Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Stanovisko Stk 1/2009 - Opakované oznámenie zaujatosti sudcom (§ 32 ods. 1 Tr. por.) NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  16.12.2011Krajský súd v Žiline (Spracoval: JUDr. Peter Sepeši )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Stanovisko trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Žiline prijaté 8.9.2009

  O ďalšej námietke zaujatosti, oznámenej sudcom v tej istej veci, sa opakovane nerozhoduje, ak sa už raz o takejto námietke, založenej na tých istých dôvodoch, rozhodlo, aj keď pri predchádzajúcom rozhodovaní o námietke bola vec vedená na súde pod inou spisovou značkou.

  Odôvodnenie

  Senát 2To vo veci sp. zn. 2Nto/17/2008 opakovane rozhodol o vylúčení sudcu z vykonávania úkonov trestného konania vo veci, v ktorej už o vylúčení tohto sudcu bolo v minulosti rozhodnuté iným senátom krajského súdu (senátom 1To pod sp. zn. 1Nto/13/2008), keď v predchádzajúcom konaní o vylúčení sudcu bola vec na okresnom súde vedená pod inou spisovou značkou.

  Senát 3To o ďalšej (v poradí tretej) námietke zaujatosti vznesenej tým istým sudcom a založenej na tých istých dôvodoch, pre ktoré bolo o vylúčení tohto sudcu už dvakrát rozhodnuté, opakovane nerozhodoval s tým, že o vylúčení sudcu v tejto veci – aj keď vedenej na okresnom súde pod inou spisovou značkou už bolo rozhodnuté.

  Nakoľko išlo o odlišný postup dvoch senátov krajského súdu, bolo žiadúce, do budúcna pre obdobné prípady zjednotiť prax.

  uznesenia KS ZA - sp. zn. 1Nto/13/2008, sp. zn. 2Nto/17/2008

  prípis KS ZA sp. zn. 3Nto/14/2009
  1Nto/13/2008-268

  U Z N E S E N I E

  Krajský súd v Žiline, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Bargela a sudcov JUDr. Milana Repáňa a JUDr. Evy Kyselovej, na neverejnom zasadnutí konanom 20. mája 2008 v trestnej veci obvineného ml. M. D. a spol., vedenej na Okresnom súde Dolný Kubín pod sp. zn. 12T/34/2007 takto

  r o z h o d o l :

  Podľa § 32 ods. 1 Tr. por. v y l u č u j e sudcu JUDr. Rastislava Stieranku z vykonávania úkonov trestného konania v trestnej veci obvineného ml. M. D. a spol., vedenej na Okresnom súde Dolný Kubín pod sp. zn. 12T/34/2007.

  O d ô v o d n e n i e

  Dňa 8.11.2007 podal okresný prokurátor v Dolnom Kubíne na Okresnom súde Dolný Kubín obžalobu na obvineného ml. M. D. a spol. za spáchanie zločinu ublíženia na zdraví podľa § 155 ods. 1, ods. 2 písm. b) Tr. zák. v štádiu pokusu podľa § 14 ods. 1 Tr. zák., formou spolupáchateľstva podľa § 20 Tr. zák. a prečinu výtržníctva podľa § 364 ods. 1 písm. a) Tr. zák. formou spolupáchateľstva podľa § 20 Tr. zák. v bode 2/ obžaloby pre skutok uvedený v predmetnej obžalobe.

  Uvedená trestná vec bola na základe rozvrhu práce na Okresnom súde Dolný Kubín pridelená sudcovi JUDr. Rastislavovi Stierankovi.

  Dňa 14.5.2008 sudca JUDr. Rastislav Stieranka oznámil podľa § 32 ods. 1 Tr. por. z dôvodov uvedených v § 31 ods. 1 Tr. por. svoju zaujatosť, ktorá má spočívať v tom, že obvineného ml. M. D. už cca 10 rokov pozná, keďže bývajú v tom istom dome. Ďalej uviedol, že ide o neveľký bytový dom, kde sa jeho obyvatelia navzájom poznajú. Naviac, v rámci tohto bytového spoločenstva niekoľko rokov vykonával funkciu predsedu spoločenstva a aj z toho dôvodu bol v užšom kontakte s obyvateľmi bytového domu. Z uvedených dôvodov navrhol, aby bol vylúčený z rozhodovania v predmetnej veci.

  Krajský súd preskúmal dôvodnosť návrhu sudcu JUDr. Rastislava Stieranku v zmysle § 32 ods. 1 Tr. por. z hľadísk uvedených v § 31 ods. 1 Tr. por. a zistil, že tento je opodstatnený.

  Podľa § 31 ods. 1 Tr. por. z vykonávania úkonov trestného konania je vylúčený sudca alebo prísediaci sudca (ďalej len „prísediaci“), prokurátor, policajt, probačný a mediačný úradník, vyšší súdny úradník, súdny tajomník a zapisovateľ, u ktorého možno mať pochybnosť o nezaujatosti pre jeho pomer k prejednávanej veci alebo k osobám, ktorých sa úkon priamo týka, k obhajcovi, zákonnému zástupcovi, splnomocnencom alebo pre pomer k inému orgánu činnému v tomto konaní.

  Účelom citovaného ustanovenia je upevniť dôveru účastníkov konania i verejnosti v nestrannosť postupu orgánov činných v trestnom konaní. Preto zákon vylučuje z vykonávania úkonov trestného konania ten orgán činný v trestnom konaní, u ktorého možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti z dôvodov taxatívne uvedených vo vyššie citovanom ustanovení. Týmto procesným postupom je zabezpečené ústavné právo každého, domáhať sa zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde tak, ako je toto právo obsiahnuté v čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.

  Pomerom orgánu trestného konania k osobám uvedeným v § 31 ods. 1 Tr. por. sa rozumie vzťah tohto orgánu k niektorej z uvedených osôb, ktorý môže vyvolať vo verejnosti pochybnosti o jeho nezaujatosti práve pre tento vzťah, ktorý prípadne existuje aj mimo rámec konania. Takýto vzťah môže spočívať najmä v príbuzenskom a rodinnom pomere úradnej osoby k niektorej z osôb uvedených v § 31 ods. 1 Tr. por., ďalej môže ísť o úzke priateľstvo či kamarátstvo, resp. negatívny vzťah.

  Skutočnosť, že v predmetnej trestnej veci sudca JUDr. Rastislav Stieranka oznámil, že sa s obvineným ml. M. D. poznajú 10 rokov a bývajú v tom istom bytovom dome, môže vo verejnosti vyvolať pochybnosti o nezaujatosti sudcu, najmä ak on sám vyslovil, že sa cíti vo veci zaujatý.

  Nakoľko krajský súd so zreteľom k vyššie uvedenému zistil, že sú splnené podmienky na vylúčenie sudcu JUDr. Rastislava Stieranku z vykonávania ďalších úkonov pre jeho vzťah k obvinenému, ktorý je objektívne spôsobilý vyvolať pochybnosti o jej nezaujatosti, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

  P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu sťažnosť nie je prípustná.

  V Žiline, 20. mája 2008

  JUDr. Martin Bargel
  predseda senátu

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti