Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Závery z konferencie Šport a právo (web) NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  02.01.2013JUDr. Peter Sepeši a Mgr., Mgr. Ladislav Križan PhD. a Bc. Jaroslav Čollák (Spracoval: Ing. Simoneta Sepešiová )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač
  CONFERENCE CONCLUSIONS "SPORTS AND LAW"
  (POPRAD, 12 - 13 SEPT. 2012)

  JUDr. Peter Sepeši
  Prokurátor
  Člen Výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu
  Člen Rady Učenej právnickej spoločnosti
  E-mail: peter.sepesi@gmail.com

  Mgr., Mgr. Ladislav Križan PhD.
  Riaditeľ odboru znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti, sekcia Civilného práva, Ministerstvo spravodlivosti SR
  Externý pedagóg pre oblasť práva v športe, Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
  Člen Učenej právnickej spoločnosti
  E-mail: ladislav.krizan@gmail.com

  Bc. Jaroslav Čollák
  Študent Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
  Člen Učenej právnickej spoločnosti
  E-mail: jaro.collak@gmail.com


  Kľúčové slová:
  závery, konferencia, Slovenský futbalový zväz (SFZ), šport, športové právo, športové politiky, športové občianske združenie, tretí sektor, futbal, divácke násilie, koncepcia, doping, ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu, ministerstvo vnútra, generálna prokuratúra, ministerstvo spravodlivosti

  Key words:
  conclusions, conference, SFA, sport, sports law, sports policy, sports association, third sector, football, spectators violenece, strategy, doping, ministry of education, science, research And sport, ministry of Interior, general prosecution, ministry of justice

  Abstrakt:
  Predkladaný príspevok prináša zhrnutie myšlienok, otázok, záverov i návrhov konkrétnych riešení z historicky prvej konferencie venovanej téme "Šport a právo", ktorá sa konala v Poprade v dňoch 12. – 13. septembra 2012. Príspevok prináša taktiež úvahy o minulosti a budúcnosti konferencie spoločným, vzájomne sa doplňujúcim pohľadom hlavného garanta celého podujatia (Peter Sepeši), aktívneho prednášajúceho (Ladislav Križan) a účastníka konferencie (Jaroslav Čollák).

  Abstract/Summary:
  The presented article brings summary of thoughts, questions, deductions and proposals for concrete solutions of the historicaly first conference devoted to theme „Sport and law“, held in Poprad city in 12. – 13 of september 2012. The article also presents the advisements of past and the future of conference by common, complementary article from view of main organizer (Peter Sepeši) key- note speaker (Ladislav Križan) and abonent (Jaroslav Čollák).

  Úvod

  Medzinárodná konferencia “Šport a právo” konaná v Poprade v dňoch 12. – 13. septembra 2012 sa uskutočnila ako zrealizovanie istej, špecifickej a veľmi odvážnej vízie.Vízia, ktorá bola premietnutá do konceptu, ktorý oslovil nielen členov občianskeho združenia Učená právnická spoločnosť, členov Športovej rady, či prezidenta SFZ pána Jána Kováčika ale aj, a čo je veľmi podstatné, účastníkov konferencie, ktorých sa na konferencii zúčastnilo viac ako 80. Niektorí účastníci prišli špeciálne na jednotlivé tematické bloky, do ktorých bol program konferencie systematicky rozdelený (doping v športe, zodpovednosť športovca, divácke násilie a voľný blok príspevkov na tému Šport a právo).

  Konferencia sa uskutočnila ako zrealizovanie myšlienky, ktorá sa pôvodne zrodila v hlavách členov občianskeho združenia Učená právnická spoločnosť (ďalej "UčPS"), ktorí sa vo svojom voľnom ale aj profesijnom, či pracovnom čase venujú športu a jeho prepojeniu s právom a právnym poriadkom ako takým. Viacerí z týchto členov sa hlásia aj k neformálnej platforme Športovej rady, ktorá napokon významne prispela k usporiadaniu konferencie venujúcej sa problematike športu, jeho akademickému a odbornému rozvinutiu do konkrétnej podoby.

  Vízia zrodená na pozadí vedomosti o neexistencii priestoru a možnosti na prezentáciu a odbornú debatu v oblasti športu a jeho aktuálnych problémov a v prepojení s právnym poriadkom, ako aj jeho zákonnou úpravou bola pretavená do zorganizovania spomenutej konferencie.

  Predbehnime jej sumár a zhodnoťme, že s odstupom času si dokonca táto konferencia zaslúžila prianie jej samotných účastníkov, aby sa jej organizovanie a existencia stalo pravidelnou tradíciou a realitou Slovenskej republiky. Želanie organizátorov konferencie, aby sa niesla v odborne vecnom, apolitickom, no nie bezhodnotovom a zároveň priateľskom, pokojnom a prajnom duchu sa naplnilo do bodky, k čomu výraznou mierou prispeli aj jej samotní účastníci.

  Na ceste za zrealizovaním spomenutej konferencie a samotnej odvážnej myšlienky získali členovia Učenej právnickej spoločnosti významného partnera – Slovenský futbalový zväz (ďalej "SFZ"), ktorý sa v súlade s poslaním a úlohami najväčšieho národného športového zväzu v SR k tomuto podujatiu prihlásil a osvojil si jeho ideu. SFZ významne pomohol k zhmotneniu myšlienky zorganizovať konferenciu s názvom “Šport a právo”, čím vznikol veľmi kvalitný podklad pre usporiadanie zrejme historicky prvej konferencii venovanej otázkam športu a práva na takej odbornej, spoločenskej a kvalitatívnej úrovni, aká bola v Poprade dosiahnutá.

  Pozvanie na konferenciu prijali mnohí odborníci nielen z prostredia Slovenskej republiky, ale aj zo zahraničia – konkrétne z Českej republiky.

  Odborníci z prostredia advokácie, súdnictva, prokuratúry, z radov vysokoškolských pedagógov, doktorandov, študentov a samozrejme mnohí zástupcova širokej verejnosti, zaplnili priestory kvalitnej konferenčnej miestnosti Hotela Aquacity Poprad****, a so záujmom si vypočuli aktuálne otázky “trápiace” športovo – právne odvetvie. Mnohí z účastníkov prispeli podnetnými otázkami, postrehmi, či pripomienkami do hodnotnej odbornej diskusie, ktorá nasledovala po prezentácií každého príspevku. Mikrofóny sa podávali z ruky do ruky a zaujímavé postrehy, podnety a pripomienky odborného charakteru stále pribúdali.

  V krátkosti Vám preto touto cestou chceme sprostredkovať nosné myšlienky, konkrétne návrhy riešení načrtnutých problémov či presahy, ktoré sa zrodili tak v odborných príspevkoch a prednáškach samotných prednášajúcich, ako aj v diskusiách po nich, alebo pri diskusných stoloch spojených s ochutnávkou vín v rámci večerného neformálneho programu konferencie. Prirodzene, že odborné príspevky odprezentované na konferencii Vám Učená právnická spoločnosť prinesie v odbornom – monotematicky zameranom vydaní odborného periodika MagOff – časopisu Učenej právnickej spoločnosti.

  Považujeme však takéto “obsahové” nadviazanie formou zhrnutia výsledkov konferencie a jeho prezentáciu širokej verejnosti ako nevyhnutný predpoklad formovania, napredovania a zhodnotenia prínosu, či naopak škodlivosti obsahu záverov, ku ktorým sa konferencia prostredníctvom aktívneho prístupu svojich účastníkov prepracovala a na ktorých sa zúčastnení ustálili, resp. boli konštatované.

  Tí z Vás, ktorí sa na konferencii z akýchkoľvek dôvodov nezúčastnili sa môžu touto cestou oboznámiť s jej obsahom, zdieľať jej myšlienky, závery, vyjadrovať sa k jednotlivým problémom a to či už v podobe odborných príspevkov, reakcií alebo komentárov, hoci aj k tomuto príspevku. Za každú takúto iniciatívu budeme nesmierne vďační a budeme nesmierne potešení, ak sa platforma www.ucps.sk stane tým miestom, kde všetky tieto aktivity budú prebiehať v pokojnej, odbornej a najmä priateľskej atmosfére. Miestom, kde sa znalosť vyprodukovaná konferenciou bude zdieľať a ďalej rozvíjať.

  Takýto scenár by bol naplnením priania tak všetkých organizátorov, ako aj všetkých zúčastnených, že česko-slovenská konferencia “Šport a právo” mala význam a svoje opodstatnenie.


  PROGRAM odbornej konreferencie: "ŠPORT A PRÁVO"

  (12. - 13. september 2012; hotel Aquacity v Poprade)

  Streda - 12. septembra 2012

  10:00 – 10:15 Registrácia účastníkov konferencie

  10:15 – 11:00 Otvorenie konferencie

  Privítanie, úvodné slovo a úvodné príhovory za organizátorov a čestných hostí

  1. úvodné slovo moderátorov konferencie:
   JUDr. Peter Haňdiak, advokát a JUDr. Peter Bellás, advokátsky koncipient (členovia Rady UčPS a Športovej rady)

  2. príhovory za organizátorov konferencie: Ján Kováčik - prezident SFZ, JUDr. Peter Sepeši – člen Rady UčPS, Generálna prokuratúra SR, člen výkonného výboru SFZ
  1. príhovor za Športovú radu – odborného garanta konferencie:

  JUDr. Marek Števček, PhD. Ministerstvo spravodlivosti SR, Právnická fakulta UK v Bratislave

  1. príhovor čestného hosťa konferencie:
   JUDr. Štefan Harabin - predseda Súdnej rady SR a Najvyššieho súdu SR


  11:00 – 11:50 Právne aspekty dopingu - 1. časť
  1. Mgr. Markéta Haindlová – Aktuálne otázky dopingu v športe
   Diskusia (podľa dohody s lektormi môžu byť otázky a problémy diskutované aj priebežne)


  12:00 – 13:00 Obed
  13:00 – 13:50 Právne aspekty dopingu - 2. časť

  1. doc. JUDr. Jozef Čentéš PhD. Doping a trestné právo
   Diskusia (podľa dohody s lektormi môžu byť otázky a problémy diskutované aj priebežne)


  13:50 – 14:10 Prestávka na občerstvenie

  14:10 – 15:10 Zodpovednosť športovca - 1. časť


  1. Mgr. Michal Králík, Ph.D. Právna zodpovednosť športovcov za športové úrazy

  2. JUDr. Marek Števček, PhD. “Lucky punch” alebo základné otázky zodpovednosti športovca za športový úraz vs. osobitná skutková podstata športového deliktu
   Diskusia (podľa dojednania s lektormi môžu byť otázky a problémy diskutované aj priebežne)


  15:20 – 15:40 Prestávka na občerstvenie

  15:40 – 16:30 Zodpovednosť športovca - 2. časť


  1. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA „Waiver“ alebo k možnostiam vylúčenia zodpovednosti  za úraz pri výkone športovej činnosti
   Diskusia (podľa dohody s lektormi môžu byť otázky a problémy diskutované aj priebežne)


  17:00 – 19:00 Relaxačný blok - organizované možnosti:

  1. návšteva Wellness centra v komplexe Aquacity alternatívne

  2. futbal na malé bránky na blízkom (cca 3 min. pešo) trávnatom ihrisku (od 17.15 do 18.15 hod.)

   1. - záujem o relaxačný program účastníci oznámia e-mailom alebo pri registrácii

  19:00 – 20:00 Večera 20:00 – 23:00 Diskusné stoly s osobnosťami športu a práva (spojené s ochutnávkou vín)


  Štvrtok - 13. septembra 2012

  08:00 – 09:00 Raňajky 09:00 – 09:55 Voľné príspevky z oblasti športového práva

  1. JUDr. Otto Brixi Návrh novely zákona o športe

  2. Mgr. Mgr. Ladislav Križan, PhD. – Ideový návrh novej spoločenskej zmluvy v našom športe: mobilizácia dobrovoľníkov zdola- dekoncentrácia moci funkcionárov zhora- súdržné športové hnutie- synergicky prajný štát

  3. JUDr. Peter Sepeši – Stanovy Slovenského futbalového zväzu alebo pokus o postavenie nových nielen právnych pilierov slovenského futbalu
   Diskusia (podľa dohody s lektormi môžu byť otázky a problémy diskutované aj priebežne)


  09:55 – 10:10 Prestávka na občerstvenie

  10:10 – 11:10 Divácke násilie - 1. časť


  1. Mgr. Mgr. Ladislav Križan, PhD. Verejný záujem počas organizovania futbalových zápasov na území Čiech a Slovenska: história, stav a aktuálne výzvy
  2. JUDr. Miroslav Bobák – Je prenášanie zodpovednosti za prejavy diváckeho násilia na futbalové kluby (s)právny nástroj na ich potláčanie?

  3. JUDr. Jozef Čorba, PhD. – Zodpovednosť za protiprávne konanie divákov na športovom podujatí
   Diskusia (podľa dohody s lektormi môžu byť otázky a problémy diskutované aj priebežne)


  11:10 – 11:30 Prestávka na občerstvenie

  11:30 – 12:15 Divácke násilie - 2. časť

  1. JUDr. Peter Sepeši – Identifikácia právnych problémov v problematike diváckeho násilia a predstavenie návrhov riešení do budúcnosti (de lege ferenda)

  2. Ing. Ján Letko a JUDr. Peter Sepeši – Predstavenie návrhu právneho, technického a funkčného riešenia vytvorenia a prevádzkovania informačného systému o bezpečnosti pri športových podujatiach (Ekosystém komplexného riešenia IS BŠP)
   Diskusia (podľa dohody s lektormi môžu byť otázky a problémy diskutované aj priebežne)


  12:15 – 13:00 Záver - formulovanie nosných myšlienok a záverov konferencie

  JUDr. Peter Haňdiak a JUDr. Peter Bellás, moderátori konferencie


  13:00 – 14:00 Obed

  Nosné závery konferencie, nastolené otázky a načrtnuté návrhy riešení:

  Téma: Šport a právo všeobecne

  1. Šport spája, nie rozdeľuje – ľudí, ich záujmy, záľuby, pocity = silný potenciál športu, ktorý ako jeden z mála fenoménov dokáže vyvolať spoločnú, pozitívnu masovú emóciu našej inak výrazne polarizovanej spoločnosti.
  2. Šport ako celospoločenský fenomén spojil na jednej konferencii právnikov pôsobiacich v rôznych sektoroch (súkromný, verejný, tretí sektor) a v rôznych právnických profesiách (sudcovia, prokurátori, advokáti, exekútori, študenti, doktorandi), či rôznych právnych odvetviach (trestné právo, správne právo, občianske právo, obchodné právo, pracovné právo), ale aj odborníkov pôsobiacich v rôznych iných vedných odboroch resp. oblastiach spoločnosti (policajti, športoví lekári, pracovníci verejnej správy v športe, profesionálni športoví funkcionári, manažéri, športoví dobrovoľníci atď.).
  3. Postupne sa i v prostredí SR etabluje pojem „Šport a právo“, „Právo v športe“, či “Športové právo” ako pedagogická disciplína (výberový resp. povinne voliteľný predmet) nielen na právnických fakultách slovenských vysokých škôl (začal sa postupne vyučovať v nasledovnom historickom poradí na Fakulte telesnej výchovy a športu UK v Bratislave, Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy, Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach a Právnickej fakulte Trnavskej univerzity).
  4. Má tento „fenomén“ potenciál sa stať samostatným právnym odvetvím, resp. dokonca vedným odborom po vzore telovýchovného lekárstva, ktorého prínos pre praktický rozvoj šport je nespochybniteľný, pričom v roku 2012 uplynulo 66 rokov od založenia Československej resp. Slovenskej spoločnosti telovýchovného lekárstva, ktorá združuje odborníkov z príslušného samostatného vedného odboru lekárskych vied?
   1. Ak áno, kedy a akým procesom/spôsobom?
   2. Ktoré subjekty a ktoré vzťahy by ho tvorili? 
   3. Aký by bol jeho vzťah k vedám o športe (konkrétne k športovej humanistike) a k iným vedným odborom právnych vied?
   4. Ktoré legálne a extralegálne pramene by tvorili jeho základ?

  Téma: Štát – spoločnosť – športové hnutie: systém subjektov práva a ich financovanie z verejných zdrojov:

  1. Národný program rozvoja športu v rokoch 2001-2010 ako základný strategický dokument štátnej politiky v oblasti športu v SR je k 31.12.2010 minulosťou. V súčasnosti SR nemá základný strategický dokument štátnej politiky v oblasti športu skoro 2 roky. V Pláne práce vlády SR na rok 2012 bola stanovená ako úloha pre MŠVVaŠ SR predložiť na rokovanie vlády SR v decembri 2012 nový základný strategický dokument štátnej politiky v oblasti športu a až v roku 2015 i nový zákon o športe, pričom termín predloženia nového zákona bol vnímaný zhodou všetkých účastníkov konferencií ako veľmi neskorý s ohľadom na akútne právne problémy v športe. Oba dokumenty by mali byť po výsledku verejnej diskusie výsledkom širokej zhody dotknutých naprieč politickým a záujmovým spektrom. Ak sa totiž športu v nastávajúcich rokoch svetovej ekonomickej krízy nemajú dotknúť nevyhnutné úspory vo verejných financiách, jedinou cestou je jeho komplexná reforma naprieč nielen verejným sektorom. Výlučný mandát, ktorý získala terajšia vláda zložená z jednej politickej strany, je pre šport úžasnou príležitosťou, ktorá sa už nikdy nemusí zopakovať, a ktorej výsledkom môže byť a mala by byť aj ambícia o synergickú zmenu pri koaličnej vláde nezmeniteľných vecí pre šport vo všetkých oblastiach štátu a spoločnosti zároveň. Terajšia vláda by preto rozhodne mohla/mala mať takúto ambíciu. Šport tvoria najskôr ľudia- občania a až potom sú iba niektorí z nich aktívni voliči tej-ktorej politickej strany.
  2. Štát zastupujúci záujmy občanov, by mal v novom demokratickom zriadení v pripravovanej koncepcií bližšie definovať obsahy pojmov verejný záujem a verejná prospešnosť v športe z pohľadu práva resp. verejný statok v športe z pohľadu ekonómie v reálnych súčasných súvislostiach, vzhľadom na stav verejných financií a rozpočtu Slovenskej republiky, VÚC, miest a obcí, ale i škôl a školských zariadení, národných športových zväzov, športových klubov a rodín, s hlavným cieľom plniť kompetentne svoje iba základné funkcie bez prehnaných ambícií vstupovať do oblastí, na ktoré nemá dostatok ľudských ani finančných zdrojov.
  3. Najdôležitejším verejným záujmom v športe z pohľadu základných cieľov pripravovanej koncepcie by mala byť snaha zabezpečiť, aby si čo najväčší počet občanov SR, najmä však deti a mládež do dospelosti, vytvoril kladný vzťah k pohybovým aktivitám ako prirodzenej súčasti ich životného štýlu tak, aby už deti a mládež od útleho veku a neskôr i v budúcnosti pravidelne motivované a dobrovoľne športovali a súťažili nielen v športe, a následne i v živote, v zmysle fair- play s hlavným cieľom zvýšiť tzv. index šťastia obyvateľov SR. Sekundárnymi, no taktiež dôležitými cieľmi sú- zvýšiť HDP krajiny cez vyššiu produktivitu práce a zároveň znížiť verejné náklady na spoločný sociálny systém a zdravotné zabezpečenie.
  4. Súčasný systém financovania športu u nás z verejných zdrojov je bludisko rôznych entít (nemusia byť nutne ani len subjektmi práva) a ich vzťahov, preto dnes nikto nemôže vedieť a ani nevie, akou celkovo sumou je náš šport z verejných zdrojov podporovaný. I preto nikto nemôže objektívne posúdiť, ktorý šport či športovec dostáva zo spoločného neprimerane veľa či žalostne málo. O akomkoľvek spravodlivom rozdeľovaní či efektívnej, synergickej kontrole toku a použitia verejných zdrojov z rôznych verejných kanálov z pohľadu zákonnosti, ale i hospodárnosti ich použitia preto dnes nie je možné objektívne hovoriť. Nevyhnutnou podmienkou akéhokoľvek nového systému subjektov práva spolu zodpovedajúcich za šport a ich financovania z verejných zdrojov je racionalizácia. Jej hlavnou ideou je maximálne možné zníženie počtu za šport zodpovedných subjektov práva vo verejnej správe a synergicky účelný prenos maxima ich kompetencií a úloh na MŠVVaŠ SR resp. NŠC. S týmto 1. krokom zároveň príde k 2. kroku, ktorým je sčítanie všetkých verejných zdrojov, ktorými je v súčasnosti podporovaný šport a ich presun v čo najväčšej možnej miere do Národného programu rozvoja športu (Program 0260 v rámci štátneho rozpočtu) pod gesciou MŠVVaŠ SR. 3. krokom bude zníženie počtu prijímateľov dotácií z tohto programu iba na tzv. národné športové zväzy podľa pravidla: 1 športový zväz vo svete = iba 1 zväz v Európe = mal by byť iba 1 národný zväz v SR financovaný štátom s výnimkou iných aj z pohľadu medzinárodného systému športu špecifických právnických osôb ako budú štátom určené konkrétne iba SOV, SPV a SAUŠ. Medzi športovými zväzmi financovaný štátom v SR sa v súčasnosti nachádzajú aj také, u ktorých je odôvodnená pochybnosť, či zastrešujú na území SR aktivity, ktoré môžeme považovať za šport. Zároveň však neexistujú kritériá pre postupné zaradenie novovznikajúcich aktivít, ktoré získali označenie šport, do systému štátnej finančnej podpory po splnení dopredu definovaných podmienok. Na rozdiel od existencie iba jednej právnickej osoby zastrešujúcej zároveň viaceré druhy aktivity označovanej ako šport, športové odvetvie, či športová disciplína na svetovej resp. európskej úrovni, je ďalším veľmi akútnym problémom presný opak na území SR – trieštenie. Paralelná existencia viacerých takýchto právnických osôb na území SR, ktoré si nárokujú právo byť strešnou organizáciou v danom športe, no najmä si nárokujú financovanie zo štátneho rozpočtu, je do budúcnosti neudržateľná. Rešpektujúc článok 29 ods. 1 Ústavy SR, ktorý garantuje každému právo slobodne sa združovať, systém športu v SR musí v budúcnosti kopírovať systém športu vo svete resp. v Európe. Ak je na úrovni sveta resp. Európy jedna právnická osoba zastrešujúca zároveň viaceré druhy aktivity označovanej ako šport, športové odvetvie, či športová disciplína, na území SR musí byť takisto iba jedna právnická osoba, ktorá bude jej členom. Na základe tejto skutočnosti a jednostranného právneho úkonu bude táto právnická osoba uznaná ako výlučný partner štátu pre túto oblasť, ktorá bude niesť zodpovednosť za rozvoj týchto aktivít na území SR a najmä bude ako jediná na tieto účely financovaná zo štátneho rozpočtu. Jej konkrétne určenie pri nedohode už existujúcich organizácií o zlúčení, či splynutí bude zrejme musieť byť autoritatívne rozhodnutie štátu.
  5. Základným vzťahom medzi štátom a „zastrešujúcimi“ subjektmi/zväzmi bude partnerský vzťah, idea slobody pri narábaní s dotáciami výmenou za ich zodpovednosť, good governance a verejnosti otvorené hospodárenie. Tieto právnické osoby, ktorých štatutárne orgány by mali byť demokraticky zvolenými reprezentantmi toho- ktorého športu na území SR, by mali vedieť najlepšie ako im zverené financie použiť, keďže ony nesú zodpovednosť za rozvoj svojho športu. Zároveň viaceré, dostatočne medializované príklady ukazujú, že nie vždy tomu tak je. Dotačný proces v nasledujúcich rokoch by preto mala charakterizovať sloboda, ktorú by však mala podmieňovať zvýšená otvorenosť a transparentnosť športového hnutia voči jeho členom i voči občanom SR. Keďže existujú vzájomne prepojené zásady, z ktorých riadenie športu na európskej úrovni vychádza, ako napríklad autonómia v hraniciach zákona, demokracia, transparentnosť a zodpovednosť pri rozhodovaní a zastúpenie všetkých zainteresovaných strán, MŠVVaŠ najprv dotačnou zmluvou a po prijatí nového zákona o športe i vďaka tomuto právnemu predpisu by malo presadzovať dobrú správu, tzv. good governance v športových zväzoch, ktoré poberajú dotácie zo štátneho rozpočtu a stanoviť cez zmluvu a neskôr právnym predpisom po vzore zákona o vysokých školách minimálne štandardy v tejto oblasti, rovnako ako v oblasti jednotnej definície člena a vzniku a zániku jeho členstva v športovom zväze, pomenovania a volieb orgánov zväzu, deľby moci a jej kontroly v stanovách športového zväzu. Tieto zmeny budú musieť úspešní žiadatelia o dotáciu zrealizovať do stanoveného obdobia, v opačnom prípade nebudú oprávnenými žiadateľmi o dotáciu v roku nasledujúcom.
  6. Úspešní žiadatelia o dotácie budú môcť pomerne veľmi voľne narábať s pridelenými dotáciami, no zároveň však budú úspešní žiadatelia o dotácie povinní na základe dotačnej zmluvy zverejniť na internete správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok. Jej súčasťou budú podrobné informácie o hospodárení organizácie so všetkými prostriedkami získanými zo štátneho rozpočtu, ale i iných verejných zdrojov podľa aktualizovaného a vylepšeného vzoru dotačných zmlúv uzavretých medzi MŠVVaŠ SR a žiadateľmi na začiatku roka 2012 (január až marec) s hlavným cieľom zverejňovať objednávky, zmluvy, faktúry a ďalšie údaje žiadateľov súvisiace s využívaním verejných zdrojov na webe. Pri komercionalizácii štátnej športovej reprezentácie by pomocou dotačnej zmluvy mal byť zakotvený zákaz používania inštitútu obchodného tajomstva. Presnú štruktúru a rozsah informačnej povinnosti stanoví zmluva o poskytnutí dotácie resp. zákon o športe.
  7. Financovanie žiadateľov by malo byť založené na dopredu známych a merateľných indikátoroch výkonnosti, ktoré bude nasledovať po identifikácií celkovej sumy a právnických osôb v oblasti športu, ktoré majú byť financované zo štátneho rozpočtu. Rozdelenie bude na základe vopred zverejnených, presných a jasných kritérií a indikátorov výkonnosti, ktoré budú uvedené v pripravovanej koncepcií. Dosahovanie vopred stanovených cieľov, ktorých plnenie za kalendárny rok/časové obdobie sa bude sledovať, bude následne určovať výšku dotácie pre rok nasledujúci. Základnými kritériami pre financovanie by mali byť úspech športových odvetví resp. disciplín, za ktoré zväz zodpovedá v medzinárodnej konkurencií, kombinovaný s významom a dôležitosťou takéhoto úspechu daného športu resp. športovca vnímaného z pohľadu jednak občanov SR, ale i v zahraničí. V snahe zmierniť možné negatívne dopady nového systému na niektorých žiadateľov by malo byť zakotvené viacročné prechodné obdobie, počas ktorého by pripravované zmeny postupne nadobudli účinnosť.

  Téma: Fenomén násilia a neviazanosti divákov na športových podujatiach

  1. Zákon č. 479/2008 o organizovaní šport. podujatí nesplnil očakávania a akútne problémy v tejto oblasti stále pretrvávajú.
   Veľmi dôležitou otázkou pri riešení tejto problematiky je vyriešenie miery zodpovednosti športového klubu za tzv. svojho fanúšika
   • vzťah klubu a fanúšika, zodpovednosť klubu za svojho fanúšika podľa UEFA – objektívna zodpovednosť (právne je jej uplatnenie často veľmi sporné),
   • potreba definície fanúšika klubu, fanúšik klubu = (spolu)zodpovednosť klubu
   • evidencia fanúšikov, divácke karty, adresný predaj vstupeniek,
   • informačný systém o bezpečnosti na športových podujatiach na evidenciu delikventov a ich deliktov – projekt pripravovaný SFZ v spolupráci so zainteresovanými subjektmi (polícia, SZĽH, ÚLK, kluby),
   • využitie kamerových systémov na štadiónoch;
   • disciplinárny alebo verejnoprávny postih klubu, regres klubu voči fanúšikovi za uhradené pokuty alebo iné vynútené náklady v dôsledku protiprávneho konania fanúšika.
   1. Možnosti a právny rozmer zoznamov “športových chuligánov”, vhodný identifikátor týchto osôb; potreba spolupráce národných športových zväzov a polície, jednotný informačný systém.
   2. Pojmové vymedzenie “Trestných činov diváckeho násilia” obdobným spôsobom ako sú vymedzené trestné činy extrémizmu v ust. § 140a[1] Tr. zákona
   3. Zavedenie “registra neželaných fanúšikov(“delikventov”) = informačný systém o bezpečnosti na športových podujatiach[2], ktorý by mal byť prístupný národným športovým zväzom a ich členom (klubom) s možnosťou prístupu a vkladania identifikovaných problematických osôb na základe plošnej úpravy ich identifikácie.
   4. Zavedenie informačného systému o bezpečnosti na športových podujatiach do praxe:
    • vytvorenie a spustenie prevádzky v spolupráci SFZ a SZĽH,
    • prevádzkovanie bude upravené smernicou národných zväzov; javí sa byť primerané uvažovať o právnej úprave na úrovni štátnej legislatívy (vyhláška k zákonu č. 479/2008 Z.z.),
    • presun informačného systému do správy/administrácie orgánu/subjektu, ktorý bude zastrešovať všetky športy (nielen futbal a/alebo hokej), vzhľadom na charakter a účel databázy sa javí byť najvhodnejšie presunúť systém pod ministerstvo vnútra.
    1. Zákonná úprava oprávnenia organizátora resp. povinnosti diváka preukázať totožnosť za účelom:
     1. vykonania lustrácie v informačnom systéme o bezpečnosti na športových podujatiach zaznamenania protiprávneho konania v zmysle zákona č. 479/2008 Z.z. osoby do informačného systému o bezpečnosti na športových podujatiach,
     2. zvážiť zavedenie “diváckych kariet” vydávaných národným športovým zväzom, (zaviedla zatiaľ iba MŠK Žilina)
      1. presvedčenie širokej verejnosti o ich prospešnosti (marketingovo významné fakty – pohodlie diváka, ekonomické výhod,
      2. efektívny ticketing pre všetky kluby v najvyššej súťaži i reprezentáciu
      3. zľavy u obchodných partnerov napríklad SFZ viažúce sa na tieto divácke karty.
    2. Zavedenie nového druhu trestu – Zákaz účasti na športových, kultúrnych alebo iných verejných podujatiach, (možné doplnkové obmedzenia – zákazy návštev reštaurácií a barov v čase konania zápasov a pod.),
    3. Zavedenie predbežného opatrenia v trestnom i priestupkovom konaní spočívajúce v zákaze účasti na športovom, kultúrnom alebo inom verejnom podujatí.
    4. Zavedenie trestnosti rovnorodej recidívy priestupkov diváckeho násilia (napr. opakované nedovolené používanie pyrotechniky, opakované napadnutie iných osôb a pod.)
    5. Doplnenie skutkovej podstaty trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia o trestnosť porušenia zákazu účasti na športových, kultúrnych alebo iných verejných podujatiach uloženého v trestnom konaní alebo aj v priestupkovom konaní.
    6. Zákonná úprava všeobecného zákazu zahaľovania tváre počas športového, kultúrneho alebo iného verejného podujati,
    7. Status rozhodcu ako “chránenej osoby” alebo "verejného činiteľa" z pohľadu trestného práva,
    8. Status usporiadateľa (neozbrojený strážca verejného poriadku na štadióne) ako “chránenej osoby” alebo "verejného činiteľa", ktorý je často prvým terčom útokov zo strany futbalových chuligánov?

    Téma: Doping v športe, zodpovednosť športovca a iné prierezové otázky

    1. Právo športovca na účasť v športe bez dopingu a dopingových látok – základná premisa akejkoľvek “antidopingovej” zákonnej, alebo mimozákonnej úpravy dopingu v športe.
    2. Ako vysporiadať dotáciu poskytnutú športovcovi, ktorý bude usvedčený z dopingu alebo z iného protiprávneho konania (napr. predloženie skresleného vyúčtovania dotácie, neoprávnene uplatnené výdavky na preplatenie z dotácie, predaj športových pomôcok alebo výstroja získaného z dotácie a pod.)?
    3. Praktické a legislatívne úvahy o “športovom trestnom čine”: ublíženie na zdraví pri výkone športovej činnosti – zosúladenie sa na jeho znení (pojmových znakoch), vytvorenie znenia skutkovej podstaty, definície kľúčových pojmov (ťažisko hry, hracia plocha, čas stretnutia) a zhodnotenie jeho prínosnosti či neprínosnosti.
    4. Dôležitá je snaha zainteresovaných o vytvorenie prostredia prajného zmene statusu športovca zo súčasného veľmi nejasného ad hoc statusu vo vzťahu k zákonom o sociálnom, zdravotnom poistení, o dani z príjmov ,vzhľadom na zodpovednosť za športové úrazy, problém tzv. dvojitých kariér najmä mladých športovcov,
    5. Dajú sa definovať inak ako cez tzv. plávajúce hranice výkonnostné úrovne športovej činnosti? Vieme vymedziť, čo to je profesionálna športová činnosť, poloprofesionálna športová činnosť a (ne)amatérsky výkon športovej činnosti?
    6. Je snaha o zákonné podchytenie sociálnej pomoci športovcom v podobe doživotnej renty olympijským medailistom reprezentujúcim Slovenskú republiku prínosná a legitímna?
    7. Je primeraná/legitímna požiadavka umožniť tipovanie výsledkov stretnutí konkrétneho športového klubu širokou verejnosťou až po udelení súhlasu zo strany klubu pre stávkového operátora/kanceláriu za odplatu?
    8. Môže byť vytvorený/existovať osobitný odbor znaleckej činnosti – šport,? Aké by mali byť predpoklady (osobnostné, profesionálne, vzdelanostné) takejto osoby – znalca? Pre rozhodovanie akých sporov by jeho znalecké posudky boli prínosné z pohľadu verejného záujmu?

    Význam podujatia, aj trochu inak

    Podujatie, ktoré sme spoločne vytvorili a naplnili má viacero aspektov a dá sa naň pozrieť z rôznych uhlov pohľadu, či perspektív.

    UčPS, jej členovia, priatelia a spolupracovníci si mali možnosť overiť v praxi svoj potenciál zorganizovať ako kolektív dobrovoľníkov odborné podujatie typu konferencie na veľmi solídnej úrovni. Samozrejme bez silného partnera akým je SFZ (materiálne i duchovne) by to bolo podstatne náročnejšie.

    Ako odborný partner sa na konferencii pozitívne odprezentovala "Športová rada", resp. právnici, ktorí ju tvoria. Budúcnosť ukáže, či Športová rada ako neformálna platforma zaujme v oblasti práva v športe postavenie a rešpekt podľa svojich pôvodných ambícií. Veríme, že áno.

    Veľkou výzvou, ktorá v blízkej budúcnosti čaká Športovú radu je participácia na príprave nového moderného zákona o športe, ktorý by mal "dostihnúť a predstihnúť" aktuálne trendy v Európe a vyriešiť problémy, ktorým sa predchádzajúca právna úprava z nejakého dôvodu vyhla.

    Z hľadiska organizačno-technického zabezpečenia vďaka angažovanosti, kvalite a obetavosti organizačného tímu, ako aj ústretovosti účastníkov, konferencia prebehla bez väčších problémov.

    Je však rovnako dôležité, ak nie dôležitejšie vidieť konferenciu cez prizmu energie, ktorú obojsmerne produkovala, uvedomiť si aktívny záujem a uvoľnenosťúčastníkov, ktorí sa aj napriek pomerne vysokému počtu účastníkov (80) aktívne zapájali do diskusií po odprezentovaných príspevkoch počas celej konferencie.

    Konferencia priniesla kultivovanú atmosféru odbornosti a slušnosti a to aj v prípadoch, keď sa diskutujúci s niektorým názorom nedokázali stotožniť. Diskutovalo sa v duchu fair play.

    Potešiteľné je, že do diskusie sa zapojili nielen právnici, ale aj lekári, ktorí sa venujú problematike dopingu, či športoví funkcionári, ktorí aplikujú športové právo v praxi a ich spätná väzba a podnety sú veľmi dôležité pre to, aby sa "športové právo" neutopilo v teórii.

    Interakcia teórie s praxou a vzájomná komunikácia osôb pôsobiacich v rôznych roliach v práve a športe, či osobná skúsenosť a poznanie "športových právnikov" ako bývalých, či stále aktívnych športovcov, ako športových funkcionárov alebo ako právnych zástupcov klubov alebo hráčov, sú jediným predpokladom pre zostavenie kvalitnej pracovnej skupiny pre prípravu nového zákona o športe.

    Podujatie ukázalo, že nielen v právnickej obci, ale i v celej spoločnosti je záujem o podobný typ podujatia, a za významný poznatok je možné považovať aj to, že skupina právnikov, ktorá sa zaujíma o túto oblasť vrátane lektorov, je skutočne veľmi aktívna a komunikatívna so silným tvorivým potenciálom. Rovnako bolo badať záujem počúvať sa navzájomuvažovať o argumentoch uvádzaných inými účastníkmi, vystúpenia boli kvalitne pripravené a neboli dogmatické.

    Budúcnosť ukáže, či konferencia "Šport a právo" bola premiérou, ktorá sa časom stane podujatím so silnou tradíciou v česko-slovenskom alebo ešte širšom rozmere alebo či ostane iba vydarenou lastovičkou. Ak bude po vzniku tradície volať a bude ho podporovať právnická "športová komunita" a ak bude zastrešená takým silným partnerom akým je Slovenský futbalový zväz, je možné očakávať že sa športoví právnici s ďalšími športovými odborníkmi k témam športového práva stretnú znovu.

    Tradícia predstavuje duchovnú hodnotu, ktorá je výsledkom vnímania dlhodobej činnosti vykonávanej so znalosťou v určitom štýle "sui generis". Učená právnická spoločnosť, jej členovia a priatelia si ctia hodnoty, usilujú sa ich tvoriť, zdieľať a rozvíjať a veria, že budú môcť prispieť k vytvoreniu tradície v organizovaní ďalších konferencií k témam spadajúcich do rámca "Šport a právo".

    Významným prvkom, ktorý prispel k fyzickej pohode, uvoľnenosti a otvorenosti účastníkov, bol aj podvečerný relaxačný blok, v rámci ktorého viacerí účastníci (spolu 18 športovcov + lavička) najprv odohrali priateľské futbalové stretnutie na neďalekom trávnatom ihrisku a následne absolvovali príjemnú relaxačnú hodinku vo wellnesscentre hotela Aquacity. K večerným diskusným stolom tak prichádzali účastníci po aktívnom odpočinku a vo veľmi dobrej pohode, čo prispelo ku kvalite a čaru diskusného večera, ktorý pri témach z oblasti športového práva trval až do neskorých nočných hodín.

    Veríme, že pre všetkých, ktorí sa rozhodli dva dni svojho života venovať konferencii "Šport a právo", čas a energia, ktoré podujatiu venovali, mali svoj zmysel a že okrem znalosti našli na konferencii aj pohodu a trochu relaxu v príjemnej atmosfére Hotela Aquacity Poprad****, ktorú sme spoločne vytvorili. A samozrejme dôležité je aj spoznanie nových pozitívnych ľudí, osobností, odborníkov, ktorých zaujímajú podobné témy a ktorí majú ambíciu prinášať riešenia vecných problémov, v ktorých predstavujú rovnováhu dotknutých záujmov a vzťahov.

    Význam podujatia, ako sa nám javí dnes bude možno trochu iný, keď sa budeme pozerať späť za pár rokov. Vždy to však bude s pocitom poctivo odvedenej práce, s pokorou a zároveň s hrdosťou, pre našich kolegov, priateľov a ostatných účastníkov, ktorí sa zverili do starostlivosti organizátorov.


    Poznámky pod čiarou:
    1. § 140a – Trestné činy extrémizmu 
     Trestné činy extrémizmu sú trestný čin podpory a propagácie skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd podľa § 421 a 422, výroby extrémistických materstrongiálov podľa § 422a, rozširovania extrémistických materiálov podľa § 422b, prechovávania extrémistických materiálov podľa § 422c, hanobenia národa, rasy a presvedčenia podľa § 423, podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti podľa § 424, podnecovania, hanobenia a vyhrážania osobám pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine alebo pôvodu rodu podľa § 424a a trestný čin spáchaný z osobitného motívu podvzťah klubu a fanúšika, zodpovednosť klubu za svojho fanúšika podľa UEFA – objektívna zodpovednosť (právne je jej uplatnenie často veľmi sporné), ľa § 140 písm. d) a f). ^
    2. Znenie ust. § 11 odsek 1 zákona č. 479/2008 Z.z.: 
     (1) Futbalový zväz a hokejový zväz, ktorý je členom medzinárodnej športovej organizácie, je povinný vytvoriť a prevádzkovať informačný systém o bezpečnosti pri športových podujatiach. ^
    Komentáre
    Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
    Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
    Prihlásenie
    Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
    • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
    • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
    • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
    • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
    • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

    Online prenos

    Udalosti a podujatia

    • Žiadne udalosti