:50 - 12:05 JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD. - Procesné pravidlá pre riešenie prípadov porušenia dopingových pravidiel.

  12:05 - 12:15 Mgr. Peter Dedík, PhD. - Dohovor Rady Európy v boji proti manipulácii športových súťaží - proces podpisu za SR a jeho postupná implementácia v podmienkach SR.

  12:15 - 12:25 doc. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš PhD., LLM, MA a Mgr. Jakub Čavoj - Match-fixing v komparácii členských štátov UEFA: východiská a riešenia.

  12:25 - 12:35 JUDr. Jozef Čorba, PhD. - Opatrenia proti manipulácii športových súťaží v Zákone o športe.

  12:35 - 12:45 diskusia

  12:45 - 13:00 Záver - formulovanie nosných myšlienok a záverov konferencie

  Záverečné slovo moderátorov konferencie:
  JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., JUDr. Peter Sepeši, JUDr. Jaroslav Čollák, Mgr. Mgr. Ladislav Križan PhD., Mgr. Lukáš Pitek, Mgr. Michael Válek - Zhrnutie podstatných podnetov, názorov a záverov

  od 13:00 Obed a následný individuálny odchod účastníkov


  Z konferencie bude vysielaný ON-LINE prenos, ktorý bude dostupný z:


  ODPORÚČANIA PRE ÚČASTNÍKOV:

  Pre bezproblémový priebeh konferencie Vás prosíme dodržiavať nasledovné pravidlá:

  • Minimalizovať súkromnú (individuálnu) komunikáciu počas jednotlivých vystúpení (v prednáškovej sále). Stíšte si, prosíme, mobilné komunikačné zariadenia.

  • Dodržiavať časové aspekty - najmä trvanie prezentácie, ale napr. aj trvanie prestávok, t.j. návrat na svoje miesta s dostatočným predstihom pred pokračovaním programu a pod.

  • Počas jednotlivých vystúpení minimalizovať pohyb v priestoroch prednáškovej sály (najmä príchody a odchody počas prezentácií môžu rušiť prezentujúcich)

  • V rámci diskusie prosíme formulovať otázky a pripomienky jasne, jednoznačne a zrozumiteľne, aby sa poskytol priestor čo najväčšiemu počtu záujemcov pre kladenie otázok, resp. účasť v diskusii. Privítali by sme, ak by ste zaslali položenú otázku aj písomne na email: sumichrast@ucps.sk

  • Prosím, zoberte na vedomie, že oficiálna časť konferencie je v režime on-line prenosu.

  • Počas celého podujatia, prosíme, postupovať podľa pokynov organizátora.


  PARTNERI PROJEKTU IMPLEMENTÁCIE ZÁKONA o ŠPORTE:

  • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (Národné športové centrum)

  • Mesto Košice - Európske mesto športu 2016

  • Slovenský futbalový zväz

  • Slovenský zväz ľadového hokeja

  • Slovenská plavecká federácia

  • Slovenská basketbalová asociácia

  • Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode

  Unknown

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti