Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

"Opcie“ v hráčskych zmluvách uzatvorených do 31.12.2015 po účinnosti Zákona o športe (1.1.2016) - ako na nich? NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  18.04.2016JUDr. Jaroslav Čollák PhD.
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  V poslednej dobe sa pracovná skupina v rámci projektu "Implementácie zákona o športe" čoraz častejšie stretáva s otázkou, ako a či je vôbec možné využívať tzv. "opcie" hráčskych zmlúv uzatvorených pred 1.1.2016. Prvým dychom - právny inštitút opcie slovenské právo nepozná, aspoň nie v kontraktačnej oblasti a nie s klasicky známym "športovým" obsahom. Zodpovedanie skôr uvedenej otázky presahuje rámec odpovede, ktorými sa členovia pracovnej skupiny snažia odpovedať na najrôznejšie otázky smerované zo športovej obce. Preto sme pristúpili k detailnejšiemu popisu, o čo v skutočnosti ide.

  Zhrnutím je možné povedať, že opcia je – aj napriek tomu, že právny poriadok Slovenskej republiky takýto právny inštitút nepozná a jej definovanie je vlastné skôr bankovému trhu – v športovej obci známa ako možnosť jednej zmluvnej strany na základe jednostranného kvalifikovaného adresného prejavu vôle ovplyvniť dĺžku trvania (účinnosti) konkrétnej zmluvy medzi hráčom a športovým klubom. Hneď na úvod sa môže zdať, že takéto vymedzenie nie je úplne presné, nakoľko opciu všetci poznajú ako právo športových klubov automaticky predĺžiť účinnosť zmluvy o jeden rok, sezónu či inak dohodnutý časový úsek. 

  Ako sme už upozorňovali vo viacerých príspevkoch, od 1.1.2016 je aktuálnou povinnosťou subjektov v športe využívať zmluvné typy, ktoré zaviedol z.č. 440/2015 Z.z. Zákon o športe (ďalej aj "ZoŠ")[1]. Ide o (i) zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu, (ii) zmluvu o amatérskom vykonávaní športu, (iii) zmluvu o príprave talentovaného športovca. Do konceptu nových zmluvných typov v oblasti športu je potrebné zahrnúť aj (iv) zmluvu o  výkone dobrovoľníckej činnosti a (v) zmluvu o sponzorstve v športe, hoc sa priamo nedotýkajú vzťahu medzi klubom a športovcom. Pracovná skupina pripravujúca samotný ZoŠ a zastrešujúca projekt Implmentácie Zákona o športe do praxe pripravila rámcové – štandardizované zmluvy pre potreby športovej obce, ktoré sú dostupné tu.

  Otázka opcií sa objavuje predovšetkým pri profesionálnych hráčoch v zmluvách so športovými klubmi. Východiskom je, že od 1.1.2016 musia športové kluby v prípade uzatvárania nových zmluvných vzťahov s profesionálnymi hráčmi uzatvárať výlučne zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu. Kedy platí uvedená povinnosť sme už rozoberali v inom príspevku.

  Iná situácia vzniká v prípade, ak „stará“ zmluva, ktorá bola podpísaná pred 1.1.2016 obsahuje opciu, potom je odpoveď, či ich je možné využiť závislá od znenia týchto opcií.

  • Ak bola opcia formulovaná ako povinnosť športovca rokovať s klubom o obsahu novej zmluvy (laicky povedané „dohodnúť sa musia“) v prípade, ak klub prejaví o hráča kvalifikovaný záujem[2] --> výsledkom má byť NOVÁ ZMLUVA.
   • Táto nová zmluva bude uzatvorená na základe "opcie", ale je to zmluva nová a jej právny režim hovorí o tom, že musí byť súladná so zákonom o športe --> teda musí byť medzi klubom a profesionálnym športovcom uzatvorená nová zmluva o profesionálnom vykonávaní športu. O tom, že uzatvorenie inej zmluvy s profesionálnym športovcom ako zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu v zmysle ustanovenia § 35 a nasl. ZoŠ nie je právne súladné sme už taktiež pojednávali na inom mieste[3].
  • Ak bola pôvodná zmluva dohodnutá s opciou spôsobom, že už pri jej uzatvorení bolo zrejmé, že zmluvné strany sa dohodli a počítali s tým, že dĺžka trvania zmluvy môže byť zmenená z jej kratšieho variantu (do 31.6.2016) na dlhší (do 31.6.2017) v prípade ak klub prejaví o hráča kvalifikovaný záujem (laicky povedané „si v klube ďalej v súlade so zmluvou lebo o teba máme záujem“), potom je následok takýto:
   • právne účinky tejto opcie zsotávajú zachované (§ 102 ods. 6 ZoŠ) na základe využitia opcie
   • stará zmluva sa v zmysle uplatnenej opcie „predĺži“ v súlade s dohodnutými zmluvnými podmienkami do 31.6.2017 (teda nastane pri podpise zmluvy zamýšľaný, opciou podmienený následok). Takáto zmluva môže v zmysle ZoŠ tzv. „dobehnúť“
   • platí to pre všetky takto dobehnuté zmluvy v prípade využitia opcií, ktoré predlžujú zmluvy uzatvorené do 31.12.2015
    • znenie takejto opcie napr.: „Táto zmluva je platná a účinná do 31.6.2016, a zmluvné strany sa dohodli, že jej účinnosť je dohodnutá do 31.6.2017 v prípade ak klub jednostranným písomným prejavom doručeným športovcovi oznámi športovcovi, že má o športovú činnosť športovca záujem aj naďalej.“

  Podotýkame, že dodatkami ku starým zmluvám, ktorými by sa menilo trvanie starej zmluvy na nový - dlhší čas, nie je so ZoŠ súladné, nakoľko ide o zmenu právnych vzťahov, s čím prechodné ustanovenia zavedeným "prechodným režimom" nepočítajú (§ 102 ZoŠ).

  Na základe uvedeného preto odporúčame športovým klubom, aby si znenie opcií podrobne preskúmali. Ak si v starých zmluvách dohodli dobu, do ktorej zmluva trvá v prípade využitia opcie, potom opciu môžu využiť a zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu nemusia s hráčom uzatvárať. Ak si však v starých zmluvách dohodli len povinnosť dohodnúť sa na novej zmluve a na jej podmienkach, potom musia postupovať tak, že s hráčom podpíšu zmluvu v súlade so ZoŠ  teda v prípade profesionálnych športovcov zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu.

  Poznámky pod čiarou:

  Poznámky pod čiarou:
  1. http://www.ucps.sk/zmluvne_rezimy_medzi_klubmi_a_sportovcami_zakon_o_sporte_jaroslav_collak^
  2. Písomný právny úkon - zväčša výzva na rokovanie o zmluve, žiadosť, stanovisko a pod. riadne doručené športovcovi.^
  3. http://www.ucps.sk/zmluva_o_profesionalnom_vykonavani_sportu_a_rozpor_so_zakonom_jaroslav_collak^
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti