Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

FAQ - integrita športu NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .

  UPOZORNENIE k používaniu odpovedí a právnych vzorov vytvorených UčPS a jej spolupracovníkmi:

  Učená právnická spoločnosť – občianske združenie (ďalej len „UčPS”) prostredníctvom svojho webového sídla www.ucps.sk, predovšetkým v sekcii (i) „Implementácia Zákona o športe” a v časti (ii) „FaQ“ (otázky a odpovede) poskytuje verejné prístupnú internetovú platformu, kde členovia pracovnej skupiny, ktorá vytvorila návrh a napomáha implementácii zákona č. 440/2015 Z.z. o športe (ďalej aj „zákon o športe“) do praxe ale aj ďalší odborníci, prezentujú svoje osobné, alebo kolektívne odborné a vedecké názory predovšetkým k otázkam a problémom získaným na pracovných stretnutiach so zástupcami športových zväzov a ich členov alebo zaslaným širokou športovou verejnosťou. Cieľom je spoločné hľadanie, formulovanie a zdieľanie odpovedí a právnych riešení všeobecnej povahy.

  Prezentované stanoviská sú odborným názorom členov pracovnej skupiny a nemusia byť vo vecnom, obsahovom, teoretickom alebo právnom súlade so stanoviskami a názormi poskytnutými inými osobami. 

  UčPS ako združenie združujúce právnikov viacerých právnických povolaní spolupracujúce s externými odborníkmi v oblasti športu a práva, neposkytuje komerčné právne služby, ale vytvára priestor pre zhromaždenie, zdieľanie, diskutovanie a rozvíjanie rozmanitých odborných a vedeckých právnych názorov a stanovísk.

  Členovia pracovnej skupiny neumožňujú používať nimi zverejnené stanoviská na komerčné účely alebo namiesto komerčných právnych služieb. Ide výlučne o nezávislé odborné a vedecké názory, ktorých cieľom je podporiť znalostný manažment slovenskej spoločnosti nielen v oblasti športu.

  Vzory právnych dokumentov zverejnené v sekcii „Implementácia zákona o športe“ - vzory dokumentov sú vytvorené ako formuláre preto v zverejnenej podobe nespĺňajú minimálne náležitosti Zákona o športe. Zmluvy, stanovy či iné vzory právnych dokumentov je potrebné podrobne dopracovať v závislosti od potrieb konkrétnych zmluvných strán, resp. členov športových organizácií, a splniť tak všetky podstatné náležitosti jednotlivých právnych dokumentov vyžadované zákonom o športe.


  1. Prečo sa zrovnoprávnila výška trestu pre osobu, ktorá upláca a osobu ktorá príjme úplatok?

  Trest bol zrovnoprávnený, pretože zákonodarca považoval za neprimerané, že podľa predošlej právnej úpravy napríklad hráčovi, ktorý ovplyvnil jeden zápas hrozil väčší trest ako manipulátorovi (uplácajúcemu), ktorý bol zapojený do organizácie manipulovania vo viacerých zápasov prípadne vo viacerých ligách.

  2. Hrozí mi ako športovcovi trest ak viem o korupcii, aktívne sa do nej nezapojím a nenahlásim ju?

  Áno, športovcovi trest hrozí, pretože na základe § 94 odsek 1 ZoŠ Každý je povinný na účely ochrany integrity športu informovať národný športový zväz o akomkoľvek podozrení alebo zistení, že priebeh súťaže alebo výsledky súťaže sú manipulované.

  Dopustí sa tým priestupku na základe ZoŠ § 96 odsek 3 j neinformuje národný športový zväz o akomkoľvek podozrení alebo zistení, že priebeh alebo výsledky súťaže sú manipulované podľa § 94 ods. 1.

  Za čo mu podla zákona hrozí na základe ZoŠ § 96 odsek 7 Za priestupok podľa odseku 3 písm. j) možno uložiť pokutu od 500 eur do 10 000 eur alebo zákaz činnosti až na päť rokov.

  3. Môžem ako športovec tipovať na zápasy v súťaži v ktorej hrajem? Samozrejme myslím, nie zápasy môjho vlastného tímu.

  Nie, nemôžete tipovať pretože na základe § 94 odsek 3 ZoŠ Fyzická osoba nesmie uzatvárať stávky priamo ani prostredníctvom tretej osoby na súťaže, ktorých je účastníkom ako športovec, športový odborník alebo iná osoba, ktorá je svojím postavením, funkciou alebo činnosťou zapojená do súťaže. Pretože táto osoba má interné informácie, ktoré nie sú verejne dostupné a mohla by ich využiť vo svoj prospech, nemôže stávkovať ani na zápasy v lige v ktorej hrá.

  Niektoré športové zväzy to majú uvedené aj spolu s možnou výškou trestu za porušenie aj v ich disciplinárnych poriadkoch.

  Spracované riadené rozhovory na tému korupcie v športe z diplomovej práce, ktorú môžete nájsť tu:

  http://www.ucps.sk/KORUPCIA_V_SPORTE_AKO_SPOLOCENSKY_PROBLEM

  Na otázky odpovedajú prokurátor Generálnej prokuratúry SR JUDr. Peter Sepeši a Integrity Officer Slovenského futbalového zväzu Mgr. Peter Dedík

  4. Aký je váš názor na korupciu v športe, vnímate ju ako problém? Ako proti nej môžete bojovať?

  PD: Jednoznačne áno. Treba povedať, že táto téma sa u nás najaktuálnejšie týka futbalu, hokeja, tenisu a niektorých kolektívnych športov ako je napr. basketbal.

  Radi by sme to riešili a aj riešime, avšak existujú v tejto súvislosti mnohé úskalia. My ako SFZ aj z pozície mojej, ktorá vznikla z iniciatívy európskej futbalovej asociácie UEFA, sme povinní robiť všetko preto, aby sme zhromažďovali čo najviac podnetov a čo najviac dokumentácie k nim a nadviazali úzku spoluprácu s políciou, aby korupciu v športe následne polícia riešila. My môžeme, ba musíme mnoho vecí monitorovať, dokumentovať, otvoriť ich v disciplinárnom konaní, ale vyšetriť to musí polícia.

  Podľa môjho názoru treba zo strany športového zväzu konať v rámci disciplinárneho konania, nebudeme predsa čakať, keď máme dostatok dôkazov od polície na rozhodnutie súdu, to sme zakomponovali do nových zväzových predpisov, pretože práve túto cestu razí aj UEFA. Rozhodnutie súdu môže trvať aj rok, preto ak by sme potrestali klub až vtedy narušili by sme regulárnosť celej súťaže. Preto musíme vo vybraných prípadoch konať aj za cenu toho, že ak sa to nedokáže na súde, tak budeme musieť upraviť náš verdikt. Ale to sa môže stať aj v bežnom živote.

  PS: Korupcia útočí na najdôležitejšiu podstatu športu, nepredvídateľnosť priebehu alebo výsledku súťaže. Z toho, čo priťahuje záujem a pozornosť aktérov i divákov pre neistotu výsledku robí úplne iný druh zábavy - “divadlo”. Divadlo je tiež pozitívnym druhom zábavy, nie však také, ktoré je výsledkom predstieraného športového príbehu - podvodu.

  5. Venuje sa tejto problematike na Slovensku dostatočná pozornosť? Existujú nejaké štúdie, prípadne sa tomuto problému niekto dlhodobo venuje?

  PD: Na Slovensku neexistujú nejaké konkrétne štúdie, nevenuje sa tomu až taká pozornosť, odborné články nahrádzajú napríklad naše rozhovory do médií o tom probléme. U nás sa dlhodobo tieto veci neriešili. Na SFZ sa téme korupcie venujeme prostredníctvom mojej pozície, čo bola ako som už uviedol požiadavka UEFA. Pozícia bola zriadená od roku 2011 najmä v súvislosti s manipuláciou výsledkov futbalových stretnutí za účelom stávkovania, odvtedy sa venujeme tejto agende.

  PS: Slovensko je malá krajina a v mnohých oblastiach by potrebovala byť na tom analyticky lepšie, poznať lepšie situáciu, fakty, monitorovať a vyhodnocovať ukazovatele. To sú však odborne a finančne náročné záležitosti, v uskutočňovaní ktorých má Slovensko rezervy. Využívame analýzy a štatistiky okolitých štátov, orgánov a agentúr spolupracujúcich s Európskou úniou a Radou Európy. Je veľmi veľa kvalitných informácií štúdií, analýz, diplomových prác a článkov na stránkach Rady Európy, Európskej únie a na iných stránkach na webe, v digitálnych knižniciach univerzít. Treba mať len jazykovú vybavenosť, jasný cieľ/zadanie a čas. V mnohých oblastiach verejnej správy ale aj správy športu vo zväzoch a kluboch by sa mal viac dostať do popredia znalostný manažérsky prístup založený na znalosti, zručnosti, kompetencii a ich synergickom využití.

  6. Aké snahy vyvíjajú slovenské športové zväzy v boji proti korupcii? Na futbalovom zväze je vaša pozícia integrity manažéra, aké snahy vyvíja futbalový zväz na boj proti korupcii? Existuje podobná funkcia ako vaša na SFZ v iných športoch?

  PD: Nestretol som sa s tým, že by existovala podobná funkcia, iba v tenise je myslím nezávislá komisia zriadená medzinárodnou tenisovou federáciou, ktorá sleduje zápasy, ale to nie je dostatočné.

  V hokeji nemám vedomosť, že by tento problém riešili. Aj keď sa stretávame so zástupcami hokeja, je to pre nich dosť nová vec. Myslím tým nie to, že korupcia existuje, ale skôr spôsoby ako to celé funguje predovšetkým s ohľadom na medzinárodný rozsah manipulácie výsledkov športových súťaží, s tým nemajú skúsenosti. Ako SFZ intenzívne spolupracujeme s políciou a prokuratúrou pri vyšetrovaní a poskytujeme vyjadrenia. Ďalej máme povinnosť od UEFA robiť semináre o tejto problematike pre účastníkov turnajov konaných na Slovensku so zahraničnou účasťou. Školenia, osvetové materiály, hotlinky – toto robíme zatiaľ v obmedzenom režime. Je to aj otázka financií, lebo napríklad chceli sme robiť semináre pre ligové kluby v spolupráci s Úniou ligových klubov, ale stroskotalo to na tom, že nakoniec sme na to nezohnali ďalšieho partnera, ktorý by zafinancoval aspoň polovicu potrebných financií.

  Osobne si ale myslím, že najlepšia osveta je vyriešenie nejakej kauzy, čo sa nám podarilo. Keď si dnes mladý futbalista prečíta rozhovor v novinách s niektorým z potrestaných bývalých futbalistov ako aktérov korupčnej kauzy na Slovensku (viď rozhovor s Hodúrom, denník Šport 11.3.2015, str. 8-9).

  7. V čom vidíte hlavnú príčinu, malého množstva odhalených prípadov korupcie?

  PD: Je to komplikované, pretože sa ku športovej korupcii nikto neprizná a existuje veľa možností na jej spáchanie. Aj by sa niektorí priznali, prídu, ale potom keď treba urobiť dva dôležité kroky tak sa na vás len usmievajú. Po prvé priniesť nejaké dôkazy, ale nie typu „ jedna babka povedala“, ale musí tam byť jasné svedectvo, že korupciu niekto videl alebo odfotografoval alebo nahral, že si obvinení dohadujú ovplyvnenie zápasu. Po druhé ísť vypovedať na políciu (čo nerobia), lebo ľahšie im je rozprávať do novín ako prísť a povedať všetko polícii. Ideálne by bolo mať nejakého agenta provokatéra a to najlepšie medzi samotnými aktérmi diania na ihrisku. To je ale takmer nemožné, lebo či už rozhodcovia alebo hráči väčšinou všetci držia spolu, vedia o sebe, ale nič nepovedia.

  PS: Ľudia sa musia vďaka systému prepracovať k “viere”, že sa viac oplatí byť poctivý a uvedomelý ako potichu tolerovať a nečinne sa prizerať k pomalému rozožieraniu demokracie drobnými korupčnými správaniami, ktoré často nie sú ich okolím odsúdené ani morálne, nie to ešte právne. Je to veľká výzva pre manažérov tejto krajiny. 

  8. Je korupcia v športe na Slovensku odhaľovaná a trestaná, ale verejnosť o tom nie je informovaná? V článku v médiách ste uviedli, že dostávate veľa podnetov od občanov. Koľko ich približne je?

  PD: Viac anonymov bolo pred spomínanou kauzou v najvyššej futbalovej súťaži a pol roka po nej, teraz som už dlhšiu dobu žiadny nezaznamenal, takže to neviem kvantifikovať, ale v priemere to je asi raz za 2 mesiace. Z týchto anonymov sa ukáže ako pravdivých a podarí sa ich aj vyšetriť asi 5%.

  Ak by polícia potrestala korupciu vo futbale, tak sa o tom určite vie. V minulosti sa vyskytli náznaky korupcie v oblastných súťažiach, ale tie sa často riešia len interne. Je to spôsobené aj tým, že napríklad rozhodcovia a funkcionári väčšinou riešia tieto prípady medzi sebou. Oni sú taká uzavretá komunita, keďže veľa funkcionárov v minulosti pôsobilo ako rozhodcovia.

  Hráči sú väčšinou tréneri, rozhodcovia popri pískaní pracujú a vzdelávajú sa, preto sa ľahšie dostanú aj následne do funkcionárskych pozícií.

  PS: Aj keď Slovensko má rezervy v tom, aby dokázalo lepšie predať prácu svojich orgánov verenej moci, myslím si, že verejnosť vie o korupčných kauzách, ktoré sa v športe prejednávali.

  9. Myslíte si, že v riešení korupcie zohráva úlohu nedôvera ľudí v políciu a súdnictvo? V prieskume respondenti odpovedali na otázku: Ak by ste sa stretli s korupciou v športe nahlásili by ste ju polícii? Iba 19% odpovedalo, že by ju nahlásilo a ostatní odpovedali buď, že by ju nenahlásili z obavy (25%) alebo, preto že je to podľa nich jedno, lebo by sa to aj tak nevyriešilo(55%).

  PD: Myslím si, že väčší problém ako nedôvera je to, že sa ľudia boja o svoje postavenie. To, že ľudia povedia, že nenahlásim to, lebo aj tak by sa to nevyriešilo je čistý alibizmus. V niektorých veciach sa aj zo strany polície konalo. To, že polícia nerieši každý anonym alebo nevyrieši každý prípad, neznamená, že nič nevyrieši. Aj vyriešená kauza je dôkazom toho, že je nezmysel keď ľudia povedia, že to nenahlási, lebo aj tak by to polícia neriešila. Táto kauza sa vyriešila na základe nahláseného podnetu. Preto, čo niekto stratí, keď sa nebojí, tým, že to nahlási? Buď sa podozrenie na korupciu vyrieši alebo nie. Zároveň treba pripomenúť, že nenahlásenie korupcie je trestným činom.

  Skôr si myslím, že je to strach z toho, že by bol dotyčný vylúčený zo športovej komunity ako „zradca“. Pre mnoho ľudí znamená ich práca napríklad rozhodcu veľa a boja sa, že by o ňu prišli, ak by sa to nevyriešilo, ba dokonca aj ak by sa to vyriešilo.

  PS: Áno potrebujeme budovať dôveru občanov k polícii, prokuratúru a súdy, aby sme zachránili na Slovensku poriadok a vieru/presvedčenie väčšiny občanov o tom, že potrebujeme mať slovenský štátny systém, ktorý zabezpečí pre obyvateľov Slovenska stabilitu, poriadok, slobody, slušný život. Je potrebné v médiách vyvážene informovať, nie iba o nedostatkoch orgánov verejnej moci ale nájsť spôsob atraktívny pre diváka, aby sa od prezentovali aj tie desaťtisíce spravodlivo vybavených vecí. Média nie sú proti orgánom a orgány nie sú proti médiám, to nie je ich poslanie, všetci sú súčasťou Slovenska a mali by sa snažiť o rovnováhu, ktorá prinesie lepši pocit pre Slovákov z toho, že žijú na Slovensku.

  10. Stretli ste sa pri riešení kauzy DAC s nejakými problémami?

  PD: Tento prípad sme museli riešiť podľa starého disciplinárneho poriadku SFZ, ktorý síce obsahoval ustanovenia, do ktorých korupčné správanie hráčov spadalo, ale bolo to komplikované s ohľadom na to, že sa jednalo o organizovanú skupinu a tiež väčší rozsah zápasov. Už pred vypuknutím kauzy sme disciplinárny poriadok zrevidovali tak, aby to bolo čisté a jasné, ale postupovať sa muselo podľa toho, ktorý bol platný v čase ich nekalého konania. Z tejto kauzy nám vyplynuli nejaké závery, ktoré je potrebné riešiť v rámci legislatívy. Mal by sa upraviť Trestný zákon, pretože by mala by byť zadefinovaná iná skutková podstata trestného činu. Momentálne to spadá do všeobecnej korupcie – aj osoby v tejto kauze boli odsúdené podľa tohto, spadalo to do korupcie v súvislosti so zriaďovaním veci verejného záujmu. Futbal u nás spadá do verejného záujmu, iné športy asi nie. Ďalšou anomáliou je to, že aj v športovej korupcii platí to, čo vo všeobecnej. Tomu, ktorý dáva úplatok, hrozí menší trest ako tomu čo berie. Tí pešiaci na spodku, ktorí aj keď nie sú svätí, keďže zobrali úplatky, tým hrozil trest 3 až 8 rokov a tým čo to celé organizovali a boli na čele hrozia maximálne 3 roky za mrežami.

  Pri vyšetrovaní kauzy DAC bola spolupráca s políciou kvalitná – bol vytvorený vyšetrovací tím 4-5 ľudí, naši ľudia aj prokuratúra na tom veľmi veľa pracovali. Po vyriešení kauzy táto spolupráca utíchla, ale snažíme sa ďalej komunikovať, aby to pokračovalo. Bolo by dobré, ak by ten vyšetrovací tím tvorilo aj viac ľudí a bol by to stály tím, aby sa agenda ďalej rozvíjala, lebo tento problém je nekonečný príbeh. Nie je to tak, že niekto bol odsúdený a korupcia už neexistuje. Polícia veľmi vážne vníma, že by potrebovala takýto tím. Najlepšie by bolo mať tím asi 10 ľudí s jasným šéfom, ktorý by sa korupciou v športe zaoberal a mohol riešiť všetky podnety – niekedy by aj ľudia vypovedali, ale polícia nemá na to vytvorené podmienky. Skupina bola vytvorená na základe vážnej kauzy, teraz už jej členovia riešia opäť len korupciu všeobecne.

  11. Vo vyriešených kauzách v SR a ČR boli vinníci potrestaní uložením podmienečného trestu. Nie je podľa vás takýto trest málo odstrašujúci a je dostatočný na to, aby pôsobil aj preventívne?

  PD: Na tento problém je potrebné sa pozrieť v kontexte samotných prípadov, pretože nie je možné len tak generalizovať postup voči vinníkom. Súhlasím s tým, že naša a ani česká legislatíva nie sú pripravené na tento nový fenomén (manipuláciu výsledkov športových súťaží), a preto osoby zapletené do korupčných afér za mrežami nekončia, čo treba zmeniť. Zároveň je však nevyhnutné brať ohľad na závažnosť konania. Keď si to rozoberiem z pohľadu kauzy u nás, tak v najväčšej miere na to doplatili samotní hráči, ktorí už si na základe disciplinárneho konania SFZ nezahrajú futbal a na súde skončili s 2-ročnou, resp. 3-ročnou podmienkou. Podľa môjho názoru, s ohľadom na to, koľko stretnutí ovplyvnili, ako aj na súčasnú legislatívu, je to dá sa povedať primeraný trest, i keď pripúšťam, že do budúcna by tie tresty mali byť vyššie. Principiálne je však absolútne neprípustné to, že osoby, ktoré boli v rámci organizovanej skupiny, ktorá pripravovala a koordinovala manipuláciu desiatok stretnutí, čiže páchala trestnú činnosť vo veľkom rozsahu, vyššie ako samotní hráči, budú taktiež odsúdený len na podmienečný trest. Navyše je veľmi pravdepodobné, že nebude oveľa vyšší ako pri hráčoch, čo bude záležať od množstva zmanipulovaných stretnutí. Hlavní aktéri organizovanej skupiny by mali jednoznačne skončiť za mrežami aj s ohľadom na to, že zákaz akejkoľvek činnosti spojenej s futbalom pre nich neznamená, že prídu o živobytie. Ak sa v budúcnosti podarí vinníkov na základe upravenej legislatívy odsúdiť na nepodmienečné tresty, potom to bude naozaj dostatočne preventívne opatrenie, rovnako ako to už realizované futbalové, že potrestaní hráči nemôžu na Slovensku vykonávať žiadnu činnosť spojenú s futbalom.

  PS: Pre hráča, ktorý dostane za jeden preukázaný prešľap doživotný zákaz hrať futbal, resp. vykonávať akúkoľvek činnosť spojenú s futbalom (ani trénovať, ani robiť funkcionára) je toto najväčší trest. Ak k tomu dostane ešte aj podmienku, môže to splniť účel trestu. Nie je dôvodné plniť väznice takýmito osobami, ktorým tak ukážeme nové prostredie, získajú nové návyky, nových priateľov. Nech sa radšej pokúsia zamestnať a postaviť na nohy vo svojom pokazenom živote.

  12. V čom vidíte problém pri športovom stávkovaní na strane hráča?

  PD: V tomto treba vidieť rozdiel, či je to stávkovanie jednotlivcov alebo či ide o nejakú stávkovú mafiu so sofistikovanou štruktúrou. Tok informácii ide niekde z Ázie až k tým posledným sprostredkovateľom, ktorí kontaktujú priamo na mieste hráčov a rozhodcov a tí za úplatok stretnutie zmanipulujú. Vtedy už je to organizovaná podvodná skupina, ktorá dá hráčom a rozhodcom napríklad po tisíc eur kvôli tomu, aby im to niekde v Ázii vygenerovalo aj niekoľko miliónov eur. Títo hráči si to vôbec neuvedomujú koľko peňazí zarobí ten nad nimi a už vôbec nie ten na konci toho reťazca (poz. v Nemecku rozhodca zarobil 25 tisíc a organizátori 2 milióny). A existuje aj druhá možnosť, hráči sa nezávisle od iných dohodnú poďme si to „pustiť" a zarobme si, dohodnú sa napríklad desiati, že však v tomto zápase o nič nejde, pustia ho a vsadia si na to. Zarobia na tom po 5000 eur, ale to je minoritnejší problém, ktorý sa však veľmi ťažko dokazuje, lebo musel by prehovoriť niekto z tých aktérov, ktorý na tom získal. Treba robiť osvetu, vplývať na nich, že to nie je dobré a taktiež nech sa vytvorí také prostredie, aby ich to čo najmenej motivovalo k nekalému konaniu. To znamená zabezpečiť, aby im z klubov aj pol roka nemeškali výplaty na čo tlačí aj UEFA, aby to SFZ kontrolovalo a zakázalo takýmto klubom hrať v súťaži. Aj v pripravovanom zákone o športe je návrh, že hráči budú mať štatút zamestnanca a aby sa na nich vzťahoval Zákonník práce, kde môže byť nevyplatenie mzdy za istých okolností trestný čin. A zároveň nevytvárať také súťaže kde vo veľa zápasoch o nič nejde.

  13. V dotazníku na otázku či sa respondenti stretli s korupciu športe iba 3% opýtaných odpovedalo, že s ňou nemá žiadne skúsenosti. Je korupcia v športe až tak rozšírená, alebo sú to vo väčšine prípadov nepodložené informácie?

  PS: Dnes už je doba taká zlá, aj vďaka dosť extenzívne vnímanej slobode prejavu, že ľudia, média vidia, naznačia, vsugerujú korupciu všade tam, kde sa objaví nejaká zaujímavá, či neočakávaná okolnosť. Aj keď tam nie je. Spoločnosť sa stala paranoidnou. Korupcia sa stala obranou a súčasne útokom na okolie/súpera pri neúspechu, bez ohľadu na vecné argumenty. Ľudia, ktorí tieto paranoidné často ľahkovážne alebo aj zlomyseľné výstupy, dedukcie, počujú, vidia, čítajú majú tendenciu uveriť a osvojiť si korupčnú sugesciu a potom sa nám javí, že korupcie je okolo nás oveľa viac ako jej v skutočnosti je.

  14. Boli v tejto súvislosti potrebné zmeny v Trestnom zákone? Prípadne ako rieši túto problematiku zákon o športe?

  PS: Určite bolo potrebné upraviť to, aby organizátor manipulácie priebehu X stretnutí mal za svoju závažnú formu trestnej činnosti vyššiu trestnú sadzbu ako ten hráč, ktorý sa na konci reťazca nechá nahovoriť na to, aby aktívne ovplyvnil priebeh stretnutia žiadaným smerom. Je potrebné zakázať stávkovanie na súťaže maloletých (do 18 rokov) a pomohol by určite aj inštitút zákazu tipovania konkrétneho stretnutia pre operátorov. Plánujeme posilniť postavenie (ekonomické istoty) hráčov, čo by malo zvýšiť ich odolnosť voči navádzaniu na ovplyvňovanie zápasov. Dôležitá je aj osveta o škodlivosti tohto fenoménu medzi hráčmi i funkcionármi. A samozrejme prísne sankcie a nie iba pre tých, ktorí sa na tom zúčastnili ale aj voči tým, ktorí o tom museli vedieť a neprekazili to, resp. neoznámili to.

  15. Aké snahy vyvíjajú slovenské športové zväzy v boji proti korupcii?

  PS: Futbal má s podporou UEFA zriadenú špeciálnu pozíciu na vybavovanie agendy manipulácie športových stretnutí. Nepoznám situáciu v ostatných športoch ale kto má srdce športovca musí korupčné správanie v športe odsudzovať a nenávidieť ho. Maximálne sa snažia spolupracovať s políciou.

  16. Ktoré európske inštitúcie sa v najväčšej miere podieľajú na riešení korupcii v športe? Akým spôsobom(dohovory, odporúčania)?

  PD: Rada Európy v rámci jej Dohovoru, UEFA, FIFA a Interpol. Interpol prípady vyšetruje – spolupracuje s UEFA aj FIFA a v jednotlivých krajinách majú na to špecializované tímy vyšetrovateľov. Aj vďaka tomu sa vyšetrili prípady v Taliansku, či Nemecku.

  PS: Severské štáty sú na tom najlepšie ale to nie je o dohovoroch, odporúčaniach, to je o vnútornom postoji človeka ku korupcii ako jednému z druhov nemorálnych správaní/konaní. Odmietnutie a odsúdenie korupcie ako niečo nízke a nedôstojné musia mať v sebe už deti z domu, zo školy, z médií, z klubu. Tie dohovory nás len nútia premýšľať o tom aby sme sa znovu vrátili k výchove, k deťom, lebo kto ukradol/podviedol prvý, druhý raz, dostane sa do ilegálnej štruktúry/systému zmení sa mu myslenie, hodnotové vnímanie a toho už nezachráni nič, môže ho iba (po)zastaviť - TREST. Má to však už v sebe ako skúsenosť, schému myslenia/konania, ktorú prežil a pomerne ľahko získal peniaze a láka ho to znova.

  17.Čo by podľa vás najviac pomohlo pri odstraňovaní podvodov pri športovom stávkovaní? Regulácia možnosti stávok (možnosť stávky iba na prvú ligu, nemožnosť tipovať na počet rohov, najbližší aut)?

  PD: V celom kolose stávkovania sa nevie prísť na to, prečo sa vypisujú stávky na úplne najnižšie súťaže alebo na priateľské stretnutia, napríklad našej 3. ligy v Ázii, pričom stávková kancelária stretnutie vypíše len preto, aby sa to zmanipulovalo. Je zrejmé, že nejakým spôsobom sú v tom zamotané zahraničné (predovšetkým ázijské) stávkové kancelárie, keďže u nás (v Európe) je na takéto zápasy obmedzené alebo nedovolené tipovať. Nelegálne ázijské stávkové kancelárie na tom nejako participujú a nespolupracujú pri vyšetrovaní. Stávky u nich sú neobmedzené, buď si môžete staviť na internete alebo len niekde na ulici alebo v bare na stretnutia s kurzami, ktoré nie sú ani na internete. V Ázii je stávkovanie veľmi populárne a premelú s v ňom obrovské sumy.

  Aby sa napríklad nedali tipovať priateľské zápasy, to sa asi nedá regulovať, ale chceli by sme regulovať tipovanie na detaily (počet kariet, rohov, faulov a pod.) – športový zväz by mal jasne vytýčiť na čo sa môže tipovať. Stávkoví podvodníci sa zameriavajú hlavne na stávkovanie v priebehu stretnutia, kedy sa menia kurzy. Chceli by sme, aby sa nedali tipovať zápasy hráčov do 18 rokov čiže dorastenecká liga. Hokejový zväz by chcel regulovať aj tipovanie na reprezentáciu do 20 rokov, ale to ťažko zakázať, keďže to nie sú väčšinou osoby pod 18 rokov, ale dospelí ľudia. Ťažko regulovať možnosti stávkovania, pretože ako som spomínal ide najmä o problém v Ázii. V Európe je snaha o prijatie jednotnej úpravy športového stávkovania, aj keď je dosť náročné, aby to všetci podpísali a hlavne následne implementovali.

  18. Aké opatrenia by najviac pomohli pri boji s korupciou v športe? V čom vidíte najväčšie medzery?

  PD: Na Slovensku sa v rámci legislatívy v zákone o športe upravil Trestný zákon – vytvoril podstatu trestného činu – športového podvodu, ktorá definuje organizovanú trestnú činnosť a tam sa trest odvíjal od dopadov nielen hmotných ako to bolo doteraz, ale viaže sa to aj na morálnu škodu, keďže doteraz tým, že bola súťaž zmanipulovaná, bola tým pádom súťaž neregulárna. Čiže ten dopad na šport bol mnohonásobne vyšší ako úplatky 50 tisíc eur a to čo sa podvodníkom zabavilo. To je nič oproti tomu aký to malo vplyv na návštevnosť a celkovo dôveru a to dnešný zákon nezohľadňuje. Väčší trest by im v minulosti hrozil iba, ak by sa to posudzovalo ako zločinecká skupina, ale tam by muselo isť o ohrozenie života a to sa daného prípadu netýkalo.

  Ďalej by v rámci Trestného zákona mala byť definovaná aj trestná zodpovednosť právnických osôb, aby napríklad aj klub mohol byť potrestaný, za to ,že umožnil svojim členom robiť podvody alebo sa na nich priamo podieľali jeho zástupcovia. Tým by mohol žiadať zväz alebo štát náhradu škody.

  V Európe je kľúčovým krokom prijatie Dohovoru o manipulácii výsledkov v športe na pôde Rady Európy, ktorý je v administratívnom procese – dohovor rieši zjednotenie legislatívy v Európe ohľadom manipulácie pri stávkovaní, ako aj zodpovednosť jednotlivých subjektov, či povinnosti krajín pri jeho implementácii.

  PS: Občianska statočnosť, uvedomelosť a ísť vlastným osobným príkladom.

  19. Je podľa vás väčší problém s korupciu za účelom kúpenia si výhry v zápase alebo v súvislosti s výhrou v športovom stávkovaní?

  PS: Obidve formy rovnako napádajú podstatu športu, považujem ich za rovnako škodlivé. Sú ako rakovina. Najmä ambícia bohatých ľudí, ktorí disponujú peniazmi a mocou a pritom možno ani nikdy vážnejšie nešportovali, zabezpečiť si úspech v športe je pre šport likvidačné, rozvracia to vzťahy, prostredie, systém, morálku, vieru.

  20. V čom vidíte hlavnú príčinu výskytu korupcie v športe?

  PS: Vo výchove, sebadisciplíne a letargii občanov, ktorá je produktom demokracie, v ktorej uplatňovanie práv a slobôd nie je dostatočne vyvážené povinnosťami a efektívnou zodpovednosťou za ich porušenie.

  21. Pomohla by existencia medzinárodnej organizácie boja proti korupcie v športe ako ju poznáme pri boji proti dopingu (WADA)?

  PD: Dôležité je prijatie toho Dohovoru – tam je boj s manipuláciou výsledkov športových súťaží dobre rozpracovaný, čo momentálne do istej miery supluje UEFA a FIFA.

  V podstate si viem predstaviť takýto orgán, je tu však jeden problém, prečo to tu dodnes nie je. Je to odlišné oproti dopingom v tom, že doping nie je trestný čin a toto áno.

  Doping je potrestaný v rovine športu a to je všetko. Jasné, môže z toho vyplynúť konanie na civilnom súde, to už sú ale veci vychádzajúce z toho a celé potrestanie dopingu je mimo súdu. Pri korupcii v športe sa dá povedať, že je to pol na pol v rovine športu a trestnej. Stále tam musí byť inštitúcia ako Interpol, ktorá to celé vyšetrí aj z civilno-trestnej stránky. Počul som názory na to, aby existovala inštitúcia, ktorá by to zastrešila. Keď sa ale pozrieme na to čo urobila WADA – vydala kódex, ktorý je pre všetkých členov športových zväzov záväzný. Kebyže to spraví orgán boja proti korupcii v športe, aj tak by tam ostala ešte tá trestná oblasť. Nezmenilo by to všetky tie trestné zákony, podľa ktorých sa bude riešiť športová korupcia alebo športový podvod. Ja preto volám v EÚ po jednotnej legislatíve v rámci tejto oblasti. Minimálne je potrebný aspoň jednotný rámec, ktorý iniciuje Dohovor Rady Európy o boji proti manipulácii športových súťaží. Dohovor má v určitých veciach charakter silného odporúčania, čo nezaväzuje štáty k záväznej legislatívnej úprave, niektoré ustanovenia však po podpise dohovoru budú pre danú krajinu záväzné. Určite dohovor ako Slovenská republika podpíšeme. Je to prvý strategický dokument pre túto problematiku, od ktorého sa verím všetko odrazí.

  PS: Určite áno, tak ako sofistikovane likvidujú šport tí ktorí korumpujú športovcov, rozhodcov, funkcionárov musí sa postaviť na odpor proti tomu aj šport na znalostnej baze. Využiť najnovšie metódy, analytické softvéry, videotechniku, informátorov, definovať najlepšie postupy, vykonávať preventívne opatrenia a vymieňať si skúsenosti a budovať silnú komunitu “dobra” v nekonečnom boji proti zlu.

  22. Ako Občianske združenie organizujeme turnaj pre základné školy v Prehadzovanej.
  Turnaj je pre deti-žiakov od 10 do 12 rokov.
  Tím sa na súťaž prihlasuje cez svojho učiteľa - prípadne inej dospelej osoby, ktorý oficiálne podpisuje prihlášku a je teda garantom uvedeného veku hráčov.
  Na poslednom kole turnaja, v piatok 20.04.2018 vyhral tento turnaj tím, na ktorý sme dnes v pondelok 23.04.2018 dostali podnet, že jedna hráčka, porušila pravidlá, lebo presahuje hranicu nakoľko už má 13 rokov.
  Chceme sa touto cestou opýtať, či nám viete povedať aký je správny etický a športový postup k takémuto zisteniu.
  Víťazní tím porušil pravidlá a odniesol si z turnaja diplom, trofej a každý hráč aj medailu.
  Chceli by sme ku všetkým hráčom a účastníkom turnaja vystupovať fair-play a postupovať podľa určitých pravidiel, aby sa to už viac krát nezopakovalo.

  Organizačný výbor by mal vec prerokovať, aby bolo všetko riadne preukázané (Či boli informovaní o pravidlách a či skutočne športovec bol starší ako je vek uvedený v pravidlách a či v pravidlách je to uvedené dostatočne zrozumiteľne, t.j. či museli mať vedomosť o pravidlách) a ak ten starší športovec v rozpore s pravidlami súťaže vopred preukázateľne oznámenymi všetkým súťažiacim zasiahol do súťaže a ovplyvnil jej výsledky, organizátor by mal zmeniť výsledky súťaže z dôvodu závažného porušenia základných princípov športovej etiky, ktoré je obzvlášť potrebné dodržiavať v súťažiach detí a mládeže a viesť k nim deti a mládež.

  Z pohľadu výchovy konkrétneho športovca je dôležité zistiť, či aj samotný športovec vedel, že súťaži v rozpore s pravidlami.

  Zmeny výsledkov podujatia a jeho dôvody by mal organizátor transparentne oznámiť všetkým zúčastneným družstvám, čo bude pôsobiť aj preventívne, aj výchovne a spravodlivosti sa dá za dosť.

  http://www.ucps.sk/KODEX_SPORTOVEJ_ETIKY

  23. Od 1.1.2021 v zmysle poslednej novely zákona o športe prechádza rozhodovanie dopingových prípadov na Komisiu pre konanie vo veci dopingu v prvom a druhom stupni zriadené Ministerstvom školstva.
  Aké postavenie v boji proti dopingu zostalo resp. majú národné športové zväzy (NŠZ) v kontexte prijatej novely? Môžu orgány NŠZ rozhodovať vo veciach dopingu popri novozriadenej komisii?

  Tento program je záväzný pre medzinárodne športové federácie, rovnako ako aj pre štáty, ktoré sú zmluvnými stranami Dohovoru OSN a/alebo Dohovoru Rady Európy proti dopingu.

  Svetová antidopingová agentúra (WADA) rozlišuje dve skupiny športovcov:
  (i) športovci medzinárodnej úrovne a
  (ii) ostatní športovci (rozumej športovci národnej úrovne)

  Prejednávanie prípadov porušenia antidopingových pravidiel športovcov medzinárodnej úrovne patrí do právomoci medzinárodných športových federácií. To znamená, že orgány na národnej úrovni nemajú právomoc nad športovcami medzinárodnej úrovne. A to platí nielen pre Slovenskú antidopingovú agentúru (SADA) a NŠZ, ale aj pre komisiu zriadenú zákonom o športe (§ 92 Zákona o športe). Inými slovami, máme takých slovenských športovcov, nad ktorými nemá právomoc ani SADA ani národné komisie.

  V zmysle požiadaviek Svetového antidopingového programu, je záväzkom štátu riešiť porušovanie antidopingových pravidiel v súlade s Kódexom. Nie je to záväzok a povinnosť NŠZ. Dokonca ani zákon o športe to od NŠZ nevyžaduje.

  Podľa bodu 8.1 Kódexu platí, že na prerokovanie porušenia je určený orgán v kompetencii národnej antidopingovej organizácie.
  Podla bodu 13.2.2 Kódexu plati, ze odvolací orgán je určený v súlade s pravidlami národnej antidopingovej organizácie.

  Podľa § 87 ods 1 zákona o športe platí, že SADA prijíma (je povinná prijať) národné antidopingové pravidlá v súlade so Svetovým antidopingovým programom.
  Podľa § 92 ods 1 zákona o športe sa zriaďuje Komisia pre konanie vo veci dopingu na prvom a druhom stupni.

  Z uvedeného vyplýva, že zákon na riešenie prípadov vo veci dopingu ustanovuje jediný orgán a tým je komisia zriadená pod MInisterstvom školstva, vedy výskumu a športu. Navyše, z praktickeho hladiska plati, ze NŠZ sa ani nedostane k podkladom k prípadu. SADA nemá oprávnenie takéto podklady zväzu poskytnúť. Z uvedeného teda vyplýva, že NŠZ nemá prístup k podkladom potrebným pre konanie.

  Z vyššie uvedeného je zrejmé, že ustanovenie o konaní o porušení antidopingových pravidiel na zväzovej urovni:

  • Nemá oporu v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch.
  • Neexistuje praktická možnosť na vedenie takéhoto konania na zväzovej úrovni.
  • Nie je požiadavka na definovanie porušenia antidopingového pravidla ako zväzového disciplinárneho priestupku.
  Aktuálne platí, že úlohou NŠZ v oblasti boja proti dopingu je:
  1. vzdelávanie športovcov a ostatných osôb v pôsobnosti NŠZ /§ 8 ods. 6 písm. d) ZoŠ/
  2. poskytovanie vyžiadanej súčinnosti od SADA alebo komisií
  3. spravodajská činnosť pri odhaľovaní väčších organizovaných porušení ako súčinnosť pre SADA/WADA a pre orgány činné v trestnom konaní (políciu a prokuratúru)

   

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti