Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Zákon č. 440/2015 Z.z. o športe - OTÁZKY a ODPOVEDE NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  09.01.2016JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  ZÁKON č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov - TU

  Na tejto stránke Vám budeme prinášať otázky a odporúčané odpovede, s ktorými sa v rámci emailovej alebo aj osobnej komunikácie na pracovných i neformálnych stretnutiach a seminároch stretávajú členovia UčPS a spolupracovníci, ktorí sa podieľali na príprave zákona o športe, v rámci bližšieho vysvetľovania obsahu zákona o športe a podstaty jednotlivých ustanovení v praktických situáciách.

  Keď bude otázok priveľa rozdelíme ich podľa tém (napr. stanovy, športová reprezentácia, športovec, športový klub, národný športový zväz, národná športová organizácia, profesionálne vykonávanie športu, zmluva o sponzorstve v športe, dobrovoľníctvo v športe a iné).

  Otázky môžete zasielať na adresu: info@ucps.sk alebo zakonosporte@minedu.sk alebo ich po registrácii a prihlásení na www.ucps.sk môžte uviesť formou komentára na príslušnej webovskej stránke.

  Otázky, odpovede a ďalšie informácie nájdete aj na stránkach Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR - TU

  UPOZORNENIE k používaniu odpovedí a právnych vzorov vytvorených UčPS a jej spolupracovníkmi:

  Učená právnická spoločnosť – občianske združenie (ďalej len „UčPS”) prostredníctvom svojho webového sídla www.ucps.sk, predovšetkým v sekcii (i) „Implementácia Zákona o športe” a v časti (ii) „FaQ“ (otázky a odpovede) poskytuje verejné prístupnú internetovú platformu, kde členovia pracovnej skupiny, ktorá vytvorila návrh a napomáha implementácii zákona č. 440/2015 Z.z. o športe (ďalej aj „zákon o športe“) do praxe ale aj ďalší odborníci, prezentujú svoje osobné, alebo kolektívne odborné a vedecké názory predovšetkým k otázkam a problémom získaným na pracovných stretnutiach so zástupcami športových zväzov a ich členov alebo zaslaným širokou športovou verejnosťou. Cieľom je spoločné hľadanie, formulovanie a zdieľanie odpovedí a právnych riešení všeobecnej povahy.

  Prezentované stanoviská sú odborným názorom členov pracovnej skupiny a nemusia byť vo vecnom, obsahovom, teoretickom alebo právnom súlade so stanoviskami a názormi poskytnutými inými osobami. 

  UčPS ako združenie združujúce právnikov viacerých právnických povolaní spolupracujúce s externými odborníkmi v oblasti športu a práva, neposkytuje komerčné právne služby, ale vytvára priestor pre zhromaždenie, zdieľanie, diskutovanie a rozvíjanie rozmanitých odborných a vedeckých právnych názorov a stanovísk.

  Členovia pracovnej skupiny neumožňujú používať nimi zverejnené stanoviská na komerčné účely alebo namiesto komerčných právnych služieb. Ide výlučne o nezávislé odborné a vedecké názory, ktorých cieľom je podporiť znalostný manažment slovenskej spoločnosti nielen v oblasti športu.

  Vzory právnych dokumentov zverejnené v sekcii „Implementácia zákona o športe“ - vzory dokumentov sú vytvorené ako formuláre preto v zverejnenej podobe nespĺňajú minimálne náležitosti Zákona o športe. Zmluvy, stanovy či iné vzory právnych dokumentov je potrebné podrobne dopracovať v závislosti od potrieb konkrétnych zmluvných strán, resp. členov športových organizácií, a splniť tak všetky podstatné náležitosti jednotlivých právnych dokumentov vyžadované zákonom o športe.


  1. K § 51 ods. 1 a 4,  § 65 ods. 6, § 80, 81 a § 99 ods. 2 ZoŠ: 

  Zákon o športe bol schválený koncom novembra 2015.
  Bude informačný systém športu pripravený tak, aby sa od 1. januára 2016 v ňom dali zverejňovať povinne zverejňované informácie, ktoré sú podmienkou pre využitie výhod, ktoré zákon prináša športovcom a športovým organizáciám?
  Ako sa budú zverejňovať zmluvy a výkazy použitia sponzorského, keď IS v športe nebude mať ešte túto funkcionalitu naprogramovanú?

  Podľa znenia § 99 ods. 2 (spoločné ustanovenie) "Ak úkon, ktorý má byť vykonaný prostredníctvom informačného systému športu nemožno takto vykonať, povinná osoba ho vykoná v listinnej forme. Ak nie je možné zverejnenie, povinná osoba informáciu zverejní na svojom webovom sídle."

  Z uvedeného vyplýva, že ak nebude možné zverenenie v IS športu, povinnosť zverejňovania budú môcť povinné osoby splniť na svojom webovom sídle. Pri sponzorstve bude prichádzať do úvahy splnenie povinnosti verejného vykazovania použitia sponzorského využitím transparentného bankového účtu.

  2. K § 4: 

  Športový klub – hokejový klub chce zaradiť juniora do A tímu seniorskej kategórie, pričom klub chce športovca motivovať aj finančnou odmenou. Aké možnosti mu ponúka z.č. 440/2015 Z.z. zákon o športe, prípadne aké iné možnosti má športový klub pri riešení tejto situácie?

  V PRÍPADE OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI:

  Ak ho chceš vyplácať z pozície s.r.o./a.s., ZoŠ ponúka možnosť využiť “zmluvu o príprave talentovaného športovca”. V tomto prípade by konkrétny športovec musel byť zaradený v zozname talentovaných športovcov, ktorý ešte neexistuje. Talentovaného športovca definuje ZoŠ v ustanovení § 4 ods. 5 ZoŠ.

  Možnosť 1: Hráč bude mať status normálnej „samostatne zárobkovo činnej osoby“. Limitácia výšky odmeny v tomto prípade neexistuje. V tomto prípade je potrebné využiť tzv. “nepomenovanú zmluvu” (napr. „zmluva o spolupráci pri výkone športovej činnosti, zmluva o výkone športu a pod......“) ktorá by mala byť uzatvorená buď v režime ustanovenia § 51 Občianskeho zákonníka, alebo v režime ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka. Odvody a všetky ostatné poistné plnenia si samozrejme v tomto prípade rieši a odvázda sám hráč.

  Možnosť 2: Ak ide o študenta strednej alebo vysokej školy, je ešte alternatíva použitia “Dohody o brigádnickej práci študentov”. Tu je však aktuálna limitácia odmeny do výšky 200,- EUR, ako aj limitácia maximálneho trvania dohody na 12 mesiacov, a práca musí spĺňať maximálny rozsah 20 hodín týždenne v priemere. (ustanovenie § 227 Zákonníka práce). Odmena je v tomto prípade prirodzene možná.

  Možnosť 3: Ak o študenta nejde, je možnosť využiť “dohodu o pracovnej činnosti” (ustanovenie § 228a a nasl. Zákonníka práce), kde je limitovaný výkon pracovnej činnosti 10 hodín týždenne, pričom odmena je aj v tomto prípade samozrejme možná.

  Možnosť 4: Ak o študenta nejde, existuje možnosť využitia “dohody o vykonaní práce” (ustanovenie § 226 Zákonníka práce. Pracovná činnosť sa v tomto prípade dá vykonávať pre klub maximálne 350 hodín ročne, pričom odmena je samozrejme možná.

  V prípadoch možností č. 2 - 4 má konkrétny športový klub postavenie zamestnávateľa, a hráč zamestnanca.

  V PRÍPADE OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA:

  Najlepšou možnosťou je v tomto prípade vytvorenie internej smernicu klubu, podľa ktorej talentovaný športovec v zmysle z.č. 440/2015 Z.z. (ak už bude zoznam talentovaných športovcov a ak v ňom konkrétny hráč bude zaradený).

  Takýto športovec môže byť odmeňovaný v režime ustanovenia § 9 ods. 2 písm. j) z.č. 595/2003 Z.z. Postup športového klubu v tomto prípade vyžaduje:

  • Uzavrieť s hráčom spomínanú zmluvu (§ 48 a nasl. ZoŠ) a dať si tam ustanovenie, napr:
  • V zmysle tejto zmluvy bude športovcovi vyplácaná odmena vo výške 300,- EUR“.
  • Odmena vyplácaná podľa ods. X je vyplácaná na základe internej smernice č....... zo dňa......., pričom táto odmena sa pre daňové účely posudzuje v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm.j) z.č. 595/2003 Z.z.“ plnenia. 

  ZÁVEREČNÉ ZISTENIA A ODPORÚČANIA:

  • Spomínané ustanovenia “zákona o dani z príjmov” použiť nemožno pri obchodnej spoločnosti, je to ustanovenie využiteľné iba pre občianske združenia a pre neziskový sektor.
  • Ak sa využijú pri OZ alebo NO, nie je možné protiplnenie, čo dostane športovec za výkon športovej činnosti (financie) definovať ako odmenu, ale je potrebné definovať toto protiplnenie ako “príspevok“ na konkrétne zadefinovanú aktivitu športovca. 

  3. K § 12:

  Aký bude status kontrolóra športovej organizácie, bude na zväzoch kontrolór zamestnaný?

  Kontrolór športovej organizácie je športovým odborníkom, ktorý má nezávislé postavenie od orgánov výkonnej moci v športovej organizácii, ktorých činnosť má byť predmetom záujmu kontrolóra. Zodpovedá sa iba najvyššiemu orgánu športovej organizácie, ktorý ho zvolil alebo inak ustanovil.

  Preto má byť kontrolór voleným funkcionárom zväzu, ktorého volí najvyšší zastupiteľský orgán zväzu, nie jeho zamestnancom a teda nebude mať pracovnú zmluvu so športovou organizáciou, v ktorej bude vykonávať funkciu. Na tom nemení nič ani skutočnosť, že príjem kontrolóra bude podľa § 5 ods. 1 písm d) zákona o dani z príjmov považovaný za príjem zo závislej činnosti ako "odmena za výkon funkcie v orgánoch iných právnických osôb".

  Za výkon funkcie kontrolóra môže byť kontrolórovi vyplácaná náhrada za stratu času a odmena, ktorej výšku alebo spôsob jej určenia schvaľuje najvyšší orgán športovej organizácie, aby sa kontrolór nedostal do vzťahu závislosti od manažmentu zväzu.

  Čo sa týka materiálneho zabezpečenia činnosti kontrolóra, kontrolór má právo na náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s výkonom funkcie kontrolóra, ktoré musí vedieť preukázať, odôvodniť a príslušná športová organizácia mu je ich povinná v takom prípade uhradiť/preplatiť.

  4. Dobrý deň prajem, chcem požiadať o usmernenie týkajúce sa výkladu nového zákona o športe. Konkrétne na situáciu v našom meste, kde športové oddiely vystupujú pod hlavičkou mestského kultúrno-športového strediska, príspevkovej organizácie mesta, ktoré je štatutárnym orgánom športových klubov. Zaujíma ma:

  K § 68 ZoŠ:

  1) prerozdeľovanie finančných prostriedkov medzi jednotlivými športmi. Momentálne prebieha tak, že je určované rozhodnutím Mestského kultúrneho-športového strediska a následne schvaľované mestským zastupiteľstvom. Zaujíma ma, či znenie zákona (par. 68 Príspevok uznanému športu) je právne záväzné aj pre orgány verejnej správy (mesta, resp. ich organizácie), ktoré v rámci svojich rozpočtov financujú rozvoj športu.

  K § 8 ods. 1 a 2, § 50 ods. 1, § 70 ods. 4  a § 76 ods. 6 ZoŠ:
  2) par. 8 športové organizácie a v tejto súvislosti ostatné ustanovenia tohto zákona - športovou organizáciu podľa par. 8 bod 1) nie je orgán verejnej správy. Zaujíma ma, či v podmienkach, ako je to vytvorené v našom meste, možno športové oddiely vystupujúce pod hlavičkou príspevkovej organizácie mesta považovať za športové organizácie v zmysle zákona a čerpať výhody plynúce z tohto zákona (napr. sponzorské, dotácie, príspevky na športové poukazy ..)

  ODPOVEĎ 1):
  NIE, zákon o športe nevstupuje do pôsobností miest a obcí rozhodovať o podpore športu na svojom území. Zákon o športe upravuje financovanie športu na centrálnej úrovni. Financovanie športu na miestnej úrovni je naďalej v pôsobnosti územnej/obecnej samosprávy /§ 4 ods. 3 písm. f) a h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení/. Orgány územnej samosprávy v súlade s právnym poriadkom vrátane vlastných pravidiel pre športu schválených všeobecne záväzným nariadením obce/mesta naďalej nezávisle od štátu rozhodujú o tom, v akej výške a akým spôsobom bude podporovať šport na svojom území.

  ODPOVEĎ 2):
  ÁNO, príspevková organizácia obce, ak je predmetom alebo cieľom jej činnosti športová činnosť a ak bude zapísaná ako športová organizácia do IS športu, bude mať postavenie, práva a povinnosti športovej organizácie. Príspevková organizácia obce nie je "orgánom verejnej správy", ktorý by vykonával určité zákonom zverené právomoci a v rozsahu zverenej právomoci rozhodoval o právach a povinnostiach právnických a fyzických osôb. Príspevkovú organizáciu obce by bolo možné považovať za "subjekt verejnej správy", vzhľadom na jej napojenie na verejné prostriedky a úlohy, ktoré plní, nie však za "orgán verejnej správy".

  5. K § 10 ods. 1:
  Dokedy majú zriadiť športové organizácie funkciu kontrolóra športovej organizácie?

  Podľa § 10 ods. 1 veta druhá (Kontrola v športovej organizácii): "Ak športová organizácia má dve bezprostredne po sebe nasledujúce účtovné obdobia príjem prostriedkov zo štátneho rozpočtu presahujúci 50 000 eur ročne, je povinná zriadiť a obsadiť funkciu kontrolóra najneskôr do 30. júna nasledujúceho roka."

  Výkladom tohto ustanovenia sa dá dospieť k záveru, že športové organizácie by si mali ustanoviť/zvoliť kontrolóra, ktorý spĺňa všetky zákonné požiadavky, do 30. júna 2016 a ak ide o kontrolóra národného športového zväzu alebo národnej športovej organizácie, do 3 mesiacov od ustanovenia/zvolenia musí kontrolór zložiť skúšky na ministerstve školstva pozostávajúce z elektronického odborného testu.

  Národné športové zväzy (NŠZ), ktoré majú tento status podľa doterajšej právnej úpravy budú navyše musieť prejsť procesom uznania za NŠZ zo strany ministerstva školstva, zmeniť si stanovy tak, aby boli v súlade s § 19 až 23 zákona o športe, tento proces má podľa zákona prebehnúť taktiež do 30. júna 2016, inak stratí športový zväz spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov a nebude môcť dostať od štátu prostriedky dovtedy, kým nesplní svoje zákonné povinnosti. To platí aj pre národné športové organizácie vrátane Slovenského olympijského výboru a Slovenského paralympijského výboru.

  6. K § 6 ods. 2 a 3 ZoŠ:
  Chcel by som Vás poprosiť o oficiálne stanovisko a výklad nového Zákona o športe na povinnosti týkajúce sa vzdelávania trénerov a hlavne na dopad nového zákona na výkon trénerského povolania vo vzťahu k Živnostenskému úradu (doteraz to bola viazaná živnosť, ktorú bolo potrebné preukázať). Ako to bude od účinnosti nového zákona o športe?

  Od 1.1.2016 platí nasledovné:

  Podľa § 3 ods. 1 písm. e) živnostenského zákona živnosťou nie je:
  "e) činnosť športovca a športového odborníka podľa osobitného predpisu,11b)".

  Podľa § 80ab živnostenského zákona:
  "Živnostenské oprávnenia na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry získané podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015 zostávajú zachované do uplynutia platnosti dokladu o získanej odbornej spôsobilosti."

  To znamená, že staré živnostenské oprávnenia (vydané pred 1.1.2016) dobehnú, ale po novom sa už činnosť športového odborníka nepovažuje za živnosť.

  Podľa § 6 ods. 2 ZoŠ oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka podľa odseku 1 písm. a) až e)[1] vzniká dňom zápisu športového odborníka do registra fyzických osôb v športe.

  Podľa § 6 ods. 3 ZoŠ športový odborník vykonáva činnosť športového odborníka ako samostatne zárobkovo činná osoba, ak
  a) nie sú naplnené znaky závislej práce alebo
  b) sa so športovou organizáciou nedohodne inak.


  Príjem športového odborníka už nie je príjmom zo živnosti (§ 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov), ale príjmom podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, pričom ide o príjem z inej samostatnej zárobkovej činnosti, čo korešponduje s vyššie citovaným znením § 6 ods. 3 ZoŠ.


  7. K § 16 ods. 2 ZoŠ:
  Kto vypracúva zoznamy telentovaných športovcov, na základe ktorých majú športové kluby uzatvárať zo športovcami do 23 rokov zmluvy o príprave talentovaného športovca?

  Vypracovanie zoznamu telentovaných športovcov (do 23 rokov) je predovšetkým v záujme športových klubov a to formou, aby príslušný národný športový zväz tento zoznam pripravil čo najskôr.

  Prečo?

  Na základe jeho existencie môžu následne kluby s mladými hráčmi uzatvárať zmluvy o príprave talentovaného športovca.

  Tento zoznam vypracúva primárne národný športový zväz (ustanovenie § 16 ods. 2 písm. c) a d) Zákona o športe) --> to podľa výkonnostných kritérií určených predpismi zväzu. Ak takéto predpisy neexistujú, je vhodné ich na zväzovej úrovni pripraviť.

  Štát, teda MŠVVaŠ až na základe kritérií v nariadení vlády vypracuje a bude viesť zoznam najvýkonnejších športovcov, pričom tieto dva zoznamy sa nemusia prekrývať.

  8. Aké sú úlohy a kompetencie kontrolóra podľa zákona o športe?
  Môže vydávať kontrolór pri zistení nedostatkov rozhodnutia namiesto orgánov, v ktorých
   kompetencii je rozhodnúť o vykonaní opatrení na odstránenie zisteného nedostatku?

  Medzi základné úlohy kontrolóra podľa zákona o športe patrí predovšetkým prevenčná činnosť spočívajúca v dohľade kontrolóra športovej organizácie nad dodržiavaním právnych predpisov ako aj predpisov a rozhodnutí športovej organizácie za účelom vyvarovania sa možným sankciám, opatreniam a iným negatívnym dôsledkom spôsobeným športovej organizácii ich porušením. S cieľom dosiahnuť tento účel vykonáva kontrolór konzultačnú činnosť a poradenskú činnosť pre jednotlivé orgány športovej organizácie a jej členov. (§ 13 ods. 1 zákona o športe)

  Kontrolór podľa zákona o športe ex lege nemá právomoci rušiť rozhodnutia orgánov športovej organizácie, ich hlasovania ani voľby, ak mu takéto oprávnenie výslovne nedali členovia zväzu vo svojej dohode o pravidlách fungovania športovej organizácie s právnou formou občianskeho združenia t.j. vo svojich stanovách.

  Napriek tomu, že kontrolór je najvyšším kontrolným orgánom športovej organizácie, nemôže vykonávať právomoci iných orgánov, ktoré nemá dané zákonom alebo stanovami športovej organizácie (občianskeho združenia).

  Základnou povinnosťou kontrolóra je upozorniť na zistené nedostatky ten orgán, v ktorého kompetencii (podľa stanov) je rozhodnúť o spôsobe vykonania nápravy zisteného nedostatku, často aj najvyššiemu orgánu športovej organizácie (konferencii alebo výkonnému výboru) a tento orgán následne podľa správy o kontrolnej činnosti kontrolóra alebo obsahu upozornenia kontrolóra posúdi kontrolórom navrhnuté opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou a odstránenie príčin ich vzniku a v rámci svojich kompetencií rozhodne o ďalšom postupe pri odstránení zisteného nedostatku, resp. vyjadrí sa k k zisteným nedostatkom, navrhnutým opatreniam a k lehote na splnenie opatrení uvedených v návrhu správy o kontrolnej činnosti v lehote určenej kontrolórom.

  Postup kontrolóra pri vykonávaní kontroly je upravený v § 14 zákona o športe. 

  Podľa § 14 ods. 2 zákona o športe je kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti oprávnený v nevyhnutnom rozsahu vyžadovať v ním určenej lehote
  a) poskytnutie originálov alebo overených kópií dokladov, písomností, záznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, výstupov, informácií, dokumentov a iných podkladov, okrem tých, ktoré má kontrolór k dispozícii,
  b) splnenie opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou a odstránenie príčin ich vzniku.

  Podľa § 14 ods. 7 zákona o športe športová organizácia je oprávnená vyjadriť sa písomne k zisteným nedostatkom, navrhnutým opatreniam a k lehote na splnenie opatrení uvedených v návrhu správy o kontrolnej činnosti v lehote určenej kontrolórom.

  Podľa § 14 ods. 8 zákona o športe ak športová organizácia po upozornení na závažný nedostatok zistený pri kontrolnej činnosti, tento závažný nedostatok v lehote určenej kontrolórom neodstráni, kontrolór je povinný bezodkladne, najneskôr do desiatich dní odo dňa márneho uplynutia určenej lehoty, oznámiť vec formou podnetu hlavnému kontrolórovi športu. K podnetu kontrolór pripojí upozornenie, oznámenie dôvodov nevyhovenia a ostatné podklady potrebné na posúdenie veci. Rovnako kontrolór postupuje aj vtedy, ak príslušný orgán športovej organizácie v určenej lehote neoznámil dôvody nevyhovenia.

  Podľa § 14 ods. 9 zákona o športe o výsledku kontrolnej činnosti vypracuje kontrolór správu o kontrolnej činnosti v lehote do desiatich dní odo dňa ukončenia kontrolnej činnosti. Pri vykonávaní kontrolnej činnosti bez podnetu sa správa vyhotovuje, ak bol zistený závažný nedostatok. Správu o kontrolnej činnosti vykonanej na základe podnetu po jej prerokovaní s osobou, ktorej činnosť bola predmetom kontroly, kontrolór bezodkladne zašle orgánu alebo osobe, ktorá dala podnet na vykonanie odbornej kontroly.

  Zo žiadneho z uvedených ustanovení ani z iných ustanovení zákona o športe nie je možné odvodiť oprávnenie kontrolóra rozhodovať vo veciach, ktoré sú podľa stanov v kompetencii iných orgánov športovej organizácie.  

  9. Prečo nebol do prechodného ustanovenia § 102 ods. 7 Zákona o športe uvedený aj titul "vzorný rozhodca", ktorý udeľoval Československý svaz tělesné výchovy?

  Čestné tituly v telesnej výchove a športe sa v období od 28.12.1958 do 15.10.1990 udeľovali na základe vládneho nariadenia č. 82/1958 z 5. decembra 1958 o čestných uznaniach v telesnej výchove.

  Znenie vládneho nariadenia č. 82/1958 Zb. si môžete pozrieť TU:
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1958/82/19900601

  Podľa § 1 vládneho nariadenia č. 82/1958 Zb. boli pre ocenenie športovcov, turistov, cvičiteľov, trénerov a iných telovýchovných pracovníkov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj a úspechy telovýchovného hnutia zavedené čestné tituly:
  a) „Zaslúžilý pracovník v telesnej výchove a športe“,
  b) „Zaslúžilý majster športu“,
  c) „Zaslúžilý majster turistiky“,
  d) „Zaslúžilý cvičiteľ“,
  e) „Zaslúžilý trenér“,
  f) „Majster športu“,
  g) „Majster turistiky“,
  h) „Vzorný cvičiteľ“,
  i) „Vzorný trenér“.

  Z citovaného znenia § 1 vládneho nariadenia č. 82/1958 Zb. vyplýva, že v tomto právnom predpise je síce spomínaný "vzorný cvičiteľ" a "vzorný trenér", ale nie "vzorný rozhodca". Takýto čestný titul podľa právnej úpravy platnej do 15.10.1990 neexistoval a preto nemohol byť ani premietnutý do prechodného ustanovenia § 102 ods. 7 Zákona o športe a to bez toho, že by sme akokoľvek spochybňovali záslužnosť činnosti dlhoročných úspešných slovenských rozhodcov v akomkoľvek športe.

  Vládne nariadenie č. 82/1958 Zb. bolo zrušené zákonom č. 404/1990 Zb. o štátnych vyznamenaniach Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (§ 17 bod 17), môžete si ho pozrieť TU:
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/404/vyhlasene_znenie.html

  10. Ktoré športy sa považujú za kolektívne športy a ktoré športy sú individuálnymi športmi? Existuje nejaká definícia na odlíšenie kolektívnych a individuálnych športov?

  Pre športovú obec je relevantnou definičnou pomôckou Svetový antidopingový kódex) vydaný medzinárodnou športovou organizáciou WADA, v ktorom je v prílohe č. 1 (Definície) definovaný kolektívny šport (Team Sport) jasne a jednoznačne tak, že je ním šport, v ktorom je povolené vystriedať hráčov v priebehu súťaže.
  Všetky športy, ktoré nie sú kolektívnym športom sú individuálnymi športmi.
  V tej súvislosti je potrebné tiež uviesť, že podľa § 17 ods. 2 a § 24 ods. 2 Zákona o športe sú národné športové zväzy a národné športové organizácie povinné zapracovať do ich predpisov pravidlá Svetového antidopingového programu, ktorých súčasťou je aj Svetový antidopingový kódex, t.j. sú povinné zapracovať a teda akceptovať aj túto definíciu kolektívneho športu a individuálneho športu.
  Ak uvedené definície kolektívneho športu a individuálneho športu podľa Svetového antidopingového kódexu, ktoré majú úplne jasnú logiku, nebudú všeobecne akceptované, bude zrejme potrebné doplniť tieto definície aj do právneho poriadku SR, čo by však nemuselo byť nevyhnutné.

  Slovenské znenie Svetového antidopingového kódexu je dostupné na internete na stránke Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky:
  http://www.antidoping.sk/images/data/medzinarodna_regulacia/svetovy-antidopingovy-kodex.pdf

  11. Môže byť kontrolór navrhnutý Výkonným výborom a následne zvolený členskou základňou?

  Stanovy každej športovej organizácie upravujú spravidla jednoznačne, kto je oprávnený navrhovať kandidátov na volenú funkciu v športovej organizácii, do ktorej musí byť zvolený jeden z kandidátov najvyšším orgánom šporotvej organizácie. Takže úpravu pravidla, či môže výkonný výbor navrhnúť kandidáta na kontrolóra, je treba v prvom rade hľadať v predpisoch športovej organizácie. Ak to v predpisoch upravené nie je, tak je podľa nášho názoru primerané a prirodzené, umožniť, aby sa vo voľbách uchádzali o funkciu kontrolóra všetci kandidáti navrhnutí členmi združenia, medzi ktorých nepochybne patria aj členovia výkonného výboru. Výkonný výbor nemá právnu subjektivitu, takže návrh výkonného výboru je možné vnímať ako spoločný návrh kandidáta členmi výkonného výboru ako fyzických osôb - členov združenia.

  12. Ako by mali postupovať školy, ktoré zriadil samosprávny kraj alebo obec pri prenajímaní športovej infraštruktúry? Zmenil niečo Zákon o športe vo vzťahu k používaniu športovej infraštruktúry vo vlastníctve samosprávneho kraja alebo mesta, či obce?

  Zákon o športe s účinnosťou od 1.1.2016 ustanovil nové pravidlá pre používanie športovej infraštruktúry v školách i športovej infraštruktúry, ktorej vlastníkmi sú VÚC alebo mestá/obce.
  Cieľom novej úpravy pravidiel je zabezpečiť, aby sa športová infraštruktúra využívala prednostne na šport detí a mládeže a iba príležitostne, respektíve, ak infraštruktúru nechcú využívať deti a mládež, môže sa využiť na prenájom pre súkromné športové aktivity občanov, či firiem.
  Ďalším pravidlom je, že prenájom športovej infraštruktúry na športové aktivity detí a mládeže má byť dojednaný najviac vo výške réžijných nákladov na jej prevádzku. Každá športová infraštruktúra by teda mala mať v cenníku uvedenú cenu za prenájom na športové aktivity pre deti a mládeže a komerčnú cenu pri prenájme na iné účely, ktorá bude zrejme podstatne vyššia.

  Konkrétne je táto zmena upravená:

  1. pre samosprávne kraje v § 63 písm. c) Zákona o športe, podľa ktorého:
   "Samosprávny kraj pri výkone samosprávy
   c) zabezpečuje využívanie športovej infraštruktúry v stredných školách, ktorých je zriaďovateľom a športovej infraštruktúry vo vlastníctve alebo v správe samosprávneho kraja na šport pre všetkých so zameraním na mládež najviac za náklady s tým spojené,"
  2. pre obce a mestá v § 64 písm. c)
   "Obec pri výkone samosprávy
   c) zabezpečuje využívanie športovej infraštruktúry v základných školách, ktorých je zriaďovateľom a športovej infraštruktúry vo vlastníctve alebo v správe obce na šport pre všetkých so zameraním na mládež najviac za náklady s tým spojené,".

  13. Existuje nejaký zoznam špecializovaných športových činností (ako bol doteraz, napr. aerobik, fitnes, jóga, pilates, atď) alebo už je iba zoznam uznaných športov?
  - ak sú iba uznané športy, tak pod čo bude patriť napr. jóga, pilates, aerobik, atď.?

  Zákon o športe používa pojem šport, ktorý je na základe novely zákona o športe č. 354/2016 Z. z. už aj pojmovo vymedzený v § 3 písm. t) ako všetky formy telesných aktivít, ktoré prostredníctvom príležitostnej účasti alebo organizovanej účasti vedú k preukazovaniu alebo zvyšovaniu telesnej zdatnosti a duševnej pohody, formujú sociálne väzby alebo umožňujú dosahovať výsledky v súťažiach na všetkých úrovniach.
  Na odlíšenie športových aktivít, pri ktorých je možné požadovať štátny príspevok vo forme príspevku uznanému športu a ktoré sú pokryté činnosťou národného športového zväzu, bol zavedený pojem uznaný šport. Neznamená to však, že šport, ktorý nie je uznaným športom, športom nie je. Aj športové aktivity, ktoré uvádzate vo svojej otázke, sú v zmysle zákona o športe športom. Zákon o športe počíta s možnosťou finančnej podpory aj takýchto športov, či už formou dotácie, športových poukazov, alebo národných športových projektov.
  To znamená, že uznaný šport je definovaný len na účely nárokovateľnej štátnej podpory vo forme príspevku uznanému športu.

  Poznámky pod čiarou:

  1. a) tréner a inštruktor športu,
   b) fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti získanej podľa osobitného predpisu,[6]
   c) fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti určenej predpismi športového zväzu,
   d) fyzická osoba vykonávajúca činnosť v športe, na ktorú sa v súlade s pravidlami súťaže a predpismi športového zväzu nevyžaduje odborná spôsobilosť,
   e) kontrolór športovej organizácie (ďalej len „kontrolór“), ^
  Katarína Lapková    13. jún 2018 15:46
  Zdravím, mám zopár otázočiek:
  1. Prípravu talentovanej mládeže v športovom klube-o.z. zabezpečujú tréneri, ktorý sú ale zamestnancami s.r.o.(s.r.o. vlastní budovu v ktorej klub trénuje a hradí prevažnú časť nákladov na prevádzku). Musí sa tento tréner registrovať do ISS? Máme v tejto súvislosti ešte nejaké iné povinnosti?
  2. o.z. plánuje sezónne organizovať športové podujatia-turnaje žiakov. Bude ale potrebovať externých rozhodcov, časomeračov a lekárov. Ako si má tieto osoby zazmluvniť, aby si vyplatené odmeny mohlo o.z. uplatniť do daňových výdavkov a rovnako aby sa vyhlo nezrovnalostiam v prípade kontroly, ktorá by túto činnosť mohla posúdiť ako závislú činnosť? V minulosti sme na to použili príkaznú zmluvu,ale turnaje boli organizované len občasne.Vopred ďakujem za odpoveď
  + - Hodnotenie:0 Počet hodnotení:0
  Petra Benková    9. marec 2017 12:11
  Chcela by som sa opýtať, či sa športovci - zamestnanci, ktorí vykonávajú šport na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu majú počítať do počtu osôb na určenie podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.
  + - Hodnotenie:0 Počet hodnotení:0
  Peter Drenčák    26. september 2016 16:11
  Dobrý deň, sme športový klub cyklistiky a vybraným členom na základe ich výkonov chceme prispievať peňažnou čiastkou na kúpu bicykla, podmienkou je aby boli riadnymi členmi(platili členské poplatky) a po poskytnutí finančných prostriedkov zotrvali v klube min 3 roky. Rád by som sa opýtal či je s takýmto príjemcom možné uzavrieť Zmluvu o poskytnutí finančného príspevku, kde upravíme mechanizmus, výšku a účel na ktorý je poskytovaný fin. príspevok. Za odpoveď vopred ďakujem
  Upravené 26.september 2016 16:13
  + - Hodnotenie:0 Počet hodnotení:0
  Zuzana Marettová    2. marec 2016 11:37
  Dobrý deň,
  trénerovi hádzanej, ktorý mal živnosť na trénerskú činnosť na dobu neurčitú, ju živnostenský úrad zrušil. Pritom v predchádzajúcich odpovediach je uvedené, že staré živnosti \"dobehnú\". Ako máme ďalej pokračovať? Svoje služby nám bude fakturovať na základe registrácie fyzických osôb v športe? Aké bude mať IČO, keď mu ho ŽÚ zrušil? Daňové IČ mu ostane také, ako mal doteraz?
  ďakujem za Vašu odpoveď
  Marettová
  + - Hodnotenie:0 Počet hodnotení:0
  Ľubomír France    26. február 2016 12:37
  Dobrý deň,
  chcel by som sa opýtať ohľadom zverejňovania údajov podla §80 a §81.
  Športová organizácia (nároný zväz alebo športový klub) ma povinnosť zverejniť na svojom webovom sídle informácie v rozsahu stanoveného novým zákonom. Kedy má povinnosť tieto údaje zverejňovať a koho všetkého sa to týka(len fyzické osoby, ktoré čerpajú prostriedky od štátu alebo každy jeden športovec)? Medzi údajmi sú aj osobné údaje fyzických osôb - je možné ich zverejňovat na webe? Vyplýva táto povinnosť aj pre športové kluby (nie všetky majú vlastné webové sídlo) alebo len pre národný športový zväz (členov eviduje len ako kluby)?
  ďakujem za odpoveď
  + - Hodnotenie:0 Počet hodnotení:0
  Podľa § 3 písm. q ZoŠ sa pod zdrojovou evidenciou rozumie evidencia športovej organizácie, v ktorej údaj o fyzickej osobe alebo o právnickej osobe vznikol.
  Podľa § 8 ods. 3 ZoŠ športová organizácia vedie zdrojovú evidenciu osôb s jej príslušnosťou. O fyzických osobách sa v zdrojovej evidencii vedú údaje v rozsahu podľa § 80 ods. 2 písm. a), b), d) až r), ods. 4 až 7 ZoŠ.
  Z uvedeného je teda zrejmé, že športová organizácia vedie = je povinná viesť zrojovú evidenciu osôb s jej príslušnosťou. Viaceré zväzy umožňujú svojim členom viesť zdrojovú evidenciu priamo v IS zväzu.
  Osobné údaje je možné uvádzať v zdrojovej evidencii a zverejňovať v rozsahu ustanovenom v zákone. Podľa § 82 ods. 2 ZoŠ sa na športovom portáli ministerstva školstva zverejňujú údaje podľa § 80 a 81, okrem údajov podľa § 80 ods. 2 písm. e) a g) (rodné číslo a adresa trvalého bydliska), ktoré sa nezverejňujú.
  + - Hodnotenie:0 Počet hodnotení:0
  Tomáš Bartalský    18. január 2016 12:59
  Dobrý deň,

  chcel by som sa spýtať pár otázok ohľadom sponzoringu v novom zákone.

  1. Ak má športovec spoločnosť (SRO), v ktorej figuruje ako konateľ, može táto spoločnosť sponzorovať dotyčného športovca?

  2. Je športovec, ktorý príjma sponzoring povinný mať transparentný účet?

  3. Čo všetko je aktuálne potrebné vykonať (športovec/firma), ak chce firma poskytnúť sponzoring (vzhľadom na to, že neexistuje informačný systém) ?
  + - Hodnotenie:0 Počet hodnotení:0
  Marcel Pavlík    18. január 2016 09:33
  Dobrý deň.
  Nový zákon o športe sledujem od začiatku a veľa som sa dočítal predovšetkým tu na ucps.sk
  Chcel by som ale vedieť, ako to vyzerá, resp. aké sú vyhliadky v mesiacoch, alebo v rokoch do budúcnosti s profesionalizáciou telesne znevýhodnených športovcov zo zväzov SZTPŠ a SPV? Aké kritéria majú a budú spľňať títo športovci pre pijatie za profesionálov?
  Ďakujem
  + - Hodnotenie:0 Počet hodnotení:0
  Peter Sepeši    17. január 2016 11:27
  Profesionálny športovec, ktorý bude mať po 1.1.2016 uzatvorenú zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu, si nebude už uplatňovať výdavky ako SZČO, lebo bude mať postavenie zamestnanca a jeho príjem bude zdaňovaný ako príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. m) zákona o dani z príjmov, pri ktorých je možné uplatniť nezdaniteľné časti základu dane podľa § 11 zákona o dani z príjmov, nie však položky, ktoré si môže uplatniť SZČO.
  + - Hodnotenie:0 Počet hodnotení:0
  Alena Jacková    17. január 2016 17:36
  Tak na daňovom úrade si to vysvetľujú ináč. Telefonovala som na ich linku zákazníkom a tam mi tvrdili, že pokiaľ nebude mať uzatvorenú zmluvu na normálny pracovný pomer, tak stále je to pre nich ako SZČO a výdavky si môže uplatniť
  + - Hodnotenie:0 Počet hodnotení:0
  Peter Sepeši    17. január 2016 21:12
  Ak má profesionálny športovec uzavretú Zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu podľa § 35 zákona č. 444/2015 Z.z. o športe, jeho príjmy sa zdaňujú podľa § 5 ods. 1 písm. m) zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Podľa § 5 ods. 8 čiastkovým základom dane sú zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti znížené o poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec, alebo príspevky na zahraničné poistenie zamestnanca, na ktorého sa vzťahuje povinné zahraničné poistenie rovnakého druhu. Z daného vyplýva, že športovec s takouto zmluvou môže od zdaniteľných príjmov zo Zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu odpočítať iba poistné na zdravotné a sociálne poistenie.
  + - Hodnotenie:0 Počet hodnotení:0
  Peter Sepeši    19. január 2016 00:56
  Vyžiadajte si prosím od daňového úradu písomné stanovisko, lebo telefonické konzultácie môžu byť nepresné a nie sú výnimkou ani prípady, keď vyjadrenia získané zo zákaznickej linky nie sú presné alebo správne. Ak to budú mať dať na daňovom úrade na papier, ktorý nepustí, pozrú sa na to určite dôkladnejšie.
  + - Hodnotenie:0 Počet hodnotení:0
  Alena Jacková    17. január 2016 10:22
  Chcela by som sa spýtať, či profesionálny športovec, ktorý bude mať uzatvorenú zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu si bude môcť v daňovom priznaní uplatniť skutočné alebo paušálne výdavky, tak ako to bolo doteraz keď mal status SZČO
  Upravené 17.január 2016 10:23
  + - Hodnotenie:0 Počet hodnotení:0
  Peter Sepeši    7. marec 2016 01:45
  Príjem profesionálneho športovca, ktorí bude mať uzatvorenú zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu bude zdaňovaní ako príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písmeno m) zákona o dani z príjmov, teda už nie ako SZČO, preto uplatnenie skutočných ani paušálnych výdavkov už nebude možné.
  Profesionálny športovec vykonávajúci šport na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu je vo vzťahu ku športovému klubu v tzv. \"inom pracovnoprávnom vzťahu\" a má postavenie i ochranu zamestnanca.
  Práva a povinnosti profesionálneho športovca sú upravené v Zákone o športe, ktorý obsahuje \"malý Zákoník práce\" pre športovcov a športové kluby, ako aj v dispozitívnych ustanoveniach zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu.
  + - Hodnotenie:0 Počet hodnotení:0
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti