Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

FAQ - dobrovoľníctvo v športe NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  31.01.2016 pracovná skupina UčPS
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač
  Odborný garant
  avatar
  Mgr. Igor Šumichrast

  ZÁKON č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov - TU

  ZÁKON č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov - TU

  ODBORNÉ ČLÁNKY a ďalšie dokumenty na tému "DOBROVOĽNÍCTVO" - TU

  VIDEOPREDNÁŠKA p. RNDr. JOZEFA MIHÁLA k  téme "DOBROVOĽNÍCTVO" - TU

  Zmluva o vykonaní dobrovoľníckej činnosti - nástroj na zabezpečenie organizovania športových podujatí - odborný príspevok - TU

  Stanovisko pracovnej skupiny k náhrade za stratu času dobrovoľníka v športe - TU

  Na tejto stránke Vám budeme prinášať otázky a odporúčané odpovede, s ktorými sa v rámci emailovej alebo aj osobnej komunikácie na pracovných i neformálnych stretnutiach a seminároch stretávajú členovia UčPS a spolupracovníci, ktorí sa podieľali na príprave zákona o športe, v rámci bližšieho vysvetľovania obsahu zákona o športe a podstaty jednotlivých ustanovení v praktických situáciách.

  Otázky môžete zasielať na adresu: info@ucps.sk alebo zakonosporte@minedu.sk alebo ich po registrácii a prihlásení na www.ucps.sk môžte uviesť formou komentára na príslušnej webovskej stránke.

  Otázky, odpovede a ďalšie informácie nájdete aj na stránkach Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR - TU

  UPOZORNENIE k používaniu odpovedí a právnych vzorov vytvorených UčPS a jej spolupracovníkmi:

  Učená právnická spoločnosť – občianske združenie (ďalej len „UčPS”) prostredníctvom svojho webového sídla www.ucps.sk, predovšetkým v sekcii (i) „Implementácia Zákona o športe” a v časti (ii) „FaQ“ (otázky a odpovede) poskytuje verejné prístupnú internetovú platformu, kde členovia pracovnej skupiny, ktorá vytvorila návrh a napomáha implementácii zákona č. 440/2015 Z.z. o športe (ďalej aj „zákon o športe“) do praxe ale aj ďalší odborníci, prezentujú svoje osobné, alebo kolektívne odborné a vedecké názory predovšetkým k otázkam a problémom získaným na pracovných stretnutiach so zástupcami športových zväzov a ich členov alebo zaslaným širokou športovou verejnosťou. Cieľom je spoločné hľadanie, formulovanie a zdieľanie odpovedí a právnych riešení všeobecnej povahy.

  Prezentované stanoviská sú odborným názorom členov pracovnej skupiny a nemusia byť vo vecnom, obsahovom, teoretickom alebo právnom súlade so stanoviskami a názormi poskytnutými inými osobami.

  UčPS ako združenie združujúce právnikov viacerých právnických povolaní spolupracujúce s externými odborníkmi v oblasti športu a práva, neposkytuje komerčné právne služby, ale vytvára priestor pre zhromaždenie, zdieľanie, diskutovanie a rozvíjanie rozmanitých odborných a vedeckých právnych názorov a stanovísk. 

  Členovia pracovnej skupiny neumožňujú používať nimi zverejnené stanoviská na komerčné účely alebo namiesto komerčných právnych služieb. Ide výlučne o nezávislé odborné a vedecké názory, ktorých cieľom je podporiť znalostný manažment slovenskej spoločnosti nielen v oblasti športu.

  Vzory právnych dokumentov zverejnené v sekcii „Implementácia zákona o športe“ - vzory dokumentov sú vytvorené ako formuláre preto v zverejnenej podobe nespĺňajú minimálne náležitosti Zákona o športe. Zmluvy, stanovy či iné vzory právnych dokumentov je potrebné podrobne dopracovať v závislosti od potrieb konkrétnych zmluvných strán, resp. členov športových organizácií, a splniť tak všetky podstatné náležitosti jednotlivých právnych dokumentov vyžadované zákonom o športe.


  1. Kde je v zákone o športe riešené dobrovoľníctvo?
  K § 2 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Dobrovoľníctvo je riešené v čl. XI (body 3 a 5) a čl. XIV zákona č. 440/2015 Z.z. o športe 

  Čl. XI

  3.  V § 8 sa odsek 1 dopĺňa písmenami p) a r), ktoré znejú:

  „p) príjmy na základe zmluvy o sponzorstve v športe,29ab) prijaté športovcom podľa osobitného predpisu,37afa)  
  r) náhrada za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu podľa osobitného predpisu.37afb)”.

  Poznámky pod čiarou k odkazom 37afa a 37afb znejú:    
  „37afa) § 4 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. .../2015 Z. z.    
  37afb) § 6 ods. 2 písm. e) zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve v znení zákona č. 440/2015 Z. z.“.

  4. ...

  5.    V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

  „m) podľa § 8 ods. 1 písm. r), ak úhrn týchto príjmov nepresiahne v zdaňovacom období 500 eur, pričom ak takto vymedzené príjmy presiahnu 500 eur, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad takto ustanovenú sumu; výdavky k príjmom zahrnovaným do základu dane sa zistia rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov zahrnovaných do základu dane k celkovým príjmom.“.

  Z uvedeného vyplýva, že príjem dobrovoľníka v športe nepresahujúci v úhrne 500 eur ročne je oslobodený od dane. Príjem nad túto sumu je zdanený sadzbou dane 19, pričom tento príjem sa nezarátava do základu pre výpočet poistného. 

  Čl. XIV

  Zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

  V § 6 ods. 2 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

  „e) náhradu za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu za každú hodinu vykonávania dobrovoľníckej činnosti v športe najviac vo výške hodinovej minimálnej mzdy,12a)“.

  Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená f) a g).

  Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

  12a) § 2 ods. 2 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde.“.

  Z uvedeného vyplýva, že dobrovoľník môže dostať okrem stravného a cestovného aj náhradu za stratu času najviac vo výške minimálnej mzdy t.j. 2,328 za hodinu.

  2. Aké zmluvné vzťahy upravuje zákon o dobrovoľníctve?
  K § 2 ods. 2 a § 4 ods. 1 a ods. 11 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Zákon o dobrovoľníctve upravuje tri základné okruhy zmluvných vzťahov:

  1. medzi dobrovoľníkom a vysielajúcou organizáciou na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti, pričom vysielajúcou organizáciou je právnická osoba so sídlom na území SR, ktorá organizuje alebo sprostredkúva dobrovoľnícku činnosť pre inú osobu (napr. v prospech športovca, športovú organizáciu) alebo ak dobrovoľník vykonáva dobrovoľnícku činnosť ako člen vysielajúcej organizácie (napr. ako člen občianskeho združenia, ktoré organizuje dobrovoľnícku činnosť v oblasti športu a tak zabezpečuje dobrovoľníkov napr. pre športové organizácie),
  2. medzi dobrovoľníkom a prijímateľom dobrovoľníckej činnosti na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti (ak nejde o dobrovoľníkov, ktorí uzavreli zmluvu s vysielajúcou organizáciou), pričom prijímateľom môže byť fyzická osoba s trvalým pobytom na území SR (napr. športovec, v prospech ktorého je vykonávaná dobrovoľnícka činnosť) alebo právnická osoba so sídlom na území SR (napr. klub resp. iná športová organizácia, v prospech ktorej je vykonávaná dobrovoľnícka činnosť),
  3. medzi prijímateľom dobrovoľníckej činnosti a vysielajúcou organizáciou na základe dohody o podmienkach výkonu dobrovoľníckej činnosti s prijímateľom dobrovoľníckej činnosti. Ak vysielajúca organizácia uzatvorí dohodu o podmienkach výkonu dobrovoľníckej činnosti s prijímateľom dobrovoľníckej činnosti, táto dohoda musí byť v súlade so zmluvou, ktorú vysielajúca organizácia uzatvorila s dobrovoľníkom.

  Je dôležité podotknúť, že vysielajúcou organizáciou môžu byť v zmysle § 4 ods. 1 zákona o dobrovoľníctve len:

  • občianske združenia,
  • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,
  • cirkvi, náboženské spoločnosti a právnické osoby odvodzujúce svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
  • školy alebo školské zariadenia,
  • nadácie,
  • vyššie územné celky, obce a nimi zriadené alebo založené právnické osoby,
  • iné právnické osoby, ak to ustanovujú osobitné zákony (napr. právnické osoby, ktorých predmetom činnosti je práca s mládežou v zmysle zákona č. 282/2002 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov).

  Vysielajúcou organizáciou nemôžu byť napr. spoločnosti s ručením obmedzeným alebo akciové spoločnosti (ani vtedy, ak by boli športovou organizáciou).

  3. Kto je dobrovoľníkom na účely zákona o športe?
  K § 2 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Dobrovoľníkom na účely zákona o športe rozumieme fyzickú osobu (nie právnickú osobu), ktorá na základe svojho slobodného rozhodnutia bez nároku na odmenu vykonáva pre inú osobu (fyzickú alebo právnickú osobu) s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech dobrovoľnícku činnosť založenú na svojej schopnosti, zručnosti alebo vedomosti a spĺňa podmienky ustanovené zákonom o športe a podporne zákonom o dobrovoľníctve (v otázkach, ktoré vo vzťahu k dobrovoľníctvu zákon o športe neupravuje).

  Na to, aby mohla byť osoba označená ako dobrovoľník, musí dobrovoľnícku činnosť zároveň

  • vykonávať mimo svojich pracovných povinností, služobných povinností a študijných povinností vyplývajúcich jej zo zákona, z pracovnej zmluvy, zo služobnej zmluvy, zo študijného poriadku alebo z iného obdobného pre neho záväzného dokumentu,
  • nevykonávať ju pre orgán alebo funkcionára právnickej osoby, ktorej je členom, zamestnancom, žiakom alebo študentom,
  • vykonávať ju mimo svojho podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti.

  Aj keď to zákon o dobrovoľníctve výslovne neustanovuje, zastávame názor, že zároveň musí ísť o výkon dobrovoľníckej činnosti mimo rámca jej povinností, ktoré jej vyplývajú z členského vzťahu k športovej organizácii, ktorá je občianskym združením.

  Príklad: Dobrovoľník je členom športovej organizácie (občianskeho združenia) „A“. Dobrovoľník môže pre športovú organizáciu „A“ vykonávať dobrovoľnícku činnosť, ktorá je odlišná od jeho členských povinností, ktoré mu vyplývajú zo stanov športovej organizácie „A“. Dobrovoľník však môže pre športovú organizáciu „B“ vykonávať aj takú dobrovoľnícku činnosť, ktorá je zhodná s jeho členskými povinnosťami voči športovej organizácii „A“.

  4. Môže športový odborník vykonávať odbornú činnosť v športe v dobrovoľníckom vzťahu k športovej organizácii?
  K § 3 písm. k) bod 6, § 80 ods. 7 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  V zákone o športe je osobitne riešený dobrovoľnícky výkon športovej činnosti športovým odborníkom. Dobrovoľnícky vzťah k športovej organizácii predstavuje jeden zo spôsobov založenia príslušnosti k športovej organizácii. Športová organizácia, v prospech ktorej športový odborník vykonáva športovú činnosť na báze dobrovoľníctva, je povinná do desiatich dní od zapísania údajov vo svojej zdrojovej evidencii zapísať do registra fyzických osôb v športe okrem údajov, ktoré sa povinne zapisujú o každom športovom odborníkovi, aj tieto údaje:

  • označenie prijímateľa dobrovoľníckej činnosti,
  • označenie vysielajúcej organizácie,
  • miesto, obsah a trvanie dobrovoľníckej činnosti,
  • súťaž alebo projekt, v súvislosti s ktorým bola vykonávaná dobrovoľnícka činnosť,
  • poskytnuté materiálne zabezpečenie a náhrady.

  Dodávame, že dobrovoľnícka činnosť sa môže vykonávať aj pre iný subjekt, než je športová organizácia (napr. pre športovca). Aj prípade, keď v zmluvnom vzťahu s dobrovoľníkom nevystupuje športová organizácia, povinnosť zápisu údajov o dobrovoľníkovi do registra športových odborníkov vznikne športovej organizácii. 

  5. Pre koho vykonáva dobrovoľník na účely zákona o športe dobrovoľnícku činnosť?
  K § 3 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Dobrovoľník v súlade so zákonom o športe vykonáva dobrovoľnícku činnosť pre fyzické a právnické osoby v športe (napr. športovcov, športových odborníkov, športové organizácie, národné športové organizácie vrátane orgánov verejnej správy v oblasti športu).

  6. Na základe akého právneho vzťahu vykonáva dobrovoľník v športe dobrovoľnícku činnosť? Musí mať uzatvorenú zmluvu?
  K § 6 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Dobrovoľník v športe vykonáva dobrovoľnícku činnosť na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti. Dobrovoľník uzatvára zmluvu:

  • s prijímateľom dobrovoľníckej činnosti - t. j. s fyzickou osobou s trvalým pobytom na území SR alebo právnickou osobou so sídlom na území SR (napr. so športovcom, v prospech ktorého sa bude vykonávať dobrovoľnícka činnosť alebo športovou organizáciou, v prospech ktorej bude vykonávaná dobrovoľnícka činnosť),
  • s vysielajúcou organizáciou - t. j. s právnickou osobou so sídlom na území SR, ktorá organizuje alebo sprostredkúva dobrovoľnícku činnosť pre inú osobu alebo ak vykonáva dobrovoľnícku činnosť ako člen vysielajúcej organizácie (napr. s občianskym združením, ktoré organizuje dobrovoľnícku činnosť v oblasti športu a tak zabezpečuje dobrovoľníkov napr. pre športové organizácie).
  Vysielajúca organizácia uzatvára s dobrovoľníkmi zmluvu o výkone dobrovoľníckej činnosti. Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti uzatvára s dobrovoľníkmi zmluvu o výkone dobrovoľníckej činnosti, ak nejde o dobrovoľníkov, ktorí uzavreli zmluvu s vysielajúcou organizáciou.

  V akej forme sa uzatvára zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti? V písomnej forme alebo môže byť aj ústna forma zmluvy?

  Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti sa môže uzatvoriť ústne alebo písomne. Ak je zmluva uzavretá ústnou formou, musí byť medzi dobrovoľníkom a vysielajúcou organizáciou alebo prijímateľom dobrovoľníckej činnosti dohodnuté miesto, obsah a trvanie dobrovoľníckej činnosti. Ak ide o dobrovoľnícku činnosť, ktorú bude dobrovoľník vykonávať v cudzine, zmluva musí mať vždy písomnú formu, inak je neplatná.

  7. Je prijímateľ dobrovoľníckej činnosti alebo vysielajúca organizácia povinná viesť evidenciu, resp. registráciu dobrovoľníkov?
  K § 3 písm. k) bod 6, § 80 ods. 7 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K § 4 ods. 2 a ods. 3, § 5 ods. 1 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  V prvom rade je potrebné rozlišovať, či dobrovoľník, ktorý vykonáva dobrovoľnícku činnosť, sa považuje za športového odborníka v zmysle § 6 zákona o športe.

  V prípade, ak sa nepovažuje za športového odborníka, je vysielajúca organizácia povinná viesť evidenciu dobrovoľníkov, ktorá obsahuje tieto údaje:

  • meno, priezvisko,
  • dátum narodenia,
  • adresu trvalého pobytu,
  • adresu bydliska, ak sa odlišuje od adresy trvalého pobytu alebo pobytu,
  • číslo písomne uzavretej zmluvy o výkone dobrovoľníckej činnosti alebo údaje dohodnuté ústne (miesto, obsah a trvanie dobrovoľníckej činnosti).
  Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti je oprávnený viesť evidenciu v rovnakom rozsahu ako vysielajúca organizácia - nie však povinne. V prípade vedenia evidencie dobrovoľníkov podľa zákona o dobrovoľníctve musia byť údaje o dobrovoľníkovi chránené pred ich zverejnením tretím osobám.

  V prípade, ak dobrovoľník vykonáva dobrovoľnícku činnosť ako športový odborník (napr. pre športovú organizáciu alebo športovca), športová organizácia je povinná do desiatich dní od zapísania údajov vo svojej zdrojovej evidencii, zapísať do registra fyzických osôb v športe okrem údajov, ktoré sa povinne zapisujú o každom športovom odborníkovi, aj tieto údaje:
  • označenie prijímateľa dobrovoľníckej činnosti,
  • označenie vysielajúcej organizácie,
  • miesto, obsah a trvanie dobrovoľníckej činnosti,
  • súťaž alebo projekt, v súvislosti s ktorým bola vykonávaná dobrovoľnícka činnosť,
  • poskytnuté materiálne zabezpečenie a náhrady.
  V prípade zápisu údajov o dobrovoľníkovi do informačného systému športu sú tieto údaje prístupné verejnosti, okrem rodného čísla a adresy trvalého bydliska alebo obdobného pobytu.

  8. Môže byť dobrovoľníkom v športe napr. aj rodič, ktorý pomáha rozvážať deti na tréningy alebo inak svojou činnosťou podporuje športovú organizáciu?
  K § 3 písm. a), § 6, § 80 ods. 7 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  V zmysle § 6 ods. 1 zákona o športe sa za športového odborníka okrem iného považuje fyzická osoba vykonávajúca činnosť v športe, na ktorú sa v súlade s pravidlami súťaže a predpismi športového zväzu nevyžaduje odborná spôsobilosť. Takouto činnosťou v športe môže byť aj podpora športu. Je na rozhodnutí športového zväzu, aby v súlade s pravidlami súťaže a svojimi predpismi určil, kto sa bude považovať za športového odborníka v nadväznosti na konkrétnu činnosť v športe. To znamená, že ak športový zväz rozhodne, že rodič podporujúci športovú organizáciu určitým spôsobom sa považuje za športového odborníka, môže tento rodič v zmysle § 80 ods. 7 zákona o športe vykonávať činnosť športového odborníka ako dobrovoľník. Dodávame, že športová organizácia je vo vzťahu k športovým odborníkom vykonávajúcim činnosť na báze dobrovoľníctva povinná splniť si svoju zákonnú povinnosť, a to zapísanie určených údajov do informačného systému športu.

  9. Aké náležitosti musí mať písomná zmluva o dobrovoľníckej činnosti v oblasti športu?
  K § 6 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Písomná zmluva obsahuje najmä:

  1. meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo pobytu a adresu bydliska dobrovoľníka, ak sa odlišuje od adresy trvalého pobytu alebo pobytu,
  2. označenie vysielajúcej organizácie alebo prijímateľa dobrovoľníckej činnosti s uvedením názvu, sídla, identifikačného čísla a fyzickej osoby oprávnenej konať za právnickú osobu alebo mena, priezviska, dátumu narodenia a adresy trvalého pobytu, ak je prijímateľom dobrovoľníckej činnosti fyzická osoba,
  3. miesto, obsah a trvanie dobrovoľníckej činnosti a označenie prijímateľa dobrovoľníckej činnosti podľa písmena b), ak je zmluva uzatvorená s vysielajúcou organizáciou,
  4. materiálne zabezpečenie dobrovoľníka, ak bolo dohodnuté, najmä spôsob stravovania a ubytovania dobrovoľníka, spôsob dopravy alebo úhradu cestovných náhrad spojených s cestou na miesto výkonu dobrovoľníckej činnosti, príspevok na úhradu nevyhnutných výdavkov na miesto vykonávania dobrovoľníckej činnosti, alebo poskytnutie jednotného oblečenia alebo iného osobného vybavenia,
  5. náhradu za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu za každú hodinu vykonávania dobrovoľníckej činnosti v športe najviac vo výške hodinovej minimálnej mzdy,
  6. dôvody a spôsob predčasného skončenia dobrovoľníckej činnosti,
  7. iné údaje o dôležitých skutočnostiach, ktoré sú pre vykonávanie dobrovoľníckej činnosti nevyhnutné, a ktoré sú preventívne z hľadiska ochrany života alebo zdravia dobrovoľníka, najmä vykonanie inštruktáže, výcviku, školenia alebo inej odbornej prípravy, umožnenie styku s kontaktnou osobou vysielajúcej organizácie alebo prijímateľa dobrovoľníckej činnosti.
  Zmluva môže obsahovať aj záväzok vysielajúcej organizácie alebo prijímateľa dobrovoľníckej činnosti, že uhradí dobrovoľníkovi vynaložené náklady na dobrovoľné nemocenské poistenie, dobrovoľné dôchodkové poistenie a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti a zdravotné poistenie, ak mu vznikli a uhrádza ich počas vykonávania dobrovoľníckej činnosti. Tu je potrebné upozorniť, že zákon o dobrovoľníctve počíta len s možnosťou, že dobrovoľník si náklady na poistenie uhradí sám a tieto sa mu následne preplatia. Tieto náklady teda nemožno uhrádzať namiesto dobrovoľníka priamo poisťovni.

  10. Je dobrovoľnícka činnosť vekovo ohraničená? Aký dopad má vek dobrovoľníka na výkon dobrovoľníckej činnosti?
  K § 3 ods. 2 písm. e) a ods. 3, § 4 ods. 7 a ods. 8, § 5 ods. 4 a ods. 5, § 6 ods. 1 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Dobrovoľníckou činnosťou nie je činnosť vykonávaná osobami, ktoré nedovŕšili 15 rokov. Dobrovoľník, ktorý nedovŕšil vek 18 rokov, môže dobrovoľnícku činnosť vykonávať len so súhlasom svojho zákonného zástupcu a len pod dohľadom zodpovednej plnoletej fyzickej osoby. S dobrovoľníkom mladším ako 18 rokov nesmie byť dohodnuté vykonávanie dobrovoľníckej činnosti, ktorá je neprimeraná anatomickým, fyziologickým a psychologickým osobitostiam jeho veku, alebo pri ktorej by bol vystavený zvýšenému nebezpečenstvu úrazu alebo iného poškodenia zdravia. Podľa povahy a druhu dobrovoľníckej činnosti je vysielajúca organizácia/prijímateľ dobrovoľníckej činnosti povinný poučiť dobrovoľníka, a ak ide o dobrovoľníka mladšieho ako 18 rokov aj jeho zákonného zástupcu, o rizikách spojených s výkonom dobrovoľníckej činnosti, ktorá by mohla ohroziť jeho zdravie alebo život. Za dobrovoľníka mladšieho ako 18 rokov zmluvu uzatvára jeho zákonný zástupca.

  11. Za akých podmienok môžu cudzinci na území Slovenskej republiky vykonávať dobrovoľnícku činnosť v oblasti športu? Môže dobrovoľník vykonávať dobrovoľnícku činnosť v oblasti športu v cudzine a ak áno, za akých podmienok?
  K § 3 ods. 4, § 4 ods. 5, § 6 ods. 1 a ods. 3 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Dobrovoľnícku činnosť na území Slovenskej republiky môže vykonávať aj dobrovoľník, ktorý nie je štátnym občanom Slovenskej republiky. Osoba, ktorá nie je občanom Európskej únie, môže vykonávať dobrovoľnícku činnosť na území Slovenskej republiky len v prípade, ak spĺňa podmienky na pobyt ustanovené zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Účel pobytu, ktorým je vykonávanie dobrovoľníckej činnosti, štátny príslušník tretej krajiny preukáže potvrdením mimovládnej organizácie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti. Prechodný pobyt môže byť udelený na čas potrebný na dosiahnutie jeho účelu, najviac však na dva roky. Prechodný pobyt sa nevyžaduje do 90 dní od začiatku pobytu na území Slovenskej republiky, ak štátny príslušník tretej krajiny spĺňa podmienky na pobyt podľa osobitného predpisu[1]  a splnil si povinnosť do troch pracovných dní od vstupu hlásiť policajnému útvaru začiatok, miesto a predpokladanú dĺžku pobytu, ak mu bolo udelené schengenské vízum alebo národné vízum alebo ak sa od neho vízum nevyžaduje, ak túto povinnosť nemá ubytovateľ.

  V prípade, ak je dobrovoľník, ktorý je štátnym občanom Slovenskej republiky, vyslaný vysielajúcou organizáciou na vykonávanie dobrovoľníckej činnosti v cudzine, zákon o dobrovoľníctve ustanovuje pre vysielajúcu organizáciu povinnosť dohodnúť v prospech dobrovoľníka najvyššiu možnú úroveň ochrany bezpečnosti a zdravia dobrovoľníka, ak nie je zabezpečená inak. Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti v cudzine musí mať vždy písomnú formu, inak je zmluva neplatná. Pred uzavretím zmluvy je dobrovoľník povinný vysielajúcej organizácii predložiť potvrdenie o svojom zdravotnom stave alebo čestným vyhlásením potvrdiť, že mu nie sú známe zdravotné prekážky výkonu dobrovoľníckej činnosti vzhľadom na povahu a druh vykonávanej dobrovoľníckej činnosti uvedenej v návrhu zmluvy.

  12. Je prijímateľ dobrovoľníckej činnosti oprávnený vybrať si dobrovoľníka podľa vlastných kritérií (napr. športová organizácia vyberajúca si športového odborníka)?
  K § 4 ods. 2, § 5 ods. 1 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Zákon o dobrovoľníctve priznáva právo výberu dobrovoľníka jednak vysielajúcej organizácii (napr. klubu, športovej organizácii, NŠZ) a tiež prijímateľovi dobrovoľníckej činnosti (napr. klubu, športovej organizácii, NŠZ, športovcovi). Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti vyberá dobrovoľníkov na výkon dobrovoľníckej činnosti vtedy, ak nejde o dobrovoľníkov, ktorí uzavreli zmluvu s vysielajúcou organizáciou. Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti je oprávnený vybrať si dobrovoľníka na základe vlastných kritérií. Slobodný výber dobrovoľníka je limitovaný povinnosťou rovnakého zaobchádzania pri výbere dobrovoľníkov a uzatváraní zmlúv s nimi. Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti by nemal od dobrovoľníka vyžadovať informácie, ktoré sú v rozpore so zásadou rovnakého zaobchádzania, napr. o príslušnosti k národnostnej alebo etnickej skupine, rodinných pomeroch, sexuálnej orientácii, politickej a náboženskej príslušnosti).

  13. Aký je vzťah medzi zákonom o športe a zákonom o dobrovoľníctve?
  K § 1 ods. 2 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Zákon o dobrovoľníctve sa použije podporne na úpravu právnych vzťahov dobrovoľníkov podľa zákona o športe tam, kde zákon o športe neustanovuje na výkon dobrovoľníckej činnosti iné podmienky.

  14. Je ustanovená povinnosť uzatvoriť v prospech dobrovoľníka poistnú zmluvu?
  K § 4 ods. 4, § 5 ods. 2 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Vysielajúca organizácia alebo príjímateľ dobrovoľníckej činnosti (ak ho neuzavrela už vysielajúca organizácia) môže po dohode s dobrovoľníkom uzavrieť poistenie zodpovednosti za ním spôsobenú škodu a v prospech dobrovoľníka aj poistenie pre prípad jeho úrazu. Vysielajúca organizácia, ktorá vysiela dobrovoľníka vykonávať dobrovoľnícku činnosť do cudziny, je však povinná dohodnúť v prospech dobrovoľníka najvyššiu možnú úroveň ochrany bezpečnosti a zdravia dobrovoľníka, ak nie je zabezpečená inak.

  15. Ako je zabezpečená ochrana bezpečnosti a zdravia dobrovoľníka vykonávajúceho dobrovoľnícku činnosť v oblasti športu? Je prijímateľ dobrovoľníckej činnosti alebo vysielajúca organizácia povinná dobrovoľníkovi poskytnúť pracovné nástroje na výkon dobrovoľníckej činnosti?
  K § 4 ods. 5 až 8 a § 5 ods. 3 až 5 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti a vysielajúca organizácia sú povinní zabezpečiť plnenie povinností a opatrení podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozsahu nevyhnutnom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia dobrovoľníka pri výkone dobrovoľníckej činnosti tak, aby dobrovoľnícku činnosť dobrovoľník vykonával v podmienkach neohrozujúcich jeho život a zdravie vzhľadom na druh a povahu dobrovoľníckej činnosti. Ak je na vykonávanie dobrovoľníckej činnosti potrebné osobitné vybavenie alebo oblečenie, najmä pracovný odev a iné osobné ochranné pracovné prostriedky a pracovné pomôcky, sú povinní ich zabezpečiť dobrovoľníkovi pred začatím vykonávania dobrovoľníckej činnosti (prijímateľ dobrovoľníckej činnosti len vtedy, ak ich nezabezpečila vysielajúca organizácia).

  S dobrovoľníkom mladším ako 18 rokov vysielajúca organizácia nesmie dohodnúť vykonávanie dobrovoľníckej činnosti, ktorá je neprimeraná anatomickým, fyziologickým a psychologickým osobitostiam jeho veku, alebo pri ktorej by bol vystavený zvýšenému nebezpečenstvu úrazu alebo iného poškodenia zdravia. Vysielajúca organizácia je povinná podľa povahy a druhu dobrovoľníckej činnosti poučiť dobrovoľníka, a ak ide o dobrovoľníka mladšieho ako 18 rokov aj jeho zákonného zástupcu, o rizikách spojených s výkonom dobrovoľníckej činnosti, ktorá by mohla ohroziť jeho zdravie alebo život.

  Vysielajúca organizácia, ktorá vysiela dobrovoľníka vykonávať dobrovoľnícku činnosť do cudziny, je povinná dohodnúť v prospech dobrovoľníka najvyššiu možnú úroveň ochrany bezpečnosti a zdravia dobrovoľníka, ak nie je zabezpečená inak.

  16. Je vysielajúca organizácia povinná uzatvoriť s prijímateľom dobrovoľníckej činnosti dohodu o podmienkach výkonu dobrovoľníckej činnosti?
  K § 4 ods. 11 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Vysielajúca organizácia nie je povinná uzatvoriť s prijímateľom dobrovoľníckej činnosti dohodu o podmienkach výkonu dobrovoľníckej činnosti. Ak vysielajúca organizácia uzatvorí dohodu o podmienkach výkonu dobrovoľníckej činnosti s prijímateľom dobrovoľníckej činnosti, táto dohoda musí byť v súlade so zmluvou, ktorú vysielajúca organizácia uzatvorila s dobrovoľníkom.

  17. Akým spôsobom a za akých podmienok sa poskytujú dobrovoľníkovi v športe náhrady (za stratu času, cestovné náhrady a pod.)? Je dobrovoľník vykonávajúci dobrovoľnícku činnosť v oblasti športu sociálne a zdravotne poistený? Sú plnenia poskytované dobrovoľníkovi predmetom dane, resp. sú od dane oslobodené?
  K § 6 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov K § 8 ods. 1 písm. r), § 9 ods. 2 písm. x) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani s príjmov v znení neskorších predpisov
  K § 80 ods. 7 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  V zmluve o dobrovoľníckej činnosti môže vysielajúca organizácia (alebo prijímateľ dobrovoľníckej činnosti, ak zmluvu s dobrovoľníkom neuzavrela vysielajúca organizácia) s dobrovoľníkom dohodnúť:

  • materiálne zabezpečenie, najmä spôsob stravovania a ubytovania dobrovoľníka, spôsob dopravy alebo úhradu cestovných náhrad spojených s cestou na miesto výkonu dobrovoľníckej činnosti, príspevok na úhradu nevyhnutných výdavkov na miesto vykonávania dobrovoľníckej činnosti, alebo poskytnutie jednotného oblečenia alebo iného osobného vybavenia,
  • náhradu za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu za každú hodinu vykonávania dobrovoľníckej činnosti v športe najviac vo výške hodinovej minimálnej mzdy,
  • že uhradí dobrovoľníkovi ním vynaložené náklady na dobrovoľné nemocenské poistenie, dobrovoľné dôchodkové poistenie, dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti a zdravotné poistenie podľa osobitného predpisu, ak mu vznikli a uhrádza ich počas vykonávania dobrovoľníckej činnosti. Dobrovoľník teda nemusí byť (dobrovoľne) sociálne a zdravotne poistený - je len na zmluvných stranách, či sa dohodnú, že dobrovoľníkovi výdavky na takéto poistenie preplatia (ak mu vzniknú).
  Náhradu za stratu času možno dohodnúť len s dobrovoľníkom zapísaným v informačnom systéme športu. Náhrada za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu je predmetom dane z príjmov. Od dane je oslobodený príjem (náhrada za stratu času), ak úhrn týchto príjmov (náhrad za stratu času) nepresiahne v zdaňovacom období 500 eur, pričom ak takto vymedzené príjmy presiahnu 500 eur, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad takto ustanovenú sumu. Plnenia poskytované dobrovoľníkovi v rámci materiálneho zabezpečenia sú však od dane oslobodené.

  18. Poučovacia povinnosť voči dobrovoľníkovi o rizikách spojených s výkonom dobrovoľníckej činnosti.
  K § 4 ods. 8, § 5 ods. 5 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Vysielajúca organizácia je povinná podľa povahy a druhu dobrovoľníckej činnosti poučiť dobrovoľníka, a ak ide o dobrovoľníka mladšieho ako 18 rokov aj jeho zákonného zástupcu, o rizikách spojených s výkonom dobrovoľníckej činnosti, ktorá by mohla ohroziť jeho zdravie alebo život.

  Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti je povinný podľa povahy a druhu dobrovoľníckej činnosti poučiť dobrovoľníka, a ak ide o dobrovoľníka mladšieho ako 18 rokov aj jeho zákonného zástupcu, o rizikách spojených s výkonom dobrovoľníckej činnosti, ktorá by mohla ohroziť jeho zdravie alebo život.

  Je vhodné, aby bolo poučenie o rizikách uskutočnené písomne a podpísané dobrovoľníkom. Poučenie by malo byť vypracované tak, aby odrážalo povahu a typ dobrovoľníckej činnosti, ktorú bude dobrovoľník vykonávať.

  19. Je športová organizácia povinná vydať dobrovoľníkovi potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti? Čo musí obsahovať takéto potvrdenie?
  K § 4 ods. 9, § 5 ods. 6 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Vysielajúca organizácia je povinná vydať dobrovoľníkovi písomné potvrdenie o trvaní, rozsahu a obsahu dobrovoľníckej činnosti a písomné hodnotenie jeho dobrovoľníckej činnosti, ak o to dobrovoľník požiada.

  Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti je povinný vydať písomné potvrdenie o trvaní, rozsahu a obsahu dobrovoľníckej činnosti dobrovoľníka a písomné hodnotenie dobrovoľníckej činnosti, ak o to dobrovoľník alebo vysielajúca organizácia požiada

  20. Musí byť výkon dobrovoľníckej činnosti v oblasti športu dlhodobý/krátkodobý, pravidelný/nepravidelný?
  K § 2 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Dobrovoľnícka činnosť v športe môže byť vykonávaná rôznorodými formami - vo forme krátkodobej či jednorazovej výpomoci až po dlhodobú a pravidelnú činnosť.

  21. Kto môže byť prijímateľom dobrovoľníckej činnosti v oblasti športu? Môžu využiť dobrovoľnícku činnosť napr. obce pri organizovaní športových podujatí?
  K § 2 ods. 2 a § 7 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Dobrovoľník môže vykonávať dobrovoľnícku činnosť v oblasti športu nielen pre osoby so sídlom alebo pobytom na území Slovenskej republiky (napr. pre športové organizácie alebo športovcov), ale aj pre vyššie územné celky, obce a nimi zriadené alebo založené právnické osoby využívajúce dobrovoľnícku činnosť na podporu plnenia svojich úloh, najmä pri organizovaní športových podujatí.

  22. Je vysielajúca organizácia alebo prijímateľ dobrovoľníckej činnosti povinný pripraviť dobrovoľníka na výkon dobrovoľníckej činnosti v oblasti športu?
  K § 4 ods. 2, § 5 ods. 1 a § 6 ods. 2 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Vysielajúca organizácia alebo prijímateľ dobrovoľníckej činnosti (ak nejde o dobrovoľníkov, ktorí uzavreli zmluvu s vysielajúcou organizáciou) pripravuje dobrovoľníkov na výkon dobrovoľníckej činnosti. Uvedenie údajov o vykonaní inštruktáže, výcviku, školenia alebo inej odbornej prípravy je taktiež náležitosťou zmluvy o vykonaní dobrovoľníckej činnosti.

  23. Prekážky v práci na strane dobrovoľníka vykonávajúceho dobrovoľnícku činnosť v oblasti športu - je zamestnávateľ povinný uvoľniť zamestnanca na výkon dobrovoľníckej činnosti a poskytnúť mu náhradu mzdy?
  K § 138a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

  Zamestnávateľ môže zamestnancovi na základe jeho žiadosti poskytnúť pracovné voľno na výkon činnosti vykonávanej na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti v pracovnom čase. Takto poskytnuté pracovné voľno sa nepovažuje za výkon práce. Za čas pracovného voľna mzda ani náhrada mzdy zamestnancovi nepatrí. Podmienky poskytovania pracovného voľna zamestnancom na výkon dobrovoľníckej činnosti môže dohodnúť zamestnávateľ aj so zástupcami zamestnancov, avšak mzdu ani náhradu mzdy za čas pracovného voľna nemožno dohodnúť.

  24. Môže dobrovoľník vykonávajúci dobrovoľnícku činnosť v oblasti športu poskytnúť podiel zaplatenej dane (2 %, resp. 3 %) športovej organizácii, pre ktorú vykonáva dobrovoľnícku činnosť? Za akých podmienok?
  K § 50 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

  Ak dobrovoľník vykonával dobrovoľnícku činnosť počas najmenej 40 hodín v zdaňovacom období a predloží o tom písomné potvrdenie, je oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania alebo vo vyhlásení predloženom správcovi dane do 30. apríla po skončení zdaňovacieho obdobia (ak ide o daňovníka, ktorému zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykonal ročné zúčtovanie), že podiel zaplatenej dane do výšky 3 % sa má poukázať ním určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane. Podiel zaplatenej dane môže dobrovoľník poukázať aj športovej organizácii, v ktorej pôsobí.

  25. Môže člen klubu vykonávať v tom istom klube (ako jeho člen) dobrovoľnícku činnosť? Príklad: Osoba "A" vykonáva odbornú činnosť - zapisovateľ (ako dobrovoľník) zápasov v najvyššej lige, pričom súčasne osoba "A" je aj amatérsky športovec v tom istom klube, ale v nižšej lige.

  Môže člen klubu vykonávať vo zväze (v ktorom je klub členom) dobrovoľnícku činnosť? Príklad: Osoba "A" je členom klubu (ako napr. amatérsky športovec), ale súčasne vykonáva odbornú činnosť - rozhodca (ako dobrovoľník) a svoju činnosť vykonáva "pre" zväz (ktorého je členom, nakoľko je členom klubu, ktorý je členom zväzu).

  Ako to je v súlade s § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 406/2011 Z. z.
  K § 2 
  zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Zákon o dobrovoľníctve ustanovuje v § 2, že za dobrovoľníka sa považuje tá fyzická osoba, ktorá o. i. dobrovoľnícku činnosť:

  1. vykonáva mimo svojich pracovných povinností, služobných povinností a študijných povinností vyplývajúcich jej zo zákona, z pracovnej zmluvy, zo služobnej zmluvy, zo študijného poriadku alebo z iného obdobného pre neho záväzného dokumentu,
  2. nevykonáva pre orgán alebo funkcionára právnickej osoby, ktorej je členom, zamestnancom, žiakom alebo študentom,
  3. vykonáva mimo svojho podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti.
  Aj keď to zákon o dobrovoľníctve [v nadväznosti na vyššie uvedené pod písm. a) až c)] výslovne neustanovuje, zastávame názor, že aby sa fyzická osoba ako člen združenia (športovej organizácie – klubu resp. zväzu) mohla považovať za dobrovoľníka (vo vzťahu k občianskemu združeniu, ktorého je členom), musí ísť o výkon dobrovoľníckej činnosti mimo rámca jej povinností, ktoré jej vyplývajú z členského vzťahu k športovej organizácii (ktorá je občianskym združením). Člen združenia vznikom svojho členstva totiž pristúpil k stanovám, ktoré svojou povahou predstavujú viacstrannú zmluvu vymedzujúcu o. i. rozsah, druh a charakter jeho členských povinností. Členský vzťah teda predstavuje primárny dôvod ich výkonu/realizácie. Ak by došlo ku konkurencii medzi výkonom určitých povinností resp. činností vyplývajúcich zo stanov ako aj dobrovoľníckej zmluvy, tak výkon týchto povinností v rámci plnenia členských povinností má „prednosť“ pred ich výkonom v rámci realizácie dobrovoľníckej činnosti. Takýto záver je súladný aj s definičným znakom dobrovoľníka obsiahnutým vo vyššie uvedenom písm. a).

  Príklad: Dobrovoľník je členom športovej organizácie (občianskeho združenia) „A“ z titulu, že je športovec. Rozsah jeho práv a povinností určujú stanovy v časti o povinnostiach športovca. Dobrovoľník môže pre športovú organizáciu „A“ vykonávať dobrovoľnícku činnosť, ktorá je odlišná od jeho členských povinností (od povinností športovca), ktoré mu vyplývajú zo stanov športovej organizácie „A“. To znamená, že môže ako dobrovoľník vykonávať pre športovú organizáciu napr. funkciu časomerača.

  Pokiaľ ide o dobrovoľníka vykonávajúceho dobrovoľnícku činnosť pre zväz, pričom dobrovoľník je členom klubu, ktorý je členom zväzu, je potrebné posúdiť, či dobrovoľníkovi nevzniklo členstvom v klube aj členstvo v zväze. Ak členstvo vo zväze vzniklo, platí, že člen môže pre zväz vykonávať ako dobrovoľnícku činnosť činnosť odlišnú od jeho (zväzových) členských práv a povinností. Musí však ísť zároveň o takú činnosť, ktorej výkon voči zväzu mu neukladajú klubové stanovy. Ak členstvo vo zväze nevzniklo musí ísť o takú činnosť, ktorej výkon voči zväzu mu neukladajú klubové stanovy.

  Pokiaľ ide o vyššie uvedené písm. b), to upravuje situácie, v zmysle ktorých by napr. člen združenia vykonával určitú činnosť pre orgán alebo funkcionára združenia, napr. činnosť asistenta. Túto činnosť asistenta by pre orgán resp. funkcionára nemohol vykonávať ako dobrovoľnícku činnosť.

  26. V akej evidencii má byť zapísaný dobrovoľník, s ktorým je uzatvorená zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti a ktorý nie je športovým odborníkom a bude nám vypomáhať pri organizácii a zabezpečení športového podujatia? Stačí iba vo vlastnom registri dobrovoľníkov v športovej organizácii (športovom klube)?

  K § 4 ods. 2 a 3, § 5 ods. 1 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Ak nejde o dobrovoľníka, ktorý sa zapisuje do informačného systému športu [napr. dobrovoľník podľa § 6 ods. 1 písm. a) až d) zákona o športe vykonávajúci činnosť v športe na základe zmluvy o výkone dobrovoľníckej činnosti], tak:

  1. vysielajúca organizácia o takomto dobrovoľníkovi vedie evidenciu dobrovoľníkov v rozsahu podľa § 4 ods. 3 zákona o dobrovoľníctve,
  2. prijímateľ dobrovoľníckej činnosti môže viesť evidenciu dobrovoľníkov v rozsahu podľa § 4 ods. 3 zákona o dobrovoľníctve.

  27. Športová organizácia, má na zmluvu o dobrovoľníctve podľa zák. č 406/2011, trénera pre mladších žiakov. Ten ich aj vozí na turnaje a otázka je, či si môže urobiť na daný deň cestovný príkaz, (či sem môže spadať v zmysle §1 ods.2 písm. c) Zákona o cestovných náhradách).

  Áno, dobrovoľník spadá pod § 1 ods. 2 písm. c) z. č. 283/2002 Z. z. Obdobný záver zastáva aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR: https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/vztah-zamestnanca-zamestnavatela/cestovne-nahrady/okruh-osob-ktorym-poskytuju-cestovne-nahrady.html 

  28. Miestny športový klub (o.z.) plánuje podpísať s futbalistami zmluvu o výkone dobrovoľnícke činnosti v športe, podľa môjho názoru so zreteľom na § 6 ods. 3 písm. c) ZoŠ, ako dobrovoľník vykonáva činnosť iba športový odborník a nie amatérsky športovec, ten vykonáva činnosť podľa § 4 ods. 4 ZoŠ. Podľa mňa teda nie je možné s aktívnym futbalistom uzavrieť zmluvu o dobrovoľníckej činnosti a dojednať náhradu za stratu času počas zápasu či tréningu. Zároveň sú všetci cez hráčov až po výbor klubu jeho členmi, je vôbec možné ich za dobrovoľníkov považovať s poukázaním na § 2 ods.1 písm. b) 406/2011? ŠK chce touto formou zabezpečiť vydokladovanie dotácie poskytnutej obcou. Ako by mali postupovať aby tento zámer mohli zrealizovať a ja som im mohol tieto výdavky uznať ako oprávnené pri zúčtovaní dotácie.

  Športovec nemôže vykonávať šport (športovať) ako dobrovoľník, môže však ako dobrovoľník pomôcť v rámci usporiadateľskej služby, kosenia či upratovania na štadióne, môže pomôcť s webovskou stránkou klubu alebo môže pomôcť ako pomocník trénera, masér či vedúci družstva a pod. (to všetko bez nároku na odmenu, ako dobrovoľník môže však dostať náhrady podľa zákona o dobrovoľníctve).
  Športovec športuje (vykonáva aktívne šport) najmä preto, lebo uspokojuje svoju vlastnú osobnú portebu, záujem.
  Tu sa nejedná o vykonávanie "dobra" pre nejakú "dobročinnú" organizáciu alebo konkrétnych prijímateľov dobrovoľníckej činnosti.
  Pri vykonávaní športu športovcom nie je primárny "dobročinný účel" tejto činnosti, ako pri iných podporných činnostiach, ktoré súvisia s organizovaním a vykonávaním športu.
  Ako dobrovoľnícka činnosť sa podľa § 3 ods. 1 písm d) Zákona č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve v súvislosti so športom predpokladá činnosť pri organizovaní "športových, telovýchovných, charitatívnych, vzdelávacích a osvetových podujatí," nie však samotné vykonávanie športu športovcom za športovú organizáciu.
  Podrobnejšie informácie nájdete na tejto stránke:
  http://www.ucps.sk/FAQ_dobrovolnictvo_v_sporte

  29. Dobrovoľník neprekročil na našom projekte stanovený limit počtu hodín resp. výšku príjmu do 500 Eur.

  1. Sú príjmy z takýchto zmlúv oslobodené od platieb do sociálnej a zdravotnej poisťovne? Zaznievajú hlasy, že nie.
  2. Sú výdavky organizácie spojené s vyplácaním týchto náhrad daňovo uznateľnými výdavkami?
  3. Aký vplyv na celú agendu má názor finančnej správy, že v prípade kontroly nebudú takéto náklady uznané a oslobodenie od dane u dobrovoľníkov akceptované? Ako argumentovať?
  4. Dobrovoľníkom, ktorí pracujú v zamestnaní (v závislej činnosti) sú podsúvané informácie, že si pri takomto príjme budú musieť sami spracovávať daňové priznanie, teda že im mzdová účtareň nespracuje ročnú zúčtovanie dane. Hrozí toto riziko pri príjme do 500 EUR (podľa nás nie) a čo pri príjme nad 500 EUR? 
  5. Pokiaľ je nefunkčný informačný systém športu, kde majú byť dobrovoľníci zaregistrovaní, majú byť uvedení na webovej stránke federácie/klubu. Ako v tomto prípade nazerať na ochranu osobných údajov? Takéto dáta sú citlivé a súčasne ich nemožno na bežnom webe klubu dostatočne chrániť (o to viac, že majú byť zrejme kontrolovateľné, aby sa dokázalo, že tam v danom čase boli uvedené). Je názor na takýto rebus?

  Novela zákona o dani z príjmov, platná od 1.1.2018 aktualizovala § 8, odstavec 1), písmeno a) pod ktorý spadajú tzv.ostatné príjmy vyplácané napríklad na základe Občianskeho zákonníka. Do aktualizovaného znenie bolo doplnené:

  Novela zákona o dani z príjmov § 8 odstavec 1), písmeno a)

  „…za príjem z príležitostnej činnosti podľa tohto ustanovenia sa nepovažuje príjem dosahovaný z činnosti vykonávanej na základe zmluvného vzťahu, ak vyplácajúci daňovník, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou s príjmami podľa § 6, môže znížiť základ dane podľa § 17 až 29 o odmenu vyplatenú na základe dokladu spĺňajúceho náležitosti účtovného dokladu“.

  Keďže však odmena za stratu času dobrovoľníka je vyplácaná podľa zákona o dani z príjmov, § 8, odstavec 1), písmeno r) v tomto prípade nenastali zmeny a platí oslobodenie od dane za tento príjem do výšky 500 euro/rok.

  Nasledujúce zmeny sa týkajú len príjmov a výdavkov vyplácaných na základe iných zmlúv, napríklad zmluvy podľa Občianskeho zákonníka:


  Zákon teda ustanovuje, že za príjem oslobodený od dane pre fyzickú osobu nie je považovaný príjem na základe zmluvného vzťahu, avšak za podmienky, že si vyplácajúca organizácia oň môže znížiť základ dane. V praxi to znamená, že vyplácajúcim daňovníkom môžu byť dva druhy subjektov:

  Športová organizácia s príjmami podľa § 6 (obchodná spoločnosť, občianske združenie so živnostenským listom)

  • úhrada fyzickej osobe na základe zmluvy je daňovým výdavkom, zníži si oň základ dane
  • fyzická osoba v tomto prípade tento príjem považuje za zdaniteľný príjem a uvádza ho v daňovom priznaní
  • tento príjem vstupuje do ročného zúčtovania zdravotného poistenia, ktoré spracuje zdravotná poisťovňa
  Športová organizácia bez príjmov podľa § 6 (občianske združenie, záujmové združenie právnických osôb....
  • úhrada fyzickej osobe na základe zmluvy je pre občianske združenie výdavkom k príjmom oslobodeným od dane alebo príjmom, ktoré nie sú predmetom dane, vyplácajúca organizácia si o ne teda nezníži základ dane
  • fyzická osoba v tomto prípade tento príjem považuje do výšky 500 euro/rok za oslobodený od dane a neuvádza ho v daňovom priznaní, v daňovom priznaní uvádza len takýto príjem nad 500 euro/rok

  30. Údajne je možnosť preplatenia činnosti dobrovoľníka (ktorý pomáha pri organizácii športových podujatí) - nie je mi však jasné koho máme žiadať o preplatenie.
  Na Vašej stránke som našla veľa informácii o dobrovoľníctve ako takom, ale ako hľadám tak hľadám, nemôžem sa dopátrať ako sa refinancuje táto činnosť cez ministerstvo.

  S dobrovoľníkom uzatvára dohodu ten, kto jeho činnosť využíva (napr. oprganizátor športového podujatia) a ten mu potom prepláca stravné, cestovné, náklady na pomôcky a prípadne aj náhradu za stratu času, ak sa na tom s dobrovoľníkom dohodne.
  Prostriedky na to si musí zabezpečiť prijímateľ dobrovoľníckej činnosti, štát mu nemá povinnosť preplácať tieto náklady.

  Niektoré kluby si náklady na dobrovoľníkov uplatňujú formou refundácie vo vzťahu k štátnym prostriedkom z príspevku uznanému športu,  ktoré sú k nim distribuované cez ich národné športové zväzy.

  31. A čo ak má taká fyzická osoba príjmy iba z dobrovoľníckej činnosti (napr. študent, dôchodca, nezamestnaný, osoba na materskej/rodičovskej dovolenke) vo forme náhrady za stratu času podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov?

  Ak má fyzická osoba príjmy iba z dobrovoľníckej činnosti a to vo forme náhrady za stratu času podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve, v takom prípade môže mať príjem ešte o 500 eur vyšší, t.j. 2415 € a nemá povinnosť podávať daňové priznanie a teda ani platiť daň z príjmu ani odvody z dosiahnutého príjmu.

  Podľa § § 9 ods. 1 písm. i) zákona o dani z príjmov je od dane z príjmov oslobodený príjem podľa § 8 ods. 1 písm. r), t.j. náhrada za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu podľa osobitného predpisu, ak úhrn týchto príjmov nepresiahne v zdaňovacom období 500 eur, pričom ak takto vymedzené príjmy presiahnu 500 eur, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad takto ustanovenú sumu; výdavky k príjmom zahrnovaným do základu dane sa zistia rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov zahrnovaných do základu dane k celkovým príjmom,

  Ostatné príjmy dobrovoľníka poskytnuté podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (cestovné, stravné, príspevok na technické, ochranné a iné pomôcky, telefón a pod.) sú oslobodené od dane z príjmov na základe § 9 ods. 2 písm. x) zákona o dani z príjmov.

  32. 
  1. Môže byť Zmluva o dobrovoľníckej činnosti napísaná na dobu neurčitú?
  2. Ak je jej účinnosť na 1 rok, tak je možné ju predĺžiť Dodatkom na ďalšie obdobie?

  1. Áno
  2. Áno

  33. Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, sme malý volejbalový klub a potrebujeme pri šúťažných zápasoch zapisovateľa s ktorým by som chceli uzatvoriť zmluvu o dobrovoľníctve. Náš kontrolór dotácií nám vyčíta, že nie sú zapísaný v informačnom systéme špotru. Chcela by som vedieť či všetky osoby, ktoré pomáhajú pri organizácii podujatia musia byť zapísené v ISŠ.

  Podľa § 6 ods. 3 písm. d) Zákona o športe, športový odborník, a to konkrétne:
  a) tréner a inštruktor športu,
  b) fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti získanej podľa osobitného predpisu,
  c) fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti určenej predpismi športového zväzu,
  d) fyzická osoba vykonávajúca činnosť v športe, na ktorú sa v súlade s pravidlami súťaže a predpismi športového zväzu nevyžaduje odborná spôsobilosť,
  môže vykonávať činnosť športového odborníka ako dobrovoľník. Ak zapisovateľ vo Vašom prípade spadá pod písm. c) alebo d), musí byť podľa § 80 ods. 7 Zákona o športe zapísaný do ISŠ. Táto povinnosť sa vzťahuje len na športových odborníkov – dobrovoľníkov. Ak máte aj iných dobrovoľníkov, ktorý v rámci dobrovoľníckej činnosti nevykonávajú činnosť športového odborníka ale inú činnosť, napr. upratovanie, títo sa do ISŠ nezapisujú. Náhradu za stratu času však možno dohodnúť iba s dobrovoľníkom zapísaným v ISŠ – čiže iba so športovým odborníkom – dobrovoľníkom.

  34. Chcel by som sa spýtať, či môže byť dobrovoľník v športe, registrovaný na úrade práce, zároveň vykonávať dobrovoľnícku činnosť bez toho, aby bol vyradený z evidencie UPSVaR? Na základe mojich zistení, môže uchádzač vykonávať zárobkovú činnosť resp. byť v pracovnoprávnom vzťahu, ak trvanie tohto pracovnoprávneho vzťahu nepresiahne v úhrne 40 dní v kalendárnom roku. Avšak dobrovoľnícka činnosť nie je pracovnoprávny vzťah a dobrovoľník ani nedostáva príjem ale iba náhradu za stratu času.

  Podľa § 9 ods. 2 písm. x) ZDP plnenia poskytované dobrovoľníkovi v súlade s § 6 ods. 2 písm. d) zákona o dobrovoľníctve sú oslobodené od dane z príjmov fyzickej osoby, rovnako náhrada za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu (§ 8 ods. 1 písm. r) je oslobodená od dane z príjmov do výšky 500 euro/rok. Náhrady dobrovoľníka nie sú vyplácané na základe pracovnoprávneho vzťahu a nie sú náhradou príjmu zo závislej činnosti, takže vykonávanie dobrovoľníckej činnosti, pri ktorej sú dobrovoľníkovi vyplatené náhrady vyplývajúce zo zákona o dobrovoľníctve alebo zákona o športe nie je prekážkou evidencie na úrade práce, pretože sa nejedná o zárobkovú činnosť. Tieto náhrady nie sú uvádzané ani v daňovom priznaní dobrovoľníkov.

   

  Poznámky pod čiarou:

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti