Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Štatút súťaže NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  31.07.2017 Michael Válek
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  A) Názov súťaže a vyhlasovateľ súťaže

  1) Vyhlasovateľom súťaže sú občianske združenia: Učená právnická spoločnosť, so sídlom Trnavská cesta 100, Bratislava a Slovenský futbalový zväz, so sídlom Tomášikova 30C, Bratislava (ďalej súhrnne ako „vyhlasovateľ“).

  2) Súťaž "ŠPORT A PRÁVO – PRÁVO A SÚŤAŽ“ (ďalej len "súťaž") prebieha od 02.08.2017 od 00:01 hod. do 30.09.2017 do 23:59 hod. (ďalej ako "trvanie súťaže").

  3) Trvanie súťaže môže vyhlasovateľ súťaže predĺžiť aj skrátiť, podľa vlastného uváženia, pričom o tejto skutočnosti je povinný v primeranom čase vhodným spôsobom upovedomiť verejnosť, najmä v podobe oznamu uverejneného na webovej stránke www.ucps.skwww.futbalsfz.sk alebo iným vhodným spôsobom.

  4) Táto súťaž nie je súťažou podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  B) Cieľ a spoločenská podstata súťaže

  Cieľom súťaže je smerovať záujem jednotlivcov a spoločnosti ku športu, resp. športovým aktivitám a súčasne prehlbovať odbornú, resp. spoločenskú relevanciu právnej úpravy verejných športových aktivít v podmienkach Slovenskej republike. Cieľom súťaže je poskytnúť odbornú platformu na získavanie, šírenie a výmenu právnych názorov a teórií súvisiacich so športovým právom v podmienkach Slovenskej republiky, ich kritická analýza, skúmanie súčasného stavu a úvah de lege ferenda so zámerom poukázať na nedokonalosti súčasnej právnej úpravy a poskytnúť ideové základy na realizáciu zmien v rámci tohto úseku právnej regulácie.

  C) Oprávnení súťažiaci

  1) Do súťaže sa môžu zapojiť fyzické osoby vo veku od 18 rokov, a to bez ohľadu na ich štátne občianstvo. Fyzická osoba, ktorá sa zapojí do súťaže podľa tohto ustanovenia musí mať spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

  2) Do súťaže sa môžu zapojiť aj skupiny osôb pôsobiace v rámci verejných športových aktivít alebo športového práva. V prípade, ak je súťažiacim skupina osôb, je potrebné uviesť pri zasielaní príspevku do súťaže meno jedného zástupcu, ktorý je zástupcom skupiny. Zaslanie toho istého príspevku pod menom inej osoby v skupine nezvyšuje šancu na výhru. Ak sa do súťaže zapája skupina, táto môže mať povahu voľného združenia (bez registrácie– napr. neregistrované kluby), ako aj povahu formálnoprávne inštitucionalizovaného subjektu (napr. občianske združenie a pod.).

  D) Kategórie súťaže a minimálny všeobecný opis súťažnej práce

  1) Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje nasledovné súťažné kategórie pre zasielanie súťažných prác (ďalej ako "kategória" alebo "súťažná kategória"):

  - Kategória „A“ – „Šport a súkromné právo“

  - Kategória „B“ – „Šport a verejné právo“

  3) Vyhlasovateľ súťaže má právo rozhodnúť o udelení ceny: „Najlepšia súťažná práca vôbec“. Ak niektorá z prác doručených v kategóriách „A“ alebo „B“ bude vysoko nadpriemerná, bude mať nadštandardnú pridanú hodnotu z hľadiska obsahu aj formy spracovania, vyhlasovateľ súťaže môže tejto práci, resp. súťažiacemu udeliť cenu „Najlepšia súťažná práca vôbec“. Udelenie ceny podľa tohto ustanovenia štatútu súťaže (ďalej len "štatút") sa nepovažuje za osobitnú súťažnú kategóriu do ktorej je možné posielať súťažné práce.

  E) Štandardné náležitosti súťažných prác (súťažných príspevkov)

  1) Príspevky v jednotlivých kategóriách súťaže sa vyhlasovateľovi posielajú na e-mailovú adresu: sutaz@ucps.sk alebo sa doručujú iným spôsobom, ktorý určí vyhlasovateľ – napr. cez internetovú aplikáciu na domovskej stránke vyhlasovateľa (www.ucps.skwww.futbalsfz.sk). Súťažné práce doručené po termíne určenom podľa tohto štatútu sa nehodnotia, neposudzujú.

  2) Príspevky môžu súťažiaci posielať v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku. Vyhlasovateľ má právo zaslaný príspevok na vlastné náklady preložiť do akéhokoľvek iného jazyka a používať ho v súlade s týmto štatútom.

  3) Každý príspevok musí obsahovať náležitosti uvedené v tomto článku štatútu. Ak príspevok nižšie uvedené náležitosti neobsahuje, vyhlasovateľ súťaže môže príspevok vylúčiť zo súťaže alebo ho nezaradiť do hodnotiaceho procesu.

  Príspevky obsahujú najmä nasledovné údaje a náležitosti:

  1. prehlásenie súťažiaceho o tom, že sa oboznámil so štatútom súťaže v plnom rozsahu, že jeho obsahu v plnom rozsahu porozumel, že s ním v plnom rozsahu súhlasí a na znak uvedeného zasiela do súťaže príslušnú súťažnú prácu,
  2. kategória súťaže,
  3. názov príspevku,
  4. meno a priezvisko súťažiaceho (v prípade skupiny súťažiacich je potrebné uviesť meno a priezvisko zástupcu skupiny), adresa trvalého pobytu alebo sídla súťažiaceho, korešpondenčná adresa (ak je iná ako adresa trvalého pobytu, resp. sídla), dátum narodenia súťažiaceho alebo registračné číslo (ak ide o skupinu a má pridelené akékoľvek registračné číslo), e-mailová adresa súťažiaceho alebo zástupcu skupiny, štátna príslušnosť súťažiaceho, iné kontaktné údaje súťažiaceho (napr. telefónne číslo),
  5. odkaz na internetovú stránku/blog (ak je zmienená v príspevku a súťažiaci je autorom príspevku na blogu),
  6. vlastný text súťažnej práce zodpovedajúci zvolenej kategórii súťaže,
  7. ak je to relevantné, ďalšie podklady – najmä fotografie vo formáte JPG bez limitovania veľkosti, musia byť však pôvodné, nesmú byť stiahnuté z internetu, zo sociálnych sietí, z printových publikácií a pod. a to ani v reprodukovanej a upravenej forme. Za ďalšie podklady sa považujú aj grafy, schémy, znázornenia a pod., pričom aj na ne sa vzťahujú obmedzenia a právny režim uvedený v tomto ustanovení. Zaslaním fotografii a ďalších podkladov súťažiaci prehlasuje a potvrdzuje, že je ich autorom a má právo s nimi nakladať v plnom rozsahu.

  4) Súťažiaci môže do súťaže poslať najviac päť súťažných príspevkov. Hodnota piatich súťažných prác má súhrnný charakter, t.j. spočítavajú sa práce doručené súťažiacim aj v rámci rôznych kategórii.

  5) Vyhlasovateľ súťaže môže pred zaradením príspevku do súťaže kontaktovať súťažiaceho a overiť u neho údaje uvedené v súťažnej práci, resp. požiadať o doplnenie chýbajúcich údajov, podkladov a pod.

  6) Ak zo štatútu súťaže nevyplýva niečo iné, súťažná práca sa vyhlasovateľovi súťaže posiela ako dokument vo formáte RTF, DOC alebo .DOCx).

  7) Do súťaže budú zaradené len príspevky, ktoré budú doručené v určenom termíne e-mailom na e-mailovú adresu sutaz@ucps.sk alebo budú vyhlasovateľovi zaslané cez internetovú aplikáciu na stránke www.upcs.sk, príp. mu budú doručené iným spôsobom, ktorý určí vyhlasovateľ. Zaslanie príspevku do súťaže je súčasne vyjadrením súhlasu s týmto štatútom súťaže v plnom rozsahu.

  8) Súťažiaci zaslaním súťažnej práce do súťaže súčasne prehlasuje, že zaslaná súťažná práca je pôvodná, originálna, že sa nejedná o upravenú prácu iného autora alebo iných autorov a že myšlienky uvedené v práci sú jeho vlastné. Ak v súťažnej práci používa iné podklady a informácie ako svoje vlastné, tieto je súťažiaci povinný v príspevku riadne odcitovať a vždy jednoznačne a nezameniteľne uviesť zdroj, z ktorého čerpal. Súťažiteľ zaslaním súťažného príspevku prehlasuje, že celý súťažný príspevok vrátane textu, fotografií a ďalšieho materiálu je jeho autorským počinom v plnom rozsahu. Ak tomu tak nie je, tak súťažiaci prehlasuje, že akékoľvek diela tretích osôb sú v súťažnej práci riadne uvedené a že mal právo/súhlas od pôvodného autora ich v danej súťažnej práci použiť, ak bol taký súhlas podľa právnej úpravy potrebný. Vyhlasovateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za to, že doručená súťažná práca nebude spĺňať všetky citačné štandardy alebo, že akýmkoľvek iným spôsobom zasiahne do práv a právom chránených záujmov tretích osôb. Ak by vyhlasovateľovi vznikla akákoľvek majetková alebo nemajetková škoda/ujma viažuca sa na toto ustanovenie štatútu súťaže, má vyhlasovateľ právo vymáhať od súťažiaceho náhradu takejto škody/ujmy.

  F) Hodnotenie súťažných prác

  1) Včas doručené súťažné práce/príspevky posudzuje vyhlasovateľ súťaže. Vyhlasovateľ súťaže môže za týmto účelom kreovať hodnotiacu komisiu skladajúcu sa z viacerých jednotlivcov.

  2) Ako bola zriadená komisia podľa ods. 1, táto rozhoduje o poradí súťažných prác/príspevkov hlasovaním, a to nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu komisie. Konzultácie a hlasovanie komisie môže prebiehať aj per rollam, alebo iným vhodným spôsobom, t.j. komisia sa nemusí v rámci posudzovania a hodnotenia prác schádzať/zísť osobne. Členstvo v hodnotiacej komisii, ak bola zriadená, je nezastupiteľné.

  3) Kritéria hodnotenia príspevkov:

  1. obsažnosť, náročnosť a celkové spracovanie témy,
  2. odborná stránka problematiky,
  3. výnimočnosť a jedinečnosť témy príspevku,
  4. prínos obsahu príspevku,
  5. multidisciplinárnosť príspevku.

  4) Konečné výsledky súťaže oznamuje vyhlasovateľ súťaže na svojej webovej stránke www.ucps.skwww.futbalsfz.sk alebo iným vhodným spôsobom.

  G) Ceny a ich odovzdanie:

  1) V rámci súťaže budú ceny medzi jednotlivé súťažné práce rozdelené na základe rozhodnutia príslušného subjektu (k tomu pozri časť H) tohto štatútu nasledovne:

  a) Kategória „A“:

  1. miesto – účasť na konferencii „Šport a právo 2017“ na náklady vyhlasovateľa, vecná cena

  2. miesto - vecná cena

  3. miesto - vecná cena

  b) Kategória „B“:

  1. miesto - účasť na konferencii „Šport a právo 2017“ na náklady vyhlasovateľa, vecná cena

  2. miesto - vecná cena

  3. miesto - vecná cena

  2) Cenou za najlepšiu súťažnú prácu vôbec („Najlepšia súťažná práca vôbec“- k tomu pozri časť D) ods. 3 tohto štatútu), je knižný dar alebo iný dar podľa úvahy vyhlasovateľa, ak vyhlasovateľ súťaže rozhodne, že túto cenu udelí.

  4) Vecné ceny odovzdá vyhlasovateľ súťaže víťazom najneskôr do 90 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov súťaže. Spôsob a miesto vyhlásenia výsledkov a odovzdania cien určuje vyhlasovateľ súťaže. Ak ocenený neposkytne vyhlasovateľovi potrebnú súčinnosť, ceny môžu byť odovzdané aj po tejto lehote.

  5) Ak má byť cena odovzdaná skupine podľa časti C) ods. 2 tohto štatútu, osoba určená podľa časti E) ods. 3 písm. d) tohto štatútu berie na seba všetky záväzky, plynúce z prevzatia ceny, resp. jej rozdelenia/použitia v rámci skupiny.

  H) Uverejnenie súťažných prác, informácií o súťaži a o výsledkoch súťaže

  1) Súťažiaci, ktorí sa zapoja do súťaže zaslaním svojich súťažných prác súhlasia s tým, aby ich práce a/alebo ich časti boli uverejnené na stránke www.ucps.skwww.futbalsfz.skalebo na inej webovej stránke spravovanej vyhlasovateľom súťaže. Súťažiaci zaslaním súťažnej práce do súťaže súhlasia s tým, aby tieto práce a/alebo ich časti boli vyhlasovateľom súťaže iným spôsobom zverejnené v akomkoľvek inom médiu (elektronickom alebo inom). Zverejnenie podľa tohto ustanovenia zahŕňa aj zverejnenie práce a ich častí v rámci webových sociálnych sietí, blogov, na web stránkach, v podobe elektronických kníh, iných publikácií a pod.

  2) Súťažiaci zaslaním súťažnej práce a vyjadrením súhlasu s týmto štatútom, udeľuje súčasne vyhlasovateľovi súťaže súhlas na každé použitie súťažnej práce (príspevku) alebo jej časti, a to bezodplatne a najmä na nasledovné účely: vyhotovenie rozmnoženiny diela, verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva, verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny nájmom alebo vypožičaním, spracovanie, preklad a adaptáciu diela, zaradenie diela do súborného diela, verejné vystavenie diela, verejné vykonanie diela, verejný prenos diela. Udelená licencia je výhradná, časovo a miestne neobmedzená. Vyhlasovateľ súťaže môže požiadať súťažiaceho o písomné vyjadrenie takéhoto súhlasu, ktorý súhlas je v takom prípade súťažiaci povinný poskytnúť bez zbytočného odkladu, najneskôr v termíne určenom vyhlasovateľom súťaže. Neposkytnutie súčinnosti zo strany súťažiaceho vyhlasovateľovi súťaže podľa tohto ustanovenia, resp. neposkytnutie písomného súhlasu podľa tohto ustanovenia štatútu súťaže v súlade so všeobecne záväznou právnou úpravou, môže viesť k uplatneniu náhrady škody/ujmy zo strany vyhlasovateľa súťaže vo vzťahu k súťažiacemu. Toto ustanovenie štatútu sa vzťahuje na všetky doručené súťažné práce, vrátane neposudzovaných, ako aj prác, ktoré neboli hodnotiteľom/hodnotiteľmi určené ako víťazné. Bezodplatnosť súhlasu poskytnutého podľa tohto ustanovenia štatútu sa použije aj v prípadoch, ak vyhlasovateľ súťaže použil, používa alebo mieni použiť súťažnú prácu (príspevok) alebo jej časť komerčným spôsobom, t.j. s cieľom získať finančné alebo iné plnenie za poskytnutie súťažnej práce (príspevku) alebo jej časti tretím osobám. Súhlas súťažiaceho udelený vyhlasovateľovi na nakladanie s dielom (so súťažnou prácou) a/alebo jeho časťou podľa tohto štatútu súťaže zahŕňa aj preklad diela a redakčnú úpravu (napr. krátenie), príp. nepodstatnú modifikáciu diela a jeho častí v kontexte redakčných úprav. Súťažiaci udeľuje vyhlasovateľovi súhlas, aby zaslanú súťažnú prácu alebo jej časť opatril primeranými ochrannými opatreniami - napr. vodoznakom, ktorým sa má zabrániť neoprávnenému používaniu diela zo strany tretích osôb. Text vodoznaku je na voľnej úvahe vyhlasovateľa súťaže.

  3) Súťažiaci zaslaním súťažnej práce a vyjadrením súhlasu s týmto štatútom, udeľuje súčasne vyhlasovateľovi súťaže bezodplatný súhlas v zmysle § 12 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, aby vyhlasovateľ súťaže prostredníctvom tlače, rozhlasu, televízie alebo iného masovokomunikačného prostriedku, vrátane internetu, bezodplatne vyhotovil a zverejnil obrazové, zvukové záznamy, obrazové snímky, podobizne a meno a priezvisko výhercu, resp. štát jeho pôvodu, vo vzťahu k tretím osobám v súlade s týmto štatútom. Súťažiaci je podľa tohto článku štatútu povinný poskytnúť vyhlasovateľovi súťaže potrebnú súčinnosť.

  4) Súťažiaci súhlasí s tým a berie na vedomie, že je na voľnej úvahe vyhlasovateľa súťaže, ktoré súťažné práce a/alebo ich časti uverejní na stránke www.ucps.sk,www.futbalsfz.sk alebo v rámci akéhokoľvek iného média v súlade s týmto štatútom. Súťažiaci nemajú nárok na akýkoľvek spôsob propagácie ich súťažnej práce vyhlasovateľom - o tejto skutočnosti rozhoduje v plnom rozsahu vyhlasovateľ súťaže.

  I) Zmena štatútu/podmienok súťaže

  1) Vyhlasovateľ súťaže má právo kedykoľvek, t.j. aj počas trvania súťaže meniť tento štatút, najmä v prípadoch, ak by vyhlasovateľ súťaže nemohol dosiahnuť cieľ špecifikovaný týmto štatútom alebo by mu hrozila akákoľvek škoda alebo ujma. Zmena štatútu sa môže uskutočniť aj bez udania dôvodu.

  2) Vyhlasovateľ súťaže má právo kedykoľvek, t. j. aj počas súťaže odvolať súťaž, najmä v prípadoch, ak by vyhlasovateľ súťaže v dôsledku ďalšieho pokračovania súťaže nemohol dosiahnuť cieľ špecifikovaný týmto štatútom, hrozila by mu škoda alebo aj bez udania dôvodu.

  3) Na účinnú zmenu štatútu alebo odvolanie súťaže sa vyžaduje, aby vyhlasovateľ súťaže zverejnil a sprístupnil verejnosti všetky zmeny súťažného poriadku a v súvislosti s týmito zmenami aj dôvod zmeny (ak to vyhlasovateľ uzná za vhodné) na internetovej stránke www.ucps.sk. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá môže vzniknúť v nadväznosti na zmenu štatútu alebo v nadväznosti na odvolanie súťaže.

  4) Vyhlasovateľ súťaže môže vydávať vykonávacie pravidlá alebo interpretačné usmernenia tohto štatútu, a to aj bez jeho priamej zmeny.

  J) Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

  1) Vyhlasovateľ súťaže neposkytuje súťažiacim žiadne peňažné ani nepeňažné plnenie za zapojenie sa do súťaže, resp. za poskytnutie súťažných prác (okrem cien uvedených v písm. G) tohto štatútu). Neposkytuje najmä žiadne plnenie viažuce sa na náklady spojené s tvorbou súťažnej práce, ich doručovaním a pod.

  2) Súťažiaci zapojením sa do súťaže udeľuje vyhlasovateľovi súťaže právo/súhlas nakladať s jeho osobnými údajmi v zmysle zákona o ochrane osobných údajov v účinnom znení. Tento svoj súhlas môže písomne kedykoľvek vziať späť. Vyhlasovateľ súťaže prehlasuje, že je zabezpečená riadna ochrana osobných údajov súťažiacich v súlade so všeobecne záväznou právnou úpravou.

  3) Na akúkoľvek cenu alebo plnenie z tejto súťaže nie je právny nárok a nie je možné ich súdne vymáhať.

  4) Proti záverom hodnotiteľa/hodnotiacej komisie nemôže súťažiaci podať žiadny opravný prostriedok. Závery hodnotiteľa/hodnotiacej komisie sú definitívne a nemenné.

  5) Akékoľvek sporné otázky viažuce sa k tejto súťaži sa budú strany snažiť riešiť mimosúdnou cestou. Na súťaž, práva a povinnosti viažuce sa k súťaži, sa vzťahuje právny poriadok Slovenskej republiky (v hmotnoprávnej aj procesnoprávnej rovine).

  6) Súťažiaci zaslaním súťažného príspevku na e-mailovú adresu sutaz@ucps.sk alebo zaslaním práce iným spôsobom určeným vyhlasovateľom súťaže (najmä cez webovú stránku www.ucps.sk), bezvýhradne súhlasí s týmto štatútom súťaže, resp. s jeho obsahom v plnom rozsahu.

  7) Vyhlasovateľ súťaže je oprávnený zo súťaže vylúčiť súťažiaceho, ktorý poruší tento štatút, nedoručí vyhlasovateľovi prácu spĺňajúcu náležitosti určené týmto štatútom alebo súťažiaceho, ktorý bude konať v rozpore s dobrými mravmi a s cieľmi, resp. spoločenskou podstatou súťaže.

  8) Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za obsah súťažných príspevkov (súťažných prác) a ani za škodu/ujmu, ktorá ich použitím, resp. uverejnením môže vzniknúť tretím osobám; za takúto škodu v plnom rozsahu zodpovedá súťažiaci.

  9) V prípade, ak štatút nerieši akúkoľvek otázku súvisiacu so súťažou vôbec, alebo ju nerieši v dostatočnom rozsahu, vyhlasovateľ má právo uplatniť postup podľa časti I) ods. 4 tohto štatútu. Potenciálni súťažiaci alebo súťažiaci môžu požiadať vyhlasovateľa súťaže o poskytnutie dodatočných informácii alebo vyjadrenia k tomuto štatútu alebo k súťaži.

  10) Vyhlasovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek technické problémy súvisiace s doručovaním súťažných prác, resp. ich nedoručením vyhlasovateľovi súťaže. Na základe žiadosti súťažiaceho poskytne vyhlasovateľ súťaže súťažiacemu potvrdenie o tom, že jeho súťažnú prácu obdržal. Ak súťažiaci neskôr vznesie námietku, že jeho práca nebola posudzovaná z dôvodu, že nebola vyhlasovateľovi doručená, na námietky týkajúce sa tejto skutočnosti sa nebude prihliadať, ak súťažiaci nebude súčasne schopný preukázať/predložiť potvrdenie vyhlasovateľa o tom, že mu súťažná práca bola doručená.

  11) Text tohto štatútu bol prijatý na základe vzájomnej spolupráce zástupcov Učenej právnickej spoločnosti a Slovenského futbalového zväzu - ako vyhlasovateľov súťaže, a Paneurópskej vysokej školy, Fakulty práva a Katedry teórie práva a sociálnych vied Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ako odborných garantov súťaže.

  12) Tento štatút je vyhotovený v slovenskom jazyku a účinnosť voči tretím osobám nadobúda dňom jeho uverejnenia na internetovej stránke www.ucps.sk alebo www.futbalsfz.sk.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti